Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Практическая работа
Проект проводится в рамках предмета «Мир вокруг нас» для учеников 2 класса. Метод проектов при изучении тем «Про кошек и собак», «Как ухаживать за кош...полностью>>
Экология->Конспект урока
Урок по теме Собака - друг человека проводится в рамках Года добрых дел. На этом уроке рассматривается произведение Б. Заходера Песня бездомных собак....полностью>>
Экология->Лекция
Людська цивілізація знаходиться на порозі чергової кризи, зв’язаної з наслідками її діяльності, а саме – глобальним забрудненням довкілля, зокрема пар...полностью>>
Экология->Лекция
З таблиці 2 теми 1 бачимо, що обсяг капіталовкладень, які необхідні для забезпечення ефективної політики в галузі енергозбереження на Україні, станови...полностью>>

Главная > Реферат >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

19

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

Арестов Сергій Вікторович

УДК 502.33:330.131.7.001.76

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ

Спеціальність 08.00.06- Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Одеса – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Ковальов Володимир Георгійович Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Горлачук Валерій Васильович, Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства

доктор економічних наук, с.н.с. Громова Олена Миколаївна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів

Захист відбудеться 2 липня 2008 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий “31” травня 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Ковальова Н.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підйом української економіки, що намітився в останні роки, обумовив можливість залучення великих інвестицій у різні її сектори та галузі. Разом із цим, з урахуванням особливостей пострадянського підходу до природокористування, відомчих підходів і наростання глобальних проблем багато регіонів, територій та природних об'єктів України знаходяться у кризовому економіко-екологічному стані, що є певною потенційною загрозою за умови збільшення виробничого пресингу в різних його видах (відповідно до 4-го, 5-го, 6-го виробничого укладу). Певною відповіддю на ситуацію, яка склалася, можуть стати розробки в сфері природоохоронного інвестування та екологізації інвестиційної діяльності в цілому. В дослідження економіко-екологічних проблем з екологічного інвестування та, пов'язаних з ним, видів економічної діяльності достатній внесок зробили українські вчені І.О.Александров, Б.В. Буркинський, О.Ф. Балацький, В.В. Горлачук, Т.П. Галушкіна, І.Г.Гречановська, О.М. Громова, С.М. Ілляшенко, В.Г. Ковальов, Н.Г.Ковальова, О.О. Лапко, Л.Г. Мельник, Є.В. Мішенін, В.А. Паламарчук, В.М. Степанов, О.В. Садченко, В.М.Трегобчук, С.К.Харічков, важливий внесок у розвиток загальної теорії інвестиційної діяльності внесли А.М. Алимов, В.П. Александрова, Ю.В. Бажал, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, І.І. Грузнов, В.І. Захарченко, С.М. Козьменко, О.Є. Кузьмін, І.І. Лукінов, Б.А. Малицький, І.П. Продіус, А.І. Сухоруков, М.Г. Чумаченко .

Проте, незважаючи на очевидні досягнення у вивченні комплексу проблем екологічних інвестицій, залишаються вкрай актуальними питання дослідження категоріального апарату цього нового економіко-екологічного напряму, розробки методологічних підходів і методів впровадження екологічного інвестування та екологізації інвестиційної сфери. При цьому особливого значення набувають питання формування наукових основ управління інвестиційними процесами в екологічній сфері, визначення ролі держави та розширення сфери дії ринкових механізмів. Ці питання у вітчизняній та закордонній економічній науці пророблені недостатньо. Дані обставини обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та побудову структури досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до планів бюджетної тематики за темами: "Економіко-екологічні проблеми розвитку чистих технологій" (номер державної реєстрації 0105U004502), де автором сформульовано методологічні та методичні принципи формування системи інтегрованого управління екологічними інвестиціями; "Оптимізація транспортного комплексу як бази сталого розвитку приморських територій України" (номер державної реєстрації 0105U004886) – автором розроблено методологічні та методичні підходи до вдосконалювання оцінки економіко-екологічного та соціально-екологічного інвестиційного ефекту.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичного, методичного та організаційного забезпечення механізмів підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій. Необхідність досягнення поставленої мети обумовила першочергову важливість вирішення таких завдань:

уточнити понятійно-категоріальний апарат системи інвестицій, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та раціональне природокористування;

сформувати методологічний базис економіко-екологічного моніторингу інвестиційного середовища в сфері охорони природи та раціонального природокористування як складової процесу вдосконалювання національного інвестиційного розвитку;

удосконалити методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності в сфері природокористування;

підвищити ефективність механізмів економіко-екологічної інвестиційної політики;

сформувати стратегії та механізми регіоналізації ефективної екологічної інвестиційної діяльності як ключового елемента національного економіко-екологічного розвитку.

Об'єктом дослідження є механізми управління інвестиційними процесами в сфері природокористування.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні основи формування системи ефективного управління природоохоронними інвестиціями.

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційного дослідження є теоретичні розробки вітчизняних і закордонних учених у галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, екологічних інвестицій, інвестиційної теорії. При оцінці тенденції національного інвестиційного розвитку в контексті трансформацій економіко-екологічного розвитку використовувалися методи інтегрування підходів економіко-екологічного апарату, загальної теорії розвитку, методи експертних оцінок, методи економіко-екологічного аналізу. В основу формування стратегій і механізмів супроводу екологічної інвестиційної діяльності та підвищення ефективності механізмів економіко-екологічної інвестиційної політики використана теорія комунікацій, методи теорії управління економічними системами та теорії екологічного менеджменту.

Інформаційно-методичною базою досліджень є Закони України, Укази Президента України, Законодавчі акти Верховної Ради, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств і відомств, органів регіонального управління, офіційні статистичні матеріали, аналітичні огляди з економічних питаннях природокористування та охорони навколишнього середовища, а також матеріали, які були опубліковані в монографічній літературі та періодичних виданнях.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше на основі теорії комунікації, системного підходу та методів менеджменту природоохоронної діяльності обґрунтовано комплексні підходи до забезпечення механізмів підвищення економічної ефективності природоохоронних інвестицій. Найбільш важливими результатами досліджень, які мають наукову новизну, є такі:

вперше:

- запропоновано комплексний механізм екосистемного трансферту інвестицій для забезпечення екосистемних послуг, основними елементами якого є принцип платності екосистемних послуг, впровадження принципів інтегрального управління природними ресурсами, еколого-комунікативної комплементації суб’єктів природокористування, комплексного урахування еколого-економічних ефектів інвестування у відновлення функцій природно-господарських систем;

удосконалено:

- методологічний базис економіко-екологічного моніторингу інвестиційного середовища в сфері охорони природи та раціонального природокористування на базі використання системного аналізу, оцінок економіко-екологічних трансформацій і процесів формування бюджетних витрат на охорону навколишнього середовища;

- методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності в сфері природокористування на основі факторного аналізу, комплексування ефектів екологічних інвестицій, впровадження інвестицій в екосистемні послуги;

дістало подальший розвиток:

- понятійно-категоріальний апарат теорії природоохоронних інвестицій, а саме впровадження категорії трансферту інвестицій в екосистемні послуги, та застосування екосистемної класифікації екологічних і природоохоронних інвестицій, оцінки факторів стабілізації ресурсного потенціалу;

- підходи до впровадження прогресивних напрямків регіонального інвестування в екосистемні послуги, включаючи механізми економіко-екологічного супроводу інвестиційної діяльності, екологічного лізингу, комунікаційні механізми регіоналізації природоохоронних інвестицій.

Практичне значення одержаних результатів пов'язане з вирішенням важливого народногосподарського завдання щодо підвищення економічної ефективності екологічних інвестицій на основі принципів комплексного управління інвестиційними процесами, зорієнтованого на збереження та відновлення природно-ресурсного потенціалу. Наукові засади, висновки та рекомендації з удосконалення інвестиційних механізмів мають важливе значення для формування політики комплексного територіального та регіонального розвитку.

