Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Равновесные модели применяются при изучении взаимоотношений между экономическими агентами. Эти модели выступают частным случаем более общего класса мо...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Хозяйственная деятельность в рыночной экономике осуществляется множеством хозяйственных субъектов -предприятиями, организациями, фирмами, домохозяйств...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Данная глава посвящена самым популярным методам оценки стоимости предприятия — методам, объединенным в рамках доход­ного подхода. Изучив данную главу,...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Международная торговля – основная форма международных экономических отношений, поскольку включает торговлю не только товарами в вещественном понимании...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», слухачів центру післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації. Посібник може бути корисним для керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів суб’єктів підприємницької діяльності, аудиторів, працівників фінансово-кредитних установ і органів контролю, всіх, кого цікавлять питання сучасного економічного аналізу.

ЗМІСТ

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Тема 1. Значення економічного аналізу та його роль у

системі управління підприємством . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1. Наукові основи економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. Зміст, функції та завдання економічного аналізу в

ринковій економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Місце і роль економічного аналізу в системі

управління підприємством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Тема 2. Предмет та види економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1. Предмет та об’єкти економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2. Принципи економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3. Класифікація видів економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами . . . 27

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Тема 3. Метод економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1. Метод економічного аналізу та його особливості . . . . . . . . 31

3.2. Методика економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3. Класифікація методичних прийомів і способів, що

використовуються в економічному аналізі . . . . . . . . . . . . . 34

3.4. Система аналітичних показників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Тема 4. Методика факторного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.1. Поняття, види та етапи проведення факторного аналізу . . 40

4.2. Класифікація факторів в економічному аналізі . . . . . . . . . 42

4.3. Моделювання факторних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.4. Способи перетворення детермінованих факторних

моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Тема 5. Способи детермінованого факторного аналізу . . . . . . . . 53

5.1. Постановка задачі детермінованого факторного аналізу

та загальна характеристика способів її розв’язання . . . . . . 53

5.2. Спосіб ланцюгових підстановок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3. Спосіб абсолютних різниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.4. Спосіб відносних різниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61

5.5. Індексний спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.6. Способи пропорційного ділення і часткової участі . . . . . . . 64

5.7. Інтегральний спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.8. Логарифмічний спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Тема 6. Економіко-математичні методи в економічному

аналізі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.1. Значення і класифікація економіко-математичних методів 69

6.2. Методи математичного програмування . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.3. Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі . . . . 72

6.4. Особливості застосування теорії масового

обслуговування в економічному аналізі . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.5. Математичні методи комплексного оцінювання об’єктів

аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.6. Евристичні прийоми в економічному аналізі . . . . . . . . . . . . 86

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Тема 7. Методика виявлення і розрахунку резервів в

економічному аналізі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7.1. Зміст та класифікація господарських резервів . . . . . . . . . . 97

7.2. Принципи виявлення резервів господарської діяльності . .101

7.3. Методика розрахунку та обґрунтування величини

резервів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Тема 8. Організація та інформаційне забезпечення

економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

8.1. Організація й етапи проведення економічного аналізу . . .108

8.2. Суб’єкти економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

8.3. Узагальнення та оформлення результатів аналізу . . . . . . .114

8.4. Інформаційне забезпечення економічного аналізу . . . . . . 116

8.4.1. Поняття інформації і вимоги до неї . . . . . . . . . . . . . . . 116

8.4.2. Класифікація економічної інформації . . . . . . . . . . . . . .118

8.4.3. Джерела інформації для економічного аналізу . . . . . . 119

8.4.4. Підготовка інформаційної бази для потреб

економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Контрольні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

ПЕРЕДМОВА

Економічний аналіз – це наукова база прийняття управлінських рішень у підприємницькій діяльності. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за їх виконанням, прогнозують виробничі й фінансові ризики, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, виробляють економічну стратегію розвитку підприємства. Тому опанування методики економічного аналізу для економістів, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів та інших спеціалістів економічного профілю є невід’ємною складовою їхньої фахової постановки. Завдяки знанню техніки і технології економічного аналізу вони зможуть ефективно адаптуватися до змін ринкової ситуації, виявляти наявні й потенційні проблеми, обґрунтовувати правильні управлінські рішення.

Основна мета вивчення економічного аналізу – формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом оволодіння теоретичними основами навчальної дисципліни і набуття навичок, необхідних у практичній роботі. У процесі вивчення курсу студенти мають навчитися розуміти сутність економічних явищ та процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежність, оцінювати досягнуті результати, визначати вплив факторів, виявляти резерви підвищення ефективності функціонування підприємства.

У навчальному посібникові наведено конспект лекцій для самостійного вивчення студентами теоретичних основ комплексного економічного аналізу за темами: значення економічного аналізу та його роль у системі управління підприємством; предмет та види економічного аналізу; метод економічного аналізу; методика факторного аналізу; способи детермінованого факторного аналізу; економіко-математичні методи в економічному аналізі; методика виявлення і розрахунку резервів в економічному аналізі; організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу.

