Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Контрольная работа
Спрос – это желание и возможность потребителя купить товар или услугу в определенное время и в определенном месте. Следует раз­личать понятия «желание...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Физиократы (в переводе – власть природы) – это французская школа, с которой начинается зарождение классической политэкономии. Виднейшие ее представите...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Экономическая наука призвана определять, максимально эффективные способы использования ограниченных ресурсов - природных запасов, капитала, трудовых р...полностью>>
Экономическая теория->Биография
Сын земледельца[1], только в 12 лет научился читать и писать. В 17 лет уехал в Париж, где несколько лет работал помощником гравёра и одновременно полу...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1 Пояснювальна записка

Предмет загальноосвітнього циклу Економіка інтегрується в дисципліну «Економічна теорія», що входить до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів усіх неекономічних спеціальностей. Їх вивчення має на меті:

 • з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільств, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки;

 • розвиток у студентів економічного мислення;

 • формування у молодих фахівців рис компетентностей, які забезпечують їх раціональну поведінку у сучасному суспільстві.

Відповідно до мети та змісту програми, основними завданнями навчального предмета «Економіка (Економічна теорія)» є набуття студентами знань про:

  • базові економічні категорії і закони, які становлять загальну основу економічної діяльності людей (потреби, виробництво, виробничі ресурси, економічний вибір, власність, економічні системи), об'єктивні чинники економічної поведінки споживачів та виробників;

  • економічні категорії і явища, які становлять фундаментальні поняття ринкової економіки: ринок, товарне виробництво, товар, закон вартості; гроші; ринкова ціна; ринок факторів виробництва, доходи суб’єктів економічного процесу; ринкова інфраструктура;

  • економічну сутність підприємництва, організаційні форми підприємств, зміст та фінансування підприємницької діяльності, її економічні результати (підприємницький доход), функції менеджменту та маркетингу;

  • загальні риси та зміст основних макроекономічних явищ: макроекономічну рівновагу та механізм її забезпечення; загальні макроекономічні показники; явища макроекономічної нестабільності, регулюючу роль держави;

  • світову економіку, форми міжнародних економічних відносин (світову торгівлю, міжнародну валютну систему, міжнародне підприємництво тощо), міжнародні валютно-фінансові організації.

Програма вивчення предмета складається з п’яти розділів:

   1. Загальні основи економічного розвитку

   2. Основи ринкової економіки та ринкова інфраструктура

   3. Підприємство та підприємництво

   4. Національна економіка як ціле

   5. Світова економіка

Засвоєння курсу «Економіки (Економічної теорії)» дозволить в подальшому краще розібратися в питаннях таких дисциплін, як «Економіка будівництва», «Економіка, організація і планування», «Економіка і планування виробництва», «Економіка підприємства», «Основи підприємництва», та інших.

2 ЗМІСТ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1 Поняття економіки та економічної теорії

В результаті вивчення теми студенти повинні:

знати: сутність, предмет і основні функції економічної теорії; економічні категорії і закони; методи дослідження економічних явищ;

вміти: аналізувати багатозначність поняття «економіка»; надавати характеристику основним функціям економічної теорії; визначати методи дослідження економічних явищ

План:

 1. 1.1 Сутність економічної теорії і її функції.

 2. 1.2 Основні економічні категорії і закони.

 3. 1.3 Методи дослідження економічних явищ.

Рекомендована література:

[1, с.9-29]

[2, с.29-52]

[3, с.9-51]

1.1 Сутність економічної теорії і її функції

Економічна теорія (економікс) є однією з провідних дисциплін в системі економічних знань. Як окрема наука розглядається з кінця ХІХ століття. До цього часу була нерозривно пов’язана з політичною економією. Термін «політична економія» походить від грецьких слів «politicos» – державний, суспільний; «oicos» – дім, домашнє господарство; «nomos» – закон. Уперше цей термін вжив французький вчений Антуан Монкретьєн у «Трактаті політичної економії» в 1615 році. Термін «економікс» з’явився у 1890 році у праці англійського економіста Альфреда Маршалла «Принципи економікс».

Різниця між двома науками полягає в тому, що економікс вивчає, у який спосіб люди і суспільство здійснюють остаточний вибір рідкісних ресурсів для виробництва різних товарів і розподілу їх для споживання.

Політична економія вивчає виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання різноманітних товарів і послуг.

Економічна теорія вивчає, як суспільство використовує обмежені ресур­си, найповніше забезпечуючи задоволення потреб людей, як потрібно органі­зовувати виробництво, розподіл та споживання вироблених товарів і послуг.

Отже, предметом економічної теорії є вивчення соціально-економічних відносин, які відповідають певній формі власності на засоби виробництва.

Другим обов'язковим елементом предмета економічної теорії є органі­заційно-економічні відносини. До них належать форми і методи господарю­вання, характерні для всіх галузей економіки.

Третьою складовою предмета економічної теорії вважають техніко-економічні та інноваційні відносини, що визначаються науково-технічним та технологічним прогресом, який супроводжує розвиток продуктивних сил суспільства.

Предмет економічної теорії – дослідження законів та закономірностей розвитку економічних відносин у процесі взаємодії з продуктивними силами у всіх сферах суспільного відтворення.

Функції економічної теорії. Слово «функція» в дослівному перекладі з латинської означає «виконан­ня, звершення». Якщо ми говоримо про функції економічної теорії, то хо­чемо показати, які завдання виконує ця наука, яке коло її обов'язків перед людством, які її роль і призначення.

Економічній теорії властиві такі функції: теоретико-пізнавальна, прак­тична, прогностична, методологічна.

