Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Банковская система Казахстана сложилась относительно недавно по отношению к другим странам мира, но за этот короткий период банковская система нашей с...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банк как предприятие решает вопросы, связанные с удовлетворением общественных потребностей в своем продукте и услугах, реализацией на основе полученно...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками пер...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банки - весьма древнее экономическое изобретение. Они возникли в глубокой древности как фирмы, специализирующиеся на оказании особого рода услуг: хран...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

99


УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ПЛАН

РОЗДІЛ І. ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ ЯК ЗДАТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 5

1.1 Поняття ліквідності та її значення в діяльності банку 5

1.2 Методи та прийоми управління ліквідністю банку 13

2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ВАТ «СВЕДБАНК» 32

2.1 Організаційно-методичне забезпечення управління 32

ліквідністю банку 32

2.2 Ідентифікація факторів впливу та їх урахування в управлінні ліквідності банку 45

2.3. Комплексний аналіз ліквідності банку 49

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 68

3.1 Оцінка ефективності методів управління ліквідністю банку 68

3.2 Напрями вдосконалення управління ліквідністю банку 72

3.3 Зарубіжний досвід управління ліквідністю та можливості його застосування в Україні 79

ВИСНОВКИ 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

ВСТУП

Актуальність обраної теми полягає в тому, що банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки України. Утриматись на цих позиціях, які повинна займати в ринковій економіці, банківська система зможе тільки за наявності розвинутої теорії банківської справи. Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності.

Одним з показників надійності й життєздатності банківської установи є ліквідність. Для забезпечення ефективності функціонування банківської системи набуває особливого значення підтримання стабільного стану ліквідності комерційних банків. Це залежить від досконалості процесу управління ліквідністю, зовнішнього і внутрішнього.

Розвиток ринкових відносин у вітчизняному банківському секторі, реформування бухгалтерського обліку на засадах міжнародних та національних стандартів зумовлює додаткові вимоги до економічного контролю і аналізу показників банківської діяльності, зокрема – ліквідності. Об’єктивна необхідність створення адекватних систем аналітичної підтримки і обґрунтування управлінських рішень, їх вдосконалення і адаптації до потреб управління ліквідністю сучасного комерційного банку визначають актуальність роботи.

Внесок у розроблення проблем ліквідності зробили зарубіжні і вітчизняні вчені: М.І. Баканов, Л.Г.Батракова, М.Б. Диченко, Е. Долан, Дж. Кейнс, В. Кромонов, О.І. Лаврушин, А.І. Мілюков, Г.С.Панова, Е. Рід, Дж. Сінкі, А.Н. Трифонов, В.М. Усоскін, М.М. Ямпольський. Однак, зарубіжний досвід не може використовуватися без урахування умов функціонування українських банків, пов’язаних зі специфікою їх ліквідності, чинною системою обліку та звітності. Все це потребує розроблення методик аналізу і регулювання банківських операцій, адаптованих до особливостей розвитку грошового ринку, банківської системи України, економіки країни в цілому.

Метою дослідження є систематизація, вдосконалення і розвиток наявних методичних підходів до аналізу ліквідності та розроблення для комерційних банків України інформаційно-аналітичного забезпечення процесу стратегічного й оперативного управління ліквідністю.

Для досягнення мети поставлені завдання:

– визначення і удосконалення методологічних і концептуально-теоретичних засад аналізу банківської ліквідності;

– формування цілісного підходу до аналізу ліквідності комерційного банку й розроблення спеціальних методик до кожного з його етапів;

– змістовна інтерпретація методів ретроспективного аналізу ліквідної позиції банку;

– розроблення методики перспективного аналізу для прогнозування ризиків дисбалансу й оптимізації оперативного управління ліквідністю комерційного банку.

Об'єктом дослідження є діяльність комерційних банків в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Предмет дослідження – банківська ліквідність, методологія, теорія та методичний інструментарій її аналізу.

