Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
This paper will show how Judah aligned itself with Egypt, who was in a bipolar struggle for power with Babylon and how it eventually led to their dest...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Octavia Butler?s novel Kindred is categorized as science fiction because of the existence of time travel. However, the novel does not center on the sc...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Much of Roman clothing was designed to reveal the social status of its wearer, particularly for freeborn men. You could tell from what class the perso...полностью>>
Остальные работы->Реферат
On the other hand most of the developing world, Central and South America and Africa, are found in the southern hemisphere. The “well fed”, well dress...полностью>>

Главная > Статья >Остальные работы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інструкція про порядок визначення результатів ЗНО

Інструкція про порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008р. 

1. Загальні положення

1.1. Результатами зовнішнього незалежного оцінювання особи (далі – результат) є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень з певного предмета (далі – оцінка), що здійснюється з використанням сучасних науково обґрунтованих методів педагогічного тестування.
1.2.Результати визначаються за нормалізованою шкалою, де враховуються цілі числа інтервалу від 100 до 200 балів ( далі – шкала [100-200] балів), і за критеріальною шкалою від 1 до 12 балів (далі – [1-12]-бальна шкала). 
1.3. Визначення результатів здійснюється за виконання цілісного тесту з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання. 
1.4. Визначення результатів за шкалою [100 - 200] балів здійснюється за виконання частини цілісного тесту – субтесту . 
1.5. Визначення результатів здійснюється в такій послідовності: затвердження схем оцінок кожного типу, що включені до тесту; 
- обчислення кількості балів (далі – тестовий бал), за весь тест ( субтест); 
- інтерпретація тестових балів за [1-12]-бальною шкалою та шкалою [100-200] балів. 

2. Типи тестових завдань та схеми їхнього оцінювання

2.1. Тести зовнішнього незалежного оцінювання містять завдання таких типів: 
2.1.1. Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А1). 
2.1.2. Завдання, що передбачають вибір кількох правильних відповідей (тип А2). 
2.1.3. Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо (тип В1). 
2.1.4. Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків (тип В2). 
2.1.5. Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип В3). 
2.1.6. Завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, розв’язок математичної задачі з обґрунтуванням, виклад власної думки щодо певної події, короткий твір, есе з української мови тощо (тип С). 

2.2. Відповіді учасників тестування на завдання типу А і В у бланку відповідей оцінюються з використанням програмно-апаратних засобів. Відповіді на завдання типу С оцінюються екзаменаторами. 

2.3. Оцінювання тестових завдань різного типу здійснюється за такими схемами: 
2.3.1. Завдання на вибір однієї правильної відповіді типу А1 оцінюється: 1 бал, якщо вибрано правильну відповідь; 
0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 
2.3.2. Завдання типу А2 оцінюється: 1 бал, якщо вибрано лише точну й повну комбінацію правильних відповідей; 
0 балів за будь-який інший варіант відповіді, що відрізняється від правильного. 
2.3.3. Завдання типу B1 оцінюється: 2 бали, якщо дано правильну відповідь; 
0 балів, якщо дано неправильну відповідь. 
2.3.4. Завдання типу B2 оцінюється: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари. 
2.3.5. Завдання типу B3 оцінюється: 2 бали, якщо правильно вказано порядок усіх подій; 
1 бал, якщо вказано частково правильний порядок, при якому неправильно визначено порядок лише двох послідовних подій; 
0 балів, якщо надано інший варіант відповіді. 

2.4. Завдання типу C перевіряють два екзаменатори за критеріями оцінювання, затвердженими наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Оцінки вони виставляють в спеціально відведеній частині бланка Б. Якщо оцінки екзаменаторів є різними, то право прийняття остаточного рішення належить старшому екзаменатору, який ствержує одну з двох оцінок, запропонованих екзаменаторами. 

2.5. Умови залучення та організації роботи екзаменаторів, старших екзаменаторів визначаються Українським центром оцінювання якості освіти. 

3. Обчислення кількості балів за виконаний тест (субтест)

3.1. Кількість балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за тест (далі – тестовий бал) обчислюється як арифметична сума всіх набраних балів за кожне виконане завдання тесту. 

3.2. Тестовий бал учасника зовнішнього незалежного оцінювання обчислюється після сканування бланків відповідей А і Б, їх подальшої автоматичної обробки за допомогою комп`ютерних програмних засобів відповідно до схем оцінювання різних типів завдань. 

4. Інтерпретація тестових балів за шкалою [100-200] балів

4.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою [100–200] балів є рейтинговою, що вказує на місце результату (його рейтинг) серед результатів інших учасників. 

4.2. Оцінка за шкалою [100–200] балів розраховується на основі тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютерних програмних засобів. 