 1. теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, щоб розкрити зміст економічних законів і категорій, суттєві причинно-наслідкові зв'язки еконо­мічних процесів, форми їхнього вияву;

 2. практична функція полягає в тому, щоб усебічно обґрунтувати кон­кретні шляхи використання економічних законів, перекласти їхні вимоги на мову практичних заходів щодо вирішення господарських завдань, здійснен­ня економічної політики, яка б найповніше відповідала інтересам людини, колективів, суспільства; обґрунтування раціональних форм управління гос­подарством, здійснення практичних заходів щодо розв'язання економічних суперечностей, досягнення ефективних результатів розвитку виробництва, зростання життєвого рівня населення;

 3. прогностична функція економічної теорії має забезпечувати суспіль­ству можливість в економічних діях здійснювати необхідні передбачення що­до розвитку економічних процесів. Саме завдяки вивченню економічної теорії людина може знати, які дії мо­жуть сприяти подоланню економічних криз, зменшенню інфляції, скорочен­ню безробіття, зростанню реальних доходів населення тощо;

 4. методологічна функція економічної теорії дає можливість використо­вувати економічні знання для здійснення ряду досліджень у галузі не тільки економіки, а й всіх економічних дисциплін. Вона спрямована на формування сучасного економічного мислення людей, вчить якомога раціональніше здій­снювати життєві спостереження в економічних процесах, дає змогу об'єк­тивно і всебічно оцінювати економічну політику держави, а також економіч­ні програми різних політичних партій і рухів.

1.2 Основні економічні категорії і закони

Категорія економічної теорії - це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному вироб­ничому відношенні. Або інакше - це теоретичне відображення реально існуючих виробничих відносин людей. Наприклад: товар, гроші, вартість, капітал.

Категорія - це нижчий ступінь пізнання економічних явищ. Вищим, який дозволяє повною мірою розкрити суть явища, є економічний закон.

Економічні закони виражають внутрішні, типові, тривалі, необхідні (в тому числі причинно-наслідкові) зв'язки й залежності, які характеризують головний напрям розвитку тієї чи іншої сфери економіки.

Першу групу утворюють загальні економічні закони. Це закони, які діють у всіх без винятку економічних системах. Вони відображають: а) за­гальну спрямованість поступального розвитку суспільного виробництва; б) об'єктивні основи зростання його ефективності; в) розвиток організаційно-економічних відносин; г) діалектику взаємодії продуктивних сил і виробни­чих відносин. Отже, загальні економічні закони відображають, як правило, внутрішні, сталі й суттєві зв'язки, властиві процесу взаємодії людини з при­родою і які є однаковими на всіх етапах розвитку людського суспільства. Серед них слід виділити закон зростання продуктивності праці або, як його ще називають, закон економії часу, закон відповідності виробничих відносин характеру й рівню розвитку продуктивних сил, закон усуспільнення вироб­ництва й праці, закон зростаючих потреб.

Другу групу утворюють специфічні економічні закони. Це закони, що діють лише в межах одного способу виробництва. Вони виражають сутність історично визначених виробничих відносин, які виникають на основі тих чи інших форм власності на засоби виробництва, характерних, для якогось кон­кретного суспільного ладу. Так, наприклад, феодалізм має свої специфічні економічні закони, капіталізм - свої, а соціалізм - інші.

До третьої групи економічних законів належать закони, які не можна від­нести ні до загальних, ні до специфічних. Вони виражають такі особливості виробничих відносин, які властиві декільком способам виробництва, і тому діють лише в їхніх межах. До них належать, наприклад, закони товарного ви­робництва: закон вартості, закон попиту й пропозиції, закон грошового обігу. Ці закони отримали назву особливих законів.

Специфічні економічні закони відрізняють один соціальний ступінь роз­витку суспільства від іншого. Загальні економічні закони, відображаючи по­ступовий процес розвитку суспільного виробництва, пов'язують економічну історію суспільства в єдине ціле. Особливі закони дають можливість з'ясува­ти специфіку функціонування ринкової економіки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Сучасні методи дослідження економічної теорії

  Реферат >> Астрономия
  ... матеріалістичного методу дослідження економічних форм, або методу матеріалістичної ... місткіші абстракції виробляє економічна теорія, тим повніше й точні ... діалектичного методу дослідження в економічній теорії - чітке виділення економічного аспекту в явищах і ...
 2. Економічна теорія, її предмет, методи та функції

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  ... економічні категорії. Методи дослідження економічних явищ і процесів. Функції економічної теорії. Практичне значення економічної теорії (самостійно). Економ ... «Економічна теорія» - Єщенко, ГАльчинський «Сучасна економіка» - Єщенко, Палкін «Економічна теорія» ...
 3. Економіка (Економічна теорія) Теоретичний матеріал аудиторних занять

  Конспект >> Экономическая теория
  ... «Економіка (Економічна теорія)» є набуття студентами знань про: базові економічн ... зміст основних макроекономічних явищ: макроекономічну рі ... реалізації на практиці економічних методів управління процесом відтворення ... економіки, нова пропорційність. Дослі ...
 4. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

  Книга >> Экономическая теория
  ... метод економічної теорії Питання для самостійного вивчення Економічна думка в Україні. Економічна теорія й економічна ... України. Економічні дослідження проводяться також в економічних секторах, ... . Це складне багатоаспектне економічне явище, яке виявляється ...
 5. Економічна роль держави в ринковій економіці

  Курсовая работа >> Экономика
  ... практичних пропозицій. Дослідженню даної ... економічних, опосередкованих та неформальних методів державного регулювання економ ... цього явища має ... Економічна теорія. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. Економічна теор ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020010471343994