У роботі використовувалися загальнонаукові методи (історико-логічний і генетичний, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія) – при дослідженні теоретичних аспектів аналізу ліквідності; принципи системного підходу і концептуальні положення банківського аналізу на етапі методологічного розв’язання проблеми, обґрунтування логіки аналітичного процесу загалом; спеціальні економіко-статистичні прийоми (середніх і відносних величин, вибіркового спостереження, групування, динамічних рядів, коефіцієнтний) - у ході розроблення конкретних методик аналізу статичної і динамічної ліквідності.

РОЗДІЛ І. ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ ЯК ЗДАТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1.1 Поняття ліквідності та її значення в діяльності банку

Банківські установи в сучасних умовах господарювання стали невід’ємною ланкою в системі економічних відносинах, а саме в перерозподілі грошової маси. Однак, хоча ці установи є елементом ринку в свою чергу їх сукупність формує власний повноцінний ринок банківських послуг, а також міжбанківський валютний ринок, як особливий вид ринку товарі, за умови що валютні кошти які пропонуються на цьому ринку виступають не як платіжний засіб, а як річ що купується. Виходячи з того, що утворюється ринок банківських послуг може також стверджувати, що це ринок функціонує по всіх правилах мікроекономіки: наявні попит та пропозиція. Присутні також конкуренція та монополія, остання, щоправда, стримується з боку держави. Хоча таки вид ринків і є специфічним, все ж ті суб’єкти, хто хоче придбати його продукцію, тобто скористатися банківськими послугами, має обрати один з банків. Однак при конкурентних умовах розвитку ринку банки будуть боротися за своїх потенційних клієнтів, а клієнти пильно вивчати той банк, який оберуть для подальшої співпраці в сфері обігу грошей а цінних паперів. Один із способів за допомогою яких можна отримати релевантну інформацію щодо учасників ринку є банківський аналіз.

Методологія банківського аналізу ґрунтується на категоріальному апараті, логіці та принципах системного підходу. Суть у тому, що, з одного боку, предмет дослідження має розглядатися як система зі своєю структурою, функціями та метою, на досягнення яких її спрямовано. Отримані концептуальні положення визначають вибір аналітичних показників ліквідності, їх структурування та систематизацію залежно від специфіки та ієрархічних рівнів управління, тобто змістовний бік аналізу досліджуваного явища; ті параметри банківської діяльності, які безпосередньо пов’язані з ліквідністю. З іншого боку, сам економічний аналіз, який містить різні спеціалізовані, але взаємопов’язані методи і прийоми дослідження, має носити цілісний, системний характер. Тільки такий комплексний підхід дає змогу досить повно і достовірно охарактеризувати ліквідність комерційного банку.

У вітчизняній і зарубіжній літературі існують різні підходи до визначення ліквідності. Найпоширенішими є функціонально-цільові визначення поняття. Такі трактування грішать неповнотою і однобічністю формулювань, що пов’язано, значною мірою, з вузьким розумінням зобов’язань банку, під якими розуміють в основному боргові зобов’язання перед вкладниками. Залишається дискусійним поняття про співвідношення ліквідності та платоспроможності, їх специфіку і взаємозв’язки.

Для розв’язання зазначених проблем необхідно було звернутися до сутності та генезису ліквідності, що сягає теорії позичкового капіталу та грошового обігу в цілому. Це дало можливість обґрунтувати низку принципово важливих положень.

Продукція банку носить вартісний характер. Взаємозв’язок грошей і кредиту багатогранний і суперечливий. З одного боку, кредит і гроші – самостійні економічні категорії, які мають специфічні особливості та закономірності функціонування. З іншого, вони мають спільне, оскільки являють собою продукт економічних відносин щодо руху вартості.

Ліквідність не предметна. Як властивість або якість, вона характеризує свої носії з погляду їх потенціалу, ефективності реалізації внутрішніх можливостей, внаслідок чого і розглядається за двома напрямками: як запас і потік, тобто статична і динамічна ліквідність.

