Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Конспект урока
Метою вивчення теми є розуміння студентами місця господарського права серед галузей права України, а також розуміння ними системи та специфіки господа...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Актуальность данной темы В современном мире вопросы прав и обязанностей детей и их родителей являются наиболее актуальными. В век современных технолог...полностью>>
Право, юриспруденция->Шпаргалка
1.Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі т...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Данная тема очень актуальна в наше время, т.к. современная Россия останется в памяти потомков многочисленными преобразованиями в различных областях жи...полностью>>

Главная > Лекция >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи адміністративного права України

Мета заняття. Ознайомити студентів із особливостями адміністративного права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною відповідальністю. Дати загальну характеристику Кримінального кодексу України. Охарактеризувати поняття та ознаки „злочину”, співучасть у ньому, кримінальну відповідальність та види покарань за кримінальним законодавством. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду. Формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси. Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності. Виховувати інтерес до знань, почуття гідності, відповідальності та обов’язку, громадянськості, поваги до прав інших людей, спрямувати пізнавальну активність студентів на самовдосконалення.

План лекції і семінару

1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.

2. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

3. Управління як об'єкт адміністративного права.

4. Державна служба; поняття, правовий статус державних службовців

5. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки та склад.

6. Адміністративна відповідальність: поняття та особливості.

7. Адміністративні стягнення: поняття, види та порядок накладання

8. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

9. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Реферати:

  1. Адміністративне деліктне право.

  2. Органи та посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Адміністративні правовідносини.

 2. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Рекомендована література:

 1. Адміністративне право України /За ред. Ю. П. Битяка. – Харьків, Право, 2001 – с. 5-47.

 2. Колпаков В. К. Адміністративне право України. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2000 с. 49-96.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. зі змінами і доповненнями.

 4. Правознавство: Навч. посібник /За ред. В. Т. Гончаренко. – к.: Український інформаційно-правовий центр. – с. 458-512.

 5. Правознавство: Навч. посібник /Т. В. Варфоломієва, В. П. Пастукв, В. Ф. Пеньківський, О. М. Пацан. – К.: Знання – Прес, 2001. – с. 308-321.

 6. Правознавство: Підручник, За ред. В. В. Копейчикова. 7-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 565-597.

 7. Про державну службу: Закон України від вiд 16.12.1993р.

 8. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р.

 9. Кодекси і закони див. відповідно до оновлення на сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua

1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання

Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, котра покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.

Адміністративне право (від administrare (лат.) – керувати, управляти) – самостійна галузь правової системи України, яка регулює суспільні відносини, що виникають у сфері державного регулювання і контролю, з приводу здійснення органами державного управління управлінських функцій, у сфері економіки, соціально-культурного будівництва, адміністративно-політичного устрою. Саме тому адміністративне часто називають «управлінським правом», або «правом управління». Адміністративне право регулює суспільні відносини в сфері управління народним господарством, освітою, охороною здоров'я, наукою, культурою і т. д. Адміністративне право регламентує як взаємини державних органів між собою, так і їх відносини з громадянами.

Можна зазначити, що не всі суспільні відносини у сфері державного управління входять до кола відносин, які складають предмет адміністративного права. По суті, це лише ті умови, за яких управлінські відносини виникають як захід практичної реалізації завдань і функцій виконавчої влади.

Управлінські відносини, що регулюються адміністративним правом, багатогранні.

Предметом адміністративного права є відносини між органами державної виконавчої влади, та :

по-перше, підпорядкованими їм структурами виконавчої влади;

по-друге, іншими органами управління, що мають самостійний характер і повноваження;

по-третє, підконтрольними їм підприємствами та установами;

по-четверте, недержавними підприємствами та громадськими об’єднаннями і,

по п’яте – громадянами.

Особливість адміністративних правовідносин в тому, що однією з сторін в них завжди виступає орган державного управління. Без їхньої участі управлінські відносини в адміністративно-правовому розумінні виникати не можуть.

Відносини управлінського характеру можуть виникати і в процесі внутрішньої організаційної діяльності інших державних органів, посадових осіб. Зокрема, до таких органів слід віднести прокуратуру й суд. Власне, прокурор області здійснює управлінську діяльність через підбір і розстановку кадрів, через керівництво діяльністю районних і міських прокурорів, які виконують свої повноваження. Однак, його діяльність є допоміжною відносно основної, спрямованої на забезпечення виконання прокуратурою покладених на неї Конституцією України функцій щодо підтримання державного звинувачення в суді, представлення інтересів громадянина або держави в суді, здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство тощо.

