Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Курсовая работа
Актуальность темы исследования. Государству для удовлетворения общественных потребностей необходим денежный фонд. Бюджет обеспечивает выполнение эконо...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Проблема эффективного управления инфляцион­ными процессами в экономике практически ни­когда не сходит с повестки. Если рассматривать нашу страну, то н...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В хозяйственной практике термин «фирма» используют для обозначения образований, ведущих коммерческую деятельность. Рассматривая фирму в таком аспекте,...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Становление рынка труда актуальная задача трансформации социально-экономических отношений. Здесь происходят наиболее глубинные изменения в ходе преобр...полностью>>

Главная > Реферат >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Індивідуальне домашнє завдання

з дисципліни:

“Основи зовнішньоекономічної діяльності АП”

на тему:

“Договори і контракти в зовнішньоекономічній діяльності”

Київ 2010

Зміст

Питання 1. Особливості договору (контракту) в зовнішньоекономічній

діяльності….……………………………………….....……….…………...…………...3

Питання 2. Основні умови зовнішньоторговельного контракту …….........7

Питання 3. Типова структура контракту ЗЕД…………….…………….….17

Питання 4. Види цін зовнішньоторговельних контрактів……………........20

Список використаних джерел….……..………………………………….…..28

ПИТАННЯ 1

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) В ЗОВВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні, коли більшість держав прагне до інтеграції у світове товарно-грошове співтовариство, врегульована зовнішньоекономічна діяльність і налагоджені міжнародні відносини мають велике значення для ефективного економічного розвитку. Основною формою зовнішньоекономічних відносин є зовнішньоекономічний договір (контракт). Порядок укладання й особливості зовнішньоекономічних договорів в Україні встановлено ст.ст. 377–389 ГК України, законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ, «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV, «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV, «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 23 грудня 2008 р. № 351-IV, Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201, Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 р. № 567/74 тощо.

Відповідно до п. 9 ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» під зовнішньоекономічним договором розуміють матеріально оформлену угоду двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності. Зовнішньоекономічний договір укладається виключно між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними контрагентами. Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають однакове право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності й інших ознак.

В міжнародній практиці контрактом називають до­говір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі. Контракт — це документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується пере­дати товар у власність іншій стороні (покупцю), яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти його і заплатити ціну за товар. Контракт — основний комерційний доку­мент, що визначає права й обов'язки сторін. По суті в ньому викладений комплекс дій щодо здійснення зов­нішньоторгового обміну.

Беззаперечною умовою контракту купівлі-продажу є перехід права власності на товар від продавця до покуп­ця. Цей контракт купівлі-продажу відрізняється від усіх інших контрактів, наприклад, контракту оренди, ліцен­зійного та ін.

Форма контракту може бути письмовою чи усною. Віденська конвенція ООН (1980р.) не вимагає, щоб до­говір купівлі-продажу обов'язково оформлявся в пись­мовій формі. Проте, законодавства ряду країн, в тому числі і України, вимагають обов'язкової письмової фор­ми договору купівлі-продажу. В письмовій формі повинні вноситися і всі зміни в контракт, направляться оферти, акцепти, запити та інші пропозиції та відповіді.

Недотримання форми таких угод стає причиною їх недійсності. Суб'єкти, що є сторонами зовнішньоторго­вого договору (контракту) купівлі-продажу, повинні мати повноваження на підписання договору у відповідності з законами України і з урахуванням її міжнародних дого­ворів.

У випадку, якщо зовнішньоекономічний договір підписується фізичною особою, потрібен тільки його підпис. Від імені інших суб'єктів ЗЕД зовнішньоеконо­мічний договір підписують дві особи: особа, що має таке право відповідно до посади і згідно з документами засну­вання фірми, та особи, уповноваженої дорученням, ви­даним за підписом керівника суб'єкта ЗЕД одноосібно, якщо документи заснування не передбачають іншого. Якщо сторони правочину знаходяться в різних державах, то форма договору залежить від права місця проживання сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не встановлено договором. Форма правочину щодо нерухомого майна визначається за правом держави, у якій знаходиться майно, а щодо нерухомого майна, право на яке зареєстроване на території України, – правом України. Права й обов'язки сторін зовнішньоторгового контракту визначаються правом місця його підписання якщо сто­рони не узгодили іншого, і відображаються в умовах кон­тракту.

