Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Дипломная работа
Гіпотеза дослідження полягає в наступному: підвищення пізнавального інтересу до уроків математики в учнів 1 класу, виучуються за традиційною програмою...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Протягом тисячоліть в образотворчому мистецтві відбувався процес розвитку його видів і жанрів, що впливало на формування естетичних засад, відкриття к...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Відомо, що людина відрізняється від інших живих істот своїм умінням мислити, думати. Мислення – це вища форма пізнання світу. Свої думки людина виража...полностью>>
Педагогика->Магистерская работа
Система освіти України покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людин...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Практичні методи навчання: вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, графічні роботи, експеримент, виробнича (педагогічна) практика.

Вправа — метод навчання, що полягає у повторенні певних дій, під час яких виробляють уміння та навички застосування набутих знань як у звичайних, так і незвичайних умовах. Вправи є усні, письмові, графічні, технічні. Розрізняють також тренувальні (за зразком, інструкцією) та творчі вправи (розв'язання евристичних та проблемних завдань). Вправи застосовують на практичних та лабораторних заняттях.

Лабораторна робота базується на проведенні експериментів, які дають змогу вивчити певне явище — причини його, процес перебігу, наслідки. Лабораторний метод охоплює теоретичне обгрунтування теми викладачем, визначення мети заняття, ознайомлення студентів з матеріалами та апаратурою, пояснення перебігу роботи, дотримання правил техніки безпеки, фіксування результатів роботи та їх аналіз, захист одержаних результатів тощо.

Практична робота як метод навчання передбачає застосування знань у ситуаціях, наближених до майбутньої професійної діяльності. Упродовж цієї роботи треба провести якісь заміри, зіставити, визначити ознаки та властивості предметів або явищ, зробити висновки.

Графічні роботи. У них знання знаходять відображення н кресленнях, графіках, діаграмах, гістограмах, таблицях, ескізах, ілюстраціях, замальовках з натури тощо.

Експеримент як метод навчання дуже близький до лабораторної роботи, але може мати більшу тривалість. Під час виконання завдань навчального експерименту студенти мають більшу самостійність, опановують методи науково-пошукових досліджень.

Виробнича (педагогічна) практика як метод навчання застосовується для формування практичних, організаторських умінь та навичок, а в деяких випадках для проходження всієї виробничої ієрархії від робітника нижчої кваліфікації до фахівця з вищою освітою (інженера, педагога, агронома та ін.).

У табл. 2.1. та 2.2 наведено методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності та за логікою передачі інформації.

Таблиця 2.1 Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності

Назва методу

Його сутність

Навчально-виховні завдання, що він вирішує

Інформаційно-рецептивний

Передача знань у готовому вигляді: слово+наочність

Розвиток уваги

Репродуктивний

Спонукає студентів до відтворення здобутих знань

Закріплення знань, формування вмінь та навичок, розвиток пам’яті, мовлення

Проблемний

Викладач показує зародження істини конкретної науки, створює проблемну навчальну ситуацію, сам її розв’язує,демонструючи еталон проблемного мислення

Озброєння прийомами та способами розумової діяльності. Засвоюються засіб та логіка розв’язання проблем, але без уміння самостійного засвоювання. Розвивається логічне мислення, формується інтерес до навчальної роботи

Частково-порушений (евристичний)

Викладач організовує та спрямовує думки студентів до самостійного розв’язання проблеми, створюючи проблемну ситуацію та формуючи проблему

Сприяє переходу знань у переконання. Формує вміння самостійно здобувати знання, сприяє розвитку логічного мислення, виховує інтерес до науково-пошукової діяльності

Пошуковий (дослідний)

Викладач створює проблемну ситуацію, а студенти бачать проблему, формулюють її, самостійно вирішують. Ця проблема відома в науці, але не відома студентам

Сприяє оволодінню методам наукового пізнання. Відбувається розвиток здібностей до творчої діяльності

Таблиця 2.2 Методи навчання за логікою передачі інформації

Назва методу

Його сутність

Навчально-виховні завдання, що він вирішує

Індуктивний

Розкриває логіку інформації від часткового до загального

Сприяє формуванню вмінь робити умовивід від окремих часткових фактів та явищ до їх узагальнення

Дедуктивний

Розкриває логіку руху інформації від загального до часткового

Сприяє формуванню вмінь робити умовивід від загального до одиничного, часткового

Методи навчання за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача, самостійна робота студентів (з книгою, курсова, дипломна робота, виконання трудових завдань).

