Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3 Аналіз ліквідності підприємства

Фінансове положення підприємства можна оцінювати з погляду короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового положення - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто здатність вчасно й у повному обсязі зробити розрахунки по короткострокових зобов'язаннях.

Говорячи про ліквідність підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють його здатність трансформуватися в кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротше період, тим вище ліквідність даного виду активів.

В залежності від ступеня ліквідності всі активи підприємства поділяються на :

 1. високоліквідні активи – кошти і короткострокові фінансові вкладення (А1);

 2. активи, що швидко реалізуються – дебіторська заборгованість до 1 року (А2);

 3. активи, що повільно реалізуються – стаття розділу 2 «Запаси», стаття «Довгострокові фінансові вкладення», стаття «Розрахунки з учасниками» розділ 1 активу, дебіторська заборгованість більш 1 року (А3);

 4. активи, що тяжко реалізуються – статті розділу 1 активу балансу, за винятком статей, що ввійшли в попередню групу (А4);

Пасиви балансу по ступеню зростання термінів погашення зобов'язань групуються:

 1. найбільш термінові зобов'язання – кредиторська заборгованість (П1);

 2. короткострокові пасиви – короткострокові кредити і позикові засоби, що підлягають погашенню до 1 року (П2);

 3. довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позикові засоби (П3);

 4. постійні пасиви - статті розділу 1 пасиву балансу (П4);

Для визначення ліквідності балансу варто зіставити підсумки приведених груп активу і пасиву. Баланс вважається ліквідним , якщо має місце таке співвідношення:

А1 > П1,

А2 > П2,

А3 > П3,

А4 < П4.

Згрупована фінансова інформація за три роки по активах МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки відображена в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Згруповані активи за ступенем ліквідності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Найменування статті активу

Роки

2007

2008

2009

А1

А2

А3

А4

РАЗОМ

Згрупована фінансова інформація за три роки по пасивах МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки відображена в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Згруповані пасиви за ступенем терміновості оплати МКП Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Найменування статті пасиву

Роки

2007

2008

2009

П1

П2

П3

П4

РАЗОМ

Для визначення рівня ліквідності балансу підприємства порівняємо відповідні групи активів та пасивів та виявимо чи виконуються необхідні нерівності (табл.2.8).

Таблиця 2.8 - Визначення рівня ліквідності балансу МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Роки

2007

2008

2009

А1

>

П1

А1

>

П1

А1

>

П1

А2

<

П2

А2

<

П2

А2

<

П2

А3

>

П3

А3

>

П3

А3

>

П3

А4

<

П4

А4

<

П4

А4

<

П4

З таблиці видно, що не виконується тільки друге співвідношення, тобто активи, що швидко реалізуються не перевищують короткострокові пасиви. Така ситуація спостерігається продовж всього періоду, що аналізується. Отже підприємству не вистачить кошт, що воно отримає від погашення дебіторської заборгованості для розрахунку за поточними зобов’язаннями. Однак, якщо проаналізувати ситуацію більш детальніше, то можна помітити, що найбільш ліквідні активи (А1) значно перевищують термінові зобов’язання (П1), тому за їх рахунок можна погасити й короткострокові пасиви (П2). Таким чином баланс підприємства можна вважати достатньо ліквідним. Для того, щоб баланс вважався абсолютно ліквідним необхідно частку абсолютно ліквідних активів (А1) перетворити у активи, що швидко реалізуються (А2).

Ліквідність підприємства також оцінюється за допомогою абсолютних та відносних показників. Серед відносних основним є:

 • коефіцієнт покриття (загальної ліквідності), показує, яку частину поточних зобов'язань може погасити підприємство, якщо реалізує всі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. (Цей коефіцієнт показує, також, скільки гривень оборотних коштів припадає на кожну гривню поточних зобов'язань). Значення коефіцієнту покриття у межах 1,5 - 2 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги;

 • коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності, показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів: грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості. Він відображає можливості підприємства по погашенню поточних зобов'язань при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами;

 • коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити грошовими коштами (тобто швидко). Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від 0,2 до 0,35.

 • коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості розраховується як відношення дебіторської заборгованості до кредиторської заборгованості. Значення коефіцієнта повинно дорівнювати 1,0. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість, необхідно з'ясувати причини такого стану (що може бути пов'язане з труднощами при реалізації продукції).

Розраховані показники за 2005-2007 роки по ВАТ «Х» наведені в табл. 2.9 та наочно представлені на рис. 2.2.


Таблиця 2.9 - Показники ліквідності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Показники

Формула розрахунку

Роки

Відхилення абсолютне, тис.грн

Відхилення відносне, %

2007

2008

2009

2009/2007

2009/2008

2009/2007

2009/2008

Коефіцієнт покриття

Поточні активи/ Поточні пасиви

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Поточні активи - Запаси)/ Поточні пасиви

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кошти / Поточні пасиви

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

Рис. 2.2 - Показники ліквідності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Отже, відносно ліквідності підприємства можна зробити наступні висновки:

 1. Загальний коефіцієнт ліквідності показує частку поточних зобов'язань, яка може бути покрита поточними активами. Для нормального функціонування підприємства він має коливатися в допустимих межах 1,5-2,0. Аналіз показав відхилення від рекомендованих меж. За період 2005-2007 його значення коливалось в межах 1,96-2,63. Тобто тільки в 2006 році загальний коефіцієнт покриття не перевищував нормованих значень. У всі ж інші періоди підприємство має значно більше оборотних активів ніж поточних пасивів, що з боку ліквідності є позитивним моментом, а з боку раціонального втілення кошт в активах – ні. У процесі аналізу коефіцієнта ліквідності загального можна зробити висновок, що хоча в даний момент його середній показник не знаходиться в нормативних межах, він має тенденцію до зростання.

 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує частку поточних зобов'язань, яка може бути погашена ліквідними коштами та очікуваними надходженнями від дебіторів. Для нормального функціонування підприємства він має коливатись у межах 50- 100 %. З аналізу видно, що цей показник протягом трьох періодів не завжди відповідає визначеній частці грошових коштів та цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань. Цей коефіцієнт показує те, що підприємство може задовольнити короткострокову кредиторську заборгованість за рахунок грошових коштів, цінних паперів та дебіторської заборгованості, оскільки середній показник швидкого коефіцієнта ліквідності становить 76 %, що задовольняє мінімальне значення в 50 % для покриття короткострокових зобов'язань за рахунок ліквідних коштів. До того ж з графічного зображення можна встановити, що цей коефіцієнт має тенденцію до подальшого збільшення протягом майбутніх періодів. Частка поточних зобов'язань, яка може бути погашена ліквідними коштами та очікуваними надходженнями від дебіторів, становить 0,73-0,79.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001835823059082