Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Доклад
Молодость – трудный возраст Как однажды сказал мой дядя, Даржания Александр Юрьевич, подполковник в отставке: «Не хотел бы я сейчас быть молодым Столь...полностью>>
Социология->Реферат
Высшее образование на сегодняшний день является неотъемлемой частью любого современного человека Без него невозможно устроиться на хорошую работу, нев...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Актуальность исследования проблем связанных с понятием социального пространства в современности, является очень высокой, особенно если спроектировать ...полностью>>
Социология->Реферат
В любом обществе труд большинства людей оценивается низко, делая недоступными для них многие блага цивилизации или доступными не в полной мере Однако,...полностью>>

Главная > Реферат >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛIННЯ

Кафедра соціології управління

До захисту допустити

________________

(підпис керівника)

_______________________

(дата)

КУРСОВА РОБОТА

«ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Рівня міжетнічної толерантності жителів м. Донецька»

Виконала: Прошина Т.Ю.

студентка

групи С-08-1

Керівник: к.с.н., доцент

Єрескова Т.В.

Донецьк - 2010

Зміст

1. Методологічний розділ програми

1.1. Формування і обґрунтування проблеми……………………………3

1.2. Об’єкт и предмет дослідження……………………………………..15

1.3. Мета і задачі дослідження…………………………………………16

1.4.1. Логічний аналіз основних понять……………………………….17

1.4.2. Операціоналізація поняття «міжетнічна толерантність»………18

1.5. Гіпотеза дослідження……………………………………………….19

2. Методологічний розділ програми

2.1. Вибір та обґрунтування методів збору інформації……………….20

2.2. Обґрунтування та визначення вибіркової сукупності……………21

2.3. Логічна структура опитувального листа…………………………..22

2.4. Робочий план дослідження…………………………………………24

2.5 Додатки …………………………………………………………………………….......25

Опитувальний лист……………………………………………………….25

Література…………………………………………………………………29

1. Методологічний розділ програми

1.1 Формування і обґрунтування проблеми

Питання основних чинників, засобів досягнення миру та попередження конфліктів на етнічному ґрунті привертають до себе дедалі більшу увагу як з боку урядів, громадських організацій національних держав, так і з боку міжнародних організацій. Нетерпимість є однією з найбільших глобальних проблем сучасного світу.

Загроза її поширення пов’язана з ксенофобією, екстремізмом та насильством. Зниження рівня толерантності підриває принципи демократії, призводить до порушення індивідуальних та колективних прав людини. Натомість високий рівень толерантності сприяє зміцненню політичного і соціального фундаменту демократичної державності, громадянського суспільства, національної єдності.
Проблема толерантності охоплює усі сфери суспільного життя нації: соціальну, релігійно-конфесійну, політичну, особистісну, міжетнічну. Питання міжетнічної толерантності актуалізуються у світі у зв’язку із зростанням кількості міжетнічних конфліктів, загрози мирному співіснуванню та необхідності встановлення конструктивної взаємодії представників різних етнокультурних груп на міжнаціональному рівні та усередині національних спільнот.

Актуальність теми дослідження  обумовлена безпосередньо етнонаціональною специфікою сучасної Україні, де, крім титульного етносу, проживає близько 130 різних етнонаціональних груп. А також тим, що у 2012 році стартує футбольний чемпіонат « Євро-2012», право прийняти який було надано і Україні. Багато вболівальників, які є представниками інших етнічних спільнот, відвідають нашу країну. І потрібно виявити рівень міжетнічної толерантності громадян, щоб можна було спрогнозувати їх реакцію на представників інших національностей і уникнути конфліктів, які були б спричинені міжетнічними особливостями.