Даючи загальну характеристику контракту купівлі-продажу, слід відзначити джерела правового регулюван­ня зовнішньоторгових контрактів. Звичайно, вони мають певну специфіку. До основних джерел відносяться:

 • міжнародні договори;

 • національне законодавство;

 • звичаї.

В практиці міжнародної торгівлі використовуються наступні джерела правового регулювання міжнародної купівлі-продажу:

 • Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.);

 • Конвенція ООН про давність позову в міжнародній купівлі-продажу товарів (1974 р.);

 • Конвенція про право, що використовується до до­говорів міжнародної купівлі-продажу товарів (1985 р.);

 • та ін.

Найбільш широко в практиці міжнародної торгівлі використовується Віденська конвенція ООН про дого­вори міжнародної купівлі-продажу, прийнята у Відні в 1980р. Вона являє собою міжнародний документ, що має практичне значення при підписанні і виконанні зовні­шньоторгових контрактів. Віденська конвенція була розроблена комісією ООН про право міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) з метою визначення єдиних норм, що регулювали б міжнародні торгові договори.

Учасниками Віденської конвенції є більше ЗО країн. До них відносяться Австрія, Китай, Німеччина, Італія, Польща, Швейцарія, США, Ірак, Франція та ін. На те­риторії України Конвенція вступила вдію з 1 лютого 1991 року.

Віденська конвенція складається з чотирьох частин і 101 статті, в яких докладно визначається порядок підпи­сання договору міжнародної купівлі-продажу (частина II) і його основні умови (частина III). Треба мати на увазі, що Віденська конвенція не регламентує всі аспекти міжнародної купівлі-продажу.

Значення даної Конвенції полягає в усуненні знач­них розбіжностей в національних законодавствах, що регулюють міжнародну купівлю-продаж товарів; визна­ченні рис міжнародного характеру договору; встанов­ленні переліку видів договорів і послуг, на які не розпов­сюджується її дія; визначенні головних прав і обов'язків сторін за договором; встановленні форми контракту купівлі-продажу; визначенні засобів правового захисту у випадку порушення договору продавцем чи покупцем та ін.

Разом з тим Віденська конвенція носить диспозитив­ний характер. Це означає, що сторони можуть в договорі відступити від будь-якого положення Конвенції чи зміни­ти його дію. І це повинно бути вказано в контракті. Якщо в контракті купівлі-продажу таких відступів не передба­чено, до нього повинні використовуватись норми Віденської конвенції 1980 р. Що стосується національ­ного законодавства, треба сказати, що практично в усіх країнах прийняті законодавчі акти, що містять норми, які регулюють відносини міжнародної купівлі-продажу. В одних країнах - це торгові кодекси (Франція, Німеччи­на, США, Швейцарія та ін.), в інших — спеціальні зако­нодавчі акти про міжнародну купівлю-продаж (Великоб­ританія та ін.).

В Україні відносини міжнародної купівлі-продажу регулюються Законом України "Про зовнішньоеконо­мічну діяльність", Декретом Кабінету Міністрів України " Про систему валютного регулювання і валютного конт­ролю", Законом України "Про порядок здійснення роз­рахунків в іноземній валюті". Значний вплив на зміст зо­бов'язань сторін за контрактом купівлі-продажу здійсню­ють прийняті в міжнародній практиці звичаї й звичай­ності. Вони відіграють вирішальну роль при вирішенні суперечок в арбітражі.

ПИТАННЯ 2

ОСНОВНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ

У міжнародній торговельній практиці існують найрізноманітніші контракти, їх зміст залежить від угоди, яку мають намір здійснити контрагенти. Але, незважаючи на все розмаїття видів контрактів, в основі кожного з них лежать положення класичного контракту купівлі-продажу, основні умови якого розглядаються нижче.