Самостійна робота з книгою. Сутність цього методу полягає в організації самостійної роботи студентів над друкованим текстом. Це самостійне вивчення за підручниками, посібниками та іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для самостійного опанування. Ця робота вимагає певних записів:

 • складання плану;

 • запис у стислій формі основних положень матеріалу, що вивчається;

 • виписування цитат;

 • конспектування — стислий виклад суті прочитаного;

 • реферування — виклад якогось питання згідно з одним або кількома джерелами з обґрунтуванням власних міркувань;

 • складання анотації прочитаного — подання стислої характеристики змісту книги, статті тощо;

 • рецензування — складання критичного відгуку про матеріал, що самостійно вивчався.

3. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності

До них відносять: ділові та рольові (драматизація) ігри, дискусії і диспути, студентські наукові конференції, створення ситуації емоційно-моральних переживань, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості (метод цікавих аналогій, ефект дивування, зіставлення наукових і життєвих (побутових пояснень явища тощо).

Пізнавальні ділові ігри з'явились у педагогіці порівняно недавно (близько 30 років тому). Спочатку їх використовували у підготовці військових спеціалістів, а пізніше цей досвід було поширено на різноманітні види фахової підготовки. Розрізняють симулятивні та ситуаційні ігри.

Симулятивні ігри відтворюють відому ситуацію, яка мала місце в історії науки. При цьому всебічно аналізують проблему, яка вже була у дійсності. Результати розв'язання пов'язують із практикою.

Ситуативні ігри розглядають складні ситуації, можливі у практиці виробництва. Ці ситуації фіктивні, хоча й правдоподібні.

Ділові ігри сприяють активізації мислення, підвищують самостійність майбутнього спеціаліста. На думку Н. Баслової, у навчальному процесі вищого навчального закладу має місце лише рольова гра (драматизація), тобто розігрування учасниками різних ролей у заданій проблемній ситуації. Ділова гра — це програвання тієї чи іншої ситуації спеціалістами, внаслідок чого визначається процес або його результат. Ділові ігри застосовують і в післядипломній освіті або під час перепідготовки фахівців.

Упродовж рольових ігор формують певні навички та вміння студентів в активному творчому процесі, при цьому також відбувається розвиток колективних форм спілкування.

Навчальні диспути чи дискусії як методи навчання базуються на обміні думками між студентами, викладачами та студентами. Ці методи сприяють формуванню вмінь мислити самостійно, виважено аргументувати свої думки та поважно ставитися до думок інших. Наукова суперечка не лише поглиблює знання студентів, а й викликає особливий інтерес до навчання.

Методи стимулювання обов'язку і відповідальності. Мотиваційна сторона процесу навчання містить три групи мотиві и зовнішній (заохочування та засудження), змагальні (успіх порівняно з кимось або із самим собою), внутрішні (розкриваються як підґрунтя для плідної діяльності). Внутрішні мотиви забезпечують найбільш стійкий інтерес до учіння, отже, використання викладачем інноваційних технологій навчання акти візує, цілеспрямовано розвиває та поглиблює пізнавальний інтерес, цьому ж сприяє залучення студентів до експериментальних досліджень. Мотив обов'язку і відповідальності формується також за допомогою пояснення соціальної значущості навчання, місця і ролі освіти в житті суспільства, держави діяльності суб'єктів освіти тощо.

 1. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні заліки, колоквіуми, іспити, усне програмоване опитування.

Методи письмового контролю: контрольні письмові роботи, письмові заліки, письмові іспити, програмовані письмові роботи.

Методи лабораторно-практичного контролю: контрольні лабораторні роботи, контроль за допомогою комп'ютера (навчально-контрольні програми).

Методи самоконтролю: самостійний пошук помилок, уміння самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритети напрями власного навчального процесу, самоаналіз і т. ін.

Практика свідчить, що всі методи взаємопов'язані та взаємозумовлені. Уміння застосовувати ті чи інші методи на практиці визначаються індивідуальним стилем діяльності викладача вищої школи, рівнем його науково-методичної підготовки педагогічної майстерності тощо.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ст освіти у вищій школі Тема 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. система вищої освіти в ... ізації навчання у вищих навчальних закладах, їхня класифікація. Лекція (роль і ... Заключ­на Рис. 9. Класифікація лекцій Лекція складається з трьох частин: Вступна ...
 2. Педагогіка вищої школи як наука

  Реферат >> Педагогика
  ... ія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: Центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 ... с. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. пос ...
 3. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у ВНЗ

  Реферат >> Педагогика
  ... С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: Центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 с. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. ... нський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч ...
 4. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... прочитано три курси лекцій " загальне вчення про людину як основа педагогіки", "Мистецтво виховання ... в Інституті, а також закладали теоретичні основи розвитку педагогіки вищої школи і педагогічної підготовки студентів. Почавши функц ...
 5. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі

  Реферат >> Педагогика
  ... С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: Центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 с. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. ... нський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001676082611084