Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Лекция
Несчастный случай на производстве – событие, в результате кот. застрахованный получил увечье или иное повреждения здоровья при исполнении им обязаннос...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
На практике при характеристике электромагнитной обстановки используют термины «электрическое поле», «магнитное поле», «электромагнитное поле». Коротко...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Густой сетью путей сообщения покрыт весь земной шар. Протяженность магистральных автомобильных дорог мира с твердым покрытием превышает 1 млн км, возд...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Перед альпинизмом всегда стояла проблема сохранения здоровья и жизни занимающихся им. В своем развитии он прошел через различные этапы, направленные н...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Вивчення курсу з безпеки життєдіяльності має на меті підготовку особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, що динамічно змінюється.

Молодший спеціаліст повинен бути здатним забезпечити необхідний рівень безпеки в повсякденні як для себе, так і для осіб, про яких піклується.

Він також повинен бути готовим забезпечити індивідуальну безпеку та виконувати певні роботи в складі групи фахівців із забезпечення зовнішнього захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій.

Вивчення курсу здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи студентів, контрольних заходів.

Вивчаючи першу тему модулю “Теоретичні основи безпеки життєдіяльності” треба засвоїти такі поняття як безпека життєдіяльності, життєве середовище, системний підхід. Слід звернути увагу на характеристику системи “людина – життєве середовище”.

Вивчаючи тему “Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки” потрібно засвоїти такі поняття як небезпека, номенклатура, таксономія, ідентифікація, квантифікація небезпек, аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини, ризик, прийнятний, виправданий та невиправданий ризик, індивідуальний та соціальний ризик. Слід розібратися, як здійснюється оцінка ступеня ризику, що таке концепція допустимого ризику. Необхідно звернути увагу та засвоїти такі поняття як гранично допустимий вплив шкідливих факторів на людину, біоритми, здоров’я людини, гомеостаз, аналізатори, психічні характеристики особистості, роль органів чуття в забезпечені безпеки та при обробці інформації..

Вивчення теми необхідно починати із визначення понять “людина”, “життя”, “діяльність”, “ноосфера”, “соціум”, характеристики середовища життєдіяльності людини : природного, виробничого, побутового, соціально – політичного. Слід ґрунтовно розібратись в психологічних причинах свідомого порушення людьми вимог безпеки.

Стосовно теми “Вплив діяльності людини на навколишнє середовище” треба вивчити основні причини забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів, вміти дати загальну характеристику впливу людини на довкілля та його ресурси.

Переходячи до вивчення теми “Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори” необхідно засвоїти, що небезпека є об’єктивною необхідною умовою розвитку природи і еволюції людства, а джерелами або носіями небезпек є природні процеси та явища, елементи технічного середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Найбільш вдалою класифікацією небезпек життєдіяльності людства за джерелами походження є така, згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні, соціально – політичні та комбіновані. Потрібно звернути увагу на те, що перші три вказують на те, що небезпеки за своїм походженням належать до трьох елементів життєвого середовища, яке оточує людину – природного, техногенного (матеріально – культурного) та соціального. До четвертої групи належить природно – техногенні, природно – соціальні та соціально – техногенні небезпеки, джерелами яких є комбінація різних елементів життєвого середовища.

В цьому модулі також розглядаються небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

Підсумком вивчення тем, які входять в третій розділ повинно стати розширення знань про причини та характер виникнення природних, техногенних, соціальних та політичних небезпек, загальні характеристики комбінованих небезпек, заходів безпеки та правил поведінки при виникненні відповідної небезпеки.

В модулі “Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій” потрібно зосередити увагу на таких темах: “Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків та надання першої долікарської допомоги потерпілому”.

В першій із цих тем слід засвоїти визначення поняття “надзвичайна ситуація”, звернути увагу на причини виникнення, загальну характеристику та класифікацію надзвичайних ситуацій. Тема “Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків” важлива, перед усім тим, що в ній з'ясовуються принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, розглядаються дії адміністрації, персоналу та населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Ці знання сприятимуть розвитку здатностей ідентифікації типу ситуації за її класифікаційними ознаками, своєчасно визначати наявність небезпечної ситуації та планувати індивідуальні дії з метою попередження або зменшення вірогідного пошкодження.

Вивчаючи першу тему “Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності модулю 5 “Організація і управління безпекою життєдіяльності” необхідно ознайомитись із змістом основних вимог нормативних документів різної юридичної сили, які регулюють відносини з охорони здоров’я та навколишнього середовища і забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяльності - Конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами місцевих органів влади.

