Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Учебное пособие
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це обов'язкова складова частина будь-якого інвестиційного проекту, тобто проекту, що потребує певних фінансов...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
У даному бізнес-плані характеризується і розглядається підприємство “Mobile Telephones”, що являє собою мале приватне колективне підприємство Підприєм...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономическая наука всегда выражает интересы определенных субъектов - правителей, групп, классов Так было и в Древнем Риме, так было и при смене феода...полностью>>
Экономика->Отчет по практике
ООО «ДЛ-Холдинг» - официальный представитель ООО «Торгового дома «Кама» и официальный дилер ведущих предприятий РФ и стран СНГ по выпуску автошин, так...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ресторану

Як функція управління аналіз господарської діяльності тісно пов'язаний з плануванням і прогнозуванням виробництва, оскільки без глибокого аналізу неможливе здійснення цих функцій. Важлива роль аналізу господарської діяльності в підготовці інформації для планування, оцінці якості і обґрунтованості планових показників, в перевірці і об'єктивній оцінці виконання планів. При цьому враховуються результати виконання попередніх планів, вивчаються тенденції розвитку економіки підприємства виявляються і враховуються додаткові резерви виробництва.

Велика роль відводиться аналізу в справі визначення і використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє економічному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат.

Таким чином, аналіз господарської діяльності є важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів основою розробки науково обґрунтованих планів і управлінських рішень.

Виробнича програма є результатом узгодження наступних цілей фірми:

 • отримання максимального прибутку;

 • облік реальних фінансових і інших ресурсних можливостей;

 • повне задоволення потреб ринку збуту;

 • максимальне зниження виробничих витрат, оптимальне використання виробничої потужності організації.

Отже, при розробці конкретної виробничої програми слід врахувати терміни і об'єми постачань продукції на ринок і рівномірне завантаження виробничих потужностей. Відповідно на підставі виробничої програми мають бути сформовані (чи скоректовані) усі розділи комплексного плану підприємства. Оптимізація виробничої програми полягає в узгодженні суперечливих вимог виконання календарних термінів постачань по договорах із споживачем і зниження виробничих витрат з урахуванням обмежень, що змінюються, по ресурсах.

Успішне здійснення виробничого процесу залежить від оперативного планування і правильної організації роботи на підприємствах громадського харчування.

Суть оперативного планування полягає в складанні виробничої програми підприємства. Питаннями планування виробничої програми займаються завідувачки виробництвом (заступники), начальники виробничих цехів, бригадири, працівники бухгалтерії.

Виробнича програма - обґрунтований план випуску усіх видів продукції власного виробництва.

Найважливішим елементом матеріальних ресурсів є основні фонди. Основні фонди - це сукупність матеріально - речових цінностей, які функціонують протягом тривалого періоду часу в незмінній натурально, - речовій формі і переносять свою вартість на готовий продукт частинами у міру зносу. До них відносяться засоби праці, терміном служби більш одного року.

Одним з джерел економічного зростання ресторанного господарства стає підвищення ефективності використання основних фондів.

Економічна ефективність використання основних фондів ресторанного господарства проявляється в збільшенні об'єму послуг, що надаються, прибутку, економії витрат праці. Інтенсивне використання основних фондів дає можливість збільшувати якісні показники господарської діяльності без додаткових капітальних витрат.

У ресторанному господарстві фондовіддача визначається відношенням річного валового товарообігу, або обороту по продукції власного виробництва до середньорічної вартості основних фондів. Цей показник можна застосовувати для характеристики ефективності використання якої-небудь частини основних фондів, наприклад активної.

Виробництво продукції вимагає різних витрат, які складають витрати виробництва або собівартість продукції. До витрат виробництва відносять витрати сировини, матеріалів, технологічного палива, по оплаті праці працівників, амортизації устаткування і інших основних засобів і тому подібне але готова продукція має бути доведена до споживача. Цей торговельно-технологічний процес, пов'язаний з реалізацією товарів, вимагає певних витрат, які є витратами звернення.

