Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Строк погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей розраховується як відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнта оборотності дебіторської або кредиторської заборгованості і показує середній період погашення дебіторської або кредиторської заборгованостей підприємства.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

Тривалість операційного циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях).

Тривалість фінансового циклу визначається як тривалість операційного циклу мінус період обороту кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства.

Період обороту чистого робочого капіталу – розраховується як відношення кількості днів у році до коефіцієнту оборотності чистого робочого капіталу.

Коефіцієнт оборотності чистого робочого капіталу дорівнює відношенню чистого доходу від реалізації до розміру чистого робочого капіталу середнього за період.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Розрахунок показників ділової активності підприємства представлено в табл. 2.11, а на рис. 2.4 показники оборотності та фондовіддача.

Рис. 2.4 - Показники ділової активності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Таблиця 2.11 - Показники ділової активності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Показники

Формула розрахунку

Роки

Відхилення абсолютне, тис. грн

Відхилення відносне, %

2005

2006

2007

2007/2005

2007/2006

2007/2005

2007/2006

1. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

ЧВ / Середня величина необоротних активів

2. Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) (Ко.о.к)

ЧВ / Обігові кошти

3. Період одного обороту обігових коштів (днів)

360 / Ко.о.к

4. Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) (Ко.з.)

Собівартість реалізації / Середні запаси

5. Період одного обороту запасів (днів) (Чо.з.)

360 / Ко.з.

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) (Ко.д.з.)

ЧВ / Середня дебіторська заборгованість

7. Період погашення дебіторської заборгованості (днів) (Чд.з.)

360 / Ко.д.з

8. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості (Ко.к.з)

Виручка від реалізації / Середня кредиторська заборгованість

9. Період погашення кредиторської заборгованості (днів) (Чк.з.)

360 / Ко.к.з

10. Період операційного циклу (днів)

Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості

11. Період фінансового циклу (днів)

Чф.ц = Чо.ц - Чк.з

З таблиці 2.11 можна зробити наступні висновки стосовно ділової активності підприємства:

 1. Коефіцієнт обороту основних засобів визначає відношення чистої виручки від реалізації до балансом до вартості основних засобів. Коефіцієнт показує, наскільки інвестиції, вкладені в засоби виробництва, приносять дохід підприємству. Для аналізу цього коефіцієнта встановлюють нижню межу 3. Протягом аналізованого періоду спостерігалося збільшення коефіцієнта з 1,35 до 1,41 Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів, з 1 гривні, вкладеної в основні засоби, в 2005 році підприємство отримує 1,35 гривні виручки, а в 2007 році 1,41 грн. виручки, хоча порівняно до 2006 року показник дещо зменшився. Однак його збільшення не призвело до досягнення нижньої межи у 3, що свідчить про необхідність його збільшення, тобто більш ефективного використання кошт вкладених в основні засоби.

 2. Всі коефіцієнти оборотності мають тенденцію до збільшення, що є позитивною тенденцією. Так спостерігається збільшення коефіцієнтів оборотності оборотних коштів та запасів, що призводить до більш прискореного обернення капіталу та відповідно збільшенню кількості продукції при одній і тій же сумі капіталу. Оборотні кошти проходять 2,5 обороти за 2007 рік, тобто тривалість обороту складає 144 дні, запаси 5,8 обороти на рік, тобто період одного обороту складає 62 дні.

 3. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості визначає відношення виручки підприємства до середньої величини дебіторської заборгованості за період. Коефіцієнт показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. У підприємства на 2005 рік значення коефіцієнту становило 5,19 разів, а в 2007 році 7,34 рази, тобто відчутна зростаюча тенденція, хоча за аналізуємий період значення коефіцієнта не задовольняло встановлену нижню межу у 18 разів, тобто виручка повинна щонайменше перевищувати середню дебіторську заборгованість у 18 разів.

 4. Період погашення дебіторської заборгованості визначає відношення періоду аналізу до коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості. Цей коефіцієнт показує середній термін інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення Період погашення дебіторської заборгованості має завелике значення тоді, коли значення коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості менше від, установленої для нього нижньої межі. Протягом 2005-2007 років спостерігався спад коефіцієнта, так само як і збільшення коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості. В 2005 році період погашення дебіторської заборгованості становив 69 днів, а в 2007 році він зменшився на 20 днів та склав вже 49 днів, однак підприємством поки що не виконується встановлена нижня межа в 20 днів погашення дебіторської заборгованості. Якщо б відбувалось постійне збільшення прибутку від збільшення обсягів реалізації, тоді можна було б говорити про підвищення верхньої межі коефіцієнту.

 5. Період погашення кредиторської заборгованості визначає й показує середній період сплати підприємством короткострокової заборгованості. З початку аналізованого періоду спостерігається зменшення коефіцієнту на 11 днів з 51 до 40. Це зумовлено в основному збільшенням собівартості на 8,54 %, а також одночасним зменшенням середньої кредиторської заборгованості на 44,8 %. Це є позитивною тенденцією, оскільки позитивним є зменшення середньої кількості днів сплати підприємством короткострокової заборгованості.

 6. Період операційного циклу визначає й показує термін обороту грошових коштів, що вкладені в запаси та омертвлені в дебіторській заборгованості. Протягом усіх періодів коефіцієнт мав стабільний спад. В 2005 році він становив 134 дні, а в 2007 році 111 днів, тобто зменшився на 23 дні. Така ситуація є слідством одночасного зменшення як періоду обертання дебіторської заборгованості на 20 днів, так і періоду обертання запасів – 3 дні.

 7. Період фінансового циклу визначає й показує термін перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти. Аналізуючи період фінансового циклу, ми побачили, що значення періоду погашення кредиторської заборгованості впливає на його збільшення на 11 днів, оскільки період погашення кредиторської заборгованості зменшилося від 51 до 40 днів. Навпаки зменшення періоду оборотності дебіторської заборгованості і запасів призвело до зменшення як операційного циклу на 23 дні так і фінансового. В результаті бачимо загальне зменшення фінансового циклу ВАТ «Х» на 12 днів (-23+11) з 83 до 71 дні

Загалом можна сказати, що політика підприємства є ефективною для його господарської діяльності. Ефективну діяльність підприємства «Х» також можна визначити з того, що тенденція кожного коефіцієнта відповідала установленим вимогам підприємства для ефективнішої господарської діяльності щодо збільшення або зменшення значень. Тобто аналіз ділової активності привів до позитивних висновків. Однак підприємству потрібно й далі скорочувати періоди обігу, що потребує більш ефективного і раціонального використання ресурсів, прискорення документообігу і розрахунків. Чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної діяльності і тим ефективніше діяльність підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017580986022949