Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Финансовый менеджмент - управление финансами хозяйствующих субъектов, финансовые анализ, планирование, а также нахождение и распределение капитала Он ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Рост конкурентной борьбы и ужесточение условий хозяйствования для отечественных организаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках предъявляют к н...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Так в прошлом году прибыль от деятельности предприятия составила 22273 тыс р , в отчетном году – 28473 тыс р , т е прирост прибыли в отчетном – 6200 т...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Анализ существует с незапамятных времен, являясь весьма емким понятием, лежащим в основе всей практической и научной деятельности человека Анализ пред...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Фінансовий стан як основа фінансової стійкості

1.1 Фінансова стійкість як показник фінансового стану підприємства

1.2 Визначення фінансового стану підприємства і ознаки його стійкості

1.3 Показники фінансового стану підприємства

2. Управління фінансовою стійкістю підприємства

2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.2 Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства

2.3 Фінансове планування як запорука фінансової стійкості

3. Шляхи покращення фінансової стійкості підприємств

4. Обґрунтування джерел фінансування інвестиційного проекту

Висновки

Література

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п., тому, обираючи тему написання курсової роботи, я перш за все керувалась її доцільністю та актуальністю.

Безперечно, зростання фінансової стійкості, тобто підвищення проценту забезпеченості, є позитивним моментом у діяльності підприємства.

Фінансова стійкість підприємства це важливий показник фінансового стану підприємства і разом з тим він дуже складний, має свої показники, види, зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на нього.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання яких забезпечує діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства в умовах допустимого рівня ризику.

Завдання, які я переслідувала при написанні курсової роботи:

 • Визначення показників (зовнішніх та внутрішніх), які впливають на фінансову стійкість підприємства;

 • Яким чином відбувається аналіз фінансової стійкості;

 • Які коефіцієнти використовуються при аналізі фінансової стійкості;

 • Виявлення шляхів покращення фінансової стійкості.

1. Фінансовий стан як основа фінансової стійкості

1.1 Фінансова стійкість як показник фінансового стану підприємства

Умовою і гарантією виживання й розвитку будь-якого підприємства, як бізнес-процесу, є його фінансова стійкість. Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання яких забезпечує діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства в умовах допустимого рівня ризику.

Якщо підприємство фінансово стійке, то воно у стані "витримати" несподівані зміни ринкової кон'юктури і не опинитися на краю банкрутства. Більш того, чим вище його стійкість, тим більше переваг перед іншими підприємствами того ж сектора економіки в одержанні кредитів і залученні інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми обов’язками з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами. Це сприяє його іміджу ("good will"), головної складової нематеріальних активів господарюючого суб’єкта. [5]

Фінансову стійкість підприємства характеризують такі чинники:

    • фінансова забезпеченість безперервності діяльності;

    • фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування;

    • здатність вільно маневрувати грошовими коштами;

    • забезпечення покриття затрат на розширення та оновлення виробництва;

    • стабільне перевищення доходів над витратами [7]

Найважливішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства у короткостроковому періоді є його система бюджетування. Бюджетування на підприємстві виражає основний зміст сучасної технології фінансового планування. [9]

За рівнем покриття запасів і затрат джерелами покриття розрізняють такі види фінансової стійкості фінансового стану підприємств :

 • Абсолютна стійкість фінансового стану;

 • Нормальний стійкий фінансовий стан;

 • Нестійкий фінансовий стан;

 • Кризовий фінансовий стан;

Абсолютна стійкість фінансового стану проявляється тоді, коли власні джерела формування оборотних активів покривають запаси і затрати.

Нормальний стійкий фінансовий стан проявляється тоді, коли вартість запасів і витрат покривається сумою власних джерел формування оборотних активів і довготерміновими позиченими джерелами.

Нестійкий фінансовий стан проявляється тоді, коли вартість запасів і витрат не покривається сумою власних джерел формування оборотних активів і довготерміновими та короткотерміновими позиченими джерелами.

Кризовий фінансовий стан проявляється тоді, коли вартість запасів і затрат не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення. Такий стан підприємства називається банкрутством.

