Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
В наше время все увеличивающийся темп жизни заставляет людей прилагать все большие усилия для решения возникающих проблем Но развивающаяся технология ...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Жизнь состоит из ожидаемых или неожиданных событий Они могут быть приятными или нет Мы на них реагируем в зависимости от наших потребностей и от знани...полностью>>
Психология->Реферат
Понятие «стресс» рассматривается в рамках теории эмоций Стресс является наиболее распространенным аффектом, который оказывает значительное влияние не ...полностью>>
Психология->Реферат
Распространенная в начале века фраза «все болезни от нервов» трансформировалась — «все болезни от стрессов» По данным Всемирной организации здравоохра...полностью>>

Главная > Лекция >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Кафедра суспільних дисциплін

З. В. ГІПТЕРС

Психологія та педагогіка

конспект лекцій

МЕТОДИЧНі рекомендації

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Львів 2012

Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекцій. Методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2012. – 129 с.

Укладач: Гіптерс З. В., кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти: Скринник З. Е., доктор філософських наук, професор

Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін,

протокол № __ від _________ 2012 р.

Затверджено Науково-методичною радою інституту,

протокол № __ від __________ 2012 р.

Зміст

Вступ

Тема 1. Природа психіки і предмет психологічної науки

Тема 2. Мозок і психіка

Тема 3. Емоційно-вольова характеристика людини

Тема 4. Пам’ять

Тема 5. Пізнавальні процеси

Тема 6. Особистість та її індивідуально-психологічні особливості

Тема 7. Поняття «Я – концепції» та її вплив на життєдіяльність людини

Тема 8. Періодизація психічного розвитку особистості

Тема 9. Діяльність та її психологічна структура

Тема 10. Особистість у спілкуванні

Тема 11. Конфлікти і шляхи їх розв’язання

Тема 12. Психологія менеджменту

Тема 13. Педагогіка як наука: витоки і сучасність

Тема 14. Економічна освіта молоді в Галичині на початку ХХ століття

Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки

Тема 16. Педагогічні методи навчання

Тема 17. Теорія виховання

Тема 18. Національно-патріотичне виховання української молоді

Тема 19. Естетична соціалізація особистості

Тема 20. Виховання і віра

Тема 21. Виховання і свобода людини

Тема 22. Система ціннісних орієнтацій у вихованні

Тема 23. Вища освіта України і Болонський процес

Післямова

Додаток № 1. Плани семінарських занять

Додаток № 2. Самостійна робота студентів

Додаток № 3. Індивідуальна робота студентів

Додаток № 4. Перелік питань до ПМК

Додаток № 5. Список рекомендованої літератури

Додаток № 6. Критерії оцінювання знань студентів з модуля «Психологія та педагогіка»

Мета та завдання навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка»

Мета: сформувати основи наукового світогляду студентів, засади їх особистісної культури. Засвоєні при вивченні курсу знання мають стати теоретичною основою світосприйняття, практичної або дослідницької діяльності, особистої життєвої позиції майбутнього спеціаліста.

Завдання:

Розділ "Психологія" спрямовує увагу студентів на зміст історичної еволюції самосвідомості людства, дає йому ключ до розуміння світоглядних орієнтирів людини на основних етапах розвитку суспільства. Тут наголошено на спадковості і поступальності в процесі духовної еволюції людства. Тут зосереджено увагу на питаннях відношення людини до світу та до самої себе,

Розділ “Педагогіка” дає студентові розуміння основних проблем педагогіки, допомагає усвідомити зміст і специфіку основних принципів національного виховання у контексті розвитку світової педагогічної науки, у виробленні життєвої позиції особистості у контексті складних проблем, які розв'язує людство на межі тисячоліть. Тут підкреслено роль освіти і виховання як внутрішньої основи національної культури та ментальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст категоріального апарату курсу, визначення основних психолого-педагогічних понять, зміст та особливості використання психодіагностичних методик відповідно до їх призначення.

вміти: виявляти психологічні особливості інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням, аналізувати психолого-педагогічні ситуації, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних напрямків та ідей окремих представників педагогічної думки, застосовувати одержані знання про психічні явища, пізнавальні процеси, закономірності формування особистості у процесі виховання, навчання, освіти, спілкування. Організовувати спільну професійну діяльність, подавати психологічну допомогу, творчо застосовувати досвід навчання та виховання для саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, а також приймати власні рішення, ідентифікувати та відкидати помилкові припущення.

Вступ

Побудова незалежної України – це довготривалий і складний процес. Успіх ринкових відносин у нашій країні залежатиме не тільки від економічних і соціальних, але й психологічних факторів, тому що багатопланові питання професійної діяльності успішно вирішуватимуться лише зусиллями людини вихованої, духовно багатої, творчої, психологічно готової до роботи у нових умовах. Не випадково психологія і педагогіка становлять невід’ємну складову у підготовці сучасних фахівців незалежно від профілю їхньої майбутньої професії. Особливо ж спостерігається зростання уваги до використання досягнень психолого-педагогічних наук у сфері економіки, банківської діяльності.

