Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Конечная цель всякой фирмы — победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирм...полностью>>
Маркетинг->Задача
Умение рассчитать уровень производственной рентабельности предприятия, безусловно, является одним из важнейших качеств экономиста, работающего в любой...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Достижение этой цели, с одной стороны, предполагает совершенствование законодательной, финансовой, налоговой среды, в которой работают торговые предпр...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Первичные данные обрабатываются в целях получения обобщенных характеристик изучаемого явления по роду существенных признаков для дальнейшего осуществл...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу і комерційної справи

Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Маркетинг»

за темою:

«Розробка маркетингової стратегії просування в умовах ринку соків»

Виконала: ст. 2 курсу спец. ТЕМС

денної форми навчання

Шалько Ірина Олексіївна

Перевірила: ас., Крачковська Н.В.

 • 2009 –

План:

 1. Теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню товару

на ринок…………………………………………………………………………………3

  1. Поняття і сутність маркетингу…………………………………………………3

  2. Маркетингова стратегія просування нового товару………………………….5

  3. Вибір каналів збуту……………………………………………………………..8

  4. Ціноутворення…………………………………………………………………..10

 1. Розробка маркетингової стратегії просування в умовах ринку соків

(на прикладі компанії "БКС-Соки")………………………………………………….11

  1. Характеристика ринку соків України…………………………………………12

  2. Аналіз стану маркетингової середи "БКС-Соки"…………………………….17

  3. Сегментація ринку та вибір цільового сегмента……………………………..21

  4. Товарна політика……………………………………………………………….22

  5. Цінова політика………………………………………………………………...24

  6. Політика розповсюдження…………………………………………………….25

  7. Комунікаційна політика. ……………………………………………………...25

 1. Висновки……………………………………………………………………………28

  1. Погляди щодо вдосконалення стратегії……………………………………...28

  2. Прогнозування…………………………………………………………………30

 2. Список використаної літератури………………………………………………….32

 3. Додатки……………………………………………………………………………..33

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню товару на ринок.

1.1. Поняття і сутність маркетингу

Виникнення маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну і виникненням ринку. Маркетинг - це робота з ринком заради здійснення обмінів, ціль яких - задоволення людських потреб. Основу діяльності маркетингу складають такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу. Стосовно ринку маркетинг має двобічну структуру, як-то: маркетинг, здійснюваний продавцями, і маркетинг, здійснюваний покупцями.

В літературі основна увага приділяється маркетингу, здійснюваному продавцями. Можна також визначити маркетинг як «комплекс заходів в галузі досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню всіх чинників, що здійснюють вплив на процес виробництва і просування товарів і послуг від виробника до споживача».

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять ціллю дослідження таких питань, як:

- вивчення споживача;

- дослідження мотивів його поведінки на ринку;

- аналіз власне ринку підприємства;

- дослідження продукту (вироби або виду послуг);

- аналіз форм і каналів збуту;

- аналіз обсягу товарообігу підприємства;

- вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;

- дослідження рекламної діяльності;

- визначення найбільш ефективних засобів просування товарів на ринок;

- вивчення «ніши» ринку.

Маркетингова діяльність по вивченню споживача визначає структуру споживчих преваг на ринку даної компанії.

Дослідження мотивів поведінки споживачів на ринку ставлять за мету прогнозування поведінки визначених груп споживачів на ринку.

Аналіз ринку має на меті визначення потенційної ємності ринку для продукції, що випускається, визначення характеру споживчого попиту, розподіл попиту по різних регіонах.

Завданням маркетингової діяльності по дослідженню продукту є визначення потреб ринку в нових виробах, поліпшення або модернізації вже існуючих.

Проведений аналіз систем і методів реалізації продуктів із погляду маркетингу дозволяє визначити, як найкраще й ефективніше реалізовувати продукцію даної компанії в умовах конкретного ринку, хто може стати торговим посередником.

З метою визначення найбільш ощадливих шляхів і засобів нарощування обсягу товарообігу проводяться дослідження динаміки продажів, витрат і прибутку підприємства.