Фінансова стійкість підприємства характеризується:

 • достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності;

 • фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;

 • здатністю маневрувати власними коштами;

 • достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами покриття;

 • станом виробничого потенціалу. [7]

1.2 Визначення фінансового стану підприємства і ознаки його стійкості

Всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку. Це таке господарювання, яке передбачає зіставлення витрат і результатів діяльності в грошовій формі, одержання максимуму прибутку при мінімумі витрат. Суть комерційного розрахунку зумовлює специфічні вимоги до організації фінансового господарства підприємства, яка має зважати на те, що суб'єкти господарювання у ринковій економіці володіють не уявною, а дійсною фінансовою незалежністю, і що вони несуть реальну економічну відповідальність за ефективність свого функціонування, своєчасне виконання своїх зобов'язань перед постачальниками, споживачами, банками, іншими діловими партнерами, а також перед державою. Здатність підприємства успішно діяти в умовах комерційного розрахунку знаходить своє відображення у його фінансовому стані. [10]

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. У ньому, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі і роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансової роботи. Бо, як уже підкреслювалося, для отримання доходу, прибутку підприємство повинне на належному рівні, з найменшими витратами організувати виробництво, збут продукції, раціонально розпорядитися наявними власними і позиковими ресурсами, тими ресурсами, які воно одержує, реалізуючи новостворену вартість. Найбільш зримо фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності:

 • прибутковість (рентабельність) роботи підприємства;

 • оптимальність з точки зору економічного становища підприємства розподілу прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати податків і обов'язкових відрахувань;

 • наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;

 • раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і позичених), перш за все недопущення відволікання грошей у запаси непотрібного підприємству устаткування, яке довгий час не монтується і не використовується, понаднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва, у дебіторську заборгованість, інші позапланові і непродуктивні витрати;

 • платоспроможність;

 • ліквідність.

Якщо підприємство досягає у цих напрямках необхідних параметрів, то фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

Прибуток підприємства — головне джерело збільшення обсягу фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не одержує прибутку у розмірах, які забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, у першу чергу для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази виробництва і соціальної сфери; тим більше воно не може бути стійким, якщо підприємство працює збитково. Збиткова робота підприємства веде до зменшення, "проїдання" його фінансових ресурсів, перш за все статутного фонду. Ось чому першочерговим завданням фінансової служби у забезпеченні стабільного фінансового стану підприємства с фінансовий контроль за використанням намічених планів і завдань по випуску високорентабельної, конкурентоспроможної продукції для внутрішнього і зовнішнього ринків, за зниженням витрат на виробництво, запровадження режиму економії ресурсів на всіх ділянках виробництва та управління ними, бо такий контроль — це важливий чинник росту прибутковості підприємства.

Зв'язок між фінансовим станом підприємства і елементами використання фінансових ресурсів (як то оптимальність розподілу прибутку, раціональне розміщення основних і оборотних коштів тощо) не викликає сумніву. [3]

1.3 Показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані зацікавлене передусім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансова стійкість підприємства особливості методики її оцінки

  Реферат >> Астрономия
  ... іл 1. Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання 1.1 Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства Умовою життєздатності підприємства ...
 2. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансову стійкість підприємства Забезпечення фінансової стійкості підприємства Розділ 2. Дослідження фінансової стійкості ТОВ "ЄВА" Загальна характеристика підприємства ...
 3. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дебіторської заборгованості впливає на фінансову стійкість підприємства. Таблиця 2.2 Аналіз оборотних активів ... чаються чотири типи фінансової стійкості (табл. 4.2). Таблиця 4.2 – Типи фінансової стійкості Фінансова стійкість підприємства багато в чому ...
 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... ільшення виручки. Поряд з абсолютними показниками фінансову стійкість підприємства характеризують також фінансові коефіцієнти ... оцінку фінансової діяльності суб’єкта господарювання. В загальному фінансова діяльність підприємства за три ...
 5. Інвестиційна діяльність підприємства на ринку цінних паперів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ’язаннями: ЧОК = ОбА – ПЗ (2.24) Фінансова стійкість підприємства є комплексним поняттям, що залежить від численних ... спотвореними і не спроможними забезпечити фінансову стійкість. Таблиця 2.1 – Показники фінансової стійкості № п/п Назва показника Порядок ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017900466918945