Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
Актуальність теми. З набуттям Україною суверенітету розгорнувся процес реформування фінансової системи. Важливим складником цього процесу стало реформ...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Закономiрнiсть функціонування місцевих фінансів полягає у тому, що основним засобом формування доходів місцевих органів влади є місцеві податки i збор...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Вопросами анализа инфляционных процессов занимались многие зарубежные и отечественные ученые-экономисты. Весомый вклад в развитие теории инфляции внес...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Актуальность выбранной темы обусловлена прежде всего тем что внимание к стратегическому планированию в области налогообложения в структурах местного у...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки та пропозиції

Як показують дані аналізу по ПП "Вест Лайн", на даному підприємстві відсутній повноцінний комплекс маркетингових комунікацій. Певною мірою використовується реклама в межах району функціонування супемаркету. Крім того, відвідувачів приводить до супермаркену реклама виробників окремих товарів.

Для підвищення показників діяльності підприємству необхідно в майбутньому нарощувати обсяги діяльності, скорочувати витрати обігу на одиницю товарообороту, а також дещо скоротити обсяги товарних запасів підприємства для прискорення їх оборотності.

Як показала практика управління товарною політикою у ПП “Торговий дім "Вест Лайн", на підприємстві існують деякі недоліки стосовно асортименту, розробки товарів, дослідження тенденцій на ринку нових товарів.

Товарна політика будь-якого торговельного підприємства містить декілька складових частин, основними з яких є: визначення асортименту товарів та його поновлення, забезпечення високої якості реалізованих товарів, відповідна упаковка, наявність набору споживчих властивостей, які найбільш повно задовольняють потребам і запитам споживачів.

У ПП “Торговий дім "Вест Лайн" надаються деякі додаткові послуги, основними з яких є: надання консультацій по вибору і використанню товару; доставка товарів до місця призначення; додаткове пакування товарів та оформлення подарункових наборів; телефонна довідка про наявність і надходження товарів тощо.

В цілому асортимент товарів відповідає спеціалізації приватного підприємства "Вест Лайн", але в подальшому відповідно до статуту можна розширювати перелік реалізованих товарів та послуг. Це допоможе знизити операційні ризики діяльності підприємства.

Таким чином всі проаналізовані показники говорять про певну стабільність діяльності приватного підприємства “Торговий дім “Вест Лайн” та подальші перспективи розвитку на ринку фотопродукції в Україні.

Стимулювання збуту використовує сьогодні різні засоби активізованого впливу на цільову аудиторію, здатні прискорити чи посилити відповідну її реакцію.

Об'єктами уваги повинні бути покупці, посередники, які допомагають підприємству реалізувати товари, торговельний персонал фірми, постачальники (створення необхідних умов для ефективної реалізації їх товарів) та інші цільові аудиторії.

Список використаної літератури

 1. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. Серия «Практика маркетинга». - М., 1995. – 248 с.

 2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия. - М., 1999. – 340 с.

 3. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. - С-Пб, 1993. – 544 с.

 4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1997. – 432 с.

 5. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. - К., 1998. – 286 с.

 6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. - К., КНЕУ, 1998. – 234 с.

 7. Волков О.М. Методическое пособие по изучению иностранных фирм. - М, 1998. – 186 с.

 8. Все о маркетинге. Сборник для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. - М., 1999. – 128 с.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К., 1998. – 388 с.

 10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - К., 1994. – 356 с.

 11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. - К.:КНЕУ, 1997. – 292 с.

 12. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М., 1995. – 314 с.

 13. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1999. – 642 с.

 14. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. - СПб, 1998. – 816 с.

 15. Кретов И.И. Маркетинг предприятия. - М., 1998. – 148 с.

 16. Павленко А.Ф. Потреби та цінності в системі маркетингу. - К.:КНЕУ, 1996. – 186 с.

 17. Павлова Н.Н. Стратегия и тактика маркетинга //Стандарты и качество. - 1997. - №3. – с. 35-36.

 18. Перерва П.Г. Управление маркетингом на предприятии. - Харьков, 1993. – 88 с.

 19. Прауде В.Р. Маркетинг. - К., 1994. – 340 с.

 20. Рабинович И.А. Маркетинг в коммерческой деятельности. - Одесса., 1993. – 314 с.

 21. Решетнікова І.Л. Створення ефективної організації маркетингу на підприємстві //Маркетинг в Україні. - 2000. - №1. – с. 46-48.

 22. Савельєв Є.В. Маркетинг нового продукту. - К., 1997. – 230 с.

Додатки

Затверджено Мінфіном України за

погодженням з Держкомстатом України

для річної звітності 2005 річної звітності 199952525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252р.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1 січня 2008р.

