Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МКП „Миколаївводоканал”

Аналіз фінансового стану МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки проведемо в наступній послідовності:

 • аналіз майна підприємства;

 • аналіз капіталу підприємства;

 • аналіз ліквідності підприємства;

 • аналіз фінансової стійкості;

 • аналіз ділової активності;

 • аналіз рентабельності.

Така послідовність є найбільш логічною та допоможе нам скласти враження про фінансове становище підприємства за останні три роки.

2.1 Аналіз майна підприємства

Активи (майно) - це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів та їх структура постійно змінюються. Характеристику про якісні зміни в структурі майна та його джерел можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру майна підприємства та його джерел. Як правило, показники структури розраховуються у відсотках до валюти балансу. Відносні показники певною мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які істотно утруднюють зіставлення абсолютних показників у динаміці.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи кількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

Слід зауважити, що в умовах інфляції цінність результатів горизонтального аналізу знижується.

На практиці нерідко об'єднують горизонтальний і вертикальний аналізи, тобто будують аналітичні таблиці, котрі характеризують як структуру майна підприємства та їхніх джерел, так і динаміку окремих його показників.

Загальна сума змін валюти балансу розбивається на складові, що дає змогу зробити попередні висновки про характер руху в складі активів, джерела їх формування та взаємообумовленості. Так, у процесі аналізу зміни у складі довгострокових (необоротних) і поточних (оборотних) засобів розглядаються у взаємозв'язку зі змінами в зобов'язаннях підприємства.

Структура вартості майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах і співвідношення позикових і власних коштів підприємства в пасивах. У структурі вартості майна відображається специфіка діяльності кожного підприємства. Зауважимо, що не можна порівнювати структуру підприємств різних галузей господарства. Але аналіз її динаміки протягом якогось періоду на конкретному підприємстві необхідний.

Однак сама по собі структура вартості майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства, її динаміки не дає відповіді на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладення коштів у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення зобов'язань.

Кожне підприємство, враховуючи характер основних господарських операцій та особливості діяльності, вирішує питання про доцільність поділу активів на оборотні та необоротні.

Горизонтальний аналіз майна підприємства представлено в таблиці 2.1, вертикальний – в таблиці 2.2.


Таблиця 2.1 - Горизонтальний аналіз майна МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки, тис. грн.

Актив

2007

2008

2009

Відхилення абсолютне, тис. грн.

Відносне відхилення, %

2009/2007

2009/2008

2009/2007

2009/2008

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

317080.8

310528

300412

-16668

-10116

-5.25

-3.25

Разом за розділом I.

323413

314396

306134

-17279

-8262

-5.34

-2.62

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі

4573.1

4594

5989

1416

1395

30.9

30.3

готова продукція

-

-

-

-

-

-

-

товари

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

21173.6

22077

23708

2535

1631

11.9

7.38

Інша поточна дебіторська заборгованість

1815.4

1392

1928

113

536

6.2

38.5

Разом дебіторська заборгованість

22989

23469

25636

2647

2167

11.5

9.23

Грошові кошти та їх еквіваленти

575

536

2661

2086

2125

362.7

396.45

Разом за розділом II.

30056.2

28868

35689

5633

6821

18.7

23.62

III. Витрати майбутніх періодів

24.4

19

24

0

5

24

26.3

Баланс

353493.6

343283

341847

-11646

-1436

-3.29

-0.41

Таблиця 2.2 - Вертикальний аналіз майна МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки, тис. грн.

Актив

2007

2008

2009

Структура, %

Зміна структури, в.п

2007

2008

2009

2009/2007

2009/2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Основні засоби

317080.8

310528

300412

89.7

90.46

87.88

-1.82

-2.58

Разом за розділом I.

323413

314396

306134

91.5

91.59

89.55

-1.95

-2.03

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі

4573.1

4594

5989

1.3

1.34

1.75

0.45

0.41

готова продукція

-

-

-

-

-

-

-

-

товари

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

21173.6

22077

23708

5.6

6.43

6.93

1.33

0.5

Інша поточна дебіторська заборгованість

1815.4

1392

1928

0.5

0.4

0.56

0.06

0.16

Разом дебіторська заборгованість

22989

23469

25636

6.5

6.83

15.39

8.89

8.56

Грошові кошти та їх еквіваленти

575

536

2661

0.16

0.15

7.80

7.64

7.65

Разом за розділом II.

30056.2

28868

35689

8.5

8.41

10.44

1.94

2.03

III. Витрати майбутніх періодів

24.4

19

24

0.007

0.005

0.007

0

0.002

Баланс

353493.6

343283

341847

100

100

100

0

0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013329982757568