Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Реферат
«МЕРХАБА», так здороваются в Турции, стране: где встречаются Восток и Запад; где проходят волшебные турецкие ночи, привлекающие толпы туристов; где со...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Программа пребывания в Турции предусматривает отдых на Средиземном или Эгейском морях, шоп-тур или значительно реже – классический экскурсионный тур, ...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Выездной туризм одна из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса С каждым годом туристский рынок становится все более эффективным, специфика обсл...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Алтайский край расположен в центре самого большого континента Земли – Евразии В его границе разместились юго-восточная окраина Западно-Сибирской равни...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

взаємодія з постачальниками послуг;

 • розрахунок вартості туру та визначення ціни;

 • реалізація турів;

 • методичне забезпечення турів;

 • забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, cувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;

 • підготовка, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачі тощо);

 • рекламно-інформаційна робота по просуванню туристичного продукту до споживачів;

 • контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного обслуговування.

  Туроператори виконують провідну роль в туризмі, оскільки вони формують пакети туристичних послуг, тури, турпродукт і продають їх різним користувачам (агентам) для реалізації туристам (Рис. 4). Коли туроператор продає послуги поокремо іншим операторам, які формують свої індивідуальні пакети, він стає оптовим ділером туристичних послуг.

  Туроператори комплектують пакети туристичних послуг, домовляючись про спеціальні тарифи в авіакомпаніях, бронюючи блоки номерів в готелях, укладаючи угоди з наземними службами і працюючи з іншими місцевими постачальниками туристичних послуг. Завдяки такій діяльності створюється продукт, який є предметом ринкових відносин туроператора з іншими суб'єктами туристичної діяльності: гуртового та роздрібного продажу.

  Туроператори продають основні компоненти своїх турів великій кількості туристів за фіксованими цінами напряму або через турагентів. Як оптовики, вони мають можливість обумовити з постачальниками туристичних послуг зниження вартості певного туру до максимально можливого рівня, оскільки отримують значні знижки.

  Отже, ключовим елементом діяльності туроператора будь-якого типу є пакетування різноманітних послуг. Діяльність туроператора по комплектації послуг, які ним самим не виробляються (послуг готелів, транспортних компаній, дозвіллєво-розважальних закладів і т.ін.) у туристичний пакет, тур, турпродукт — називається туроперейтингом.

  Підприємства-туроператори найчастіше організовують зв'язок зі споживачами через турагентів. Останні на договірній основі отримують від туроператорів права на реалізацію сформованого турпродукту. Набір функцій тураген-та залежить від угоди з туроператором. Головними серед них є 2 функції: надання інформаційних послуг потенційним покупцям та збут туристичних послуг, що надають різні підприємства туристичної індустрії.

  Фактично, виконуючи роль посередників, турагенти — невеликі фірми з незначним капіталом і обмеженим ринком, залежать від діяльності крупних туроператорів і транспортних компаній. Однак, вони відіграють важливу роль на ринку, оскільки саме через них продається, доводиться до кінцевого споживача переважна більшість турів — туропродукту, що формується туроператором. Серед підприємств в галузі туризму туроператорів не більше 5%, турагентів - 95%. Отже, активно діючий турагент - це вирішальний елемент агентської мережі туроператора.

  Процес взаємодії між туроператором і турагентом має наступний вигляд:

  • публічної оферти туроператора;

  • укладання договору між туроператором і тур агентом

  • розсилка туроператором пропозиції у вигляді прайс-листів та рекламних матеріалів;

  • замовлення турагентства на бронювання туристичного продукту;

  • підтвердження замовлення туроператором і виставлення рахунку;

  • оплата рахунку турагентом і передача туроператору документів туриста ( в разі оформлення в'їзних віз до країни подорожі).