Аналогічні відносини управлінського характеру виникають у голів судів, діяльність яких є допоміжною стосовно здійснення правосуддя, покладеного на суди.
Управлінські відносини можуть виникати, розвиватись і всередині системи громадських організацій різних рівнів. В основі таких відносин лежать норми відповідних уставів, положень.

На підставі викладеного необхідно зазначити, що предмет регулювання адміністративного права охоплює коло однорідних суспільних відносин, до яких необхідно віднести управлінські відносини:

 • у межах яких безпосередньо реалізуються завдання, функції та повноваження виконавчої влади;

 • внутрішнього організаційного характеру, що склались у процесі діяльності

 • інших органів державної влади;

 • що виникають за участі суб'єктів місцевого самоврядування;
  організаційного характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.

Отже, адміністративне право є окремою галуззю права, що складає систему правових норм, покликаних регулювати суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Немає жодної сфери державного та суспільного життя, яку б обходили питання адміністративно-правового регулювання.

Норми адміністративного права регулюють діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних та недержавних підприємств, установ, організацій. Вплив цих норм відчувають на собі й конкретні особи, адже існує чимало правил, якими визначається їхня поведінка. Це правила дорожнього руху, водокористування, пожежної безпеки тощо

Крім того, норми адміністративного права регулюють відносини, що склалися під впливом інших галузей права. Проте хоч би в якій сфері вони виникали і хоч би хто в них вступав, це завжди відносини між керівниками та керованими. Вони ґрунтуються на підпорядкуванні однієї сторони іншій і мають такі особливості.

2. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Джерела адміністративного права - це зовнішні форми відображення адміністративно-правових норм, закріплені в Конституції України, законодавчих актах, урядових постановах, рішеннях державних адміністрацій та інших нормативних актах державних органів.

Класифікація видів джерел адміністративного права України:

І Залежно від суб’єкта творення нормативні акти:

органів законодавчої влади,

органів виконавчої влади,

затверджені зазначеними органами положення, устави, нормативно-правові документи, що регулюють управлінську діяльність.

ІІ За юридичною силою та сферою поширення:

загальнодержавні,

галузеві

локальні.

Загальнодержавні є обов'язковими для виконання всіма органами управління, незалежно від їх підпорядкування. Галузеві й локальні поширюються тільки на конкретно визначені підвідомчі органи.

ІІІ Залежно від територіального устрою держави:

державні,

обласні,

міські,

районні.

Джерела адміністративного права, що базуються на нормах Конституції України та законах, мають вищу юридичну силу щодо інших підзаконних актів, прийнятих нижчестоящими органами виконавчої влади.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи адміністративного та кримінального права України

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  ... 7. Основи адміністративного та кримінального права України Мета заняття. Ознайомити студентів із особливостями адміністративного права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною ...
 2. Суб єкти адміністративного права

  Реферат >> Государство и право
  ... бути основою влади уряду. Розвиток «міжнародного Адміністративного права» виявляє ... України “Про адміністративні правопорушення”. 8.Гончарук С.Т. Київ, 1998 р. “Суб'єкти Адміністративного права”. 9. Колпаков В. Київ,1999 р. “Адміністративне право України ...
 3. Предмет, метод і система адміністративного права

  Реферат >> Право, юриспруденция
  ... , метод і система адміністративного права 1. Адміністративне право України як галузь права Адміністративне право - це галузь права (сукупність правових норм ... та зміцнює його демократичні основи. Адміністративному праву належить особлива роль у механізм ...
 4. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів

  Реферат >> Государство и право
  ... –32; Програма курсу навчальної дисципліниАдміністративне право” // Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 1999. – ... преступлений.– М., 1972. – С.7–8; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений.– М., 1984. – С.7. 7. Левицкий ...
 5. Поняття предмет метод і місце адміністративного права

  Реферат >> Государство и право
  ... її суб'єктів у державному механізмі, правові основи їхнього формування, взаємовідносин ... ість регулятивного та правоохоронного значення адміні­стративного права України сьогодні необхідно споріднювати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018560886383057