Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Цели и задачи: попытаться сформулировать раскрыть и доказать позитивную теорию мотивации, которая удовлетворяла бы теоретическим требованиям и вместе ...полностью>>
Психология->Реферат
В последние годы отмечается значительное увеличение числа лиц, употребляющих психоактивные вещества По мнению ведущих специалистов в области наркологи...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Пиаже, который умер в 1980 г в возрасте 84 лет, потратил 60 лет своей жиз-ни, наблюдая детей и описав их развитие в более чем 200 книгах и научных ста...полностью>>
Психология->Реферат
Рассматривая образ жизни различных высших животных и человека, мы замечаем, что в нем выделяются две стороны: контакты с природой и контакты с живыми ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна

Херсонська філія

Спеціалізація: соціальна психологія

Тема: Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Науковий керівник:

завідувач кафедри практичної психології

ад’юнкт-професор психології

Голев С.В.

Рецензент:

к.ф.н., професор

Бондаренко Л.В.

Виконавець роботи

студентка 411групи

Панченко.Є.О

Херсон – 2006

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі

1.1 Суть понять психологічного клімату

1.2 Організаційні та соціально-психологічні детермінанти психологічного клімату

1.3 Структура соціально-психологічного клімату в колективі

1.4 Форми прояву соціально-психологічного клімату в колективі

1.5 Види соціально-психологічного клімату в колективі та фактори які впливають на його формування

Розділ ІІ. Методи діагностики психологічного клімату в колективах

2.1 Методичні основи дослідження

2.2 Оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі

Розділ III. Експериментальне дослідження соціально-психологічного клімату.

3.1 Розробка дослідження

3.2 Організація та процедура дослідження по виявленню впливу тренінгу на соціально-психологічний клімат в колективі

Висновки.

Література

Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження.

Одним з найважливіших завдань психолога чи то керівництва тієї чи іншої організації є створення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

У наш час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе,свій людський вигляд,не стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій.

Створити такі умови для процвітання того або іншого підприємства, фірми, установи, необхідно, щоб люди, службовці в цій установі відчували себе "командою". Однією з ознак команди є згуртованість, взаємовиручка, підтримка і одночасно вимогливість до себе і інших. Одним з найважливіших показників, що колектив це "команда" - є хорошій соціально-психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей.

Таким чином, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої і копіткої праці керівництва.

Дослідженню особливостей психологічного клімату приділяли увагу такі вітчизняні вчені: Свинецкий А.Л., Паригін Б.А., Платонов К.К., Мясищев В.М., Андреева Г.М.

Соціально-психологічний клімат це не тільки проблема сьогоднішніх соціально-психологічних складнощів соціального і науково-технічного прогресу, але й водночас і проблема рішення завтрашніх перспективних задач, зв’язаних з моделюванням нових, більш досконалих, ніж раніше людських відношень і спільнот.

Однак ще недостатньо досліджені методи впливу на психологічний клімат колективу.

Об'єкт дослідження: динаміка параметрів соціально-психологічного клімату колективу в старших класах.

Предмет дослідження: вплив соціально-психологічного тренінгу на параметри соціально-психологічного клімату шкільного колективу.

Мета дослідження:

 1. Дослідити теоретичні питання особливостей соціально-психологічного клімату колективів;

2) Дослідити вплив соціально-психологічного тренінгу на соціально-психологічний клімат колективу.

Гіпотеза: соціально-психологічний тренінг є ефективним способом оптимізації соціально-психологічного клімату.

Для досягнення поставленої мети і обґрунтування робочої гіпотези нами було висунуто наступні завдання:

1. Провести систематизацію і аналіз теоретичного та емпіричного матеріалу з основ соціально-психологічного клімату.

2. Розробити серію тренінгових занять на поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.

3. Проаналізувати і довести ефективність тренінгових занять на поліпшення соціально-психологічного клімату.

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечувалась теоретичною та методологічною обґрунтованістю загального задуму

дослідження; проведенням формуючого експерименту відповідно до цілей і завдань роботи; розробкою програми СПТ паралельно з проведенням емпіричного дослідження; коректним використанням методів математичної статистики.

Теоретична та практична значущість роботи:

соціально-психологічний клімат істотно впливає на ефективність праці та взаємодії, що дає підстави розглядати його як важливий фактор розвитку між особистісних відносин в колективі.

Методи дослідження:

-систематизування знань;

-констатуючий експеримент;

-формуючий експеримент.

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування психологічного клімату

1.1 Суть поняття «психологічний клімат»

Проблемі соціально-психологічного клімату в колективі присвячено багато робіт як у вітчизняній так і зарубіжній психології. Інтерес до цієї теми, перш за все пов'язаний з результатами (Хоторнських досліджень),що виявили наявність тісного зв’язку між продуктивністю праці групи і особливостями її психологічного клімату (А.Л Свинецкий).

У зв’язку з цим з’являється потреба з’ясувати поняття соціально-психологічного клімату (СПК). Треба відмітити, що до цього часу в психології не має однакової дефініції, але все ж таки більшість дослідників розуміють цей термін схожим.

Соціально-психологічний клімат колективу - це притаманний певному колективу стійкий психічний настрій, який здійснює значний вплив на взаємини людей, їх ставлення до праці та навколишнього середовища. Психічний настрій, як вважає відомий соціальний психолог В.Д. Паригін, може бути предметним (спрямованість психіки на процес діяльності) та емоційним, тональним (переживанням задоволеності діяльністю, її результатами).

