Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык->Курсовая работа
Генеалогическая классификация языков тесно связана с понятием языкового родства. Родство языков проявляется в их систематическом материальном сходстве...полностью>>
Иностранный язык->Контрольная работа
Saint-Pétersburg est la deuxième grande ville de la Russie et l’une des plus belles villes du monde. Elle a été fondée en 1703 par Pierre le Grand com...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
Актуальность данной рабы определяется необходимостью подробного выявления и всестороннего изучения структуры терминологической единицы и трансформаций...полностью>>
Иностранный язык->Курсовая работа
Исследованию антонимии посвящено значительное количество научных трудов. Интерес вызывают самые разные проблемы теории слов с противоположным значение...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Иностранный язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ З ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

6.020303- "Філологія"

професійне спрямування - "Переклад"

Випускна робота

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Ткаченко Євгенія Юріївна

Херсон - 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1 Термінологія будівельної техніки

1.1 Поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм"

1.2 Шляхи виникнення термінів у галузі будівельної техніки

1.3 Словотворчі типи одиниць терміносистеми будівельної техніки

1.4 Тематичні групи німецької термінології будівельної техніки

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Переклад термінології будівельної техніки

2.1 Труднощі перекладу термінологічних одиниць

2.2 Способи перекладу термінів з галузі будівельної техніки

2.3 Практичні поради щодо перекладу термінів з галузі будівельної техніки

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Початок двадцять першого століття характеризується глобальними змінами в усіх галузях науки і техніки. Будь-які зміни в соціально-економічній та науково-технічній сферах супроводжуються певними змінами в мовній системі. Науково-технічна революція - одне з найважливіших явищ сучасності, яке вносить істотні зміни в лінгвістичну модель світу. Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики [11, с. 198].

В інтересах викладу тієї чи іншої теми, в першу чергу необхідно мати запас найменувань для тих понять, які входять в коло цієї теми. Це однаковою мірою відноситься не тільки до тем побутового характеру, але й до тем спеціального чи наукового змісту. Очевидним є те, що, говорячи про будівельні матеріали, чи про зернові культури, або ж про польові роботи, ми також потребуємо їхні назви, так само як, розкриваючи яке-небудь питання з фізики чи граматики, повинні використовувати відповідну фізичну чи граматичну номенклатуру. Кожна область життя й знання характеризується своїм колом найменувань, якими слід оволодіти кожному, хто має з ними справу. Необхідність найменувань є елементарною умовою точності самої мови.

Підкреслюючи важливість найменувань, слід звернутися до термінів.

В останні роки лінгвісти, а саме Беженарь Г. І, Белодед І.К., Волкова І.Н., Володіна М.Н., Головін Б.Н., Коробін Р.Ю., Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М., Даніленко В.П., Пиріков Є.Г., Лотте Д.С. та багато інших виявляють все більшу зацікавленість проблемами терміносистем, функціонуванням термінолексики. Але в той же час, багато питань пов’язаних з терміносистемами окремих галузей, а також проблема укладання спеціальних, галузевих словників лишаються невирішеними.

Таким чином, актуальність даної роботи зумовлена потребою грунтовного вивчення термінології однієї з галузей техніки - будівельної техніки - та укладання німецько-українського термінологічного словника з цієї галузі.

Об’єктом дослідження постають терміни з галузі будівельної техніки у німецькій та українській мовах.

Предметом дослідження є морфологічні, етимологічні та лексико-семантичні ознаки німецьких термінів з галузі будівельної техніки та способи їх перекладу на українську мову.

Мета даного дослідження вбачається у всебічному вивченні та описі одиниць німецької терміносистеми будівельної техніки та визначенні особливостей їх перекладу на українську мову.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:

визначити поняття "термін", "термінологія", "терміносистема" та "професіоналізм";

проаналізувати шляхи виникнення термінів у галузі будівельної техніки;

розглянути словотворчі типи в термінології будівельної техніки;

описати тематичні групи термінів з галузі будівельної техніки;

проаналізувати труднощі та визначити прийоми перекладу термінологічних одиниць;

розробити практичні поради щодо перекладу термінів з галузі будівельної техніки;

укласти двомовний словник термінів з галузі будівельної техніки.

Науково-методологічна база: дослідження та праці вчених з термінології та перекладознавства.

Для досягнення мети в ході дослідження було використано такі методи дослідження: суцільна вибірка термінів з фахових текстів будівельної тематики та зі словників, етимологічний метод, компонентний аналіз, кількісний та дескриптивний методи, компаративний аналіз тощо.