  5.2 Етапи формування тур продукту

  За О.Любіцевою (2008) методика розробки туру передбачає 3 основні етапи:

  1. Передпроектний

  2. Проектний

  3. Ринковий

  Передпроектний етап передбачає:

  • Моніторинг ринку, оцінку конкурентоспроможності туристичного підприємства

  • Вибір ринкової стратегії та тактики виходу на туристичний ринок

  • Оцінка обраного ринкового сегменту

  • Попереднє визначення параметрів туру

  Проектування туру включає

  • Власне розробка схеми туру

  • Організаційно-технічні заходи

  • Визначення економічних параметрів турпродукту

  Розробка туру включає такі етапи: вибір пунктів маршруту, ієрархізація пунктів, визначення початкового і кінцевого пунктів, розробка схеми маршруту та його оптимізація, програмне забезпечення туру

  Організаційно-технічні заходи передбачають: визначення класу обслуговування, укладання угод з постачальниками туристичних послуг:

  • Угода з готелем

  • Угода з підприємством харчування

  • Угоди з транспортними підприємствами

  • Угода з екскурсійним бюро

  • Угола з музеєм тощо

  Ринковий етап можна поділити на такі складові:

  • Етап просування туру на ринок, пошук споживачів і реалізація

  • Етап організації подорожі

  • Етап після здійснення подорожі (удосконалення туру та його окремих складових)

  Процес формування турпродукту є виробничою функцією туроператора.

  Залежно від його спеціалізації, масштабів діяльності, сезонності пропонованих турів і їх новизни цей процес має більш менш постійний характер і припускає ряд послідовних етапів:

  – розробка задуму (ідеї) туру;

  – пошук і відбір партнерів і постачальників;

  – формування основного і додаткового комплексів послуг;

  – експериментальна перевірка туру.

  На першому етапі розробляється задум (ідея) туру, визначається його цільова спрямованість з орієнтацією на певного споживача, вибирається сезон, напрям по країнах і зразкове наповнення основного комплексу послуг.

  Для здійснення робіт на цьому етапі використовують найрізноманітніші методи. Одним з них, що отримав досить широке розповсюдження не тільки в туризмі, є метод “мозкового штурму”. Суть цього методу стисло можна подати у вигляді цілеспрямованого процесу генерації нових ідей для формування їх максимально широкого кола, з подальшим аналізом і відбором найперспективніших. Другим напрямом формування ідеї майбутнього туру є спостереження. Знайомлячись з діяльністю туристських компаній інших держав, інших регіонів керівники і фахівці туроператора можуть перейняти частково або повністю ідею туру, адаптувавши її до місцевих умов і потреб цільових споживачів. Третім напрямом у формуванні ідей може стати особистий досвід туроператора, його знання потреб ринку, уміння прогнозувати і передбачати розвиток споживацьких запитів..

  Після того, як сформована ідея майбутнього туру, туроператор проводить аналіз і вивчення можливостей її реалізації на практиці. Аналіз і дослідження проводяться в декількох напрямах:

  • відповідність ідеї туру споживацьким очікуванням;

  • вивчення можливого ринку;

  • оцінка конкуруючих турів інших туристських підприємств;

  • виявлення можливості пошуку і відбору партнерів і постачальників туристських послуг для реалізації ідеї туру;

  • оцінка внутрішніх можливостей підприємства.

  Як правило, на цьому етапі дослідження проводять за декількома ідеями з метою остаточного відбору найпривабливіших з них, які стають основою для розробки нових турів.

  Для реалізації найпривабливіших ідей здійснюють пошук і відбір постачальників і партнерів. Пошук перспективних партнерів полягає в тому, що з великого їх числа потрібно вибрати тих, хто виявить цікавість до співпраці. При цьому вони повинні відповідати інтересам і вимогам туроператора відносно обслуговування туристів. Для пошуку партнерів і постачальників можна використовувати різні довідники, Інтернет та інші засоби комунікації. Традиційним є встановлення контактів з постачальниками послуг під час спеціалізованих виставок, ярмарків і т. ін. Вибираючи партнерів у готельному і транспортному бізнесі, важливо пам'ятати, що працювати тільки з одним партнером небажано. Наявність в регіоні подорожі і відпочинку декількох готелів і транспортних організацій значно розширює їх вибір і до того ж служить альтернативою при виникненні непередбачених і конфліктних ситуацій. Те ж відноситься і до іншихвидів постачальників послуг.