Першочерговим завданням національної вищої освіти у сучасних умовах є приєднання до Болонського процесу. Аналіз проблем прозорості та порівняності ступенів, двоциклічності вищої освіти, запровадження системи кредитів на зразок ЕСТS системи потребують мобільності студентів та викладачів, забезпечення якості вищої освіти, підвищення привабливості навчання у європейських вищих освітніх закладах. При цьому психолого-педагогічні науки допомагають відповісти на численні питання, а саме: як найкраще виховати людину, як змінити її поведінку при зміні установки? Якими способами можна переконати людину змінити рішення? Як оцінити свій стан чи стан іншого? У чому психологічна причина виникнення конфліктів та як їх вирішити? Як краще адаптуватися у новій групі? Як вистояти у кризовій ситуації, при безробітті?

Важливою передумовою формування необхідних якостей професіонала у сфері економіки, банківської діяльності, його психолого-педагогічної культури є вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка», мета якої:

- ознайомити з системою основних понять психології та педагогіки, що дозволить студентові краще розуміти ці науки, самостійно працювати з літературою;

- поглибити знання майбутніх економістів, фахівців банківської справи щодо закономірностей психічної діяльності людини, особливостей її розвитку як творчої особистості;

- формувати вміння правильно оцінювати себе та інших людей, будувати службові та міжособистісні стосунки, організовувати спільну діяльність, впливати на поведінку, надавати психологічну допомогу, творчо застосовувати досвід навчання та виховання для саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення.

Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання, перш за все, повинні допомогти вирішувати практичні проблеми, які виникають у людини в різних ситуаціях, краще розібратися в собі, в оцінці інших, знаходити раціональні розв’язання проблемних ситуацій без значного нервово-психічного напруження як на міжособистісному, так і груповому рівнях.

І якщо психологія вивчає внутрішній світ людини, особливості психічної діяльності та поведінки, допомагає у діловому спілкуванні, підказує шляхи уникнення конфліктів або їх розв’язання, то педагогіка – це наука про виховання людини, про те, як допомогти їй стати духовно багатою, творчо активною, знайти рівновагу з природою та суспільством. Педагогічні знання – це узагальнені знання про шляхи та способи розвитку і формування творчої особистості.

Виховувати людину, допомагати їй стати більш досконалою та рости разом з нею – не менш важливо, ніж вирощувати хліб, будувати міста, працювати у фінансово-економічній сфері.

Становлення духовності особистості передбачає соціокультурний процес впливу суспільства на людину. У той же час – це і форма духовно-інтелектуальної активності особистості, яка критично, творчо освоює нові суспільні ролі, цінності, осмислює досвід попередніх поколінь у нових соціально-економічних, духовно-інтелектуальних умовах.

Тема 1. природа психіки і предмет ПСИХОЛОГІчної науки

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше оволодіти цією наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. Усвідомлення значення психологічних знань сприятиме засвоєнню складних понять і категорій та їх практичному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності.

По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям, здатним зрозуміти, порадити, підтримати, можна довірити власні думки і переживання, отримати від них співчуття, допомогу.

По-друге, психологічні знання необхідні для самовдосконалення, адаптації до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку людина не може самореалізуватися у суспільстві. Знання психології створює підгрунтя для самовиховання та впливу на інших людей. Вперше самоусвідомлення людини відбувається у два-три роки, коли вимовляє «Я сам!», свідомо психологічні знання і методи людина починає використовувати у підлітковому віці, коли «народжується» як особистість.

Процес самотворення триває упродовж усього життя. У період зрілості людина є педагогом для своїх дітей; як керівник певного колективу мусить дбати про професійне зростання, навчання та виховання підлеглих.

По-третє, вивчення психології потрібне для підвищення своєї професійної діяльності, найповнішого використання особистісного потенціалу людини, налагодження стосунків між членами трудового колективу та між людиною і технікою, щоб запобігти техногенним та екологічним катастрофам.

Зважаючи на незаперечну важливість психологічних знань для кожного студента, поставимо запитання: з яких джерел черпати ці знання? Існує кілька джерел психологічних знань. Це – народна психологія, життєва або побутова психологія, релігійна психологія, парапсихологія та наукова психологія.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з педагогіки

  Конспект >> Педагогика
  ... И.К. Педагогіка в системі наук про людину. -М., 1990. Лихачов Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. -М., ... -М., 1993. Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М., 1991. Гуревич К.М. Индивидуально ... -М., 1987. Лекція 14. ПЕДАГОГІЧНЕ МИСТЕЦТВО та педагогічна МАЙСТЕРНІ ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... Педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка. 4.Загальна педагогіка, вікова педагогіка ... виховних заходів та ін.; д) конспекти опрацьованої лі ... лекції, диспути та інші. Педагогіка ...
 3. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  ... металургійна академія України ПСИХОЛОГІЯ Опорний конспект лекцій для студентів усіх спец ... психологія економіки та бізнесу, практична психологія та педагогіка спорту і т. ін. Галузі сучасної психології також виникають як ...
 4. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... якого буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху просвітництва ... шим каналом зближення психології з практикою. Техніка виміру і ... і єдності вирішення психологічних та педагогічних завдань з акцентом на ...
 5. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... альної педагогіки Лекція 1 Основи соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка як ... , психологія вивчає закономірності та механізми психічного розвитку людини, педагогіка - ... М., 1998. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. –Житомир: Житомир.держ. пед. ун ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014159679412842