Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Курсовая работа
Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного уровня в стране, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, регулировавших от...полностью>>
Педагогика->Реферат
Гуманістична спрямованість — найголовніша характе­ристика майстерності. Що становить спрямованість осо­бистості? Ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації...полностью>>
Педагогика->Реферат
Стратегія побудови Базового компонента дошкільної освіти відповідає Міжнародній конвенції про права дитини і спрямована на реалізацію положень Закону ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Взаимосвязи наук находят адекватное отражение в учебных предметах, представляющих по существу основы соответствующих наук - в этом проявляется один из...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності.. 4

1.1 Дозвілля і культурно-дозвіллєва діяльність як галузь наукового знання. 4

1.2 Соціальна сутність дозвілля. 7

1.3 Функції та види дозвіллєвої діяльності. 9

1.4 Проблематика організації дитячого та підліткового дозвілля сьогодення. 11

Розділ 2. Гра в структурі дозвіллєвої діяльності. 13

2.1 Теорія гри та її пізнавальні й виховні можливості. 13

2.2 Психолого – педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності. 20

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиріччя характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми, значними змінами та новаціями в цій сфері. Це у свою чергу обумовлює необхідність її теоретико-методичного обґрунтовування, вимагає розробки нових підходів до процесу соціального виховання підростаючих поколінь з урахуванням сучасних тенденцій у практиці соціально-педагогічної роботи.

Вільний час є домінуючим простором, у якому відбувається фізичний та духовний розвиток людини, її соціалізація. До цієї проблеми зверталися представники класичної педагогічної думки: Я.А. Коменський, С.Т. Шацький, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, пов’язуючи вільний розвиток особистості з правильною організацією її життєдіяльності, ураховуючи фактор вільного часу. Великий інтерес становлять роботи сучасних учених, які зробили значний внесок у розробку проблеми організації вільного часу молоді: І.С. Кон, А.В. Мудрик, Г.О. Євсєєва, Г.В. Бочарова, Д.С. Махов, С.А. Шмаков. У роботах висвітлено проблеми раціонального використання вільного часу учнів, визначено критерії культури вільного часу, розроблено нові сучасні форми й методи в культурно-дозвіллєвій діяльності тощо.

Актуальність теми. Тема дозвілля, дозвіллєвої діяльності в нашій країні не втрачає своєї актуальності. Навпаки, ця проблема обростає все більшими протиріччями й ускладнюється. Ці протиріччя зумовлені насамперед невідповідністю між сутнісю дозвілля культурно-дозвіллєвої діяльності й існуючими в реальній дійсності формами і методами проведення дозвілля.

В межах культурно-дозвіллєвої сфери інститут дозвілля формувався під впливом об`єктивних змін, зокрема, пов`язаних з індустріалізацією суспільства, коли вільний час стає самодостатньою цінністю і набуває масового поширення. Серед головних інституціональних функцій держави, незалежно від характеру політичної організації та особливостей економічної системи, завжди мала місце культурно-дозвіллєва функція. Вона була спрямована на відтворення основних норм та цінностей, ідеології суспільства і знаходила реалізацію у формі культурної політики держави, метою якої були підтримка та відповідне спрямування культурно-дозвіллєвої діяльності. Дуже важливою є організація саме сімейного дозвілля, адже сім’я, як відомо, є природною основою суспільства. В сім’ї, через сім’ю, в умовах родинного побуту, праці, дозвілля формуються первинні ціннісні орієнтації та соціальні настанови молодого покоління. Але завжди головну увагу приділяли вихованню дитини, її становленню, як особистості, на яке впливало і те, як дитина проводить свій вільний час, своє дозвілля. Актуальним стає також визначення ефективності нових дозвіллєвих технологій, способів організації культурно-дозвіллєвої діяльності населення України.

Об’єкт курсової роботи: культурно-дозвіллєва діяльність молодших школярів.

Предмет: Роль та місце дозвіллєвої діяльності у вихованні молодшого школяра.

Мета: Розкрити значення дозвілля вихованні школяра.