  Постачальників послуг підбирають за регіональним інтересом, видом туризму, змістом програм обслуговування, а також за сегментами споживачів у віковому, соціальному і економічному плані. Важливе значення мають їх ділові якості і репутація. Уникнути помилок і прорахунків у будь-якому випадку дозволяє цілеспрямований підхід до пошуку і відбору постачальників, що ґрунту-

  ється на наступних принципах:

  – туристське підприємство повинне орієнтуватися не на миттєві вигоди, а на довгострокову співпрацю;

  – співпраця повинна бути взаємовигідною для обох сторін і мати перспективи розвитку;

  – партнер повинен мати у розпорядженні свій певний досвід надання туристських послуг на конкретному ринку або ринках, близьких до нього за своїми характеристиками;

  – послуги, що надаються партнером, повинні повністю відповідати тим критеріям якості, що пред'являють до них цільові споживачі;

  – послуги, що надаються різними виробниками, повинні відповідати одному рівню і стандарту обслуговування і сприйматися споживачем як схожі і взаємодоповнюючі один одного.

  Рецептивний туроператор несе відповідальність перед туристами за всі послуги, як ті, що входять до пакету туру, так і ті, що надаються додатково. Ініціативний туроператор відповідає перед туристом за основні послуги, а також за додаткові, якщо вони надаються його офіційним партнером (рецептивним туроператором), з яким укладено контракт на обслуговування туристів. Ініціативний туроператор зобов'язаний мати повну інформацію про номенклатуру, зміст і якість усіх додаткових послуг приймаючого партнера, перевіряти їх особисто перед початком сезону і інформувати про це туристів при продажу туру.

  Після того, як туроператор визначив коло своїх партнерів і постачальників для реалізації задуму туру, він приступає до формування основного й додаткового комплексів послуг, що включаються в тур. Цей етап передбачає дії з комплектації туру з послуг партнерів або постачальників на основі їх реальної пропозиції. На етапі формування створюється конкретний пакет туристської пропозиції, орієнтований на реальний попит. Таким чином, утворюється основа туру, що, як правило, включає наступні елементи: • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

   Конспект >> Деньги и кредит
   ... які виготовляють картки туризму ... регулювання економіки. 5.Сутність та види ... багатогранне ... яких — отримання максимального прибутку. Водночас вони виконують суспільне ... державного бюджету; — придбання права вимоги з постачання товарів і надання по­слуг ... явища, як ...
  2. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

   Дипломная работа >> Физкультура и спорт
   ... туризм як суспільне явище, сутністю якого ... сть всебічного дослідження молодіжного туризму обумовлена його багатогранністю та сусп ... послуг, що пропонуються споживачам спричинило необхідність виникнення певної класифікації видів туризму ... як допоміжний. Регулювання ...
  3. Державне управління. Відповіді на іспит

   Шпаргалка >> Политология
   ... як суспільне явище, еволюція його змісту та багатогранність. 2. Сутність, зміст і специфіка державного ... регулювання з боку держави, що є об'єктивною потребою. Специфіка державного управління як виду ... туризму; ... розширення видів державних (управлінських) послуг ...
  4. Національна економіка (2)

   Шпаргалка >> Экономика
   ... виділяє ресурси на суспільні блага і послуги, виробництво яких не приносить прибутків, державний ... суспільне ... державного управління. Контроль явище багатогранне і багатопланове. Залежно від того, на якому ... туризм ... Сутність, завдання та форми державного регулювання ...
  5. Основні питання економічної теорії

   Конспект >> Экономическая теория
   ... яка обґрунтовує принцип поєднання ринкового і державного регулювання ... ії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і ... Сутність і структура суспільного виробництва Суспільне ... куванні, спорті, туризмі, культурному, ... основні види товарів та послуг зроста ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0019268989562988