Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Во время общения с другими людьми мы нередко и не подозреваем, что может нам принести контакт - открытие новых возможностей, получение поддержки, удов...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нар...полностью>>
Психология->Реферат
С окончанием школы перед старшеклассником встает вопрос о его дальнейшем определении Многие продолжают образование, кто-то создает свою семью, некотор...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Развитие и функционирование образования как социальной структуры общества обусловлено всеми условиями (экономическими, политическими, социо-культурным...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ I. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

  1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти…………………………………………………...............7

  2. Психологічна підготовка школярів до навчання у вищому закладі освіти та саморозвиток як психологічний чинник успішної адаптації студентів...………………...……………………………………………………..17

  3. Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі……………………………………..23

  4. Стрес як психофізіологічна модель розладів психіки……………..……..29

  5. Феномен інформаційного стресу..………………………………..…..........34

  6. Інформаційний невроз як результат хронічного стресу……………….....47

  7. Психологічне забезпечення психічного здоров’я у навчальній діяльності студентів………………………………………………………………………….55

Розділ II. Проблеми діагностики адаптаційних процесів до навчального процесу у студентів вищих навчальних закладів

2.1. Аналітична характеристика методів дослідження……………………....59

2.2. Аналіз отриманих результатів…………………………………................71

Висновки……………………………………………………………………..…90

Практичні рекомендації………………...……………………………….…….95

Список літератури…………………………………………………………….100

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасному суспільстві проблема адаптації виступає однією з ключових проблем психологічної науки. Високі темпи життя, постійні інформаційні перевантаження і дефіцит часу все більше впливають на психіку особистості і стають причинами різних відхилень в нормальній діяльності окремих чи багатьох функціональних систем організму. Різнобічна і тривала дія несприятливих соціальних, психологічних, економічних чинників зумовлює велику нервово-психічну напругу, яка здатна викликати різноманітні негативні прояви в поведінці і призводити до нервово-психічних розладів.

У наш час активно вивчається проблема психологічного стресу у трудовій та навчальній діяльності. У вітчизняній та зарубіжній науці почали досить широке вивчення питання впливу інформаційних чинників на діяльність людини та її стани. Вважається, що будь який різновид стресу є в своїй основі інформаційним. Стрес не зводиться лише до емоційного феномену, а детермінується і відображається в мотиваційних, когнітивних, вольових, характерологічних та інших компонентах особистості. Саме тому феномен стресу потребує спеціального психологічного вивчення (В. А. Бодров, 2000).

На сьогодні спостерігається тенденція до значного зростання кількості нервових розладів та розладів психіки і поведінки. Довготривале обмеження доступу до специфічної інформації або надлишок інформації викликають порушення вищої нервової діяльності, функцій сну, що є результатом розвитку інформаційних стресів і неврозів та визначено основним вектором нашого дослідження. Тобто адаптація людини до стрімких змін навколишнього середовища набуває все більшого значення для сучасної науки.

Крім того, вивчення даної теми є важливою умовою для оптимізації психічної діяльності, її управління з метою максимального пристосування особистості до мінливих умов середовища.

Проблеми розвитку та діагностики стресів і неврозів досліджувались в роботах Б. Д. Карвасарського, В. Н. Мясищева, А. М. Свядоща, З. Фрейда, А. Адлера, М. М. Хананашвілі, В. А. Бодрова та ін.

Процес адаптації першокурсників у студентському колективі та соціально-психологічна структура труднощів періоду адаптації також займають важливе місце при дослідженні феномену інформаційного стресу. Лише за останні роки проблема адаптації учнівської молоді до нового колективу стала предметом спеціальних досліджень.

Вступаючи до вищого освітнього закладу, студенти стикаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до навчання у вищому освітньому закладі, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи і виробничих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом та формуванням нових навичок, а також з невмінням здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов'язаних з ним емоційних переживань.

Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих позитивних установок і відносин студента-першокурсника. Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості і фрустрації, зниження активності студентів у навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у життєвих планах. Усе це призводить до психічного перевантаження, яке власне і знижує адаптативні можливості і, як наслідок, сприяє порушенню психічного здоров’я особистості.

Перший рік навчання є дуже важливим тому, що в цей час у студента відбувається багато емоційно-особистісних і когнітивних зміннерідко кількість цих змін перевищує ту, яка припадає на весь період навчання у вищому освітньому закладі. Вони обумовлені ситуацією нових і незвичних вимог для студента.

У дослідження проблеми адаптації вагомий внесок зробили ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких В. П. Казміренко, В. І. Мєдвєвєва, Г. М. Шевандрін та інші.

Тому важливо розглянути і дослідити проблему психологічної адаптації до умов навчання у вищому закладі освіти. Дослідження цієї проблеми допоможе напрацювати психологічні методи підвищення успішності у навчанні.

Таким чином, проблема адаптації першокурсників вимагає як спеціального теоретичного вивчення цього процесу, так і експериментальної перевірки системи навчально-виховних заходів, здатної прискорити входження студентів-першокурсників до колективу, звести до мінімуму наслідки дезадаптації.