Результати наукових досліджень використано при підготовці навчальних курсів в Одеському державному екологічному університеті "Введення в природоохоронну діяльність", "Економіка природокористування та оцінка ефективності природоохоронної діяльності" при підготовці фахівців і магістрів за спеціальністю "Менеджмент організації" зі спеціалізацією "Менеджмент природоохоронної діяльності" (довідка №0615/127-2 від 26.08.07).

Методичні положення, пропозиції й висновки були використані державною адміністрацією Овідіопольського району Одеської області для підготовки висновків по проекту “Запровадження інтегрованого управління приморською зоною для сприяння розвитку місцевих громад” (акт впровадження результатів наукової праці №06/04/08 від 10.04.08).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладений персональний авторський підхід та особисто розроблені методологічні та методичні підходи до комплексного забезпечення механізмів підвищення економічної ефективності природоохоронного інвестування. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень автора. Конкретний внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів проведеного дослідження апробовано в доповідях та одержали позитивну оцінку на міжнародних, національних і науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції "Динаміка наукових досліджень" (Дніпропетровськ, 28 жовтня - 4 листопада 2002 р.); Конференції молодих учених Одеського державного екологічного університету (Одеса, 15-19 березня 2004 р.); Науково-технічній конференції наукових і науково-викладацьких працівників Одеського державного екологічного університету (Одеса, 8-15 лютого 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні основи, методологія та практика" (Київ, 27-28 жовтня 2005 р.), Другій міжнародній науково-технічній конференції "Навколишнє природне середовище - 2007" (Одеса, 26-28 вересня 2007 р.).

Публікації. За результатами проведеного дослідження автором опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,4 д.а., з них персонально авторові належить 1,6 д.а. у тому числі 5 статей у збірниках наукових праць, 3 статті в матеріалах і тезах конференцій. Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки, у тому числі 24 таблиці на 23 сторінках, 33 рисунки на 31 сторінці, 5 додатків на 11 сторінках Список використаних джерел складається з 149 найменувань на 15 сторінках.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Механізм реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні на прикладі Харківського

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... висновку, що ефективний механізм їх регулювання ... із залученням інвестицій для розвитку ... їнах з ринковою економікою є залежність ... ій та екологічній ... кти особливого природоохоронного значення. ... умовах подолання економічної кризи є підвищення економічної активност ...
 2. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  Дипломная работа >> Экология
  ... створення ефективної структури управління і механізмів економічної регуляц ... досягнення економіко-екологічної збалансованості, структурна перебудова економі ... природоохоронні фонди, банки, засоби підприємств, іноземні вступи і інвестиції і тому подібне); еколог ...
 3. Екологічна мережа Донецької області

  Курсовая работа >> Экология
  ... та механізмів їх ... екологічного та патріотичного виховання; підвищення ефективност ... екологічного моніторингу природоохоронних територій та управління ними, підвищення рівня екологічної та природоохоронно ... економічні зони і спеціальний режим інвестиц ... динамікою за ...
 4. Основоположні аспекти фінансування природоохоронної діяльності держави

  Курсовая работа >> Экология
  ... природоохоронної діяльності держави 2.1. Фінансовий механізм галузі природокористування Формування державної екологічно ... підвищення рівня екологічної ... ефективний, дійовий механізм екологічного регулювання. Отже, якщо оцінювати існуючий економічний механізм ...
 5. Екологічні проблеми пов язані з видобутком корисних копалин Ресурсно-екологічна безпека

  Реферат >> Астрономия
  ... економіки, здійснення комплексу ефективних природоохоронних заходів; - гарантування екологічно ... зміцнення механізмів зовнішньоекономічних зв'язків у сфері еколог ... економікою, проти нинішніх 0,25-0,3%); 2) екологічно зорієнтована науково-технологічна, інвестиц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022428035736084