Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Контрольная работа
Темой данной контрольной работы является денежный оборот. Основой стабильно развивающейся экономики любого государства является кредитно-денежная поли...полностью>>
Финансы->Реферат
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одним из важнейших объектов экономического анализа деятельности промышленных предприятий является себестоимость выпускаемой продукции, т.е. затраты на...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой система...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИСНОВОК

Проаналізувавши детально різні аспекти діяльності підприємства за допомогою розрахунків, можна зробити загальні висновки щодо його діяльності та становища.

Аналіз ліквідності підприємства проказав, що воно має достатню кількість ліквідних коштів для погашення короткострокових зобов'язань. Усі коефіцієнти задовольняють мінімальним нормативним умовам. Це відбувається через те, що підприємство може задовольнити більшу частину своїх короткострокових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів. Трохи більше від зазначеного рівня коефіцієнт абсолютної ліквідності, тому необхідно скорочувати грошові кошти у обороті, чим і займалося останній рік підприємство.

Відносно фінансової стійкості, можна стверджувати, що воно фінансове стійке (у 2007 році 91 % – власні кошти, 9 % - залучені). Такі значні показники говорять про фінансову автономію підприємства, тобто його незалежність від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Також протягом періоду 2005-2007 частка власних засобів у загальній сумі джерел засобів підприємства постійно зростає. Це означає, що становище підприємства поліпшується і збільшується можливість вільно маневрувати засобами виробництва. На підприємстві «Х» відсутній фінансовий ризик, оскільки підприємство не має довгострокових зобов'язань протягом трьох досліджуваних періодів. Відносно типу фінансової стійкості, підприємство має абсолютну фінансову стійкість, тобто запаси фінансуються тільки власними оборотними коштами, причому їх розмір перевищує необхідний у 2,4 рази, отже підприємство може збільшувати запаси, чи зменшити розмір власного оборотного капіталу без загрози своїй абсолютній фінансовій стійкості.

Ділову активність підприємства проаналізовано за показниками оборотності. Всі показники оборотності мають тенденцію до збільшення, однак ще не досягли необхідного мінімального рівня, тому підприємству необхідно й далі продовжувати політику щодо збільшення коефіцієнтів оборотності та скорочення періодів обороту тих чи інших активів. Загалом можна сказати, що політика підприємства є ефективною для його господарської діяльності.

Факторний аналіз прибутку показав, що позитивний вплив на прибуток мали збільшення виручки від реалізації продукції, зменшення адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат; податку на прибуток; негативний – збільшення собівартості, зменшення інших операційних доходів. Однак негативні фактори пересилили позитивні. Вплив негативних становив 107 тис. грн., а позитивних – 101,7, що призвело до загального зменшення прибутку у 2007 році на 5,3 тис.грн. порівняно із 2005 роком.

Проаналізувавши рентабельність (загальну) діяльності підприємства за різними показниками, які характеризують рівень чистого прибутку в активах, власному капіталі, виробничих засобах, виручці, а також рівень прибутку від звичайної діяльності в активах, рівень прибутку від реалізації, а також прибутку від операційної діяльності у виручці, дійшли висновку, що підприємство протягом усього звітного періоду функціонувало досить не успішно. Це пояснюється незначними розмірами прибутку у 2005 та 2007 році та нульовим значенням прибутку у 2006 році. Найбільші показники рентабельності у підприємства у 2005 році, однак і тут найвищий 2,1%, що є відображенням неефективної діяльності підприємства і потребує негайного вирішення цього питання.

Існуючий стан системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві – незадовільний, що призводить до погіршення соціально-економічного розвитку міста, забруднення навколишнього середовища, не піддаючись прямому економічному обрахунку.

Доцільне рішення – реконструкція та модернізація систем водопостачання та водовідведення в межах „Проекту модернізації і розвитку послуг водопостачання та водовідведення м. Миколаєва” на загальну суму 27,29 млн. ЕUR, з яких: грант ЄС - 3.12 млн. ЕUR, кошти МКП „Миколаївводоканал” – 7,85 млн. ЕUR, кредит ЄІБ – 15,54млн. ЕUR, грант ЄС на створення і роботу Групи Впровадження Проекту і технічну допомогу консультантів – 0,78 млн. ЕUR. Термін розрахункової окупності – 8 років (до 2017 р.).

Реалізація проекту розрахована на використання матеріально- технічних ресурсів вітчизняних і зарубіжних виробників.

Джерело окупності проекту та погашення кредиту ЄІБ – прибуток МКП „Миколаївводоканал”.

Отримавши протягом 2009-2012 рр. кредит ЄІБ, МКП „Миколаївводоканал” поверне до 2017 року суму 18,12 млн. ЕUR, у тому числі: кредит – 15,54 млн. ЕUR, обслуговування кредиту – 0,266 млн. ЕUR, проценти за кредит – 2,311 млн. ЕUR.

Список використаної літератури

 1. Фінансовий аналіз / за ред. проф. Білик М.Д. Павловської О.М. К.: КНЕУ, 2005

 2. Ковалев В.В. Фин. анализ. Методы и процедуры. М. Финансы и статистика, 2003

 3. Ефимова О. Фин. анализ. Уч для вузов. - М.: Бухгалтерский бюллетень, 2002.

 4. Савіцька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. К. 2005.

