Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
В России происходят глубокие экономические перемены, обусловленные возвращением страны в русло общих экономических процессов мирового развития Идет ко...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях современной рыночной экономической системы в России, на данном этапе происходит значительное изменение в отношении к показателю прибыли в п...полностью>>
Финансы->Реферат
В современных условиях ведения бизнеса компании-поставщики часто вынуждены предоставлять покупателям отсрочку платежа В зависимости от степени ликвидн...полностью>>
Финансы->Реферат
Факторинговые операции возникли на основе коммерческого кредита, который предоставляется продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные т...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Розрізняють 3 види діяльності:

1). Інвестиційна – це придбання і реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Тобто передбачається вкладання коштів в усі види матеріальних і грошових цінностей. Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу 1 і 2 розділу активу балансу.

2). Операційна – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

3).Фінансова діяльність – призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.Фінансова діяльність підприємства – це зміни, які відбуваються в капіталі підприємства. У широкому розумінні – це всі процеси, що відбуваються на підприємстві, з метою створення і використання фін. ресурсів.

Фінансові ресурси поділяються на 2 фонди:

1). Централізовані – це фінансові ресурси держави, які являють собою загальнодержавні фінансові ресурси.

2).Децентралізовані – це ресурси, що використовуються в процесі фінансової діяльносі і являють собою фінансові ресурси виробничих об’єднань , тобто підприємств. До них відносять: статутний, пайовий, додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток, короткострокова та довгострокова кредиторська заборгованість, короткострокові та довгострокові кредити банків.

2. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

В господарській практиці, діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни називається фінансовою роботою.Фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна, але її можна поділити за напрямками:

1).Фінансове прогнозування і планування;

2). Аналіз і контроль виробниче – господарської діяльності;

3). Оперативна поточна фінансово - економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробниче - господарської діяльності та можливість одержаня таких коштів.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану. Що дає можливість визначення недоліків та прорахунків, поліпшення фінансово – господарської діяльності підприємства вцілому.

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення фінансової діяльності та постійне підтримання платоспроможності на належному рівні.

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансова діяльність підприємств – система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей.

Фінансову діяльність підприємств спрямовано на вирішення таких основних завдань:

1). Фінансове забезпечення поточної виробничо – господарської діяльності;

2). Пошук резервів збільшення доходів, прибутку, платоспроможності, рентабельності.

3). Виконання фінансових забовя’зань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками.

4). Контроль за ефективним цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Як правило, фінансова діяльність підприємства організовується фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Керівник цього відділу безпосередньо підлягає керівникові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства і представляє п-во у фінансових, кредитних, та інших органах. На невеликих п-вах, де немає самостійного фінансового відділу відповідальність за фінансову діяльність несе бухгалтерія.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТІВКОЮ.

Підприємства усіх типів і форм власності мають право здійснювати розрахунки між собою а також з фізичними особами не тільки у безготівковому порядку, а й готівкою. Сума готівкових розрахунків підприємства з іншою юридичною особою протягом дня не повинна перевищувати 3000 гривень.

При проведенні готівкових розрахунків підприємства – одержувачі зобов’язані подавати підприємствам – платникам обліковий розрахунковий документ, який підтверджував би здійснення платежу готівкою.Обмеження суми готівкових розрахунків не стосується:

1). Розрахунків з фізичними особами;

2). Розрахунків з бюджетами та іншими державними цільовими фондами;

3). Розрахунків за спожиту електроенергію.

Ліміт залишку готівки в касі (на кінець дня) встановлюється обслуговуючим банком кожному підприємству і є обов’язковим для нього. Обов’язок підприємства – здавати готівкову виручку на поточні рахунки в комерційних банках і є одним з основних принципів організації готівкового обігу в Україні. Для проведення розрахунків підприємства можуть за грошовими чеками одержувати готівку зі свого поточного рахунку в банку без будь-яких обмежень.

5.6.7. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Безготівкові розрахунки здійснюються у різних формах, які відрізняються одна від одної особливостями економічних відносин контрагентів, способами платежу та організацією документообігу, тобто системою оформлення, руху та використання розрахункових документів.Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за такими формами розрахункових документів:платіжними дорученнями;платіжними вимогами-дорученнями;розрахунковими чеками;акредитивами;платіжними вимогами.Крім перелічених, у платіжному обороті України дедалі більшого поширення набувають безготівкові розрахунки з використанням як платіжних інструментів векселів і банківських платіжних карток.

Платіжна вимога -- це платіжний документ, який використовується для здійснення примусового списання (стягнення) коштів з рахунків платників стягувачами, яким закон надає право таких дій.

Платіжне доручення являє собою наказ підприємства або організації банку, що його обслуговує, про перерахування (переказ) певної суми коштів зі свого поточного рахунку на рахунок постачальника або іншого одержувача, зокрема бюджету, загальнодержавного цільового фонду тощо.