КОДИ

Дата ( рік, місяць, число) ________

Підприємство _____ПП магазин «Сахарок» за ЄДРПОУ 30784315

Територія ______________Мінський район_____ за КОАТУУ _80378_

Форма власності _____приватна___________ за КФВ _____10__

Орган державного управління ______________ за СПОДУ___

Галузь _____________торгівля_________________ за ЗКГНГ__71250

Вид економічної діяльності _роздрібна торгівля_ за КВЕД___52.11.0___

Кількість підприємств ____________________________________________

Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума _________

Адреса ___________________________________________________

Дата висилання ________________

Дата одержання ________________

Строк подання ________________

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

35,8

33,0

первісна вартість

011

37,6

36,7

знос

012

1,8

3,7

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1983,6

3953,3

первісна вартість

031

2086,3

4175,2

знос

032

108,7

221,9

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

2123,9

4211,9

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

9,3

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

32,8

готова продукція

130

8,3

Товари

140

850,9

922,5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первинна вартість

161

42,5

2,5

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

714,5

756,0

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

33,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

27,6

2,6

Поточні фінансові інвестиції

220

2092,5

23,4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

657,0

698,2

в іноземній валюті

240

:Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

4426,1

2447,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

223,9

424,8

Баланс

280

6773,9

7084,5

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

4109,3

4109,3

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

73,9

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

4109,3

4183,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

622,5

415,0

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

622,5

415,0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1904,1

2366,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

6,8

з бюджетом

550

11,3

36,0

з позабюджетних платежів

560

3,7

зі страхування

570

25,2

27,2

з оплати праці

580

52,0

57,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

4,5

Інші поточні зобов’язання

610

34,5

Усього за розділом IV

620

2042,1

2486,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

6773,9

7084,5

Керівник Головний бухгалтер

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку З (наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. 87)

Підприємство _____ПП магазин «Сахарок» за ЄДРПОУ 30784315

Територія ______________Мінський район_____ за КОАТУУ _80378_

Форма власності _____приватна_____________ за КФВ _____10______

Орган державного управління ______________ за СПОДУ___

Галузь _____________торгівля_________________ за ЗКГНГ__71250

Вид економічної діяльності _роздрібна торгівля_ за КВЕД___52.11.0___

Кількість підприємств ____________________________________________

Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума _________

ЗВІТ про фінансові результати

за__рік__2006р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7799,8

Податок на додану вартість

015

1300,0

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6499,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5281,8

Валовий:

- прибуток

050

1218,0

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

20,8

Адміністративні витрати

070

440,8

Витрати на збут

080

745,8

Інші операційні витрати

090

57,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

- збиток

105

4,6

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

89,9

Фінансові витрати

140

Витрати під участі в капіталі

150

Інші витрати

160

2,3

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

83,0

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

24,9

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

58,1

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

- прибуток

220

58,1

- збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5288,4

Витрати на оплату праці

240

584,7

Відрахування на соціальні заходи

250

152,3

Амортизація

260

442,6

Інші операційні витрати

270

57,2

Разом

280

6525,2

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтерЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Комерційна діяльність приватного підприємства на прикладі Торгового Дому Валенсія

  Реферат >> Астрономия
  ... і промисли; комерційна діяльність - товарно-грошовий обмін, у процесі якого товари від постачальника переходять у власність торгового підприємства з ор ... збут як колективні зусилля по забезпеченню продажу товарів оптовим покупцям, зміцненню відносин з ними ...
 2. Комерційна діяльність приватного підприємства

  Реферат >> Астрономия
  ... курсова на тему: „Комерційна діяльність приватного підприємства” ПЛАН ВСТУП – ст ... торгове устаткування – ст. 7 3. Формування асортименту товарів та організація процесу обслуговування покупц ... і продажу. Оптової вважається ціна, по якій підприємства реал ...
 3. Маркетингова діяльність виробничого підприємства

  Реферат >> Маркетинг
  ... комерційна діяльність виробничого підприємства. Метою написання роботи є дослідження комерційної діяльності виробничого підприємства ... продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговими ослідженн по ... ії обслуговування, оптов ...
 4. Комерційна діяльність підприємств (2)

  Реферат >> Информатика
  ... Комерційна діяльність підприємств» План Типи електронної комерції Суть комерц ... товари і послуги, продаж товарів і послуг, оплата товарів і послуг, регулювання відносин з постачальниками, покупцями ... по ... товари; • підприємства ... торгово ... займаються обслуговуванням ...
 5. Автоматизація управління запасами торгівельного підприємства (2)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в комерційній діяльності торгово-посередницьких підприємств 1.4 Висновки розділу 1 Розділ 2. Комерційна діяльність торгового підприємства «Монолит ... продажу товарів Y - необхідне створення запасів товарів для продажу Z - вимагає індивідуальних замовлень по ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018460750579834