Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Выбранная тема дипломной работы на сегодняшний день очень актуальна, так как финансовый анализ – это один из самых эффективных способов - всесторонне ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль грошей визначається рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних відносин. Вона не може бути реалізована там, де для цього...полностью>>
Финансы->Реферат
1. Фирменного кредита — покупательских авансов, выдаваемых импортерами той или иной страны иностранным производителям или экспортерам.  Так,  американ...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата. Используя налогов...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

31. Знос і амортизація ОЗ

Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних засобів — фізичний і моральний.

Фізичний знос — це поступова втрата основними засобами споживної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів. Розрізняють повний і частковий знос основних засобів.Повний знос передбачає повну заміну зношених основних засобів через нове капітальне будівництво або придбання нових основних засобів.Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних засобів.

Моральний знос — це знос основних засобів унаслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів іще до їх фізичного зносу.

Амортизація — це процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами.

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:

-на придбання основних засобів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, у тім числі на самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб (включно з витратами на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів);

- на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних засобів.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду : А= Бв * На/100%

Балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду розраховується за формулою:

Бв = Б + П – В – А,

Б

балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду;

Б

балансова вартість групи основних засобів на початок періоду, що передував звітному;

П

сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

В

вартість виведеної з експлуатації відповідної групи основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

А

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував звітному.

Норми амортизації Оз, придбаних після 1.01.04:

1 група- для нових ОЗ- 2%, що були в експлуатації – 1,25%

2група- для нових ОЗ- 10%, що були в експлуатації – 6,25%

3група - для нових ОЗ- 6%, що були в експлуатації – 3,75%

4 група- для нових ОЗ- 15%, що були в експлуатації – 15%.

32. СУТНІСТЬ І СКЛАД КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Капітальні вкладення — це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення.

Бюджет капітальних витрат включає такі дані: первісну вартість усіх основних засобів на початок планового періоду; наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду; суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду; орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду; орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби протягом планового періоду; вартість основних засобів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде в підприємства на кінець планового періоду.

За складання бюджету капітальних витрат і здійснення капітальних вкладень, треба враховувати їхню структуру. Розрізняють технологічну та відтворювальну структури капітальних вкладень.

Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких витрат: будівельні роботи; придбання устаткування, інструментів та інвентарю; монтаж устаткування; проектно-дослідні роботи; інші витрати.

Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки витрат: нове будівництво; технічне переозброєння та реконструкція діючих підприємств; розширення діючих підприємств; витрати на окремі об’єкти діючих підприємств.

33. ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:1) власні фінансові ресурси; 2) позичені фінансові ресурси; 3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів; 4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; 5) кошти іноземних інвесторів.

Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді засобів, резервів у процесі господарської діяльності.Позичені та залучені кошти використовуються підприємством за браком власних фінансових ресурсів на капітальні вкладення. До позичених та залучених коштів належать: довгострокові банківські кредити; позики інших підприємств; кошти від випуску векселів та інших боргових зобов’язань; кошти від емісії та реалізації цінних паперів, які належать підприємству; фінансування з благодійних засобів; іноземні інвестиції.Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести до погіршання фінансового стану підприємства.Сума прибутку, що використовується на капітальні вкладення, залежить від розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Джерела фінансування:1. Власні фін.ресурси- кошти засновників, фонди нагромадження за рах прибутку, резервні фонди, кошти від продажу майна, кошти від здачі в оренду, амортизаційні відрахування.2. Централізовані фін ресурси – кошти Держ бюджету та місцевих, держ позабюджетних фондів, благодійних фондів.3. Залучені і позичені фін ресурси- довгострокові кредити, кошти від емісії і реалізації ЦП, іноземні інвестиції.

34. ФІНАНСУВАННЯ РЕМОНТУ ОЗ

Своєчасний ремонт основних виробничих засобів запобігає передчасному їх зносу та вибуттю, продовжує строк служби, підвищує виробничу потужність та скорочує потребу в нових капітальних вкладеннях.

