Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
При помощи различных методологических подходов мы можем создавать экономические модели. Модель - это упрощение реальности (либо какого-то реально суще...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
Производственные запасы - представляют собой предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс. К ним относятся запасы сырья, осно...полностью>>
Экономика->Реферат
CASE-средство IBM Rational Rose со времени своего появления претерпело серьезную эволюцию, и в настоящее время представляет собой современный интегрир...полностью>>
Экономика->Реферат
В этих условиях важным фактором дальнейшего развития любого предприятия является поток поступающих денежных средств, превышающих платежи. От наличия и...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи вивчення основних фондів

1.1 Характеристика та класифікація основних засобів

1.2 Види оцінки основних фондів

1.3 Показники наявності, стану і динаміки основних фондів

1.4 Показники використання основних фондів

1.5 Статистичне вивчення використання обладнання і виробничих потужностей підприємства

2. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві

2.1 Коротка економічно-організаційна характеристика підприємства

2.2 Статистичне вивчення основних фондів ВАТ «Сумиобленерго»

2.3 Вплив фондоозброєності на ефективність трудових ресурсів, які знаходяться з нею в кореляційній залежності

3. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ВСТУП

Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми курсової роботи.

Задачі статистичного аналізу - визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними коштами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватних показниках, а також встановити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції і інші показники; вивчити міру використання виробничої потужності підприємства і обладнання; виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.[6, стр 72-73].

Мета даної роботи - розглянути статистичні методи оцінки основних фондів. В першу чергу розкрити зміст видів основних фондів та показників, що характеризують їх наявність та рух.

Виходячи з мети, були поставлені наступні задачі;

 • розглянути теоретичні основи вивчення основних засобів;

 • дати економічну оцінку діяльності підприємства, що обране об’єктом дослідження, а саме Відкритого акціонерного товариства «Сумиобленерго»;

 • розглянути значення розрахунку статистичних показників в управлінні основними фондами;

 • визначити показники ефективності та основні напрямки інтенсифікації відтворення виробничих фондів.

1. Теоретичні основи вивчення основних фондів

1.1 Характеристика та класифікація основних засобів

Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю.

За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо).

За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо.

Більша частина ОЗ належить до галузі "Промисловість". Вона безпосередньо пов’язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі "Будівництво".

У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народного господарства і невиробничі.

До виробничих ОЗ належать: будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель і водойми та інші ОЗ.

У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину - машини, обладнання, транспортні засоби.

Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення.

За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у зв'язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни об'єктів ОЗ).

Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ показуються у балансі орендодавача, тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів.

В балансі по статті "Основні засоби" показується вартість ОЗ, як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі. Первісна вартість визначається:

 • по об'єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за плату у інших підприємств та осіб - виходячи із фактичних затрат на зведення або придбання цих об'єктів, включаючи витрати на доставку, монтаж, установку. Вона виявляється в момент введення об'єкта в експлуатацію та залишається незмінною на протязі всього строку надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадків дообладнання та добудови об'єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкцій та часткової ліквідації об'єктів;

 • по об'єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний капітал - по домовленості сторін;

 • по об'єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно - експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі.

ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сум зносу по цим об'єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж.

Переоцінена вартість ОЗ - це вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Оцінка об'єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нарахованого зносу.

Під терміном "основні засоби" потрібно розуміти матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом [1].

1.2 Види оцінки основних фондів

До ОЗ належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). У визначенні нічого не говориться про мінімальну вартість предметів, що не включається при придбанні (спорудженні, виготовлені) до складу ОЗ. Проте підприємства мають право самостійно встановлювати границю вартості предметів, які входять до складу малоцінних необоротних активів.

Відповідно до П(С)БО 7 у визначенні ОЗ присутнє поняття "використовуються для здійснення соціально-культурних функцій", що дозволяє говорити про те, що ОЗ невиробничого призначення відповідно до П(С)БО 7 належать до ОЗ для цілей фінансової звітності.

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в балансі при додержанні двох умов:

 • існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

 • оцінка ОЗ може бути достовірно визначена.

Відносно імовірності одержання економічних вигод підприємство має визначити цілі використання такого ОЗ.

Виходячи з визначення ОЗ за П(С)БО 7, такими цілями є:

 • використання ОЗ в процесі виробництва;

 • використання ОЗ в процесі поставки товарів, виконання робіт і надання послуг;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Шляхи впровадження іноземних технологій на підприємстві ВАТ Криворізький завод гірничого

  Реферат >> Экономика
  ... основні шляхи, дати рекомендації щодо вдосконалення впровадження іноземних технологій на підприємстві ВАТ ... та підходи щодо вивчення основних напрямів міжнародного ... , а також державна статистична звітність. ... З цією метою заснований фонд Європейської науки, що ...
 2. Оцінка ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ "Сокирянське газове господарство"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на підприємстві ВАТ ”Сокирянське газове господарство”. У підпри ... 3); - дані статистичної звітності ... морального зносу основних фондів. знос основних засобів ... на складі, а перетворювати їх в грошові кошти. Для вивчення і розробки можливих шляхів розвитку підпри ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... використання основних фондів значно погіршилися: зменшилася фондовіддача ... підприємств, особливо торговельних, насамперед повинен сконцентруватися на вивченні ... забезпечення на підприємстві. — Аналіз даних статистичної звітності підприємства й статистичної ...
 4. Планування фонду оплати праці на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... основні форми організації оплати праці на підприємстві; - проаналізувати вплив ефективності використання фонду ... ВАТ „Біоветфарм” колективна. На сьогоднішній день на підприємств ... Х'ют; вивченню розвитку системи ... статистичної звітності з праці, на підприємств ...
 5. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... передбачає вивчення: забезпеченості сільськогосподарських підприємств робочою силою ... основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фонд ... НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1 Коротка фінансово-економічна характеристика ВАТ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033869743347168