Термін «ліквідність» (від лат. Liquidus - рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти.

Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів. [13]

Іншими словами, ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом оперативного керування їхніми структурними елементами.

З урахуванням цього у світовій банківській теорії і практиці ліквідність прийнято розуміти як «запас» або як «потік». При цьому ліквідність як «запас» містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних резервів.

Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, що припускає оцінку спроможності комерційного банку протягом визначеного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності або запобігати погіршенню досягнутого, об'єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку шляхом збільшення доходів.

Питання про носії ліквідності як властивості має дискусійний характер. Якщо термін „ліквідність активів” не викликає сумнівів, то вислів „ліквідність пасивів” є суперечливим, хоча їх значення для підтримання ліквідності банку ніким не заперечується. Відповідь на це запитання дає функціональний аналіз.

Розгляд місця і ролі ліквідності в реалізації основних функцій комерційного банку дало змогу виділити кілька рівнів аналізу. Залежно від характеризованого предмета ліквідність розглядається на кожному з трьох взаємопов’язаних, ієрархічних (тобто таких, що ускладнюються і розширюються, включаючи в себе попередні) рівнях: як статична ліквідність структурних елементів балансу, динамічна ліквідність балансу і ліквідність банку загалом.

Ліквідність – це здатність фінансового інструменту (який є за своєю суттю гарантійним зобов’язанням про повернення взятих у кредит коштів) трансформуватися у грошову форму, а ступінь ліквідності визначається характером цієї трансформації. Додатна ліквідність активів зумовлена їх якістю (надійністю, терміновістю і дохідністю), а також можливістю дострокової реалізації, які не мають оборотні активи (позички) жорстко зв’язані кредитними відносинами. Тому стверджується, що запас високоліквідних активів банку, які можна продати у разі необхідності, і теоретично, і практично рівнозначний якісному, диверсифікованому портфелю його цінних паперів. Якість від’ємної ліквідності має прямо протилежне значення. Для банку, насамперед, важлива стабільність боргових зобов’язань, сталість сум і термінів повернення.

Узагальнюючи наявні формулювання, можна визначити ліквідність банку як його здатність виконувати боргові, збалансовані та потенційні кредитні зобов’язання, для цього необхідні не тільки оптимальна структура, обсяги і висока якість його пасивів і активів, але і можливість оперативно залучати кошти із зовнішніх джерел за розумною ціною. Ця здатність реалізується в часі тільки тоді, коли ліквідні активи трансформуються в грошову форму. [15]Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку

  Реферат >> Банковское дело
  ... умовою покриття потреб окремого ко­мерційного банку в ліквідних коштах є пост ... основу формування кредитно-інвестиційного портфеля ефект ступінчастості: ... управління ліквідністю в комерційному банку. На основі аналізу існуючих теорій управління ліквідністю ...
 2. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... тему: "Управління фінансовою стійкістю комерційного банку" (на приклад ... с. 38. Васюренко О.В., Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його ... О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових ...
 3. Аналіз фінансової діяльності комерційних банків

  Реферат >> Астрономия
  ... і кредитних організацій. До ефективного управління ліквідністю комерційного банку слід ставитись як до фундаментально ... і банків. “Вісник НБУ”, №9, 1998. О.Дзоблюк. Управління ліквідністю комерційного банку. “Вісник НБУ”, №9, 1997. Ж.Довгаль. Банк ...
 4. Управління доходністю кредитних операцій банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ітики, вплив зовнішніх факторів 1.2 Управління доходністю комерційного банку 1.3 Застосування ГЕП – менеджменту. Метод ... О.П. Ринок міжбанківських кредитів та управління поточною ліквідністю комерційного банку // Финансовые риски. – 2001. – № 3. – С. 42 ...
 5. Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ів комерційного банку. Зростання обох факторів одночасно позитивно впливає на збільшення доходів комерційного банку ... можна стверджувати, що стан якості управління ліквідністю в банку задовільний; основними факторами, що ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001856803894043