Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.6 Аналіз прибутку

Прибуток є важливішим узагальнюючим показником, який характеризує загальний результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних засобів, виконання зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів й таке інше.

На формування чистого прибутку впливають фінансові результати від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та фінансові результати, отримані в результаті надзвичайних подій.

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. В ході аналізу прибутку необхідно дата оцінку темпів росту прибутку в цілому та окремо по кожній складовій прибутку; дослідити та розрахувати фактори, які впливають на зміну розміру прибутку, та визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності.

Для аналізу динаміки та рівня прибутку застосуємо прийоми факторного аналізу, а саме – елімінування. Використовуємо цей прийом, на основі таблиці 2.12, визначимо вплив кожного фактору на прибуток від реалізації.

Таким чином вплив факторних показників на прибуток можна представити наступною моделлю:

, (1.11)

Таблиця 2.12 - Факторний аналіз прибутку МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Показники

Код рядка(Ф.2)

Роки

Абсолютне відхилення

Вплив на прибуток

2007

2008

2009

2009/2007

2009/2008

2009/2007

2009/2008

Виручка від реалізації продукції (ВР)

35

Собівартість реалізованої продукції (С)

40

Інші операційні доходи (ІД)

60

Адміністративні витрати (АВ)

70

Витрати на збут (ВЗ)

80

Інші операційні витрати (ІОВ)

90

Фінансові доходи (ФД)

100-130

Інші витрати (ІВ)

140-160

Податок на прибуток (ПП)

180

Надзвичайні доходи

200

Надзвичайні витрати

205

Чистий прибуток, збиток (П)

220, 225

Визначимо загальний вплив факторів на зміну виручки від реалізації.

Загальна зміна виручки від реалізації у 2007 порівняно з 2005 склала 60,2 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни від реалізації та обсягу продажу продукції, яка позитивно впливає на зміну чистого прибутку. Тобто збільшення виручки є фактором позитивним.

ΔП(ВР) = ВР2007 – ВР2005 = 639,7 – 579,5 = 60,2 (тис. грн.)

Таким чином збільшення цін на продукцію сприяло збільшенню виручки від реалізації на 1903 тис.грн, а збільшення обсягів продаж на 7923 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції у 2007 році порівняно з 2005 збільшилась на 48,7 тис.грн. Збільшення собівартості призводить до зменшення прибутку. На цю зміну влили два фактори: зміна обсягу виробництва та загальне підвищення цін. Розрахуємо вплив собівартості на зміну чистого прибутку:

ΔП(С) = - (С2007 – С2005) = - (610,7 – 562) = -48,7 (тис. грн..)

Отже, за рахунок збільшення собівартість продукції на 48,7 тис.грн., зменшився прибуток підприємства на 48,7 тис.грн.

Зміна фактору інші операційні доходи впливає на зміну прибутку наступним чином:

ΔП(ІД) = ІД2007 – ІД2005 = 98,5 – 156,8 = - 58,3(тис. грн.)

Отже зменшення операційних доходів призвело до зменшення чистого прибутку на 363,8 тис. грн.

Далі розрахуємо вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

При визначенні впливу фактору зміни адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, слід враховувати, що цей фактор має зворотній вплив, тобто збільшення адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат впливає на зменшення суми чистого прибутку.

ΔП(АВ, ВЗ, ІОВ) = - [(АВ2007 + ВЗ2007 + ІОВ2007) - (АВ2005 + ВЗ2005 + ІОВ2005)], (2.12)

ΔП(АВ, ВЗ, ІОВ) = - [(104,6 + 0 + 16,8) - (121,4 + 2,5 +38,1)] = 40,6,

Це означає, що економія на непрямих витратах призвела до підвищення розміру прибутку на 40,6 тис. грн.

Розрахунок впливу зміни величини фінансових доходів на суму прибутку у звітному році описується формулою:

ΔП(фд) = ФД2007 – ФД2005 = 0 – 0 = 0 (тис. грн.)

Розмір чистого прибутку знизився за рахунок зменшення фінансових доходів на 0 тис.грн. Вплив зміни величини інших витрат:

ΔП(ІВ) = - (ІВ2007 – ІВ2005) = - (0 – 0) = 0 (тис. грн.)

За рахунок зменшення статті інших витратах чистий прибуток в 2007 році збільшився на 0 тис.грн. Вплив величини витрат на податок на прибуток:

ΔП(ПП) = - (ПП2007 – ПП2005) = - ( 4,6 – 5,5) = 0,9 (тис.грн.)

Зменшення витрат по податку на прибуток спричинило збільшення розміру чистого прибутку на 0,9 тис.грн. Ліквідація надзвичайних витрат збільшило прибуток на 0 тис.грн. В таблиці 1.16 узагальнено факторний вплив на розмір чистого прибутку.

2.7 Аналіз рентабельності

Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. 

Коефіцієнти рентабельності – система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу. Вони можуть бути розраховані як коефіцієнти і тоді представлені у вигляді десятинного дробу або у вигляді показників рентабельності і тоді представлені у вигляді процентів.

В основу розрахунку показників рентабельності можуть бути покладені різні величини прибутку підприємства: валовий (маржинальний) прибуток, операційний прибуток, прибуток до виплати процентів і податку на прибуток (EBIT), прибуток до виплати податку на прибуток (EBT), чистий прибуток. Найчастіше для розрахунку коефіцієнтів рентабельності використовується чистий прибуток або прибуток до виплати процентів і податку на прибуток. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Основними показниками рентабельності підприємства є: рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продукції, темпи приросту власного капіталу.

Показники даної групи дають уявлення про те, наскільки ефективно підприємство здійснює свою діяльність, контролює витрати на виробництво і реалізацію продукції, і який чистий прибуток при цьому отримує. Нормативного значення для коефіцієнтів рентабельності не існує, але є загальне правило, чим вище значення коефіцієнту, тим краще. Збільшення коефіцієнту протягом звітного періоду свідчить про покращання результатів діяльності підприємства, зменшення – про погіршення. Порівняння з середньогалузевими показниками дозволяє визначити місце підприємства серед інших підприємств галузі.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

 • рентабельність продажів;

 • рентабельність активів;

 • рентабельність власного капіталу;

 • рентабельність інвестицій;

 • рентабельність діяльності;

 • рентабельність продукції.

Рентабельність продажів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу від реалізації і характеризує ефективність продажів підприємства.

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Рентабельність інвестицій - розраховується як відношення суми чистого прибутку та виплачених процентів до суми власного і довгострокового позикового капіталу середнього за період. Показує, яку віддачу мають власники акціонерного капіталу та утримувачі довгострокового боргу компанії.

Рентабельність продукції розраховується як відношення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) до собівартості і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Таблиця 2.13 - Показники рентабельності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Показники

Формула розрахунку

Роки

Відхилення абсолютне, тис.грн

2007

2008

2009

2009/2007

2009/2008

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий прибуток / Активи

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / Власний капітал

Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток / Виробничі фонди

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток / Виручка

Коефіцієнт реінвестування

Реінвестований прибуток / Чистий прибуток

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Реінвестований прибуток / Власний капітал

Період окупності капіталу, років

Активи / Чистий прибуток

Період окупності власного капіталу, років

Власний капітал / Чистий прибуток

Розраховані показники для оцінки ефективності діяльності підприємства «Х» у 2005-2007 роках представлено у таблиці 1.17.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019810199737549