Практична значущість даної роботи полягає у можливості використання результатів нашого дослідження для укладання двомовного словника термінів з галузі будівельної техніки, а також для проведення подальших досліджень галузевих терміносистем.

Апробація результатів випускної роботи відбулася під час виступу на науково-методичному семінарі кафедри теорії та практики перекладу.

Робота має таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел та додаток.

Розділ 1 Термінологія будівельної техніки

1.1 Поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм"

Відомо, що говорячи про термінологію лінгвісти розрізняють: а) науку про терміни; б) фахову лексику в складі всіх слів мови або в) спеціальну лексику, котра обслуговує якусь певну галузь науки чи техніки [13, с.37].

Немає в лінгвістиці також і загально визнаної дефініції поняття "термін". Це зумовлено багатьма факторами. Термін є невід’ємним елементом певної системи, якщо під системою розуміти сукупність елементів цілого, між котрими існує обов’язковий та тривкий зв’язок. Таким чином, системність є одною з найважливіших умов існування терміна. Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти впорядковану сукупність термінів, які адекватно висловлюють систему понять теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [13, с.36-45].

Виробнича діяльність потребує безпосереднього спілкування людей, зайнятих у ній. Засобом цього спілкування, засобом обміну думками, засобом, що сприяє розвиткові тих чи інших галузей виробництва є єдина національна мова з її граматичною будовою, основним словниковим фондом та спеціальною, фаховою лексикою.

Виникнення і розвиток фахової лексики пов`язується зі спеціалізацією виробничої діяльності людей. Чим більше розвинена та чи інша галузь виробництва науки і техніки, тим більше вона має спеціальних термінів, тим багатша її термінологія [3, с.182-183].

Термінологічна лексика, яка є частиною словникового складу мови, все ж істотно відрізняється від загальновживаної. Більш того, деякі лінгвісти розрізняють також наукову й технічну термінологію. Так, Ж. Віньє та А. Мартен підкреслюють, що ця різниця зумовлена самими обставинами виникнення науки й техніки, оскільки техніка виникла, як результат довгої низки проб, які часто проводилися навмання, шляхом емпіричних пошуків ремісників та помилок; наука ж розвивалася своїм власним шляхом і, звільняючись від первинних містичних та релігійних уявлень, лише на початку 19-го століття завдяки своїм новим досягненням змогла надати нового імпульсу поширенню технічних знань. Тому "не можна вважати само собою зрозумілим, що наука і техніка належать до однієї і тієї ж галузі мислення і в мові можуть бути висловлені одними й тими самими лінгвістичними засобами… У кожному випадку мова використовує різні поняття і власні синтаксичні засоби" [9, с.11].

Разом з тим, слід визнати, що в епоху бурхливого розвитку науки і техніки ці дві сфери людської діяльності розвиваються паралельно, взаємодоповнюють, взаємозбагачують одна одну, що виявляється також у взаємопроникненні особливостей їх мов. Сьогодні вже є більш логічним стверджувати існування мови науки, в межах якої міститься мова техніки.

М. Зубков у своїй роботі зазначає, що наукові поняття визначаються спеціальними словами - термінами, які складають основу наукової мови. Термін - це слово, або усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає наукове чи спеціальне поняття. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а навпаки, поняття приписується терміну, додається до нього. У цій різниці вбачається відома конвенційність терміна, яка полягає в тому, що вчені чи фахівці тієї чи іншої галузі домовляються, що розуміти, яке поняття вкладати в той або інший термін.

Отже, конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його дефініції - лаконічному, логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета, або зазначення поняття, тобто його зміст і межі [15, с.134].

Є.Г. Пиріков під терміном розуміє слово чи групу слів, яке має в межах окремої галузі чи спеціалізації конкретний і єдиний смисл, який виключає будь-яку можливість іншого розуміння чи тлумачення, яке б відрізнялося від розуміння, передбаченого автором [33, с.23].

Отже, в даній роботі, посилаючись на словник лінгвістичних термінів, під терміном ми розуміємо слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя тощо [39, с.306-307].

Специфіка термінів у тому, що вони однозначні у межах тієї термінологічної системи, в якій уживаються, не зв`язані з контекстом і стилістично нейтральні, наприклад: die Mörtelleitung - шланг будівельного розчину, der Mörtelsand - будівельний пісок та ін.

Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами словникового запасу мови, в першу чергу, із загальновживаною лексикою. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури і семантики є одним з важливих завдань сучасної лінгвістики, в тому числі й перекладознавства.

