Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Все основные показатели в системе национальных счетов отражают результаты экономической деятельности за год, т е выражены в ценах данного года (в теку...полностью>>
Экономика->Статья
Процесс реорганизации сейчас является, практически повседневным явлением: организации делятся, укрупняются меняют свои организационно правовые формы и...полностью>>
Экономика->Статья
Изменен целый ряд Положений по бухгалтерскому учету – в пользу малых предприятий Причем применять льготы строительные организации смогут задним числом...полностью>>
Экономика->Реферат
Современный уровень развития рыночных отношений требует от банковского сектора все большего числа услуг своим клиентам, как юридическим лицам, так и н...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

на тему:

Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Зміст

Вступ

1 Фінансова діагностика підприємства

1.1 Аналіз фактичних даних

1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів

2 Оцінка інвестиційного проекту

Висновки

Список літератури

Вступ

Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту. Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці. Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації. Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту.

Завданнями роботи виступають:

- проведення горизонтального та вертикального аналізу балансу підприємства;

- аналіз фінансових коефіцієнтів;

- визначення інноваційного проекту та формування його грошових потоків;

- оцінка інвестиційного проекту за допомогою показників внутрішньої норми доходності, чистого зведеного прибутку, періоду окупності та індексу рентабельності.

У роботі використовуються методи коефіцієнтів, прогнозування, визначення динаміки в часі тощо.

 1. Фінансова діагностика підприємства

  1. Аналіз фактичних даних

Підприємство «Галактон» на початок 2007 року володіло 75 976,5 тис. грн. активів та пасивів, а на кінець - 130 930,2 тис. грн.. Необоротні активи складали на початок періоду 56 850,3 тис. грн., а на кінець - 103 449,8. Найбільшу частку в них займають основні засоби. Оборотні активи на початок та кінець року складали 19 081 та 27 305,9 тис. грн. відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли з 45,2 до 174,5 тис. грн.

Власний капітал підприємства на початок року складав 45 218,6 тис. грн., а на кінець 45 966,6 тис. грн. Довгострокові зобов’язання на кінець року складали 43 235,6 тис. грн., а поточні зобов’язання 577,8 тис. грн. Доходи майбутніх періодів відсутні.

Що стосується фінансових результатів підприємства «Галактон», то його дохід від реалізації продукції за попередній період складав 110 862,6 тис. грн., а за звітний період 119 854,9. Собівартість реалізованої продукції на за звітний період складала 83 495,8 тис. грн. Підприємство за попередній період сплатило податок від звичайної діяльності 2 426,5 тис. грн., а у звітному періоді – 1 181,9 тис. грн. Таким чином, чистий прибуток у звітному році склав 737,7 тис. грн., а у минулому – 5 237,7

  1. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити зміну показників, що характеризують діяльність підприємства, у абсолютному та відносному значенні. Аналіз балансу підприємства «Галактон» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Горизонтальний аналіз балансу підприємства «Галактон»

