Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Среди разных видов продвижения товаров и услуг (реклама, формирование общественного мнения, персональные продажи) выставки признаны одним из самых эфф...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Очень полезно при составлении рекламного объявления знать то, как его будут читать. Этот вопрос был предметом многих исследований. и ответы весьма спе...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Марочко В.П., к.и.н., доцент; Марочко П.В., Капитоненко Н.А., к.м.н., доцент. Социально-психологические особенности воздействия рекламы на поведение п...полностью>>
Маркетинг->Реферат
ВВЕДЕНИЕ I. СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ Реклама как форма платной и личной коммуникации Реклама как многофункциональное предприятие Реклама как процесс из че...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства

1.1. Сутність та основні характеристики складових маркетингового комплексу підприємства та чинники маркетингового середовища

1.2. Етапи створення маркетингової програми підприємства

1.3. Сучасний досвід використання інтернет-технологій в маркетингу підприємства.

Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

2.1. Аналіз конкурентного середовища підприємства

2.2. Оцінка сформованого товарного портфелю, процесу ціноутворення та збуту на підприємстві

2.3. Дослідження комплексу просування товарів підприємства

Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

3.1. Розробка пропозицій щодо використання сучасних інтернет-технологій в маркетинговій діяльності підприємства

3.2. Визначення маркетингових можливостей підприємства і розробка маркетингової програми розвитку

3.3. Оцінювання результативності запропонованих заходів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Одним з найважливіших нематеріальних активів підприємства є маркетинг, його як філософію управління можуть запроваджувати далеко не всі компанії. Маркетинг вітчизняної промисловості значно відстає від маркетингу споживчих товарів і послуг.

Виходячи з цього, особливу наукову цікавість варто виявити до дослідження виробничих підприємств меблевого ринку, як таких, діяльність яких знаходиться на межі між сферою виробництва і сферою послуг. Актуальними проблемами меблевої галузі в кризовий період є нестабільний курс валют, зниження попиту на продукцію, підвищення цін на матеріали, комплектуючі та заготовки, на енергоресурси та нове устаткування, неповернення боргів клієнтами, високі орендні ставки, нестача кредитних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми маркетингової діяльності промислового підприємства досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї тематики висвітлені в роботах вітчизняних дослідників Герасимчука В., Кардаша В., Балабанової Л. та Бриндіної О. та інших. Серед зарубіжних вчених заслуговують на увагу роботи Голубкова Е., Єгорова І., Рибальченка І., Варламова А., Комахи А.та інших. Теоретико-методичні підходи до вибору стратегій розвитку маркетингової діяльності підприємства висвітлено у працях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких: Ансофф І., Божкова В.В., Гаркавенко С.С., Ілляшенко С.М., Ковтун О.І., Котлер Ф., Куденко Н.В., Лабурцева О.І., Ламбен Ж.Ж., Портер М., Стрикленд А., Томпсон А., Фатхутдінов Р.А. та інші. Проте актуальними залишаються питання щодо практичного використання сучасних інтернет-технологій у практиці діяльності меблевого підприємства, проблематика оцінки товарного портфеля підприємства і вибору оптимальної стратегії розвитку кожної одиниці продукції з урахуванням їх конкурентноздатності.

Світова фінансово-економічна криза 2009 року суттєво змінила обставини економічної діяльності підприємств меблевої галузі у всьому світі та, зокрема, в Україні. Наслідком цього стало різке падіння попиту та зміна його структури на дану продукцію. Оскільки одним із найважливіших аспектів управління підприємством є ефективна маркетингова діяльність, а саме, товарна політика, то перед українськими меблевиробниками постало завдання пристосувати власний асортимент продукції до нових вимог ринку.

Формування широкого асортименту виробником мебельної продукції може задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку дилерів. Проте, відповідно зростають витрати на підтримку запасів, модифікацію продукції і виконання замовлень. Тому основним критерієм ефективної діяльності меблевих підприємств є вибір оптимальної товарної структури та, відповідно, формування стратегії маркетингової діяльності, яка б максимально задовольняла попит покупців в умовах кризових явищ.

Планування маркетингової діяльності на виробництві меблевої продукції повинно базуватися на результатах вивчення потреб ринку і його стану, рівня розвитку конкурентів та їх можливих перспектив, оскільки меблева галузь була і залишається однією з провідних у промисловості України.

Підґрунтям є стратегічний маркетинговий аналіз. Методи стратегічного аналізу дозволяють визначити стратегічну позицію за кожною товарною одиницею підприємств і на основі аналізу цієї позиції обрати оптимальну стратегію дій підприємств щодо виробництва і реалізації продукції, та оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків.

Сучасний розвиток ринкових відносин, з його тенденцією до інтеграції у світову спільноту, призводить до появи на вітчизняному просторі висококонкурентних європейських товарів, новітніх технологій тощо. Щоб вистояти в боротьбі, вітчизняним виробникам меблів необхідно не лише вдосконалювати управлінські процеси на своїх підприємствах, приводити їх у відповідність до світових вимог, але й актуалізувати маркетингову діяльність для оперативної реакції на вимоги ринку.

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва».

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва».

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-практичних основ маркетингової діяльності меблевого підприємства, розробка методик його планування та оцінки, вдосконалення діяльності та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств меблевої галузі.