Витрати виробництва і звернення класифікуються за різними ознаками: явні і неявні витрати; граничні; альтернативні; залежно від функцій, що виконуються підприємством; по видах витрат; матеріальні і нематеріальні; постійні і змінні; по товарних групах; прямі і непрямі; по статтях та ін. В той же час, класифікація витрат дозволяє розкривати резерви економії матеріальних, трудових і фінансових витрат підприємства, знижувати собівартість продукції збільшувати рентабельність.

Як бачимо витрати звернення - один з основних оцінних показників результатів господарської діяльності ресторану. Вони дозволяють визначити якість і ефективність роботи колективу підприємства. Кожне підприємство повинне постійно знаходити резерви економії витрат звернення при одночасному підвищенні якості обслуговування клієнтів.

Режим економії витрат звернення сприяє зростанню продуктивності праці і підвищенню рівня рентабельності, тому цілком очевидно, що їх вивчення з метою успішного аналізу і прогнозування, дуже актуально в будь-який час. Оскільки від рівня знання структури витрат, тих чинників, які на них впливають, залежить їх зниження, то, отже, від рівня знання фахівцем такої економічної категорії, як витрачання звернення, залежить прибуток господарської діяльності підприємства.

Таким чином, витрати виробництва і звернення є одним з найважливіших оцінних показників господарської діяльності ресторану, від їх рівня безпосередньо залежить прибуток будь-якої комерційної фірми.

Дохід - один з основних фінансових показників плану і оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок прибутку здійснюються фінансування заходів щодо науково-технічного і соціально-економічного розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їх працівників.

Підприємство живлення за послуги, що робляться їм, з виробництва, реалізації і організації споживання стягує плату, яку можна назвати ціною послуг. Цією платою стає торговельна надбавка до ціни куплених сировини і товарів, а також націнка на продукцію громадського харчування. Тому валовий прибуток підприємства живлення можна представити як суму надбавок і націнок на продукцію, що реалізовується. Валовий прибуток як економічна категорія є частиною продажної ціни на продукцію громадського харчування, яка призначається для покриття витрат виробництва і звернення підприємства живлення і освіти прибули.

Фінансові ресурси підприємства - це грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємства, цінні папери, засоби наявні на активі, кредитні кошти і інші прибутки і вступи.

Вплив фінансових ресурсів на економічний розвиток суспільства не односторонньо. У свою чергу склад і об'єм фінансових ресурсів залежать від рівня економічного розвитку держави, від ефективності виробництва. Економічне зростання служить основою для збільшення об'ємів фінансових ресурсів а величина фінансових ресурсів, що направляється на розширення і розвиток виробництва, сприяє підвищенню його ефективності.

Усі джерела фінансових ресурсів умовно можна розділити на три великі групи - власні, позикові і притягнені.

Власні джерела включають:

 • статутний капітал;

 • фонди, накопичені організацією в процесі діяльності (резервний капітал, додатковий капітал, амортизаційний фонд, нерозподілений прибуток);

 • амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних засобів і нематеріальних активів у міру їх зносу на вироблювану продукцію перетворення в процесі реалізації в грошову форму і накопичення. ресурсів для наступного відтворення активів, які амортизуються;

 • інші внески юридичних і фізичних осіб (цільове фінансування, внески, пожертвування).

Позикові - включаючи кредити банків або інших фінансових інститутів, бюджетні, комерційні кредити, емісію облігацій підприємства, а також кредиторську заборгованість.

2.3 Основні напрями інвестиційної політика ресторану "Гриль House"

Ресторанний бізнес по обороту займає у світі дуже високе місце - це один з найприбутковіших, але в той же час, і один з найризикованіших видів бізнесу.

Ресторан "Гриль House" має високий рівень обслуговування, правильну організацію усього підприємства і відмінну якість продуктів. Ваші відвідувачі будуть упевнені у Вас, а це - запорука процвітання.

Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою і має власну назву. Усі учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають по своїх зобов'язаннях в межах своїх вкладів. Це відрізняє цю організаційно-правову форму від приватного підприємця, оскільки приватний підприємець відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном. Головне достоїнство товариства з обмеженою відповідальністю полягає в тому що платоспроможність кожного учасника по зобов'язаннях суспільства обмежена сумою, внесеною їм в статутний капітал відповідно до договору. Це має значення у тому випадку, якщо буде необхідно брати великі суми грошей в кредит або велика кількість товарів на реалізацію, або ж плануєте здійснення яких-небудь ризикованих господарських операцій. Але і ця форма має ряд певних недоліків:

 • величина податкових платежів різко зростає в порівнянні з податковими платежами приватного підприємця;

 • істотно збільшується час на оформлення великої кількості бухгалтерських документів;

 • необхідність офіційно готувати і здавати на аудиторську перевірку бухгалтерські звіти. Вони мають бути також представлені учасникам на щорічних зборах засновників;

 • вимагається кожного разу розкривати деталі свого бізнесу представляючи в державні органи необхідну фінансову документацію. У цьому сенсі приватний підприємець має певні переваги;

 • усі учасники за домовленістю повинні внести в цілому половину статутного капіталу на момент реєстрації.

Проект розширення ресторану "Гриль House" розрахований на 5 років і передбачає створення розважального центру загальною площею 2340 кв.м., у тому числі:

 • спорт-бар

 • інтернет-кафе

 • дитяче кафе

 • ігрова кімната

 • більярд,

 • боулінг

 • підсобні приміщення

 • кухні

 • офіс.

Проект передбачає наступні терміни проведення робіт :

1. Розробка проектної документації - 60 днів.

2. Придбання устаткування - 30 днів.

3. Будівельно-монтажні роботи (БМР) - 180 днів.

Придбання устаткування і почало БМР співпадають. Таким чином, тривалість робіт по модернізації складу складає 210 днів (7 місяців).

Розрахунок виробляється з наступних умов:

 • площа забудови - 1500 кв. метрів;

 • загальна площа будівлі (орієнтовно) - 2340 кв. метрів;

 • будівельний об'єм будівлі - 10640 куб. м;

 • поверховість - 2 поверхи.

У проекті закладені певні резерви, такі як включення в розрахунок непередбачених витрат у розмірі 10% від інвестиційних витрат, розмір позики прийнятий дещо вище розрахованого мінімуму, навмисно не враховано в розрахунках передбачене законодавством скорочення бази оподаткування по податку на прибуток при реінвестуванні прибутку.

По рівню ризику проекту відноситься до проектів з невисокою мірою ризику. Проводився також аналіз чутливості проекту до зміни термінів будівництва, до затримки платежів, до зміни об'ємів реалізації.

Аналіз можливих ризиків і чутливості проекту до змін зовнішніх чинників, а також закладені в проекті резерви дозволяють вважати проект досить стійким до можливих змін як економічної ситуації в цілому, так і показників, закладених в проекті.

Цілями і завданнями ресторану "Гриль House" являються:

 • створення нової "ніші" на існуючому сегменті ринку розваг в міста Києва;

 • отримання доходу на вкладені кошти не менше 150% в рік;

 • створення нових робочих місць.

Метою маркетингу є створення умов для роботи розважального центру, при яких вона може успішно виконати свої завдання.

У комплекс заходів щодо маркетингу входять наступні заходи:

 • вивчення споживача послуги центру;

 • аналіз ринкових можливостей центру;

 • оцінка пропонованої послуги і перспектив розвитку;

 • аналіз форми збуту послуги;

 • оцінка досліджуваних фірмою методів ціноутворення;

 • вивчення конкурентів;

 • вибір "ніші" (найбільш сприятливий сегмент ринку).