Завдання:

1. Визначити дозвілля і культурно-дозвіллєву діяльність, як галузь наукового знання;

2. Визначити соціальну сутність дозвілля;

3. Дослідити функції та види дозвілля;

4. Систематизувати та описати види ігор у роботі з молодшими школярами.

5. Зробити висновки на основі виконаної роботи.

Розділ 1. Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності

1.1 Дозвілля і культурно-дозвіллєва діяльність як галузь наукового знання

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом негативних процесів, які намітилися в сфері духовного життя українського суспільства – втратою духовно-моральних орієнтирів, відчуження від культури і мистецтва дітей, молоді і дорослих, істотним зменшенням фінансової забезпеченості установ культури, у тому числі й діяльність сучасних культурно-дозвіллєвих центрів.

Перехід до ринкової системи відносин спричинює необхідність постійно збагачувати зміст діяльності установ культури, методи її здійснення і шукати нові дозвіллєві технології. Основне їхнє завдання полягає в розвитку соціальної активності і творчого потенціалу особистості, організації різноманітних форм дозвілля і відпочинку, створення умов повної самореалізації особистості в сфері дозвілля. На жаль, через соціально-економічні труднощі суспільства, відсутність незалежної кількості соціально-культурних установ і недостатню увагу до організації дозвілля з боку місцевих органів влади і культурно-дозвіллєвих установ відбувається розвиток різноманітних форм дозвіллєвої діяльності, яка знаходиться за межами соціально-дозвіллєвих інститутів. Вільний час є одним з важливих засобів формування особистості людини. Він безпосередньо впливає і на її виробничо-трудову сферу діяльності, тому що в умовах вільного часу найбільш сприятливо відбуваються рекреаційно-відбудовні процеси, що знімають інтенсивні фізичні та психічні на вантаження. Використання вільного часу є своєрідним індикатором культури, кола духовних потреб та інтересів конкретної особистості або окремої соціальної групи.

Як частина вільного часу дозвілля залучає особистість своєю не регламентованістю і добровільністю вибору його різних форм, демократичністю, емоційною забарвленістю, можливістю поєднати фізичну й інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, виробничу й ігрову. Для значної частини людей соціальні інститути дозвілля є ведучими сферами соціально-культурної інтеграції й особистісної самореалізації. Однак усі ці переваги діяльності сфери дозвілля поки ще не стали надбанням, звичним атрибутом способу життя українського народу.

Практика дозвілля показує, що найбільш привабливими формами дозвіллєвої діяльності є музика, танці, ігри, шоу, КВК, однак не завжди культурно-дозвіллєві центри планують свою роботу, виходячи з інтересів людей. Треба не тільки знати сьогоднішні культурні запити, передбачати їхні майбутні зміни, а й уміти швидко реагувати на них, вміти запропонувати нові форми і види дозвіллєвих занять. Тому необхідно виробити диференційовані форми організації дозвілля різних груп населення, ця організація повинна містити в собі різні види діяльності у віковому, професійному й соціальному аспектах. Різні категорії людей відрізняються один від одного потребами, рівнем культурної та професійної підготовленості, бюджетами вільного часу і відношенням до нього. Саме це й треба враховувати в роботі сучасних культурно-дозвіллєвих установ, які повинні пропонувати людям найбільш ефективні в кожному конкретному випадку дозвіллєві заняття, волю вибору і можливість зміни різних видів діяльності на науковій основі.

Дозвіллєзнавство – це галузь науки, яка вивчає життєдіяльність, відносини й організацію людей у сфері вільного часу. Вільний час – це не самоціль. Дійсну цінність він набуває лише тоді, коли використовується для всебічного розвитку особистості. Вільний час призначений для того, щоб людина мала можливість розкрити себе, піднятися до вищого рівня прояву своїх здібностей, повніше задовольнити свої постійно зростаючі потреби. По суті це такий же зайнятий час, як і години праці на виробництві або в домашньому господарстві. Тільки ця зайнятість – особливого роду. У вільний час ми вчимося, виховуємо дітей, читаємо книги, дивимося телевізор, ходимо в кіно, театр, на концерти, займаємося самоосвітою, спілкуємося з товаришами і друзями, буваємо на природі і т. д. При розгляді складових вільного часу, на наш погляд, цілком може бути призведене положення про те, що вільний час являє собою, як дозвілля, так і час для більш піднесеної діяльності. Звідси випливає, що не можна ототожнювати поняття «дозвілля» з поняттям «вільний час». Вільний час набуває форми дозвілля, але не зводиться цілком до нього. Для дозвілля насамперед характерні пасивно-видовищні форми проведення вільного часу. У рамках дозвілля в основному здійснюється споживання культури, а не її творення: людина прагне задовольнити свої потреби в насолоді, задоволенні, розвазі. Дозвілля розвиває особистість. Дозвілля – це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби, в основному відновлювального характеру. На відміну від природної основи відновлення сил людини, дозвілля є специфічним, соціальним способом регенерації цих сил.