Завданнями дослідження є наступні науково-практичні завдання:

1) виділити сутність та основні характеристики складових маркетингового комплексу підприємства та чинники маркетингового середовища;

2) виокремити етапи створення маркетингової програми підприємства;

3) розглянути сучасний досвід використання інтернет-технологій в маркетингу підприємства;

4) оцінити сформований товарний портфель, процес ціноутворення та збуту на підприємстві;

5) дослідити комплекс просування товарів підприємства;

6) розробити пропозиціi щодо використання сучасних інтернет-технологій в маркетинговій діяльності ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»;

7) визначити маркетингові можливості ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» і розробити маркетингову програму розвитку;

8) зробити спробу оцінити результативність запропонованих заходів.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: діалектичний, аналітичний, порівняльно-аналітичний, метод систематизації, класифікації та оцінки, системний метод. А також спеціальні методи: телефонне та особисте інтерв’ю, анкетування; аудит статистичних, фінансових і техніко-економічних даних підприємств, аналіз цін; експертні оцінки; систематизація наукової літератури, тематичних статей, законодавчих та нормативних актів, їх теоретичний та критичний аналіз; економіко-математичний метод лінійного моделювання.

В даній дипломній магicтерськiй роботi досліджувалось підприємство з виробництва меблiв ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва».

Робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків та пропозицій, додатків та списку використаних джерел (65 позицій).

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства

1.1. Сутність та основні характеристики складових маркетингового комплексу підприємства та чинники маркетингового середовища

Запорукою успіху будь-якого підприємства є комплексне управління, ефективна організація маркетингової стратегічної та тактичної діяльності. Оскільки маркетинг орієнтований на задоволення потреб споживачів, то маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку. У ході дослідження ринку вивчають поведінку споживачів, їхні смаки і потреби, споживчі переваги, мотиви, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару Глибоке розуміння поведінки споживачів дає маркетологам можливість впливати на управлінські рішення щодо їхніх потреби краще, ніж це роблять конкуренти.

Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки під­приємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості визна­чити привабливий напрям маркетингової діяльності і набути конкурентних переваг.

Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство прагне задовольнити. Притому використовують дуже важивий маркетинговий прийом — сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить, воно знайшло свою „нішу" на ринку.

Після того необхідно зробити позиціонування товару на ринку, тобто чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізнятиметься від то­варів конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути кон­курентні переваги у свідомості потенційних споживачів. Прийнявши рішення щодо позиціонування свого товару, підприємство може розпочинати розроблення комплексу маркетингу. Це одна з фундаментальних ка­тегорій сучасного маркетингу, його „серцевина" [36 – С. 38].

Проблема формування маркетингового комплексу промислового виробничого підприємства є надзвичайно важливою, оскільки належить до маркетингової тактичної діяльності, тобто повсякденного реального управління підприємством. В еволюцію концепції маркетингового комплексу значний внесок зробили наступні вчені: Дж. Каллітон, Нейл Борден, Джером МакКарті, Філіп Котлер, Джон Гейл, Кристофер Лавлок, Стенлі Паливода, Ван Вотершут та Ван ден Бюльт, В.І. Черенков.

Водночас, в науковій літературі є чітке уявлення про склад та структуру маркетингового комплексу як економічної концепції, зокрема теорія Котлера (7Р, 4Р). В світовій практиці більшість теоретичних положень щодо планування та управління маркетинговим комплексом залишаються дискусійними. [44 – С. 12].

Комплекс маркетингу - основний пункт золотоi формули маркетингу. Комплекс маркетингу - це набір змінних чинників маркетингу, що піддаються контролю, сукупність яких підприємство використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку.

Насправді, комплекс маркетингу це ряд заходів спрямованих на створення і просування створюваного вами товару.

Весь комплекс маркетингу підрозділяється на чотири основні напрями. Це всім відоме - P. А точніше 4P, які розробив великий маркетолог - Філіп Котлер.

Суть чотирьох P в тому, що кожне P це відокремлена дія:

Product - Продукт.

Price - Ціна.

Place - Місце.

Promotion - Реклама і рекламні акції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... магістра на тему : «Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства» (на прикладі ТОВ ... на етапі виконання будівель-но-монтажних робіт, пов’язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією та ...
 2. Фінансово-комерційна діяльність підприємства ЗАТ "Укркондитер"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... підприємства (рис. 1.3). 1.3 Стратегічна діяльність підприємства та фактори, що її обумовлюють Діяльність підприємства на ринку спрямована на ... підприємства 2.3. Інвестиційні - будівництво та придбання нових магазинів та складських приміщень; реконструкція ...
 3. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... , розроблювальний на етапі здійснення реального інвестування, зв'язаного з новим будівництвом, реконструкцією і модерн ... впливати на діяльність підприємства сьогодні або в майбутньому. Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... і. Конкурентоспроможність підприємства можна забезпечити правильною організацією управління фінансами: рухом фінансових ресурсів та ... будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на ...
 5. Господарська діяльність ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... і підприємства. СУЯ заводу «Росинка» складається 5 етапів: 1. Якість сировини. 2. Якість, управління та контроль ... в тому числі на: - будівництво об’єктів 1311 14323 - придбання (виготовлення) та поліпшення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013320446014404