Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Дипломная работа
Термин «Тюрьма» происходит от немецкого «der Turm» башня В конкретном смысле так называется изолированное от внешнего мира и охраняемое здание для при...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Актуальность темы исследования В современном обществе инфекционные заболевания являются многоплановой проблемой Процессы глобализации привели к тому, ...полностью>>
Социология->Реферат
На сегодняшний день, численность пенсионеров составляет около 30% населения, они являются большой социальной группой Практически все страны мира, кром...полностью>>
Социология->Реферат
Основным фактом человеческого существования является истинный диалог между человеком и человеком, основанный на признании его Я и на готовности слушат...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Роменський коледж

Державного вищого навчального закладу

Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана”

Спеціальність: 5.040202 „Соціальна робота”

Навчальна практика з питань соціальної роботи в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі

2010 рік

Вступ

Необхідно зазначити, що ми повинні під час навчальної практики ознайомитись з тим, як планується, організовується та здійснюється соціальна робота на виробництві. Також засвоїти професійні вміння та навички соціально-управлінської роботи з клієнтами, психологічно адаптуватися до обраної професії, набути вмінь письмової реєстрації та аналізу інформації про особливості організації соціальної роботи на виробництві.

Процес соціальної роботи на виробництві спрямований на піднесення якості життя працівників. Соціальна робота – це практична діяльність, що відбувається в складному, змінному середовищі. Вона покликана надавати людям можливість якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. В організаціях та на виробництві широко використовують теорії людської поведінки та соціальні системи для того, щоб покращити взаємодію працівників.

Метою соціального фахівця на виробництві є використання інформації, спеціальних знань для надання допомоги людям у розв’язанні їхніх життєвих проблем. Пов’язаних із відносинами з колегами, керівником, рідними. Також соціальний працівник може захищати інтереси працівника в суді, як адвокат чи експерт-свідок.

Сподіваємось протягом практики зможемо застосувати отримані теоретичні знання з соціальної роботи.

1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України в Роменському районі

Управління Пенсійного фонду України (далі - Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі - Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, постановами Управління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями Управління є:

1) облік платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

2) збирання та акумулювання в районі внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;

3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

6) забезпечення функціонування в районі системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

5) контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

6) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

7) забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі;

8) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

9) інформує громадськість про свою діяльність;

10) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;

11) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

12) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

13) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

14) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Управління має право:

1) отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

2) проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;

4) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;

5) застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;

6) стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;

7) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

8) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

9) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

10) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.

Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду.

Начальник Управління:

1) керує діяльністю Управління, персонально відповідає за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників Управління;

2) подає регіональному управлінню Фонду для затвердження штатний розпис Управління та кошторис видатків на його утримання;

3) забезпечує виконання доведених регіональним управлінням Фонду показників доходів та видатків;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління;

5) призначає за погодженням з відповідним регіональним управлінням начальників структурних підрозділів Управління;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... роменської культури ІХ–Х ст. Північно-Східної України. Неслов’янське населення України ... у державному управлінні: лише ... звільненнями з роботи, висиланнями у віддалені райони, а також ... соціальних програм, котрі включали в себе помітне збільшення пенсійного ...
 2. Інвестиційний клімат в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... України в найближчій перспективі; побудувати інвестиційну модель соціально-економічного розвитку України. Дипломна робота ... по платежах до Пенсійного фонду, в регі ... що в Роменському районі. За сі ... посередницької діяльності в управлінні інвестиційними портфелями ...
 3. Доходи і видатки митної установи

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... в управлінні бюджетними ... Роменському району. З 1 січня 1993 року розпочалося декларування товарів (предметів), що вивозились з України ... України, державне казначейство України, державна податкова адміністрація України, Пенсійний фонд України, фонди соціального ...
 4. Органiзацiя та ефективне регулювання готiвкового обiгу в Українi

  Реферат >> Астрономия
  ... Роменське ... управлінн ... оборотноі каси встановлюються на кінець операційного дня. ... ль­ни­ці слу­ж­би ін­ка­са­ції На­ці­о­на­ль­но­го бан­ку Ук­ра­їни фун­к­ці­о­ну­ють ... - до Національного банку України для проведення експертизи. Робота з фальшивими ... розвитку. ...
 5. Все про діловодство і мову ділових паперів

  Реферат >> Астрономия
  ... пунктів України …………………………. ... роботи з документами в процесі здійснення управл ... пенсию) — призначити допомогу (пенс ... фонд — статутний фонд ... інні ... ; роменський Руб ... ійного загону ... ручний р. ц. — районний центр С., Сх. — ... міського типу соц. — соціальний с/р — селищна ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0062100887298584