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Відносна оцінка, %

1

2

3

4

5

6

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

10

514,3

366

-148,3

-40,52

Первісна вартість

11

1542,9

1608

65,1

4,05

Знос

12

1 028,60

1 242,00

213,4

17,18

Незавершене будівництво

20

352,3

326

-26,3

-8,07

Основні засоби:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

30

49 428,50

48 232,80

-1195,7

-2,48

Первісна вартість

31

76 318,40

78 298,90

1980,5

2,53

Знос

32

26 889,90

30 066,10

3176,2

10,56

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

1 449,30

49 419,10

47 969,80

97,07

інші фінансові інвестиції

45

5 105,90

5 105,90

0

0,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

-

-

Відстрочені податкові активи

60

0

0

-

-

Інші необоротні активи

70

0

0

-

-

Усього за розділом І

80

56 850,30

103 449,80

46599,5

45,05

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

9 046,10

12 592,10

3546

28,16

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

-

-

незавершене виробництво

120

0

0

-

-

готова продукція

130

890,6

1 601,50

710,9

44,39

Товари

140

93,9

242,9

149

61,34

Векселі одержані

150

0

0

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

6 015,40

7 424,90

1409,5

18,98

первісна вартість

161

6 116,70

7 509,30

1392,6

18,55

резерв сумнівних боргів

162

101,3

84,4

-16,9

-20,02

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

7,8

11,4

3,6

31,58

за виданими авансами

180

1 589,70

2 778,30

1188,6

42,78

з нарахованих доходів

190

0

0

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

31,7

25,5

-6,2

-24,31

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1 086,00

2 122,00

1036

48,82

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

303,3

496,9

193,6

38,96

в іноземній валюті

240

16,5

10,4

-6,1

-58,65

Інші оборотні активи

250

0

0

-

-

Усього за розділом ІІ

260

19 081,00

27 305,90

8224,9

30,12

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

45,2

174,5

129,3

74,10

Баланс

280

75 976,50

130 930,20

54953,7

41,97

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Відносна оцінка, %

І. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

8 788,20

8 788,20

0

0,00

Пайовий капітал

310

0

0

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

-

-

Інший додатковий капітал

330

18 728,00

18 728,00

0

0,00

Резервний капітал

340

961,9

961,9

0

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

16 754,60

17 492,40

737,8

4,22

Неоплачений капітал

360

0

0

-

-

Вилучений капітал

370

-14,1

-3,9

10,2

-261,54

Усього за розділом І

380

45 218,60

45 966,60

748

1,63

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

-

-

Інші забезпечення

410

0

0

-

-

Цільове фінансування

420

1 500,00

9 940,00

8440

84,91

Усього за розділом ІІ

430

1 500,00

9 940,00

8440

84,91

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

3 324,40

42 942,00

39617,6

92,26

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

293,6

293,6

0

0,00

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

 

Усього за розділом ІІІ

480

3 618,00

43 235,60

39617,6

91,63

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

6 413,30

10 753,40

4340,1

40,36

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

267

1 464,20

1197,2

81,76

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16 948,30

16 677,10

-271,2

-1,63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

509,5

221,5

-288

-130,02

з бюджетом

550

376,8

942,4

565,6

60,02

з позабюджетних платежів

560

99,8

103,6

3,8

3,67

зі страхування

570

273

336,6

63,6

18,89

з оплати праці

580

454,2

535,2

81

15,13

з учасниками

590

0

0

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

45,5

176,2

130,7

74,18

Інші поточні зобов’язання

610

252,5

577,8

325,3

56,30

Усього за розділом ІV

620

25 639,90

31 788,00

6148,1

19,34

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

-

-

Баланс

640

75 976,50

130 930,20

54953,7

41,97

Загалом баланс підприємства зріс на 54953,7 тис. грн. або 42%. Зростання відбулося за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій на 97%, а також довгострокових кредитів банків на 42 942 тис. грн. або 92%. В активі балансу зменшився резерв сумнівних боргів на 20%, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками на 6,2 тис. грн., незавершене будівництво на 8%. Зростають запаси товарів та готової продукції на 61 та 44% відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли на 129,3 або 74%. В пасиві балансу відбулося незначне зменшення вилученого капіталу (на 3%), кредиторської заборгованості за товари (на 0,2%), а також поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (на 1,3%). Вартість виданих векселів зросла на 1 197,2 тис. грн. (82%), цільове фінансування збільшилося на 8440 тис. грн. або на 85%.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства 47 1.6.1 Показники оцінки майнового стану 60 1.6.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності 61 2. Аналіз фінансового стану підприємства та ...
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... аналізу фінансового стану підприємства є: - аналіз майна (капіталу) підприємства; - аналіз фінансової стійкості підприємства; - оцінка ділової активності підприємства; - оцінка використання майна та ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... нансового стану належать показники дохідності й рентабельності. Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка ... ійного, до вирахування податків і т. д. Коефіцієнт віддачі інвестицій ... в метрополітені (проекти «Metro Vision»), організац ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансового стану підприємства; Кількісна оцінка потенційного збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансово ... – планах, інвестиційних проектах, кошторисах. Основним джерелом фактографічної інформації щодо фінансового стану є бухгалтерський ...
 5. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є структуру постійного капіталу підприємства 8. Коефіцієнт ... використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній пол ... підприємства в цілому. ВИСНОВОК Так в даному курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0034279823303223