До дозвілля імовірніше всього можна віднести такі види занять, як читання, перегляд телепередач, відвідування кінотеатрів, театрів, концертів, спілкування з друзями, заняття спортом, розваги, прогулянки, ігри, пасивний відпочинок і т. ін. Для занять у години дозвілля характерна в основному само особистісна спрямованість їхнього змісту.

Більш піднесена діяльність – це заняття у вільний час, за допомогою яких людина розвиває і реалізує свій творчий потенціал, бере участь у виробництві матеріальних і духовних цінностей, найбільш ефективно удосконалює себе як особистість.

Слід також зазначити таку закономірність і в сфері дозвілля, і в сфері більш піднесеної діяльності в кожного з нас виявляється основне заняття. Якраз воно і виступає основою всіх інших видів занять і активно впливає як на їхню тривалість, так і на їхню частоту.

Вільний час має дві складові:

 • це час, що використовується на необхідну суспільну, творчу й іншу діяльність;

 • це власне дозвілля.

Вільний час є частиною позаробочого часу в межах доби, тижня, місяця і року. Він становить значну частину соціального часу і тісно пов`язаний в кількісному і змістовному відношенні з робочим часом. Вільний час починається там, де закінчується не тільки робота на виробництві в установі, а й усяка інша турбота про підтримку фізичного буття людини. Тобто під вільним часом розуміють такий час, що не поглинається безпосередньо продуктивною працею, а залишається вільним для задоволень, для дозвілля, для вільної діяльності і розвитку. Вільний час у цьому змісті виступає як простір для людського розвитку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність спрямовуючих факторів в адаптуванні підлітків у соціум в умовах загальноосвітньої школи

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... , ніж в інші вікові періоди. Вже молодші школярі тягнуться до однолітків, але ... , до вчителів, до співучнів. Молодший школяр і навіть підліток ще ... найкраще, що в ній потенційно закладене. Дозвіллєва діяльність може бути важливим підґрунтям для ...
 2. Формування навичок образотворчої діяльності у молодших школярів у процесі використання дидактичних

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... А. Макаренка, В. Сухомлинського, Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Усової, Л. Артемової, Л. Венгер, ... умов включення в образотворчу діяльність молодших школярів дидактичних ігор і цікавих ... розвивальною цілями (ігри навчальні; дозвіллєві: ігри-забави, гри- ...
 3. Формування особистості молодшого школяра в однодітних сім ях

  Реферат >> Педагогика
  ... гаючи оптимізм, ви­соку моральність та діяльність у сферах, які визначаються ... всього лише перша. Формувати особистість молодшого школяра можна використовуючи прийоми народної ... соціального статусу в суспільстві Дозвіллєва передбачає організацію раціонального ...
 4. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ва [63], Т. Ігнатьєва [83], О. Леонтьєв [124], Є. Ніколаєва [177], О. Скрипченко [267], О. Шаграєва ... то все зіллється, символ ... тей: заповнення дозвілля дитини телев ... яльність молодших школярів із позиції краси Змоделюйте три трудові справи з молодшими школярами ...
 5. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... і 1 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Ю., Хлєбнік С.Р. Соц ... діяльність молодшого школяра в основному проходить у процесі навчання. Пам'ять у молодших школяр ... клування про навчальну діяльність школяра; г) організація дозвілля дітей. ... : в рот не віллєш", "Нема науки без ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016870498657227