До обов'язкових контрактних положень входять умо­ви, без яких відповідний договірний документ не має сен­су та змісту, необхідних для того, щоб сторони мали юри­дичні підстави для обумовлених господарських та техні­чних дій (визначення сторін, кількість, якість по­ставленого товару, ціна, яку необхідно сплатити, тощо).

Додаткові умови потрібні для забезпечення виконан­ня контракту, вони визначають процедуру здавання/ приймання товару, його пакування, порядок припинен­ня виконання контракту внаслідок обставин нездолан­ної сили, характер розв'язання спорів тощо. Ці додаткові умови за певних обставин є обов'язковими, але в будь-якому випадку чим докладнішим та чіткішим є опис умов контракту, взаємних зобов'язань контрагентів, характе­ру та часу їх дій, тим більше підстав розраховувати на те, що контракт буде виконано, а інтереси його учасників задоволеними.

Отже, сам контракт повинен мати жорстку структу­ру, бути продуманим як цілісний документ та чітко фор­мулювати права й обов'язки сторін. При цьому, уклада­ючи його, слід враховувати, що склалися традиції щодо послідовності й характеру «наповнення» окремих струк­турних підрозділів контракту.

Підписання зовнішньоекономічного контракту являє собою цілий ряд дій сторін (контрагентів) під час узгодження його умов. Початковим етапом є попередні переговори, які інколи називаються "трактацією угоди". Це серйозний і складний процес. Тим, хто починає без­посередню роботу по узгодженню всіх конкретних умов (статей) майбутнього контракту можна порекомендува­ти таке:

1, Дуже важливо чітко уявити мету угоди, що ви хо­чете зробити і що одержати. Щоб успішно вирішити цю проблему, необхідно створити ідеальну модель майбут­ньої операції, накреслити схему, поділити її на етапи, стадії, визначити строки, вирахувати ризик. І тільки після цього, можна приступати до формулювання умов дого­вору, звертатися за консультаціями до спеціалістів, готувати всі необхідні документи.

2, Проект майбутнього договору краще готувати са­мим, а не доручати контрагенту. Таким чином, ви змо­жете реалізувати свої інтереси.

3, Ніколи не підписуйте договір, поки його не пере­глянув і не завізував ваш юрист чи юрист іншої незалеж­ної фірми. В обласних торгово-промислових палатах, наприклад, є спеціальний відділ, який може надати ква­ліфіковану допомогу в перевірці і виправленні формулю­вань проекту договору.

4. Формуючи умови договору, не допускайте двоя­кості висловлювань, розпливчастих фраз, нечіткості. В договорі має значення кожна буква, кожна кома.

Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201, визначені обов’язкові умови, які мають бути передбачені в договорі, якщо сторони такого договору не погодилися про інше щодо викладення умов договору й така домовленість не позбавляє договір предмета, об’єкта, мети й інших істотних умов.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... договором (контрак­том). Ціни на товари (роботи, послуги) можуть виз­начатися суб'єктами зовнішньоекономічної діяльност ... оподат­кування товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності наведене в листі Державної податкової адм ...
 2. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ " ...

  Курсовая работа >> Экономика
  ... яльності підприємства в зовнішньоекономічному сегменті ринку. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГОВО - ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТ ... ) 17. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Наказ Міністерства економ ...
 3. Зовнішньоекономічні договори і право застосовуване до них за законодавством України

  Реферат >> Экономика
  Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за законодавством України Зовнішньоекономічний договір (контракт) — це ... обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності (ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ...
 4. Зовнішньоекономічні звязки міста Харкова

  Дипломная работа >> География
  ... зингу по закінченню договорах можливий перехід права ... %. Зовнішньоекономічні зв’язки міста Харкова відіграють важливу роль у загальній зовнішньоекономічній діяльності кра ... і у проведенні розрахунків по контрактах, спричинені недостатнім розвитком міжбанк ...
 5. Форми платежів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

  Реферат >> Маркетинг
  ... 29 1(16) Форми платежів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Першочерговою і необхі ... узгоджених в контракті сум в рахунок платежів за умовами договору до відвантаження ... CPT,CIF,DES,DEQ У зовнішньоекономічному контракті базис постачання визначає ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011861324310303