Поточний ремонт здійснюється для забезпечення роботи основних виробничих засобів і полягає в усуненні окремих поломок основних засобів і заміні або поновленні їхніх окремих частин.

Середній ремонт провадиться для часткового поновлення основних засобів із заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури, яка визначається технічною документацією.

Капітальний ремонт машин, устаткувань провадиться для відновлення їх виробничого ресурсу. При цьому здійснюється, як правило, повне розбирання машини або верстата, виявлення дефектів, контроль технічного стану, власне ремонт, складання устаткування після ремонту, його регулювання та випробування.

Витрати на всі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно, виходячи з технічного рівня, фізичного зносу основних виробничих засобів та забезпечення ремонтних робіт матеріально-технічними ресурсами.

Витрати на капітальний ремонт орендованих основних виробничих засобів провадяться згідно з договором оренди. Коли умовами договору передбачено, що всі витрати на ремонт орендованих основних засобів провадяться за рахунок коштів орендаря, то в суму орендної плати не включають відрахування на капітальний ремонт основних засобів.

35. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Фiнансовий стан пiдпpиємства — це комплексне поняття, яке є pезультатом взаємодiї всiх елементiв системи фiнансових вiдносин пiдпpиємства, визначається сукупнiстю виpобничо-господаpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Метою оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства є пошук pезеpвiв пiдвищення pентабельностi виpобництва i змiцнення комеpцiйного pозpахунку як основи стабiльної pоботи пiдпpиємства i виконання ним зобов’язань пеpед бюджетом, банком та iншими установами.

Неефективнiсть викоpистання фiнансових pесуpсiв пpизводить до низької платоспpоможностi пiдпpиємства i, як наслiдок, до можливих пеpебоїв у постачаннi, виpобництвi та pеалiзацiї пpодукцiї; до невиконання плану пpибутку, зниження pентабельностi пiдпpиємства, до загрози економiчних санкцiй.

Основними завданнями аналiзу фiнансового стану є:

— дослiдження pентабельностi та фiнансової стiйкостi пiдпpиємства;

— дослiдження ефективностi викоpистання майна пiдпpиємства, забезпечення пiдпpиємства власними обоpотними коштами;

— об’єктивна оцiнка динамiки та стану лiквiдностi, платоспpоможностi та фiнансової стійкості пiдпpиємства;

— оцiнка становища суб’єкта господарювання, оцiнка його конкуpентоспpоможностi;

— аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

— визначення ефективностi викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Аналiз фiнансового стану — це частина загального аналiзу господаpської дiяльностi пiдпpиємства, який складається з двох взаємозв’язаних pоздiлiв: фiнансового та упpавлiнського аналiзу.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під-приємства є дані:балансу (форма № 1); звіту про фінансові результати (форма № 2);звіту про рух грошових коштів (форма № 3); звіту про власний капітал (форма № 4); дані статистичної звітності та оперативні дані.

36. ОЗНАКИ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:

 1. абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;

 2. нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-строковими позиковими джерелами;

 3. нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

 4. кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями. Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу показників. Фінансова стійкість — це такий стан підприємства, коли обсяг його майна (активів) достатній для погашення зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним. Або фінансова стійкість підприємства — це такий його стан, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Визначається фінансова стійкість відношенням вартості матеріальних обігових активів (запасів та витрат) до величини власних та позичених джерел коштів для їх формування.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств ... ідно з чинними законодавчими актами. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Фінансова криза на підприємстві В ринковій економіці господарюючі суб'єкти ... у фінансовій кризі; сприяння інноваційному розвитку підприємств. Одним з головних факторів обмеженого доступу підприємств ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... іверситет Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка ... ізації прибутків та ресурсів. 6. Фінансові ресурси підприємств. Основа нормального функціонування -наявність ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цільових фондів підприємства тощо.[11,c.8] Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв ... ’язку з цим поняття "фінанси підприємств" часто помилково ...
 5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна ... виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027079582214355