Ринкова можливість безпосередньо залежить від площі приміщення, в якому розташовуватиметься центр, оскільки необхідно обмежити його відвідуваність максимальною кількістю людей, при якій зберігатиметься комфортна обстановка. Точне число буде визначено в архітектурному плані. При розрахунках береться середня цифра 50 чоловік в годині. При аналізі ціноутворення необхідно враховувати:

 • собівартість послуг;

 • ціни конкурентів на аналогічні послуги або послуги замінники;

 • унікальність цієї послуги;

 • ціну, визначувану попитом на цю послугу.

При створенні іміджу престижного (модного) розважального необхідно підтримувати ціни відносно високому рівні, але на вже існуючі послуги типу більярда, боулінг і бару ціни не мають бути вище, ніж у конкурентів. На нові види розваг вони можуть бути максимально високі.

Для успішного просування цих послуг на ринку необхідно застосовувати методи стимулювання продажів, які створюють додаткові переваги для цієї фірми перед конкурентами.

Важливим чинником стимулювання продажів послуг є стимулювання роботи персоналу фірми.

Необхідно відмітити, що реклама дуже тісно пов'язана з процесом встановлення іміджу центру. Для його створення необхідно приділяти увагу розважальним можливостям центру.

Важливий аспект - облік можливих ризиків. Амбіції підприємця можуть бути дуже високі, як і претензія на рівень закладу, а розташування ресторану не завжди відповідає таким запитам і не здатне притягнути належну клієнтуру.

Серйозним чинником ризику може стати і неграмотно підібрана команда працівників. Подібна проблема тільки на поверхні здається несуттєвій, на ділі ж, підібрати хороший персонал - справжня проблема. Важливий момент у виборі групи управлінців - адекватна мотивація. Краще якщо вони сприймають себе як партнери по бізнесу. Тим більше, не рідкість, що професіонали подібного рівня готові інвестувати свої знання, накопичений досвід, і часто маю в розпорядженні відповідну базу даних. Інші працівники повинні відчувати себе командою, іноді вимагається деякий час і засоби на навчання кадрів.

Висновки

Інвестиційна політика підприємства - складова частина загальної економічної стратегії, яка визначає вибір і способи реалізації найбільш раціональних шляхів оновлення і розширення його виробничого і науково-технічного потенціалу. Ця політика часто спрямована на забезпечення виживання в складному ринковому середовищі на досягнення фінансової стійкості і створення умові для майбутнього розвинена.

Ефективність інвестиційної політики оцінюють по терміну окупності інвестицій який визначають на основі даних бізнес-плану і попередніх розрахунків по обґрунтуванню інвестиційних проектів.

При розробці інвестиційної політики рекомендують визначати загальний об'єм капіталовкладень, способи раціонального використання власних засобів і можливості залучення додаткових фінансових ресурсів з фінансового ринку. Інвестиційні проекти у рамках довгострокової стратегії підприємства доцільно погоджувати між собою по об'ємах ресурсів, що виділяються, і термінах реалізації, виходячи з досягнення максимального загального економічного ефекту.

Сьогодні, в період розвитку інформаційної і сфери послуг, ресторанний бізнес є однією з найперспективніших галузей : незважаючи на скрутне соціально-економічне становище в країні ресторани, кафе і інші подібні заклади відкриваються, і люди їх відвідують. При цьому спостерігається також значне зростання конкуренції, тому рестораторам слід враховувати щонайменші, не значущі на перший погляд, економічні коливання на ринку, зміни в структурі ринку, смакові переваги клієнтів, постійно мінятися і удосконалюватися не просто для того, щоб добитися успіху, але і для того, щоб зуміти його утримати надалі.

Ресторан "Гриль House" є товариством з обмеженою відповідальністю - засноване декількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений на долі визначених засновницькими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю суспільства в межах вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі підрозділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Ресторан "Гриль House" має високий рівень обслуговування, правильну організацію усього підприємства і відмінну якість продуктів. Ваші відвідувачі будуть упевнені у Вас, а це - запорука процвітання.

