Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины  века является интенсивное развитие международных отношений (МЭО) Происходит ...полностью>>
Экономика->Практическая работа
6) Спрос на продукцию высокий; компания занимает ведущее место в производстве и реализации медицинского оборудования на международном рынке; компания ...полностью>>
Экономика->Реферат
Изучение и творческое осмысливание процессов и тенденций, характеризующих внешнеэкономическое развитие нашей страны на этом переломном этапе, составля...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Возникновение и развитие в России рыночных отношений, формирование товарных, финансовых рынков и конкуренции предъявило новые, жесткие требования к пр...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 2 - Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства «Галактон»

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Зміна

Відносна оцінка, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

119 854,90

110 862,60

-8 992,30

-8,11

Податок на додану вартість

15

19 866,40

17 992,30

-1874,1

-10,42

Акцизний збір

20

0

0

-

-

25

0

0

-

-

Інші вирахування з доходу

30

36,2

29

-7,2

-24,83

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

99 952,30

92 841,30

-7 111,00

-7,66

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

83 495,80

74 593,50

-8 902,30

-11,93

Валовий:

50

16 456,50

18 247,80

1791,3

9,82

Прибуток

Збиток

55

0

0

-

-

Інші операційні доходи

60

377,6

544,9

167,3

30,70

Адміністративні витрати

70

3 733,50

3 697,20

-36,3

-0,98

Витрати на збут

80

7 825,70

4 912,20

-2913,5

-59,31

Інші операційні витрати

90

1 568,10

1 701,40

133,3

7,83

Фінансові результати від операційної діяльності:

100

3 706,80

8 481,90

4775,1

56,30

Прибуток

Збиток

105

0

0

-

-

Доход від участі в капіталі

110

0

0

-

-

Інші фінансові доходи

120

106,4

113,2

6,8

6,01

Інші доходи

130

72,1

2 313,70

2241,6

96,88

Фінансові витрати

140

1 807,60

769,5

-1038,1

-134,91

Витрати від участі в капіталі

150

0

0

 

 

Інші витрати

160

158,1

2 475,10

2317

93,61

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

170

1 919,60

7 664,20

5744,6

74,95

Прибуток

Збиток

175

0

0

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 181,90

2 426,50

1244,6

51,29

Фінансові результати від звичайної діяльності:

190

737,7

5 237,70

4500

85,92

Прибуток

Збиток

195

0

0

-

-

Надзвичайні:

200

0

0

-

-

Доходи

Витрати

205

0

0

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

-

-

Чистий:

220

737,7

5 237,70

4500

85,92

Прибуток

Збиток

225

0

0

-

-

Таким чином, чистий прибуток підприємства зріс на 4500 тис. грн. або на 86%. Це відбулося за рахунок зниження собівартості продукції на 8 902,3 тис. грн. (12%), зменшення адміністративних витрат на 36,6 тис. грн. (0,01%), витрат на збут на 2 913,5 тис. грн. (59%), зростанні інших доходів на 2 241,6 тис. грн. (97%), а також зменшення фінансових витрат на 1 038,1 тис. грн. або 1,4%. Значно зросли інші витрати (на 94%), а також податок на прибуток від звичайної діяльності (на 51%). На збільшення прибутку не позначилося зменшення доходу від реалізації продукції на 8 992,3 тис. грн., в результаті чого прибуток від реалізації продукції знизився на 0,8%.

Виконаємо вертикальний аналіз фінансів підприємства, що дозволить побачити вагомість кожної статті у загальному результаті.

Таблиця 3 – Вертикальний аналіз балансу підприємства «Галактон»

Актив

Код рядка

Вагомість, %

На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

10

0,68

0,28

Первісна вартість

11

Знос

12

 -

Незавершене будівництво

20

0,46

0,25

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

30

65,06

36,84

Первісна вартість

31

 -

 -

Знос

32

 -

 -

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

40

1,91

37,74

інші фінансові інвестиції

45

6,72

3,90

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

60

0,00

0,00

Інші необоротні активи

70

0,00

0,00

Усього за розділом І

80

74,83

79,01

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

11,91

9,62

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,00

0,00

незавершене виробництво

120

0,00

0,00

готова продукція

130

1,17

1,22

Товари

140

0,12

0,19

Векселі одержані

150

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7,92

5,67

первісна вартість

161

 -

 -

резерв сумнівних боргів

162

 -

 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0,01

0,01

за виданими авансами

180

2,09

2,12

з нарахованих доходів

190

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

200

0,04

0,02

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1,43

1,62

Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

0,40

0,38

в іноземній валюті

240

0,02

0,01

Інші оборотні активи

250

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

260

25,11

20,86

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,06

0,13

Баланс

280

100,00

100,00

Пасив

Код рядка

Вагомість, %

1

2

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

11,57

6,71

Пайовий капітал

310

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

320

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

330

24,65

14,30

Резервний капітал

340

1,27

0,73

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

22,05

13,36

Неоплачений капітал

360

0,00

0,00

Вилучений капітал

370

-0,02

-0,01

Усього за розділом І

380

59,52

35,11

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0,00

0,00

Інші забезпечення

410

0,00

0,00

Цільове фінансування

420

1,97

7,59

Усього за розділом ІІ

430

1,97

7,59

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

4,38

32,80

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0,39

0,22

Інші довгострокові зобов’язання

470

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

480

4,76

33,02

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

8,44

8,21

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0,00

0,00

Векселі видані

520

0,35

1,12

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

22,31

12,74

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

0,67

0,17

з бюджетом

550

0,50

0,72

з позабюджетних платежів

560

0,13

0,08

зі страхування

570

0,36

0,26

з оплати праці

580

0,60

0,41

з учасниками

590

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

600

0,06

0,13

Інші поточні зобов’язання

610

0,33

0,44

Усього за розділом ІV

620

33,75

24,28

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

Баланс

640

100,00

100,00Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства 47 1.6.1 Показники оцінки майнового стану 60 1.6.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності 61 2. Аналіз фінансового стану підприємства та ...
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... аналізу фінансового стану підприємства є: - аналіз майна (капіталу) підприємства; - аналіз фінансової стійкості підприємства; - оцінка ділової активності підприємства; - оцінка використання майна та ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... нансового стану належать показники дохідності й рентабельності. Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка ... ійного, до вирахування податків і т. д. Коефіцієнт віддачі інвестицій ... в метрополітені (проекти «Metro Vision»), організац ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансового стану підприємства; Кількісна оцінка потенційного збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансово ... – планах, інвестиційних проектах, кошторисах. Основним джерелом фактографічної інформації щодо фінансового стану є бухгалтерський ...
 5. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є структуру постійного капіталу підприємства 8. Коефіцієнт ... використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній пол ... підприємства в цілому. ВИСНОВОК Так в даному курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029768943786621