Проведена маркетингова діяльність по вивченню конкурентів ставить ціллю встановлення головних конкурентів компанії на ринку, виявлення їх слабких і сильних сторін, одержання інформації про фінансове положення конкурентів, особливостях виробничої діяльності, управління.

Дослідження реклами допомагає визначити керівництву компанії найбільш ефективні засоби впливу на споживача, підвищення його інтересу до продукції.

При проведенні маркетингових досліджень по пошуку найбільш ефективних засобів просування товарів на ринок керівництво компанії визначає, яка система стимулів дозволить зацікавити оптовиків у закупівлі більш значних партій продукції.

Всі вищевказані цілі маркетингової діяльності стосуються в основному процесу виробництва і розподілу товарів і послуг, тобто маркетингова діяльність орієнтована на продукт або послуги. Крім такого напрямку маркетингової діяльності існує маркетинг, орієнтований на споживача. З позицій маркетингу, орієнтованого на споживача, розглядає визначення цілей маркетингової діяльності Ф. Котлер, професор маркетингу Північно-західного університету США. Відповідно до визначенням маркетингу як виду людської діяльності «спрямованої на задоволення вимог і потреб шляхом обміну» цілі, що дається ним, маркетингова діяльність розглядається в такому аспекті:

- досягнення максимально можливого високого споживання;

- досягнення максимальної споживчої задоволеності;

- надання максимально широкого вибору; максимальне підвищення якості життя.

Проте, як стверджує сам Ф. Котлер, такий підхід до визначення цілей маркетингової діяльності має ряд хиб. Існує деяка частина виробників, що сумніваються в тому, що зростаюча маса матеріальних благ несе із собою і більше щастя. Кредо таких виробників: «чим менше - тим більше». Крім того, ще жодному економісту не вдалося виміряти повне задоволення конкретним товаром або конкретною маркетинговою діяльністю. Що ж стосується максимально широкого вибору, то тут при ближчому розгляді може виявитися, що «реальний вибір» підмінюється «мнимым выбором», коли в умовах, здавалося б «широкого» вибору в рамках однієї товарної категорії запропоновані товари відрізняються лише незначно.

При проведенні маркетингових досліджень керівництво компанії одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, котрі споживачі готові заплатити, про те, у яких регіонах попит на дані вироби, тобто ємність ринку, найбільш високий, де збут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. За допомогою проведення маркетингових досліджень визначається, у які види виробництва, яку галузь найбільш вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином компанія повинна організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію по просуванню на ринок нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції, продані якому споживачу й у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу на кожну гривню.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Планування ціни в системі маркетингу Розробка маркетингових рішень

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... ї стратегії потребує уточнень щодо двох аспектів – мета ціноутворення та конкретні ринкові ситуації. В умовах ринку ... салонів краси 2.2 Розробка маркетингових рішень Рекомендації з вибору маркетингових рішень стратегії охоплення ринку Перший салон Романа ...
 2. Стратегія розвитку СП Кераміка на ринку України

  Магистерская работа >> Менеджмент
  ... ї роботи є розробка стратегії виходу на ринок України укра ... оперативне, а й стратегічне планування. В умовах формування ринкових ві ... Одеській області й АТ "Сокіл" у Дніпропетровській області. ... нтенсифікації маркетингових зусиль для просування свого продукту на ...
 3. Формування комплексу маркетингових комунікацій для просування банківських продуктів

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... що впливають на комплекс просування; 3) Розробка стратегії просування; 4) Складання і ... діяльності в умовах ринку покупця ”, виробнику ... виготовлення і установлення вивісок (45,5%) і рекламних ... Система призначена для розробки маркетингової стратегії для кожної ...
 4. Стратегія діяльності підприємства

  Реферат >> Маркетинг
  ... з етапів формування маркетингової стратегії є вивчення ринку сировини і матеріалів і розробкастратегії забезпечення”. Передумовою розробкистратегії забезпечення” є систематичний ...
 5. Розробка стратегії просування соку тогової марки Сандора

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... Розробка і обґрунтування ефективної стратегії просування 14 5.2 Цілі стратегії просування 19 5.3 Визначення бюджету просування 19 5.4 Визначення комплексу маркетингових ... на ринку соків, із часток ринку ... умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратег ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019569396972656