Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Выбранная тема дипломной работы на сегодняшний день очень актуальна, так как финансовый анализ – это один из самых эффективных способов - всесторонне ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль грошей визначається рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних відносин. Вона не може бути реалізована там, де для цього...полностью>>
Финансы->Реферат
1. Фирменного кредита — покупательских авансов, выдаваемых импортерами той или иной страны иностранным производителям или экспортерам.  Так,  американ...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата. Используя налогов...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

46. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Cанація — це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Інакше кажучи, санація — це сукупність усіх можливих заходів, які спроможні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Особливе місце в процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну та гетерономну санацію. Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за рахунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими особами (без залучення в санаційний процес сторонніх осіб). Гетерономна (зовнішня) санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

47. МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ

У системі проведення фінансової санації підприємств розрізняють три основні функціональні блоки:

 • Розробка плану санації.

 • Санаційний аудит.

 • Менеджмент санації.

Як правило, розробкою санаційної концепції та плану санації, з доручення власників чи керівництва підприємства займаються консалтингові фірми в тісному взаємозв’язку із внутрішніми службами контролінгу (якщо такі є на підприємстві). Санаційний аудит проводиться аудиторськими компаніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації.

Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства має організація ефективного менеджменту санації.

Сутність менеджменту санації можна розглядати з двох позицій: інституціональної та з функціональної.

З інституціональної позиції до менеджменту санації можна віднести всіх фізичних осіб, яких уповноважено власниками суб’єкта господарювання чи силою закону провести фінансову санацію підприємства, тобто фактично керувати підприємством на період його оздоровлення.

З функціональної позиції менеджмент санації — це система антикризового управління, яка має на меті ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства.

47. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ

49. ПЛАН САНАЦІЇ

План фінансового оздоровлення підприємства складається зі вступу та чотирьох розділів.

У вступі відображається загальна характеристика об’єкта планування, подаються відомості про правову форму організації бізнесу, форму власності, організаційну структуру, сфери діяльності та коротка історична довідка про розвиток підприємства. Окрім цього, формулюється мета складання плану санації, називаються замовники плану та методи, які використовуються в процесі його розробки.

1 РОЗДІЛ - аналіз вихідних даних- оцінка зовнішніх умов; аналіз фактичного фінансового стану підприємства; аналіз причин кризової ситуації та слабких місць підприємства; стан ринків збуту продукції; наявний потенціал підприємств; обґрунтування доцільності санації.

2 РОЗДІЛ - стратегія санації -стратегічні цілі санації (дерево цілей); каталог оперативних заходів щодо відновлення ліквідності.

3 РОЗДІЛ - план санаційних заходів:а) план маркетингу та оцінка ринків збуту, б) план виробництва та капіталовкладень, в) організаційний план,г) фінансовий план.

4 РОЗДІЛ - ефективність санації та заходи для реалізації плану:організація реалізації плану; критерії оцінки ефективності; оперативний санаційний контролінг; можливі ризики в процесі виконання; суми можливих збитків ;можливі позитиви та додаткові прибутки.

50. СУТНІСТЬ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ

Аудит — це незалежна експертиза публічної бухгалтерської та фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, повноти обліку і його відповідності чинному законодавству, а також формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства.Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої особливості як щодо методів, так і щодо об’єктів та цілей проведення. Характерною рисою санаційного аудиту є те, що він проводиться на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Головна його мета полягає в оцінці санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявного плану фінансового оздоровлення.

Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі можуть бути:

 • нинішні та потенційні власники корпоративних прав підприємства, якщо приймається рішення про збільшення статутного капіталу;

 • андеррайтери, якщо вирішується питання про викуп ними корпоративних прав нової емісії;

 • позикодавець (наприклад, банківський консорціум) — якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту;

 • саме підприємство — якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження справи про банкрутство;

 • потенційний санатор — якщо вирішується питання про санацію підприємства через його реорганізацію (злиття, приєднання);

 • державні органи — якщо вирішується питання про надання підприємству державної санаційної підтримки.

Головним критерієм прийняття рішення щодо санації чи ліквідації підприємства є його санаційна спроможність. Водночас, кінцевою метою фінансової санації суб’єкта господарювання є забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді.

Санаційна спроможність — це наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають здатність до успішного проведення його фінансової санації.

51. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА

Головним джерелом інформації в процесі аналізу фінансової сфери є типові форми річної бухгалтерської звітності підприємств, зокрема: баланс підприємства — ф. № 1; звіт про фінансові результати — ф. № 2; звіт про фінансово-майновий стан — ф. № 3.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, що перебуває в кризі, можна використати «Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій».

Аудит фінансової сфери включає:

 • оцінку динаміки та структури валюти балансу;

 • аудит власного капіталу;

 • аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості;

 • оцінку ліквідності активів підприємства та його платоспроможності;

 • аудит реальних та фінансових інвестицій;

 • аналіз дебіторської заборгованості;

 • оцінку ділової активності підприємства.

52. АКТ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Завершується санаційний аудит загальною оцінкою санаційної спроможності підприємства з наступним прийняттям рішення про доцільність санації чи ліквідації суб’єкта господарювання та складанням акта аудиторської перевірки.На підставі даних, одержаних в результаті санаційного аудиту, розробляються загальні висновки та пропозиції щодо доцільності ліквідації чи санації підприємства.В акті про результати санаційного аудиту треба відобразити реальну картину поточного становища підприємства та його санаційних шансів з урахуванням прогнозів розвитку самого підприємства та навколишнього бізнесового середовища. Акт може складатися з таких розділів:

 • Основні відомості про аудитора та аудиторську фірму.

 • Підстави для проведення аудиту, мета, методи та обсяг.

 • Оцінка достовірності інформації та наданих доказів.

 • Висновки про санаційну спроможність чи неспроможність.

Можливі три варіанти висновку:

1) концепція (план) санації відображає реальний стан справ і підприємство є санаційно спроможним;

2) план санації можна реалізувати за умови виконання певних рекомендацій, зроблених у процесі санаційного аудиту;

3) план санації та достовірність відображених у ньому даних беруть під сумнів та роблять висновок про недоцільність проведення санації.

53. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ

Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ресурсів для:

 • Відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності.

 • Формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичкового капіталу. Таким чином, фінансування санації може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансових засобів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випадках, за рахунок державної фінансової підтримки. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або на реструктуризацію пасивів. За формальними ознаками розрізняють два види санації:

а) санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство;

б) санація із залученням нового фінансового капіталу.

За джерелами мобілізацій фінансових ресурсів розрізняють автономну санацію (власні кошти підприємства та капітал його власників) та зовнішню санацію (кошти кредиторів та держави). Виділяють окремий вид санації підприємств — з допомогою державної фінансової підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на поворотній або безповоротній основі. Чиста санація полягає в санації балансу неспроможного підприємства. Вона спрямована на формальне покриття зазначених у балансі збитків.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств ... ідно з чинними законодавчими актами. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Фінансова криза на підприємстві В ринковій економіці господарюючі суб'єкти ... у фінансовій кризі; сприяння інноваційному розвитку підприємств. Одним з головних факторів обмеженого доступу підприємств ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... іверситет Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка ... ізації прибутків та ресурсів. 6. Фінансові ресурси підприємств. Основа нормального функціонування -наявність ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цільових фондів підприємства тощо.[11,c.8] Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв ... ’язку з цим поняття "фінанси підприємств" часто помилково ...
 5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна ... виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021350383758545