Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Актуальность выбранной темы заключается в том, что бюджетная система призвана играть важную роль в реализации финансовой политики государства, цели ко...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальность темы исследования определяется тем, что активизация кредитно-денежной и налоговой политики является фактором развития национальной эконом...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Деньги являются одним из величайших изобретений человечества, они имеют длительную историю развития и оказывают огромное влияние на рыночную экономику...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
История денег насчитывает многие тысячелетия, на протяжении которых они развивались, меняли свой внешний вид и функции Деньги есть определенный вид ин...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи вивчення нормування оборотних засобів підприємства

1.1 Сутність, склад і класифікація оборотних засобів

1.2 Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

1.3 Методи нормування оборотних засобів

2. Методика нормування оборотних засобів на підприємстві

2.1 Нормування матеріальних запасів

2.2 Нормування запасів грошових активів

3. Аналіз нормування оборотних засобів на прикладі ЗАТ “Сумський завод “Насосенергомаш”

3.1 Коротка характеристика оборотного капіталу ЗАТ “Сумський завод “Насосенергомаш”

3.2 Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

3.3 Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві

3.4 Нормування оборотних коштів на створення запасів готової продукції

3.5 Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме вирішує яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.

З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації, зокрема, нормування оборотних засобів підприємства, є беззаперечним. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси, а саме сировина і матеріали в межах норм, передбачених потребою підприємства.

Важливим етапом обґрунтування стратегії управління обіговими активами підприємства є аналіз сучасного стану та ефективності управління ними.

Метою роботи є аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами (відповідності їх суми розміру встановленого нормативу), що має на меті оцінити спроможність підприємства створювати необхідні для виробництва і реалізації продукції запаси сировини, матеріалів, інші виробничі запаси, перехідні запаси незавершеного виробництва, готової продукції, вкладати певну суму коштів у сферу розрахунків. Наявність у підприємства власних оборотних коштів у межах нормативу — запорука його безперебійної роботи, платоспроможності і своєчасного виконання фінансових зобов'язань.

Виходячи з мети, були поставлені наступні задачі:

 • дати загальну характеристику оборотних засобів підприємства – їх сутність, склад та класифікацію, джерела утворення;

 • розглянути теоретичні основи нормування оборотних засобів – види нормованих оборотних засобів;

 • проаналізувати існуючі методи нормування;

 • на підставі проведеного аналізу зробити висновки про вплив надлишку (браку) оборотних активів на діяльність підприємства.

Інформаційною базою проведення цього дослідження є інформація, наведена у формах бухгалтерської звітності №1 "Баланс", №2 "Звіт про фінансові результати та їх використання". Окрім того використовується оперативна інформація про склад обороту за формами розрахунку, склад дебіторів, обсяги, термін та причини виникнення дебіторської заборгованості, достатність формування товарних запасів, рух грошових коштів тощо.

При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства, Законів України, Постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження.

1. Теоретичні основи вивчення нормування оборотних засобів підприємства

1.1 Сутність, склад і класифікація оборотних засобів

Оборотними називаються засоби виробництва, що беруть участь в одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової продукції одразу і повністю, змінюючи при цьому свою речову форму.

Оборотні засоби підприємств становлять сукупність оборотних фондів і фондів обігу, виражених у вартісній формі. Інакше кажучи, вартість оборотних засобів набуває форми оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди - це частина засобів виробництва, що беруть участь в одному виробничому циклі та переносять свою вартість на вартість готової продукції одразу і повністю, змінюючи при цьому свою натуральну форму (тобто це матеріали, конструкції, деталі тощо).

Оборотні фонди є матеріальними ресурсами підприємства. Одна їх частина входить до продукції й утворює, таким чином, її матеріальний склад, а друга допомагає виконувати виробничий процес.

Фонди обігу це частина засобів виробництва, яка не бере участі у виробничих циклах, але авансується підприємством на створення засобів оборотних фондів: матеріалів, сировини, деталей, палива та ін. У цьому полягає основна схожість й відмінність між оборотними фондами та фондами обігу.

Таким чином, оборотні фонди виражаються в обслуговуванні сфери виробництва, а фонди обігу — в обслуговуванні сфери обігу.

Для наочності необхідно докладніше розглянути, з чого утворюються фонди обігу та оборотні фонди.

Оборотні фонди містять такі елементи:

 1. Виробничі запаси, що необхідні для забезпечення процесу виробництва основними запасами сировини та матеріалів.

До виробничих запасів належать:

  1. Основні матеріали, сировина, конструкції та деталі, що безпосередньо беруть участь у виробництві і з яких виготовляється продукція;

  2. Допоміжні матеріали, конструкції, деталі, що на відміну від основних безпосередньо не пов'язані з виготовленням продукції, але необхідні для виробничого процесу. До них належать мастильні матеріали, приводні паси, паливо, запасні частини до устаткування, обтиральні матеріали та ін.;

  3. Малоцінні інвентар та інструменти й такі, що швидко зношуються. За характером практичного застосування вони поділяються на малоцінний інвентар та інструмент і на господарський та конторський інвентар. Усі ці засоби праці об'єднуються в одну групу, незважаючи на різноманітність призначення, оскільки їх вартість невелика (приблизно до п'ятнадцяти неоподаткованих мінімумів громадян) і вони мають відносно нетривалий термін використання (до одного року). До цієї групи належать також спецодяг, спецвзуття та інші захисні пристосування незалежно від строку їх служби та вартості.

