Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Данная курсовая работа раскрывает сущность рынка, его виды и функции Эта тема является оптимальной на сегодняшний день, так как жизнь общества непосре...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Понятие и смысл рыночной стоимости базируется на двух самых важных документах, это Федеральный Закон "Об оценочной деятельности в Российской Феде...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Бюджетное пространство представляет собой всю доступную потребителю область выбора На рисунке это заштрихованный треугольник, ограниченный бюджетной л...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Выбранная мной тема очень актуальна на сегодняшний день, т к это касается каждого из нас Для любого покупателя одним из важных критериев при выборе то...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukraine»)

за напрямом „Менеджмент”

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту

Затверджую

Зав. кафедри менеджменту

____________________________ “__”______________2010 р.

Завдання

на дипломну роботу (проект) студентові

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 1. Тема дипломної роботи (проекту)

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukraine»)

Затверджена наказом ректора від „___” ___________ 200__ р. № ___

2. Строк здачі студентом закінченої роботи (проекту)

_______________________________________________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту)

Мета роботи - розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ).

Об’єкт дослідження - дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «L’Oreal»(Франція) – ТОВ «L’Oreal Ukraine» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську.

Предмет дослідження - зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ).

4. Перелік графічного матеріалу:

а) Результати динаміки показників балансу та звіту про фінрезультати;

б) Результати аналізу показників фінансового стану;

в) Схеми існуючої організації зовнішньоекономічних операцій;

г) Схеми пропонуємих удосконалень схем зовнішньоекономічних операцій.

5. Зміст дипломної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом):

а) Розділ 1 - проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні;

б) Розділ 2 - виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства;

в) Розділ 3 - ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД.

6. Календарний план виконання роботи (проекту)

з/п

Назва етапів

дипломної роботи

(проекту)

Строк виконання етапів роботи (проекту)

За планом

Фактично

1

2

3

4

1.

Огляд та аналіз літератури по темі диплому, формування списку посилань

2.

Написання розділу 1 – «Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні»

3.

Написання розділу 2 – «Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’OREAL UKRAINE"»»

4.

Написання розділу 3 – «Шляхи підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “L’OREAL UKRAINE”»

5.

Формування висновків

6.

Оформлення роботи для захисту

8. Дата видачі завдання „___”_______________200__р.

Керівник дипломної роботи (проекту)_____________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Завдання прийняв до виконання

студент-дипломник

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота на тему:

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukraine»)

на 95 стор., 2 табл., 30 рис., перелік 52 джерел посилань, 6 додатків на 19 стор.

Робота присвячена питанням оптимізації схеми впровадження вексельної форми розрахунків при проведенні торгово-посередницьких зовнішньоекономічних операцій ТОВ „L’Oreal Ukraine ” з імпорту косметично-парфумерної продукції концерну «L’Oreal» (Франція) та перепродажу її на внутрішньому ринку України.

Отримані результати можуть бути корисними для менеджерів підприємств при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю в умовах обмежень обігових коштів та часу на цикл зовнішньоекономічної угоди.

Науковий керівник дипломної роботи ____________ (ПІБ)

Дипломант _____________(ПІБ)

THE SUMMARY

Degree work on a subject:

„ Organization the foreign trade activities of firm ”

(On an example LLC « L'Oreal Ukraine »)

On 95 pages, 2 tab., 30 fig., list 52 sources of the links, 6 applications on 19 pages.

The work is devoted to questions of optimization the circuit of introduction in the bill form of accounts at realization the trade-intermediary external economic operations LLC „ L'Oreal Ukraine ” of import the cosmetic and perfumery production of the concern „ L'Oreal ” (France) and resale it on a home market in Ukraine.

The received results can be useful to the managers of the enterprises at management the foreign trade activities in conditions of restriction the turnaround means and time for a cycle of the external economic contract.

The scientific chief of degree work ____________ (F. name)

The executor of the diplom _____________ (F.name)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Форми зовнішньоторгівельної комерційної діяльності торгово -посередницьких підприємств

1.2 Особливості бізнес-процесів при імпорті парфумерно-косметичної продукції

1.3 Основні форми розрахунків у зовнішньоекономічній торгівлі

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «L’OREAL UKRAINE"

2.1 Сфера бізнесу та загальна характеристика діяльності підприємства

2.2 Організація імпорту та продажу косметичної та парфюмерної продукції концерну «L’Oreal»(Франція) в Україні

2.3 Ефективність реалізації продукції на внутрішньому ринку України з використанням технології Інтернет-магазинів

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “L’OREAL UKRAINE”

3.1 Обгрунтування рішення щодо оптимізації схем розрахунків по зовнішньо- економічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “L’Oreal Ukraine”

3.2 Використання вексельних схем розрахунку для підвищення ефективності роботи ТОВ “L’Oreal Ukraine” при здійсненні зовнішньоекономічних торгово-посередницьких операцій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  ... зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і франчайзинг.Організаційні питання зовнішньоекономічної діяльност ... є світовим лідером у ... організаційну структуру зовнішньоторговельної фірми, що обслуговує велике підприємство.Завдання зовнішньоторговельної фірми ...
 2. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ім займається Світова організація торгівлі (СОТ ... рми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації ... широко використовується у повсякденній діяльності зовнішньоторговельних організацій, товаровиробників, імпортерів та експортер ...
 3. Організація торгівельно-посередницької діяльності на ПП НПКО ТАТА

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... організації посередницької діяльності на підприємствах при здійсненні зовнішньоекономічної діяльност ... зовнішньоторговельних фірм США становлять 8-10%, у Японії - 65-70%. Експортні фірми ... іншому устаткуванні. З металлографітов виготовляють деталі вузлів тертя ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1.2 Організація зовн ... щодо стану і структури зовнішньоторговельного балансу України. ... діяльності фірми в міжнародній сфері, на світовому ринку ...
 5. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту. З іншого боку, фірми можуть бути залучені до зовнішньоторговельної діяльності зростанням ... , представлена на рис 3.1. Рис. 3.1 Організація служби маркетингу ТОВ „ЛОГІКОН” (департамент маркетингу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011570453643799