Платіжна вимога-доручення -- це комбінований документ, який складається з двох частин. Перша частина -- це вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставле-ної йому згідно з договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг); у ній вказуються найменування та адреси постачальника і платника, найменування і місце розташування банку постачальника і банку платника, найменування товару (робіт, послуг), сума коштів, яку повинен перерахувати платник. Друга частина платіжної вимоги-доручення -- це доручення платника своєму банкові про перерахування з його рахунку коштів на рахунок одержувача. Вимоги-доручення можуть подаватися платниками у банк лише протягом 20 календарних днів від дня їх виписки.

Розрахунковий чек -- це письмове розпорядження чекодавця банкові, який веде його рахунок, сплатити чекодержателю вказану у чеку суму коштів. Чек являє собою документ, що виписується на бланку спеціальної форми.

Акредитив -- це грошове зобов'язання банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його контрагента сплатити кошти постачальникові на умовах пред'явлення документів, передбачених відповідно з договором між контрагентами. Правила розрахунків за акредитивами передбачають можливість використання так званих непокритих акредитивів, тобто таких, які відкриваються без бронювання коштів; оплата за такими акредитивами, у разі тимчасової відсутності коштів на поточному рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Вексель - це цінний папір, письмове боргове зобов'язання чітко встановленої форми, яке засвідчує обов'язок боржника (векселедавця) сплатити певну грошову суму в певний строк своєму кредитору, власнику векселя. Номінальна сума векселя - сума, яка підлягає сплаті за векселем .Повна сума векселя включає номінальну та обумовлені у векселі проценти.У сукупному грошовому обороті переважають безготівкові розрахунки, оскільки вони мають ряд переваг над готівковими. Ці переваги проявляються передусім у прискоренні та зручності розрахунків, в економії витрат, пов'язаних з перевезенням готівки, її обліком та зберіганням. Використання безготівкових розрахунків зменшує потребу в обороті грошових знаків держави. Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса акумулюється в банках і створюються умови для контролю за їх цільовим використанням.

8. ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРАГЕНТАМИ

Основним способом здійснення розрахунків між будь- якими контр-агентами є переказ грошей.Переказ грошей-рух певної суми грошей з метою їх зарахування на рахунок отримувача, або видачі йому у готівковій формі. Весь платіжний оборот підприємства поділяється на 2 частини- розрахунки за товарними і нетоварними операціями. 1).розрахунки за товарними операціями - платежі за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи;2) розрахунки за нетоварними операціями - сплата податків та перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських позик, страхових сум тощо. Основне місце в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності та послуги.

Розрахунки відбуваються між: 1. П-вом та органами загальнодержавних фінансів.2. П-вом і комерційним банком 3. П-вом і його вищим органом чи його засновником юридичною особою4. Розрахунки нетоварного характеру можуть бути між п-вами і організаціями (сплата за штрафи, господарських угод, порушення правил перевезень, пожежної чи санітарної безпеки)Принципи організації безготівкових розрахунків: 1. Грошові кошти всіх господарських суб'єктів (як власні, так і залучені) підлягають обов'язковому зберіганню на поточних та інших рахунках в установах банків. 2. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів із поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів. 3. Розрахунки з постачальниками за товарно-матеріальні цінності і послуги проводяться, як правило, після відпуску продукції або надання послуг. На практиці застосовується також попередня оплата. 4. Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженнями їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання (стягнення) коштів передбачене законом України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими приписами нотаріусів. 5. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів. 6. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.

9.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ З БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Як відомо, основою для раціональної організації безготівкових розрахунків слугує господарський договір, який визначає взаємовідносини сторін щодо поставки продукції і передбачає їхню відповідальність за прийняті на себе зобов'язання. Невиконання умов договору тягне за собою матеріальну відповідальність сторони-винуватця. Поряд з умовами поставки в господарських договорах визначаються форми й порядок розрахунків за товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги. При виборі форм безготівкових розрахунків фінансова служба підприємства-покупця зацікавлена в тому, щоб оплата продукції не відбувалася до перевірки дотримання всіх умов договору.Найважливішою частиною роботи фінансової служби підприємства при організації розрахунків зі своїми покупцями є контроль за своєчасністю платежів. Затримка платежів платниками паралізує господарсько-фінансову діяльність підприємства і навіть за високого рівня організації виробництва може призвести до його банкрутства. Тому підприємства у своїх відносинах з покупцями й замовниками повинні передусім брати до уваги їхню платоспроможність, не допускати відвантаження продукції неакуратним платникам без передоплати, стежити за виконанням ними законодавчо встановленої матеріальної відповідальності за затримку платежів.Якщо в результаті несвоєчасних розрахунків за відвантажену продукцію підприємство потрапляє в скрутну фінансову ситуацію, воно може пом'якшити її за рахунок факторингового кредиту.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств ... ідно з чинними законодавчими актами. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Фінансова криза на підприємстві В ринковій економіці господарюючі суб'єкти ... у фінансовій кризі; сприяння інноваційному розвитку підприємств. Одним з головних факторів обмеженого доступу підприємств ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... іверситет Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка ... ізації прибутків та ресурсів. 6. Фінансові ресурси підприємств. Основа нормального функціонування -наявність ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цільових фондів підприємства тощо.[11,c.8] Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв ... ’язку з цим поняття "фінанси підприємств" часто помилково ...
 5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна ... виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019068717956543