Соціально-психологічний клімат-це результат сумісної діяльності людей, їх міжособистісні відносини. Він виявляється в таких групових ефектах, як настрій та колективна думка, індивідуальне самопочуття в колективі. Ці ефекти мають відображення у взаємовідносинах, пов'язаних з процесом праці та рішеннями загальних завдань колективу.

Групові ефекти, як соціально-психологічні явища спільної діяльності, вивчаються з моменту виникнення експериментальної психології (експерименти В. Меде, Ф. Олпорта, В.М. Бехтерева) та проведення прикладних досліджень багатьма зарубіжними та вітчизняними психологами.

Однак поняття "соціально-психологічний клімат" з'явилось в науковому словнику нещодавно поряд з такими інтегральними поняттями, що характеризують групові ефекти спільних форм життєдіяльності людей, як "психологічна атмосфера", "психологічний клімат", "морально-психологічний клімат".

Щоб не було плутанини ми розглянемо поняття (СПК) в контексті з динамікою розвитку групи. Це необхідно, по одній важливій причині. А на сам перед тому, що в літературі зустрічається СПК колективу, СПК групи. А в цьому принципова різниця, тому,що в вітчизняній психології група розглядається, як спільність людей згуртованих на основі одного або декількох загальних ознак, здійснюваної ними діяльності в тому числі і спілкуванні (Петровський, Шпалинський), тоді як під колективом розуміється група, яка знаходиться на вищій стадії свого розвитку. Процес входження нової групи до колективу – називається динамікою розвитку групи і характеризується тим, що в процесі спільної діяльності створюються умови для інтегративних процесів.

Спільна діяльність поступово набуває для членів групи все більш важливий і усвідомлений характер, і стає основою подальшого розвитку, що спонукає до більш чіткої мотивації між групових відношень, основаною не тільки на досвіді спілкування, а й на результатах спільної діяльності кожного члена групи. По мірі усвідомлення задач та цілей спільної діяльності із амфорної структури викристалізовуються такі структури, як міжгрупові відносини з всією гамою емоційних відтінків.(Петровський, Шпалинський). Ці параметри на думку багатьох вітчизняних і зарубіжних психологів і характеризують СПК в групі

Метафоричність поняття "клімат" може породжувати скептицизм у відношенні його наукової цінності. "Клімат та атмосфера - поняття метеорології та географії, - пише К.К.Платонов, - тому іноді вважають, що з прикметником "психологічний" вони не наукові терміни, а тільки образні вирази". Але це не так. Одержавши такий прикметник, вони стають науковими термінами психології, що виражають певні явища". (3)

Розглянемо логічний зв'язок предмету соціальної психології зі значенням понять "психологічний клімат" та "соціально-психологічний клімат".

Слід помітити, що від того, як розуміють та визначають предмет соціальної психології, залежить змістовна характеристика соціально-психологічного клімату. Тут мають місце значні розбіжності, які відобразились, наприклад, в ще недостатньо чіткому розмежування понять "психологічний клімат" та "соціально-психологічний клімат". Трапляється, що об'єм першого поняття розширюється до об'єму другого. А інколи перше підмінюється другим.

Б.Д.Паригін підняв питання про неправомірність їх розділення. "Деякі дослідники, - пише він, - наприклад К.К.Платонов, розділяють поняття психологічного та соціально-психологічного клімату, для чого, на наш погляд, не має достатніх підстав" (35), так як, - вважає він, - "будь - який прояв психічної діяльності людини є в найвищому ступені соціально-психологічним". (34)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії "Гармонія")

  Курсовая работа >> Психология
  ... ішніх) - рівень організації та управління виробництва в самому колективі його соціально-психологічний клімат, особистісний склад ... настроям, зберігає оптимізм і віру в правильність обраного шляху. 7) Навчає не ...
 2. Діагностика соціально-психологічного клімату в трудовому коллективі

  Курсовая работа >> Психология
  ... ій з його оптимізації. На підставі вищесказаного темою курсової роботи була обрана: "Діагностика соціально-психологічного клімату ... рішення. Соціально-психологічний клімат - це переважний у групі або колективі відносно стійкий психологічний настрой його член ...
 3. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

  Курсовая работа >> Психология
  ... ру рівнів оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі, умови та психологічні механ ... ситуації навчання: 1\ соціальна бажаність; 2\ шлях найменшого опору; 3\ навчання ... позитивний психологічний клімат, а справа 14 – які виражають його негативні ...
 4. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

  Дипломная работа >> Психология
  ... соціальнопсихологічний феномен 1.1 Поняття подружніх конфліктів та їх особливості 1.2 Види та ... перевтоми, погіршують психологічний клімат у родині і ... оптимізація одних лише соціально- ... соціумі: державі, трудовому колектив ... вивести його на правильний шлях, ...
 5. Динаміка протікання, форми і способи розв’язання соціальних конфліктів

  Реферат >> Психология
  ... організації трудової діяльності, управлінські помилки, несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. ... зації їх кількості та розв'язання неконфліктними засобами; — оптимізація організац ... його систем. Наше суспільство робить лише перші кроки на шляху ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019559860229492