4.3. Шкала [100–200] балів оцінювання має такі властивості: 
- вона є наближеною до нормальної шкали з середнім значенням результатів з кожного предмета, близьким до 150 балів, і середнім квадратичним відхиленням результатів, що приблизно дорівнює 20; 
- вона є стандартизованою, тобто розподіл учасників за цією шкалою має бути практично однаковим, незалежно від предмета тестування, часу проведення сесії тощо; 
- вона є рейтинговою, тобто учасник тестування, який набрав з даного предмета більше тестових балів, матиме за цією шкалою оцінку не нижчу, ніж той, хто набрав з даного предмета меншу кількість балів; 
- вона є справедливою, тому що учасники тестування, які набрали однакову кількість тестових балів з даного предмета, матимуть за цією шкалою однакові оцінки; 
- вона забезпечує більшу роздільну здатність тих оцінок, які мають значення, що близькі до кінців інтервалу (100 і 200 балів); це дає можливість приймальним комісіям ВНЗ приймати більш зважені рішення при зарахуванні на спеціальності з високим конкурсом. 

4.4. Переведення тестового балу учасника зовнішнього незалежного оцінювання r в оцінку за шкалою [100–200] балів відбувається за допомогою спеціально побудованої таблиці T(r), в основу якої покладено метод еквіпроцентилів (equipercentile scaling). Завдяки цьому розподіл реальних тестових балів наближається до еталонного розподілу . 

4.5. Таблиця T(r) будується за таким принципом: 
4.5.1. Тестовому балу 0 відповідає 100 балів за шкалою [100-200] балів, з подальшого розгляду вилучаються учасники з нульовими тестовими балами: T(0)=100. 
4.5.2. Кожному тестовому балу r, відмінному від 0, відповідає оцінка s за шкалою [100–200] балів: T(r)=s. Оцінка s обчислюється як найближче ціле число, що не менше числа x, для якого процентний ранг еталонної випадкової величини дорівнює процентному рангу значення r тестового балу . 

4.6. Таблиці переведення тестових балів в оцінки за шкалою [100-200] балів для кожного предмета затверджуються директором Українського центру оцінювання якості освіти й розміщуються в Інтернет-мережі. 

5. Побудова [1-12]-бальної шкали оцінок результатів зовнішнього незалежного оцінювання

5.1. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання за [1-12]-бальною шкалою є критеріальною і вказує на відповідність навчальних досягнень учасника тестування вимогам навчальних програм з предмета оцінювання. 

5.2. Оцінка за [1-12]-бальною шкалою виставляється за результатами виконання субтестів з тих предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України для зарахування як державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

5.3. Оцінка за [1-12]-бальною шкалою визначається за допомогою комп’ютерних програмних засобів на основі спеціальної перерахункової таблиці тестових балів за предметний субтест. Вони складаються предметними експертними комісіями на основі методів критеріальних педагогічних вимірювань і спираються на вимоги загальноосвітніх навчальних програм з предметів оцінювання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, статистичні дані результатів тестування та характеристики тестових завдань. 

5.4. Склад предметних експертних комісій затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти до початку обробки результатів зовнішнього незалежного оцінювання. До складу комісій залучаються фахівці Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Українського центру оцінювання якості освіти, викладачі провідних вищих навчальних закладів, учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науковці. 

5.5. Таблиці перерахування тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання в оцінки за [1-12]-бальною шкалою затверджуються директором Українського центру оцінювання якості освіти та оприлюднюються в Інтернет-мережі. 


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... -політичної ситуацій, які різною мірою впливають на надійн ... ринкових ризиків». Першим результатом цієї роботи було внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльност ... www.min.fin.ua Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою ...
 2. Експертиза та порівняльні споживчи тестування зубних щіток

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... № П-7 от 25.04.66 г. 9.Інструкція про порядок визначення країни походження товарів, послуг ... із захворюванням зубів та ясен різної форми важкості. Жорсткі та ... тестування; отримання та обробка результатів; заключний. Аналіз результатів тестування, усунення сп ...
 3. Характеристика асортименту та якісних показників ірису його митне оформлення

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Випускають також есенції концентрацією різної кратності: одно-, дво- ... в лабораторію. Оформлення результатів експертизи Результати експертизи оформлюються згідно ... бник. - К., 2002. Інструкція про порядок визначення країни походження товарів, оформлення ...
 4. Фінансова санація підприємств , її зміст та порядок проведення

  Реферат >> Экономика
  ... періоді. Тема 2. Порядок визначення санаційної спроможності пі ... планів; звіт про фін. результати та їх використання; дані про операт. стан ... . Фіктивне банкр. Інструкція “Про порядок заповнення форм річн. бух ... іонерів,власників,які пізно подали вимоги ) Вимоги ...
 5. Зараження венеричною хворобою Незаконне проведення аборту

  Реферат >> Астрономия
  ... періоду (прихованої стадії) різної тривалості, а також те, що ... венеричною хворобою, яке стало результатом неналежного виконання медичним праці ... МОЗ № 6 від 17 січня 1995р. Інструкція про порядок визначення критеріїв живонародженостї, мертвона-родженості та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001694917678833