ТЕМА 1

ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Наукові основи економічного аналізу.

1.2. Зміст, функції та завдання економічного аналізу в ринковій

системі господарювання.

1.3. Місце і роль економічного аналізу в системі управління

підприємством

1.1. Наукові основи економічного аналізу

Поняття «аналіз» походить від грецького «analisis» і означає розкладання об’єкта, що вивчається, на частини, на властиві цьому об’єкту складові. Звідси аналіз у вузькому розумінні – розчленування явища або предмета на його складові частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого.

Аналіз як метод дослідження полягає в уявному розподілі цілого на складові частини та виділенні його окремих сторін, властивостей, зв’язків. Такий поділ дозволяє дослідити внутрішню сутність і природу процесу, який розглядається, його залежність від різних факторів.

Науковими основами економічного аналізу є теорія пізнання, політична економія (економічна теорія) й найважливіші принципи діалектики.

Теорія пізнання, що є методологічною основою всіх галузей науки, визначає сутність, необхідність і послідовність економічного аналізу. В процесі пізнання широко використовуються різноманітні методи: спостереження, порівняння, системний підхід, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, формалізація, експеримент, моделювання, вимірювання та ін.

Аналіз як метод пізнання завдяки всезагальності знайшов широке застосування в сучасній науці. Поняття «аналіз» як метод пізнання об’єктивної дійсності не ідентичне поняттю «аналіз» як синоніму поняття «дослідження». Останній термін значно ширший і являє собою всебічне наукове вивчення предмета за допомогою різних способів та прийомів.

Політична економія (економічна теорія) дозволяє визначити предмет економічного аналізу, адже вона розкриває сутність і якісні особливості процесів, явищ та категорій, створює необхідні умови для проведення економічного аналізу діяльності окремих суб’єктів підприємництва.

В основу аналізу покладено діалектичний метод пізнання, який створює необхідний простір для абстрактно-логічних суджень. Основні принципи діалектики (рух, розвиток, саморозвиток, взаємообумовленість, взаємозалежність, причинно-наслідкова підпорядкованість, необхідність, випадковість, перехід кількості в якість) покладені в основу визначення методології (методу і методики) економічного аналізу.

Аналіз виступає в діалектичній, суперечливій єдності з поняттям «синтез» (від грецького – sinthesis) – поєднання раніше розподілених елементів об’єкта, що досліджується, в єдине ціле. Встановлення взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості – найбільш важливий момент аналізу. Причиновий зв’язок опосередковує всі господарські факти, явища, ситуації, процеси, причина породжує наслідок, останній знову перетворюється на причину наступної події або ситуації і так до нескінченності. Взаємозв’язок між елементами, взаємозалежність та взаємообумовленість забезпечує синтез. Він виявляє зв’язки й залежності між окремими частинами предмета, що вивчається. Отже, аналіз передбачає синтез, і, лише поєднуючи їх, можна науково пізнати предмети та явища в діалектичному зв’язку всіх сторін.

Діалектичний тандем «аналіз – синтез», який використовується в наукових дослідженнях, також називають аналізом у широкому розумінні цього терміна як способу пізнання предметів і явищ, який ґрунтується на розчленуванні цілого на складові частини та вивчення їх у всій різноманітності зв’язків та залежностей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічний аналіз (2)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... . № ___________ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРІЯ) “ Для ... економіки і потребам командно-адміністративної системи. У 30-і рр. курс анал ... дії, створює теоретичну основу для розвитку аналізу. При проведенні аналітичних дослі ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... теоретичним і прикладним аспектам вивчення дисципліни «Економ ... Тема 4. ПЕРСОНАЛ План лекції 4.1. Поняття, класифікац ... курси, стажування на підприємстві, курси ... Аналіз ринку і стратегія маркетингу 2.1. Загальноекономічний аналіз2.2. Дослідження ринку2.3. Основи ...
 3. Курс лекций по Маркетинговому менеджменту

  Реферат >> Маркетинг
  ... ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів 5 курсу ... Маркетинговий аналіз 4.Оцінка ефективності маркетингової діяльності 1. Загальні теоретичні положення ... визначена стратегія — основа економічного успіху. Але ...
 4. Економічна оцінка результатів господарської діяльності промислових підприємств (на прикладі ВАТ "Енерготрансбуд")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... аналітичного обліку підприємства. господарський фінансовий економічний Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ... , 1997. Афонін А.С. Маркетинг: Конспект лекцій. – К.: МЗУУП, 1994. – 88 ... Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. – ...
 5. Курс лекций по Экономическому анализу (1)

  Реферат >> Экономика
  ... НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1. Види аналізу господарської діяльності. 2. Економічний аналіз і теорія пізнання. 3. Економічний аналіз і основн ... і; регресивний аналіз – пошук теоретичної лінії зв'язку (лінія регресії); дисперсійний аналіз – для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016739368438721