Усе це сприяло тому, що в надрах сучасної лінгвістики зародилася нова дисципліна - термінознавство, яка поступово уточнює свої самостійні функції на стикові декількох наук - лінгвістики, логіки й відповідних науково-технічних спеціальностей.

Сучасна мова науки і техніки висуває до термінів кілька вимог. Найважливіші з них:

термін має відповідати правилам та нормам відповідної мови;

термін має бути систематичним;

для терміна характерна дефінітивність, тобто кожен термін співставляється з чітким окремим визначенням, яке орієнтує на відповідні поняття;

терміну властива відносна незалежність від контексту;

термін повинен бути точним;

термін має бути коротким, хоча дана вимога часто вступає в протиріччя з вимогами точності, тобто повноти терміна;

термін має прагнути до однозначності в межах однієї терміносистеми;

для термінології характерна синонімічність;

терміни експресивно нейтральні [16, ст.38]

Термін - це неізольована, залежна одиниця загальновживаної мови, якості якої притаманні іншим одиницям мови та складають повноцінну частину загального складу мовлення, властивості якої проступають більш визначено та відповідають вимогам професійного спілкування та розуміння.

Отже, правильніше буде казати про бажаний набір властивостей терміна порівняно із загальновживаним словом, а не про повну відсутність тієї чи іншої особливості в межах різних сфер мови; можна наголошувати на бажаних якостях термінологічної одиниці, але не можна вважати її неповноцінною чи непотрібною лише тому, що в неї відсутня та чи інша якість, хоча даний термін давно застосовується користувачами.

Правильним є розмежування "професіоналізмів" і "термінів", які разом складають поняття спеціальної підмови. Розташовуючись один поряд з іншим, терміни, однак, мають більш упорядкований і нормалізований характер, тоді як професіоналізми є напівофіційними лексичними одиницями, які застосовуються вузьким колом спеціалістів, причому винятково в розмовній мові [16, ст.38].

Професійною лексикою називають слова і мовні звороти, що вживаються представниками певних професій, але не належать до термінів [16, с.38-39].

Отже, професіоналізми - слова, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення певних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі та ін. Вони доволі різноманітні щодо семантичних характеристик.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни - це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми - конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії.

Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-комунікативну функцію, вони точно називають деталь виробу, ланку технологічного процесу чи певне поняття й у такий спосіб сприяють кращому взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізм вживають у виданнях, призначених для фахівців (буклетах, інструкціях, порадах).

Професіоналізми, як відомо, використовують також у літературі з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах [15, с.145].

Таким чином, поняття "термінологія", "терміносистема", "термін" та "професіоналізм" є достатньо визначеними у сучасній лінгвістиці та перекладознавстві, що дозволяє проводити дослідження в межах обраної нами теми.

Хоча в укладеному нами словнику термінів будівельної техніки і немає професіоналізмів, бо матеріалом для вибірки термінологічних одиниць слугували письмові фахові тексти та словники, професійна лексика все ж існує у повсякденному спілкуванні людей, які працюють з будівельною технікою.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Будівельне матеріалознавство

  Конспект >> Строительство
  ... утворюються не шлаки, а шлами (буквальний переклад з німецького - «бруд»). Це загальна ... будівельних матеріалів. Але йому властиві деякі недоліки, що обмежують галуз ... Терміни і визначення. ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будівельні матеріали. Плити полістирольні. Техні ...
 2. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів (2)

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... літературної мови, їх треба творити з власномовного будівельного матеріалу (коренів, префікс ... їх переклад Розвиток цивілізації супроводжується появою численних термінів у різних галузях науки та техніки ...
 3. Основи інформатики. Теорії інформаційних систем та обчислювальної техніки

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами ... ілюються в різноманітних галузях техніки, науки та культури - ... фінансових та торгівельних ринків, засобах обробки результат ... що потім буде підправлено повноцінним перекладом. 11. Інтегрован ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... їм почали вживати термін "економі­ка" (або "ойкономія"), що у буквальному перекладі означає " ... будівельних матеріалів тощо. На першому місці за розвитком в Україні стояли галуз ... та використання світо­вих досягнень у галузі техніки, технології та організації ...
 5. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  ... нтерпретація (лат. Interpretation – роз’яснюю, перекладаю) – в широкому сенсі – це зображення ... та його різновидів, вдосконалення будівельної техніки, залучення нових матеріалів ... між собою. 9 Евристика – термін, яким позначають галузь знання про творчу діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017790794372559