Завершує вивчення курсу тема “Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності”. Студентам слід вивчити принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності. Потрібно звернути увагу на те, що контроль за дотриманням законодавства щодо БЖД в Україні здійснюють різні державні та громадські організації.

Слід з'ясовувати, які державні органи відносяться до загальної, спеціальної та галузевої компетенції.

Ці знання сприятимуть формуванню вміння застосовувати в практичній діяльності вимоги законодавчих та нормативних актів з безпеки життєдіяльності і розвитку тих якостей особистості, що сприяють розвитку безпеки.

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1.1 Безпека життєдіяльності – як категорія

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків “FORM-OSE” науки про безпеку мають світоглядно-професійний характер. До них належать:

 • гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика);

 • природничі (математика, фізика, хімія, біологія);

 • інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);

 • науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка);

 • науки про суспільство (соціологія, економіка, право).

Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності.

Короною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, охорона навколишнього середовища, промислова екологія і багато інших дисциплін.

Потрібно відмітити, що безпека життєдіяльності поки що не може вважатися наукою, оскільки в ній відсутні деякі ознаки, обов'язково притаманні кожній науці, такі як особливі методи та структура досліджень тощо. Водночас є підстави вважати, що саме зараз вона формується як наука.

Наведемо визначення безпеки.

Безпека - це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо. Термін "життєдіяльність" складається з двох означень: життя та діяльність.

Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції своїх функцій, до різних форм руху, діяльності. Таким чином термін "життя" вже в деякій мірі передбачає діяльність.

Діяльність - специфічна форма відношення до навколишнього світу, зміст якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке включає в себе мету, засоби, результат і сам процес.

Необхідно зазначити, що людська активність має особливість, яка відрізняє її від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його до задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.

Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.

Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Характеристика системи "людина життєве середовище"

Системою, яка вивчається у безпеці життєдіяльності, є система "людина-життєве середовище".

Під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних компонентів, які взаємодіють між собою таким чином, що досягається певний результат.

Під компонентами системи розуміють не лише матеріальні об'єкти, а й стосунки і зв'язки між цими об'єктами.

Система, одним з елементів якої є людина, зветься ерготичною.

Системи мають свої властивості, яких немає і навіть не може бути у елементів, що складають її. Ця найважливіша властивість систем, яка зветься емерджентністю, лежить в основі системного аналізу.

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних питань.

У природі і суспільстві окремі явища не існують відірвано одне від одного, вони взаємопов'язані та взаємозумовлені. У своїй діяльності ми повинні враховувати цю об'єктивну дійсність з її зв'язками та взаємовідносинами. І якщо необхідно пояснити будь-яке явище, то передусім слід розкрити причини, що породжують його.

Головним методологічним принципом БЖД є системно-структурний підхід, а методом, який використовується в ній, - системний аналіз.

Принцип системності розглядає явища у їхньому взаємному зв'язку. Мета чи результат, якого досягає система, зветься системотворним елементом.

Форми спільної діяльності людей, що історично склалися і характеризуються певним типом взаємовідносин, утворюють людську спільноту або соціум, чи соціальне або соціально-політичне середовище. У соціумі взаємодіє величезна кількість людей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

  Лекция >> Безопасность жизнедеятельности
  Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Програмна анотація Предмет безпеки життєдіяльності. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Науки, на яких базується безпека життєдіяльності. Теорія небезпеки та ризику. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАНЯТТЯ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Учбове питання 1. Основн ... оцінкою небезпеки є ризик. Ризик – це кількісна оцінка небезпеки або рівень небезпеки, частота небезпеки. Ризик ...
 3. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій

  Курсовая работа >> Безопасность жизнедеятельности
  ... 3. Поняття ризику як оцінки небезпек 3.1. Загальна оцінка ризику та характеристика небезпек 3.2. Концепція ... ризику небезпеки (Табл.3.4.), із аналізу якого розробляються заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності. Таблиця 3.4. Індекс ризику небезпек ...
 4. Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику

  Курсовая работа >> Экология
  ... Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва на локальному рівні 5.1 Оцінка потенційної небезпеки ... набувають знання, які є теоретичними основами охорони природи ... грубе порушення безпеки життєдіяльності, порушення технолог ... Оцінка екологічного ризику, яка ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... яльності всіх підрозділів, і розподілу відповідальності. 1. ТЕОРЕТИЧНІ основи ... Оцінка та прогноз: облікової політики; ризиків або непевності, як ... техніки безпеки, які запоб ... ї з явною небезпекою для життя, а також ... як основи формування активів підприємства, оцінка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017168521881104