Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Выбранная тема дипломной работы на сегодняшний день очень актуальна, так как финансовый анализ – это один из самых эффективных способов - всесторонне ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль грошей визначається рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних відносин. Вона не може бути реалізована там, де для цього...полностью>>
Финансы->Реферат
1. Фирменного кредита — покупательских авансов, выдаваемых импортерами той или иной страны иностранным производителям или экспортерам.  Так,  американ...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата. Используя налогов...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

15. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

Собівартість є узагальнюючим, якісним показником діяльності підприємств, показником її ефективності. Є певні особливості у формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від сфери діяльності, галузі господарства.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість.

Як уже було сказано, підприємство може суттєво впливати на формування собівартості. Однак при цьому необхідно взяти до уваги таке.

По-перше, склад (перелік) витрат, що їх можна відносити на собівартість.

Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів і нематеріальних активів, інші витрати.

По-друге, у складі витрат, що включаються в собівартість, розмір деяких -із них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань. Це передусім стосується таких елементів витрат:

* відрахування на соціальні заходи (державне пенсійне страхування, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття);

* амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

* витрати на фінансування ремонту й поліпшення основних фондів;

* інші витрати (податки на землю і на транспортні засоби, відрахування в Державний інноваційний фонд, комунальний податок).

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може ґрунтуватися на показниках прибутку від їх випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість продукції (виробнича); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат (заново створена вартість); вартість продукції в цінах виробника (вартість за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна визначати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).

16. СУТНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Податки - це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Обов'язкові платежі перераховуються до бюджету держави, а також до інших цільових державних фондів. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції - фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту. Регулююча функція реалізується через вплив податків на різні напрямки, показники діяльності суб'єктів господарювання .У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, прибуток підприємства, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг залучення кредитів.

Система оподаткування - це сукупність податків і зборів, (обов'язкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідними законами держави. У системі оподаткування можна виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб.

Підприємства - суб'єкти господарювання повинні сплачувати загальнодержавні, а також місцеві податки і збори. Загальнодержавні податки і збори включають:

- прямі податки [податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість)];

- непрямі податки [податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито];

- збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навколишнього середовища; рентні збори; гербовий збір);

- державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори включають:

- два податки (комунальний податок і податок з реклами);

- різні збори (за право використання місцевої символіки; за пар-ковку автотранспорту; за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що вирушає за кордон; за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; ринковий збір; готельний збір; за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; за право проведення кіно- і телезйомок та ін.).

17. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

ПНП- один з головних прямих податків, що сплачують до бюджету. Платниками є підприємства, установи й організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку на території України і за її межами. Об’єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, що визначається виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат платника податку, а також нарахованих амортиз. відрахувань. ОП=ВД-ВВ-А

ВД - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. ВВ- це сума будь-яких витрат платника в грошово-матеріальній чи нематеріальній формах,здійснену як компенсація, які купуються платниками податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Ставка ПНП- 25% до об’єкта оподаткування. Платники не пізніше 25 числа місяця подають податкову декларацію за звітній квартал. Платники, що не подали чи несвоєчасно подали до податкового органу декларацію про прибуток та платіжне доручення про перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмірі 10% від суми нарахованого податку за кожний випадок порушення.

18. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА

В Україні використовуються три види непрямих податків: (45% надходжень в бюджет) акцизний збір (специфічний акциз), податок на додану вартість (універсальний акциз), мито.

Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються.

Податок на додану вартість. Сплачується на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг. Об'єктом оподаткування є продаж ТРП на території України. Ставки ПДВ 20% і 0%- при експорті ТРП за межі митного кордону, при реалізації молока с/г п-вами на молокозавод, при реалізації м’яса. Оплата ПДВ може здійснюватись щомісячно чи щоквартально, в залежності від обороту за попередній звітній період. Щомісячно оплата здійснюється не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Мито є непрямим податком, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших предметів, які переміщуються через митний кордон країни.Мито встановлюється у твердих ставках з одиниці товарів, що імпортуються, або у відсотках до митної вартості імпортованих товарів. Платники –юр. і фіз. особи, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Акцизний збір - це непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їхню ціну. Платниками податку в бюджет є суб'єкти підприємницької діяльності - виробники або імпортери підакцизних товарів. До підакцизних товарів віднесено: бензини моторні;дизельне пальне;автомобілі;тютюнові вироби;ювелірні вироби;спирт етиловий та алкогольні напої;пиво солодове.Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах: у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;за ставками у відсотках до обороту з продажу товарів.Пільги: при реалізації машин для інвалідів, спирту етилового для виробництва ліків. Щомісячно оформлюється розрахунок АЗ, що подається до Державної податкової інспекції не пізніше 15 числа наступного місяця.

19. МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ

Комунальний податок. Платниками податку згідно з декретом було визначено юридичних осіб усіх форм власності, що функціонують на території України.

Об'єктом для розрахунку податку прийнято фонд оплати праці, який обчислюється множенням середньоспискової кількості працівників на місячний неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Кількість працівників визначається із статистичної звітності за середньоарифметичною зваженою.

Граничний розмір ставки податку визначено у розмірі 10% від об'єкта оподаткування.

Податок сплачується щомісяця, виходячи з суми, яка оподатковувалась у попередньому місяці.

Звільняються від сплати комунального податку бюджетні установи, сільськогосподарські підприємства, метробуд і метрополітен, державні підприємства комунального господарства, які отримують дотації з бюджету, а також підприємства, що у відповідності з чинним законодавством звільнені від сплати податку на прибуток.

20. МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ

Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. Власники землі сплачують земельний податок. За земельні ділянки, передані в оренду, стягується орендна плата.

Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, що перебуває у власності або користуванні. Платниками є власники землі та землекористувачі (в тому числі орендарі).

Стягуючи плату за землю, дотримуються такого розмежування: землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів

Ставки земельного податку земель с/г призначення- визначаються у % від грошової оцінки землі. Рілля, сіножаття, пасовища-0,1%, багаторічні насаджання- 0,3%.

Плата за землі населених пунктів. Ставки земельного податку встановлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі. Якщо грошової оцінки земельних ділянок не проведено, то використовуються середні ставки земельного податку (за 1 м2). Ці ставки диференційовано залежно від кількості населення в населеному пункті: вони збільшуються зі збільшенням його кількості.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку щорічно за станом на 1 січня і до 1 лютого надають відповідні дані податковій адміністрації. Податок нараховується з дня виникнення права власності або права користування землею.За несвоєчасну сплату зем податку стягується пеня в розмірі 0,3% суми заборгованості за кожний день несплати.

Від земельного податку звільняються: заповідники, парки, бот сади, дослідні господарства, п-ва держ форми власності, спеціалізовані санаторії, громадські організації інвалідів, заклади культури, релігійні та благодійні організації, землі радіоактивного забруднення, землі під кладовище, землі дорожнього господарства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств ... ідно з чинними законодавчими актами. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Фінансова криза на підприємстві В ринковій економіці господарюючі суб'єкти ... у фінансовій кризі; сприяння інноваційному розвитку підприємств. Одним з головних факторів обмеженого доступу підприємств ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... іверситет Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка ... ізації прибутків та ресурсів. 6. Фінансові ресурси підприємств. Основа нормального функціонування -наявність ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цільових фондів підприємства тощо.[11,c.8] Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв ... ’язку з цим поняття "фінанси підприємств" часто помилково ...
 5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна ... виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019400119781494