 5. Фінанси підприємств. (Розділ 9) Підручник. 5-те видання / за ред. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2004.

 6. Фінансовий менеджмент /за ред.. А.М. Поддєрьогіна. -К.: КНЕУ, 2005. (розділ 10).

 7. Методичні рекомендації для самостійної підготовки дисципліни "Фінансовий аналіз" К. КНЕУ, 2002.

 8. Артеменко В. Финансовый анализ. 2-е изд. - М.: Деко и сервис, 1999.

 9. Коробов М. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств - К.: Знання, 2002.

 10. Крейнина М.Н. Фин. состояние предприятия. Методы оценки - М.: ИКЦ “ДИС”, 2003.

 11. Родионов Н. Основы фин. анализа - М.: Альфа, 1999.

 12. Русак Н.А., Русак В.А. Фин. анализ субьекта хозяйствования - Минск, 2003.

 13. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М.: ”Аудит”, “ЮИТИ”, 1996.

 14. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.:”ИНФРА-М”, - 2001.

Додаток А

Баланс МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

Актив

Код рядка

2007

2008

2009

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

10

46.2

73

142

первісна вартість

11

71.0

110

195

Накопичена амортизація, знос

12

(24.8)

(37)

(53)

незавершене будівництво

20

6118.9

3559

4939

Основні засоби:

 

 

залишкова вартість

30

317080.8

310531

300412

первісна вартість

31

819922.5

828272

834386

знос

32

(502841.7)

(517741)

(533974)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

-

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

-

-

-

інші фінансові інвестиції

45

-

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

167.1

236

620

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

-

-

21

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

-

-

31

Знос інвестиційної нерухомості

57

-

-

(10)

Відстрочені податкові активи

60

-

-

-

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I.

80

323413.0

314399

306134

II. Оборотні активи

 

Запаси:

 

виробничі

100

4573.1

4594

5989

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

-

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

-

готова продукція

130

-

-

-

товари

140

-

-

-

Векселі одержані

150

1695.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чисто реалізаційна вартість

160

21173.6

22077

23708

первісна вартість

161

21173.8

22077

23755

резерв сумнівних боргів

162

(0.2)

-

(47)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

170

150.7

111

1202

за виданими авансами

180

-

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1815.4

1392

1928

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

230

575.0

536

2661

в іноземній валюті

240

-

інші оборотні активи

250

73.5

158

201

Разом за розділом II.

260

30056.2

28868

35689

III. Витрати майбутніх періодів

270

24.4

19

24

Баланс

280

353493.6

343286

341847

П асив

Код рядка

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

333964.5

333965

336965

Пайовий капітал

310

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

Інший додатковий капітал

330

150114.8

142989

137229

Резервний капітал

340

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(45403.0)

(51759)

(57886)

Неоплачений капітал

360

(98745)

(94697)

Вилучений капітал

370

-

Разом за розділом I.

380

338866.2

326450

321611

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

1757

2454

Інші забезпечення

410

-

Цільове фінансування

420

-

Разом за розділом II.

430

-

1757

2454

III. Довгострокові зобов’язання

 

-

-

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

-

Разом за розділом III.

480

-

-

-

IV. Поточні зобов’язання

 

-

-

-

Короткострокові кредити банків

500

-

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

-

Векселі видані

520

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2421.7

2838

3704

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

з одержаних авансів

540

-

з бюджетом

550

1923.2

1549

2444

з позабюджетних платежів

560

23.1

32

40

зі страхування

570

463.0

677

894

з оплати праці

580

1031.9

1465

1893

з учасниками

590

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

Інші поточні зобов’язання

610

1869.0

2114

2795

Усього за розділом IV.

620

7731.9

8675

11770

V. Доходи майбутніх періодів

630

6895.5

6404

6012

Баланс

640

353493.6

343286

341847

Додаток Б

Звіт про фінансові результати МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

2007

2008

2009

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

86041.4

100691

124145

Податок на додану вартість

15

(14340.2)

(16782)

(20691)

Акцизний збір

20

-

 

25

-

Інші відрахування з доходу

30

(13.3)

(21)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

71687.9

83888

103454

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

(77285.5)

(96981)

(108678)

Валовий:

 

прибуток

50

-

збиток

55

(5597.6)

(13093)

(5224)

Інші операційні доходи

60

3715.3

3817

5075

Адміністративні витрати

70

(2716.2)

(3763)

(4524)

Витрати на збут

80

(3157.4)

(4361)

(5546)

Інші операційні витрати

90

(2351.7)

(2754)

(2483)

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

прибуток

100

збиток

105

(10107.6)

(20154)

(12702)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

37.9

4

13

Інші доходи

130

582.5

1892

633

Фінансові витрати

140

(30.0)

(58)

(36)

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(149.7)

(252)

(205)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

збиток

175

(9666.9)

(18568)

(12297)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

прибуток

190

збиток

195

(9666.9)

(18568)

(12297)

Надзвичайні:

 

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

 

прибуток

220

збиток

225

(9666.9)

(18568)

(12297)

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

230

38425.5

47991

54181

Витрати на оплату праці

240

20308.3

28063

33528

Відрахування на соціальні заходи

250

8620.0

10487

12525

амортизація

260

14243.9

16294

16334

Інші операційні витрати

270

3534.7

4558

4663

Разом

280

85132.4

107393

121231Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018179416656494