 1. Незавершене виробництво. Незавершене виробництво наявне лише на підприємствах з тривалістю виробничого циклу понад один день. У вартісному вираженні незавершене виробництво містить витрати на придбання матеріалів, запасних частин, конструкцій, сировини, заробітну плату та інші кошти, необхідні для виконання процесу виробництва.

 2. Витрати майбутніх періодів. До витрат майбутніх періодів належать витрати на виконання науково-дослідних та раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки, орендну плату та інші, що проводяться в поточному році, але на собівартість продукції зараховуватимуться в наступному періоді.

 3. Залишки готової продукції на складах. До цих оборотних фондів належить продукція, що є на складах підприємства на кінець розрахункового періоду, але не оплачена замовником, тобто ще не продана.

Співвідношення між окремими групами оборотних виробничих фондів виражене у відсотках, становить структуру оборотних фондів підприємства. Основна питома вага в цій структурі належить виробничим запасам основних матеріалів, конструкцій та деталей. Але слід зауважити, що структура оборотних фондів залежить передусім від специфіки виробництва.

Наприклад, у будівництві приблизно 50-60% припадає на незавершене виробництво, а 25% — на основні виробничі запаси; на транспорті та в інших сферах інфраструктури незавершене виробництво майже зовсім відсутнє (крім перевезень на великі відстані), а основних виробничих запасів та залишків готової продукції немає взагалі. Але приблизно 70% припадає на допоміжні виробничі запаси.

Для нормальної виробничо-господарської діяльності підприємства, виконання постачально-збутових операцій, розрахунків з працівниками а також інших виробничих та господарчих потреб неабияк роль відіграють фінансові ресурси, що перебувають в обігу. Такі ресурси і утворюють фонди обігу, до яких належать:

 1. товарно-матеріальні цінності;

 2. кошти на розрахунковому рахунку підприємства в банку;

 3. кошти, наявні в касі;

 4. кошти в розрахунках із замовниками (дебіторські заборгованості;

 5. відвантажені товари та надані послуги.

Іншими словами, фонди обігу — це всі засоби, що в грошовій або речовій формі перебувають на підприємстві і юридичне, в будь-який момент, можуть стати вільними коштами підприємства.

Склад оборотних засобів підприємства подано на рис. 1.1.

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Оборотні виробничі фонди

Фонди обігу

у виробничих запасах

в експлуатації

у процесі виробництва

кошти в розрахунках

грошові ресурси

 • паливо;

 • мастильні матеріали;

 • запасні частини;

 • агрегати;

 • інвентар малоцінний і швидко зношуваний;

 • спецодяг

 • інвентар малоцінний і швидко зношуваний;

 • спецодяг

 • незавершене виробництво;

 • витрати майбутніх періодів

 • розрахункові документи в банках на інкасо;

 • інші кошти в розрахунках

 • засоби на рахунках у банках;

 • засоби в касі;

 • запаси товарної продукції на складах;

 • інші засоби

Рис. 1.1. Склад оборотних засобів підприємстваЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... утворення оборотних засобів 1.3 Показники використання оборотних засобів 1.4 Кругообіг оборотних коштів 1.5 Нормування оборотних засобів 1.6 Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів 1.7 Ефективн ...
 2. Оборотні засоби підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... . 1. Поняття та структура оборотних засобів 3 2. Джерела формування оборотних засобів 5 3. Кругообіг оборотних засобів 7 4. Показники використання оборотних засобів 8 5. Нормування оборотних засобів 10 6. Значення ...
 3. Аналіз використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ємства власними оборотними засобами, маневреністю власних оборотних засобів, питомою вагою власних оборотних засобів у покритті запас ... 3298,7-(-353,5)=3652,2 тис.грн. Нормування оборотних засобів передбачає встановлення норм по кожному ...
 4. Облік грошових засобів крикетних та розрахункових операцій Загальні положення заповнення касо

  Реферат >> Астрономия
  ... рішень. 11. Організація і нормування оборотних засобів. Склад і структура оборотних засобів, джерела їх утворення (власних і залучених ... іалів. 12. Порядок затвердження нормативів, оборотних засобів. Розрахунок показників, які характеризують ефективн ...
 5. Шляхи раціонального формування і використання основного і оборотного капіталу в аграрних підприємствах

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і методика визначення ефективності використання оборотних засобів Оборотні фонди – це частина виробничих ... В аграрних підприємствах нормування оборотного капіталу здійснюється ... до «Методичних рекомендацій по нормуванню оборотних засобів підприємства аграрного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017030239105225