Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Коефіцієнт фінансової залежності трохи зменшився з 2005 року та в 2007 складає 1,1. Це означає, що підприємство практично фінансується за власний рахунок, тому що на 1 гривню власних коштів припадає 1,1 грн. загальної вартості майна. Зменшення цього показника свідчить про зниження залежності товариства від зовнішніх джерел фінансування.

 • Коефіцієнт маневреності власних засобів за період 2005-2007 роки не змінився та слав 0,34, тобто 34% власних засобів підприємства знаходяться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати ними. Цей показник на підприємстві трохи нижче за нормативний, однак він все рівно показує, що всі оборотні кошти фінансуються за рахунок власного капіталу.

 • Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зменшується з кожним роком та в 2007 році становить 9% замість 18%, тобто зменшився на 48%. Як бачимо його значення не перевищує нормативне 0,5, та свідчить, що в 2005 році тільки 18% - це залучений капітал, в а в 2007 – 9%.

 • Коефіцієнт фінансової стабільності збільшився практично в два рази на 113,9% і свідчить, що станом на 2007 рік на кожну гривню залучених коштів припадає 9,87 грн. власних коштів. Цей показник перевищує мінімальне значення (>1,0), що свідчить про низьку долю зовнішніх джерел фінансування підприємства.

 • Коефіцієнт фінансового лівериджу дорівнює нулю, що свідчить про відсутність довгострокових джерел фінансування в діяльності підприємства.

 • Коефіцієнт структури залучених засобів також дорівнює нулю, що свідчить про відсутність інвестиційної діяльності підприємства, що фінансується за залучені кошти. показує частку довгострокових зобов’язань у позичених коштах підприємства.

  При аналізі фінансової стійкості підприємства здійснюється також визначення типу фінансової стійкості. Для цього використовуються абсолютні показники фінансової стійкості, що характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування.

  Для оцінки стану запасів і витрат використовують дані групи статей «Запаси і витрати» другого розділу активу балансу.

  Для характеристики джерел формування запасів визначають три основних показники.

  1. Наявність власних оборотних засобів (), як різниця між джерелами власних і прирівняних до них засобів (І розділ пасиву балансу) і основними засобами й іншими позаоборотними активами (І розділ активу балансу). Цей показник характеризує чистий оборотний капітал. Його збільшення в порівнянні з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства. У формалізованому виді наявність оборотних коштів можна записати

  , (1.1)

  де: власний капітал;

  необоротні активи.

  2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ВД), обумовлене шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів:

  , (1.2)

  де: довгострокові пасиви.

  3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (), обумовлена шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових засобів () (ряд. 500 Ф1):

  , (1.3)

  Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їхнього формування:

  1. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних засобів:

  , (1.4)

  де запаси (Ф1.ряд. 100+110 + 120+130+140)

  2.Надлишок (+) чи недолік (-) власних і довгострокових джерел формування запасів ():

  , (1.5)

  З. Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат ():

  , (1.6)

  Для характеристики фінансової ситуації на підприємстві існує чотири типи фінансової стійкості:

  Перший - абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається в дійсних умовах розвитку економіки країни вкрай рідко, задається умовою:

  <, (1.7)

  де К - кредити банку під товарно-матеріальні цінності з урахуванням кредитів під товари відвантажені.

  Другий - нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність, відповідає наступній умові:

  , (1.8)

  Третій - хитливий фінансовий стан, характеризується порушенням платоспроможності, при якому зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів і збільшення оборотних засобів:

  , (1.9)

  де - джерела, що послаблюють фінансову напруженість (резервний фонд, фонд накопичення та споживання).

  Фінансова нестійкість вважається нормальною, якщо величина задіяних для формування запасів короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції, тобто якщо виконується умова:

  Четвертий - кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на грані банкрутства, тому що кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позичок:

  >, (1.10)

  Для визначення типу фінансової стійкості аналізованого підприємства складемо таблицю 2.11.

  Таблиця 2.11 - Визначення типу фінансової стійкості МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

  Показник

  Джерела інформації

  Значення показника

  2007

  2008

  2009

  1. Запаси (З)

  Ф.№1,р.100+р.110+ р.120+ р.130+р.140

  2. Власні оборотні кошти (К в.об )

  Ф. №1, р.380-р.080

  3. Довгострокові зобов’язання

  Ф. №1, р.480

  4.Власні оборотні кошти та довгострокові кредитні джерела формування запасів (К в.д.)

  Ф.№1(р.380-р.080)+р.480

  5. Короткострокові кредити банків

  Ф. №1, р.500

  6. Загальна величина основних джерел формування запасів (К з)

  Ф.№1,р.380+р.480+ р.500-р.080

  7. Ф в = К в.об. – З

  п.2 - п.1

  8. Ф т = К в.д. – З

  п.4. - п.1

  9. Ф з = К з – З

  п.6 - п.1

  10. Тип фінансової стійкості

  Абсолютна фінансова стійкість

  Абсолютна фінансова стійкість

  Абсолютна фінансова стійкість

  Отже підприємство для формування запасів використовує тільки власні засоби. ВАТ «Перлині» достатньо власних оборотних кошт для покриття фінансової потреби в запасах підприємства.

  ВАТ «Х» характеризується абсолютною стійкістю фінансового стану, тому що кількість запасів підприємства у 2005, 2006 та 2007 роках менше ніж сума наявних власних оборотних засобів. Цей стан у підприємства є стабільним адже запаси підприємства у 2007 році в 2,4 рази менше розміру власних оборотних кошт.

  2.5 Аналіз ділової активності

  В умовах обмеженості ресурсів підприємцю постійно доводиться обирати оптимальні співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами виробництва. Передумовою такого вибору повинно бути проведення аналізу ділової активності.

  Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності.

  Коефіцієнти оборотності – система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

  Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

  • коефіцієнта оборотності активів;

  • коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості;

  • коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості;

  • тривалості обертів дебіторської, кредиторської заборгованостей;

  • коефіцієнта оборотності матеріальних запасів;

  • коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі);

  • періоду обороту чистого робочого капіталу;

  • коефіцієнта оборотності власного капіталу.

  Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

   Отчет по практике >> Экономика
   ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
  2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

   Курсовая работа >> Финансовые науки
   ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
  3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
  4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

   Курсовая работа >> Финансовые науки
   ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
  5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

   Конспект >> Экономическая теория
   ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0034160614013672