Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 2.5 - Вертикальний аналіз капіталу МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Пасив

2007

2008

2009

Структура, %

Зміна структури, в.п

2007

2008

2009

2009/2007

2009/2008

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал

333964.5

333965

336965

94.47

97.28

98.57

4.1

1.29

Інший додатковий капітал

150114.8

142989

137229

42.46

41.65

40.14

-2.32

-1.51

Резервний капітал

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(45403.0)

(51754)

(57886)

12.84

15.07

16.93

4.09

1.84

Неоплачений капітал

(98745)

(94697)

-

28.76

27.7

-1.06

Разом за розділом I.

338866.2

326455

321611

95.86

95.09

94.08

-1.78

-1.01

IV. Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2421.7

2838

3704

0.68

0.82

1.08

-0.4

-026

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

-

з бюджетом

1923.2

1549

2444

0.54

0.45

0.71

0.17

0.26

з позабюджетних платежів

23.1

32

40

0.007

0.009

0.01

0.003

0.001

зі страхування

463.0

677

894

0.13

0.20

0.26

0.13

0.06

з оплати праці

1031.9

1465

1893

0.3

0.42

0.55

-0.25

0.13

з учасниками

-

Інші поточні зобов’язання

1869.0

2114

2795

0.53

0.61

0.82

0.29

0.21

Разом за розділом IV.

7731.9

8675

11770

2.18

2.52

3.44

1.26

0.92

V. Доходи майбутніх періодів

6895.5

6404

6012

1.96

1.86

1.75

-0.21

0.11

Баланс

353493.6

343286

341847

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Горизонтальний аналіз капіталу МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки показав, що для фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємство використовує власний капітал та короткострокові зобов’язання. Довгострокових кредитів за останні три роки товариство не мало. Раніше проведений аналіз активів підприємства підкреслив відсутність інвестиційної діяльності підприємства, для цілей якої й потрібні довгострокові кошти, цим й пояснюється факт відсутності довгострокової заборгованості. Власний капітал протягом 2005-2007 років трохи збільшився (26,4 тис. грн.) та на кінець 2007 року склав 676,1 тис. грн. Власний капітал підприємства складається із статутного капіталу, який не змінювався протягом трьох періодів та на кінець 2007 року склав 322,1 тис. грн. Другим за розміром йде інший додатковий капітал (сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих, підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу), який теж є величиною сталою – 321,3 тис. грн. Резервний капітал підприємства зменшився на 66 тис. грн. або на 68,29 %. Також спостерігається тенденція щодо зменшення й нерозподіленого прибутку. В 2007 року він склав 10,1 тис. грн., що на 28 тис. грн. менш за 2005 рік. Вилучений капітал (господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу) на 2005 рік становив 127,9 тис. грн., а у 2007 році - 8 тис. грн.

Поточні зобов’язання емітента складаються тільки їх поточних зобов’язань із розрахунками. Відсутні короткострокові банківські кредити, векселі видані, кредиторська заборгованість має місце тільки у 2007 році у розмірі 2,2 тис. грн., що свідчить про гарну платіжну дисципліну ВАТ «Х». Найбільша заборгованість у підприємства по одержаних авансах (36,8 тис. грн.), другою за заборгованість є стаття – поточні зобов’язання перед бюджетом (10,4 тис. грн.). Загалом можна констатувати зменшення заборгованості за період 2005-2007 рік як загалом на 72 тис. грн, так і за кожною статтею, тільки заборгованість перед учасниками трохи збільшилась, що не погіршує загальної картини.

Вертикальний аналіз капіталу підприємства показує збільшення частки власного капіталу підприємства з 82,19% у 2005 році до 90,8% у 2007 році, тобто збільшується фінансова незалежність підприємства від зовнішніх ресурсів. Значне структурне збільшення не викликане таким же різким збільшенням капіталу. Це дія двох чинників: незначне збільшення власного капіталу та зменшення сукупного капіталу. Зрозуміло, що зміна одного структурного компоненту викликає й зміну споріднених з них. Так збільшення власного капіталу, тобто його часки викликало зменшення долі поточної заборгованості на 8,61 в.п. та на кінець 2007 року вона склала 9,2%, замість 17,81% на 2005 рік.

Загалом можна зробити висновок про недостатність залученого капіталу, що зменшує рентабельність власного капіталу. Але за відсутності у підприємства елементів інвестиційної діяльності більші джерела фінансування йому й непотрібні, тому йому необхідно дивитися у бік оновлення обладнання та залучення для цих цілей зовнішніх джерел фінансування.



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019159317016602