Сучасний словник філософських термінів визначає толерантність як моральну якість, що характеризує відношення до людини, яка належить до іншої раси, національності, культурної традиції, релігійної конфесії, як до рівної гідної особистості. Толерантність не зводиться до простої терпимості, а скоріше визначає характер відносин до неприємних або неприйнятних об’єктів – поблажливе їх допущення або змушене терпіння без застосування насильства. На відміну від ступеня терпимості толерантність підкреслює право особистості на збереження автономії. Досліджуючи толерантність як соціально-психологічний феномен науковці визначають такі її види: вікова, гендерна, географічна, маргінальна, міжкласова, освітня, політична, расова, релігійна, сексуально-орієнтаційна, фізіологічна, мовна, етнічна (Р. Шаймарданов та інші); ідеологічна (партійна, політична) та культурна (національна, расова, мовна, релігійна, етнічна) (С. Дрожжина та інші). Толерантність є не тільки найважливішим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів. У зв'язку з посиленням кросскультурної комунікації між різними народами, регіонами, які далеко не однорідні, необхідно зміцнювати дух толерантності та формувати відносини відкритості, уваги один до одного і солідарності не тільки у відносинах між окремими людьми, але і у відносинах на рівні сім'ї, громади, школи, трудового колективу, інших соціальних утворень та інститутів, в тому числі і при активному використанні засобів культури. Толерантність може виявлятися як усвідомлена позиція: люди мають право бути різними - з іншими поглядами, мораллю, звичками. Але, на відміну від прояву байдужості, байдужості і відсутності позиції, толерантність є ознакою впевненості в собі і свідомості надійності своїх власних позицій, ознакою відкритого для всіх ідейної течії, яка не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної конкуренції. Реалізація в реальній практиці принципу толерантності передбачає не тільки прийняття позиції терпимості, а й формування у людини особливих здібностей і вмінь: культури ведення переговорів, мистецтва пошуку компромісів, продуктивної конкуренції та ін Невипадково однією з п'яти ключових компетенцій, прийнятих Радою Європи, «... якими повинні бути оснащені молоді європейці », є компетенція, пов'язана з життям у багатокультурному суспільстві». Принцип толерантності, який пропагує Євросоюз, не вимагає, щоб люди однаково любили «своїх» і «чужих». Мова йде всього лише про визнання реально існуючого плюралізму культур та стилів життя: не наслідуй того, що тобі не подобається, але не зводь свої принципи в абсолют і не заважай іншим людям жити по-своєму. Це одна з необхідних умов мирного співіснування.

В історичному плані ідея толерантності пов'язана з потребою людства забезпечити стабільність існування суспільства шляхом зняття напруженості між народами, націями і релігіями, а також ідеєю визнання рівності і цінності кожної людини незалежно від його расової, національної, релігійної і соціальної приналежності. Назване суспільне явище і в цілому проблема толерантності виникли ще в античні часи. Великі держави і імперії повною мірою відчули значущість, потреба і наслідки толерантності і проводили в цілому політику віротерпимості, незважаючи на деякі винятки. У ХYI столітті з часів Нантського едикту 1598 р. вийшло безліч законів про терпимість. В епоху Просвітництва це поняття звучить як самостійного у «Листі про терпимість» Дж.Локка (1689г.). Першорядну роль в залученні до толерантності відігравало виховання, особливо приклад батьків, вчителів, однолітків.

У сучасному розумінні толерантності виділяється чотири різні способи «ідеальних типів» або моделей толерантного ставлення:

- толерантність як байдужість або індиферентизму по відношенню до існування різних поглядів, практик, так як вони подаються не важливими перед обличчям основних проблем, які потрібно вирішувати суспільству в цілому ;

- толерантність як неможливість взаєморозуміння, засноване на уявленні про те, що всі культури рівноправні, але несумірні, що не існує певної привілейованої системи поглядів і цінностей;

- толерантність як поблажливість, коли інші норми і традиції розглядаються як недосконалі, неспроможні, уступають, менш розвинені і т.д., з якими доводиться миритися з їх існування;

- толерантність як критичний діалог. У цьому відношенні толерантність виступає як повага до іншої позиції в поєднанні з установкою на взаємне зміна, на досягнення консенсусу за допомогою зміни позицій, поглядів обох вступили в кросскультурну комунікацію сторін. [3, с. 46-51]

Формування культури толерантності є однією з найважливіших проблем нового століття. Толерантність кожен розуміє по-своєму. Політика і програми в галузі культури мають сприяти покращенню взаєморозуміння, зміцненню солідарності і терпимості, як між окремими людьми, так і між етнічними, культурними, соціальними, релігійними, мовними групами, а також націями.