Проект розширення ресторану "Гриль House" розрахований на 5 років і передбачає створення розважального центру загальною площею 2340 кв. м.

У проекті закладені певні резерви, такі як включення в розрахунок непередбачених витрат у розмірі 10% від інвестиційних витрат, розмір позики прийнятий дещо вище розрахованого мінімуму, навмисно не враховано в розрахунках передбачене законодавством скорочення бази оподаткування по податку на прибуток при реінвестуванні прибутку.

По рівню ризику проекту відноситься до проектів з невисокою мірою ризику. Проводився також аналіз чутливості проекту до зміни термінів будівництва, до затримки платежів, до зміни об'ємів реалізації.

Аналіз можливих ризиків і чутливості проекту до змін зовнішніх чинників, а також закладені в проекті резерви дозволяють вважати проект досить стійким до можливих змін як економічної ситуації в цілому, так і показників, закладених в проекті.

Список використаної літератури

 1. Гончаренко Л. П. Инвестиционный менеджмент. - М.: КНОРУС, 2009. – 296 с.

 2. Зимин А. И. Инвестиции. – М.: ИД "Юриспруденция", 2006. – 256с.

 3. Маховикова Г. А. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб: Питер, 2001. – 176 с.

 4. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2009. – 280 с.

 5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – М.: Ника - Центр, 2010. – 448 с.

 6. Бочаров В. В. Инвестиции. – СПб: Питер, 2009. – 384 с.

 7. Чиненова М. В. Инвестиции. - М.: КНОРУС, 2007. – 248 с.

 8. Ткаченко И. Ю. Инвестиции. – М.: ИЦ "Академия", 2009. – 240 с.

 9. Ковалева В.В. Инвестиции. – М.: Проспект, 2004. – 440 с.

 10. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент.– СПб: Питер, 2000. – 160с.

 11. Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия. - М.: КНОРУС, 2006. – 184 с.

 12. Бурцева Т. В. Инвестиции. – М.: ИЦ "Академия", 2009. – 240 с.

 13. Орлова Е. Р. Инвестиции. Курс лекций. – М.: Учебное пособие, 2008. – 345 с.

 14. Подшиваленко Г.П. Инвестиции: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2006. – 200 с.

 15. Шабалин А.Н. Инвестиционный анализ. - М.: МФПА, 2004. – 78 с.

 16. Шабалин А.Н. Инвестиционное проектирование. - М.: МФПА, 2004. – 139 с.

 17. Нешитой А.С. Инвестиции. – М.: Дашков и К, 2007. – 372 с.

 18. Вахрин П.И. Инвестиции. – М.: Дашков и К, 2005. – 380 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції ... ефективності інвестиційної діяльності на стадії розробки інвестиційного проекту ... Методичні рекомендації по розробці інвестиційної політики підприємства.//Вісник ХДЕУ.–2001 – №3(19). ...
 2. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... і, окремого підприємства визначається і рівень інвестиційної привабливості даної галузі, підгалузі, підприємства. Прибутковість ... 3.2. Види банківської інвестиційної політики Критерії порівняння Види інвестиційної політики Консервативна Поміркована ...
 3. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ється в процесі управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства. Проміжок часу, протягом ... і підприємства та його фінансового стану. Вибір аварійної ремонтної політики передбачає розробку програми дій підприємства в раз ...
 4. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... є надзвичайно важливим етапом розробки інвестиційної політики (загальнодержавної і регі ... рівні підприємства. Основною метою інвестиційної політики повинно стати досягнення ... активності насамперед у сфері послуг, торговельно-посередницькій діяльності, а також ...
 5. Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців

  Курсовая работа >> Финансы
  ... . В оточенні підприємства постійно відбуваються зміни ... асортименту Товарна політика торговельного підприємства значною мірою ... розробки товарів, дослідження тенденцій на ринку нових товарів. Товарна політика ... Поточні фінансові інвестиції 220 2092,5 23,4 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018031597137451