Слід відмітити, що тема роботи, не зважаючи на значимість даної проблеми, має недостатню теоретичну розробленість та емпіричне дослідження.

Об’єкт дослідження – процес адаптації студентів до навчального процесу у вищому закладі освіти.

Предмет дослідження – феномен інформаційного стресу як основної проблеми дезадаптації студентів-першокурсників.

Метою дослідження є виявлення особливостей процесу адаптації студентів-першокурсників, аналіз етіологічних і симптоматичних складових та діагностика студентської дезадаптації, а також пошук ефективних засобів психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді.

Відповідно до сформульованої мети були розроблені такі завдання дослідження:

Розглянути типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти;

Дослідити етіологічні та симптоматичні складові дезадаптаційної поведінки студентів-першокурсників

Визначити вплив інформаційних стресів на процес адаптації до умов навчання у вищому закладі освіти

Виявити можливості психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді;

Провести дослідження наявності проявів дезадаптації та інформаційного стресу у студентів-першокурсників;

Розробити практичні рекомендації щодо зміцнення психічного здоров’я та підвищення стресостійкості особистості.

Гіпотеза дослідження – у більшості студентів перших курсів вищих навчальних закладів період адаптації охоплює весь перший семестр. Під кінець першого курсу навчання у вищому закладі освіти прояви дезадаптації та інформаційного стресу суттєво зменшуються. У студентів І курсу дезадаптація до умов навчання проявляється значно більше, порівняно зі студентами ІV курсу.

Методи дослідження перевірку гіпотези виконано за допомогою комплексу методів, а саме:

 • Методика “Самооцінка інформаційних процесів”.

 • Методика “Схильність до стресу”;

 • Тест “Рівень невротизації”;

 • Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і X. Хесса.

 • Методика визначення стрес-стійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге;

 • Тест нервово-психічної адаптації;

 • Тест “Рівень та тип вашого стресу”;

 • Методика “Самооцінка психічних станів” (за Г. Айзенком);

 • Тест “Самооцінка стійкості до стресу”.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання у науковій галузі та в учбовій діяльності при організації навчально виховного процесу.

Розділ I Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

  1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти

Розгляд і вивчення проблеми психологічної адаптації студента-першокурсника до умов навчання у вищому закладі освіти передбачає насамперед конкретизацію самого поняття адаптації. Розуміння і тлумачення явища адаптації до ситуації навчання у вищому освітньому закладі може бути різним.

Як правило, проблема адаптації порушується стосовно нових, незнайомих для індивіда ситуацій, які мають для нього істотне чи навіть життєво важливе значення. Це означає, що не адаптованість може з високою ймовірністю призводити до психічного неблагополуччя індивіда, стану дистресу, серйозної загрози для його життєвих інтересів. Неадаптованість проявляється в неадекватному розумінні ситуації, у способі дій, який підвищує несприятливість та загрозливість ситуації.

Найбільш загальне розуміння психологічної адаптації до нових незвичних умов передбачає формування психологічних механізмів, завдяки яким особа забезпечує свою безпеку і адекватну орієнтацію в новій ситуації. При успішній адаптації особистість отримує можливість максимально успішної самореалізації без надмірних зусиль [26, 9].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

  Дипломная работа >> Психология
  ... та їх адаптацію до ... феномен ... студента (наприклад, у процес ... стрес стимулює до швидкого закінчення навчального ... дезадаптація. Такі діти мають труднощі у навчанні: вони не справляються з навчальними завданнями, мають проблеми ... до навчального процесу та навчальних ...
 2. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

  Курсовая работа >> Психология
  ... навчального процесу – навички та вм ... стрес, з’явлення дезадаптацій у поведінці. Подолання підлітком цього стресу ... чних феноменів, ... дезадаптация: ключевые проблемы диагностики и реабилитации. /Школьная дезадаптация ... супроводу процесу адаптації до нових навчальних ...
 3. Ефективність спрямовуючих факторів в адаптуванні підлітків у соціум в умовах загальноосвітньої школи

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ітньої школи студента заочної форми ... проблеми адаптації старшокласників до навчального процесу при дії інформаційних стресів та ... та нервово-психічного перевантаження. Основна проблема дезадаптації старшокласників пов’язана з феноменом інформаційного стресу ...
 4. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  ... психологічні феномени. Основнi ... ічного стресу та псих ... тей, учнів, студентів, курсантів. Цей ... домого ставлення до навчального процесу слугує ї ... Утопленням та ін. Проблема забезпечення ... дезадаптації, виникненню психосоматичних та і ... ірності до адаптації до професії, ...
 5. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... джуваного феномену ... до особистісної та професійної дезадаптац ... стрес: втомлений вигляд, байдуже ставлення до ... Адаптація студентів до навчальної діяльності є складним і багаторівневим процесом ... ічну адаптацію. Проблеми адаптації. Адаптація до служби та навчання ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016748905181885