Толерантність сьогодні - це проблема розуміння, здатності жити в повному протиріч світі несхожих людей та ідей, постійний пошук компромісів у просторі конфліктів, в неусвідомленому протистоянні класів і націй, що веде до саморуйнування і самознищення. Толерантності необхідно навчається, тому що вона не закладена в людській натурі.

Слід послатися на висновки проведених в останні роки досліджень з питань толерантності та ксенофобії, в яких зазначаються складні процеси трансформації толерантності в контексті людської ментальності. Толерантність є складне й суперечливе явище, а в її розумінні виділяється безліч підходів, які класифікуються за різними підставами. Один з таких підходів виділяє три можливі розуміння толерантності:

- Толерантність як конвенція (примирення).

- Толерантність як компроміс (взаємна поступка).

- Толерантність як консенсус (згода).

Існують певні підходи в розвитку толерантності:

1. Толерантність розглядається як протиотрута інтолерантності: від людей потрібно приборкання негативних, агресивних чи ворожих реакцій, на них накладається відповідальність.

2. Створення умов для здійснення прав людини. У вихованні це означає культивування відносин відкритості, реальну зацікавленість в культурних відмінностях, визнання різноманіття, розвиток здатності розпізнавати несправедливість і робити кроки по її подоланню, а також здатність конструктивно вирішувати розбіжності і просуватися від конфліктних ситуацій до примирення і вирішення протиріч. [5. с. 156]

Однією з найважливіших форм суспільного розвитку, системи у формуванні ціннісних орієнтації та соціального контролю за діяльністю особистості і спільнот в багатонаціональному, поліетнічному суспільстві є культура міжнаціонального спілкування. Міжнаціональне спілкування людей, що реалізовується на тлі зростання соціальної напруженості, руйнування єдиного культурно-освітнього простору, що посилюється економічної кризи та політичної нестабільності в суспільстві, які в свою чергу стимулюють прояви міжетнічної, міжнаціональної суперечливості і конфліктності, стимулює усвідомлення необхідності культури міжнаціонального спілкування як альтернативи міжнаціональної конфронтації . Міжнаціональне міжкультурне спілкування в даний час пов'язано в ряді територій з труднощами і складнощами перехідного періоду, міжетнічними конфліктами, потоками біженців і вимушених переселенців, в значній мірі політизованим суспільною свідомістю. Сучасна практика міжнаціонального спілкування вимагає іншої свідомості, створення нових правових, моральних та соціальних норм, що регулюють відносини, в які вступають етноси і представники різних національностей в ході перебудови моделі і структури суспільства. Певною мірою вирішення даних проблем сприяють створені в 90-ті роки ХХ століття національно-культурні автономії. Їх основні цілі та завдання:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

  Контрольная работа >> Социология
  Програма соціологічного дослідження ...
 2. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

  Контрольная работа >> Социология
  Програма соціологічного дослідження, ...
 3. Програма туру. Розрахунок вартості туру

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а міроприємства ... за класами обслуговування, корегується програма туру. Угоди туроператора з ... центрі туристичної зони Алгарве. 3.2. Програма туру до Португалії «Знайомтесь, Лісабон» ...
 4. Програма складної структури з використанням меню

  Реферат >> Астрономия
  ... Perevirte pered vgyvannyam!!! КУРСОВА “Програма складної структури з використанням меню" ... сть; 2) завершення програми, тобто досягнення програмою в процесі її виконання своєї ... (тобто пошук відмінностей між розробленою програмою і її зовнішньою специфікацією ...
 5. Програма маркетингу на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... на спеціально розроблену програму маркетингу. Програма маркетингу – розроблений, ... і стратегії в довгостроковій перспективі [2]. Програма маркетингу може розглядатися у вузькому і широкому ... що наведена у таблиці 5. Програма маркетингової діяльності ТОВ “Олена ...
 6. Програма обробки масиву цілих чисел

  Курсовая работа >> Информатика
  ... задачі Створити тестуючу програму на тему «Програма обробки масиву цілих ... бути збережені у текстовому файлі. Програма повинна бути написана в середовищі програмування ... і дотримуватись. Для приклада розглянемо мінімальну програму на мові С++ і на її основ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019140243530273