Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Российская налоговая система включает в себя достаточно большое число налогов и различных других платежей на различных уровнях: федеральном, региональ...полностью>>
Финансы->Реферат
Строго говоря, управлять кредитом нельзя. Кредит, как известно, является самостоятельной категорией. Его существование объективно, оно не зависит от ж...полностью>>
Финансы->Реферат
С переходом экономики нашего государства на основы рыночного хозяйства усиливается многоаспектное значение прибыли. Акционерное, арендное, частное или...полностью>>
Финансы->Реферат
Современная экономическая политика развитых рыночных стран имеет целью достижение устойчивого экономического роста и поэтому напрямую связана с создан...полностью>>

Главная > Магистерская работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки підприємств

Спеціальність «Економіка підприємства»

Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»

Денна форма навчання

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему

Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

(за матеріалами ВАТ “Київмедпрепарат”)

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 92 сторінки, 19 таблиць, 15 рисунків, список літератури з 75 найменувань, 3 додатки на 13 сторінках.

Об’єкт дослідження – теоретичні та практичні аспекти ресурсного потенціалу ВАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ”, як складової потенціалу підприємства.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів ресурсного потенціалу підприємства.

Мета дипломної роботи – на основі дослідження теоретико-методичних та аналітичних аспектів ресурсного потенціалу сформулювати та обгрунтувати комплекс заходів спрямованих на підвищення ресурсного потенціалу підприємства.

Завданнями дипломної роботи були:

- дослідити сутнісну характеристику ресурсного потенціалу підприємст-ва та методичні підходи до оцінки стану й результативності його використання;

- дати аналітичну оцінку стану та рівня використання ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Киїівмедпрепарат” та його складових;

- виявити проблемні питання (зони) щодо використання потенційних можливостей ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат” щодо підвищення ефективності його діяльності, а також чинники і резерви конкурентоспроможного розвитку;

- обґрунтувати основні заходи щодо стратегії розвитку підприємства ВАТ “Київмедпрепарат” і більш ефективного використання його потенційних можливостей;

За результатами дослідження сформульовані висновки, які мають наукову новизну як для досліджуємого підприємства, так і для розвитку теоретичних підходів до стратегічного планування розвитку підприємств в напрямку подальшого розвитку:

- поняття економічної категорії “ресурсний потенціал підприємства”;

 • теоретичних та методологічних аспектів методик розрахунку ресурсного потенціалу підприємства;

 • наповнення поняття “ресурсний потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування на ВАТ «Київмедпрепарат”;

 • напрямків та чисельних оцінок рівня підвищення ресурсного потенціалу підприємства ВАТ «Київмедпрепарат» при впровадженні інвестиційного проекту розгортання виробництва нових пантокринних препаратів на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів в можливості їх використання для стратегічного планування розвитку підприємства ВАТ «Київмедпрепарат».

Рік виконання дипломної роботи – 2006 -2007.

Рік захисту роботи – 2007.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та його структура

1.2 Характеристики рівня ресурсного потенціалу підприємства

1.3 Методичні підходи оцінки стану і результативності використання ресурсного потенціалу підприємства

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ”

2.1 Загальна характеристики діяльності підприємства ВАТ “Київмедпрепарат”

2.2 Оцінка ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат”

2.3 Аналіз основних чинників впливу на ресурсний потенціал підприємства

РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ”

3.1 Шляхи підвищення ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат”

3.2 Економічне обгрунтування доцільності та ефективності проекту підвищення ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат”

3.3 Оцінка впливу запропонованих заходів підвищення ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат” на основні результати його діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Нова наукова категорія – “потенціал підприємства” розуміється як су-купність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності.

У широкому розумінні поняття “потенціал” - це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері .

Необхідно розрізняти поняття виробничо-економічного (або ресурсного) і ринкового потенціалу підприємства.

Ринковий потенціал - являє собою максимально можливий обсяг реалізації при даному рівні забезпеченості ресурсами і є мірою використання виробничо-економічного (ресурсного) потенціалу. Ресурсний потенціал характеризується розмірами наявних у підприємства фондів і персоналу. Однак у сучасних умовах у якості його додаткових складових необхідно розглядати також застосовувані технології й управлінські ресурси.

В економічній літературі існують два напрямки дослідження ресурсного потенціалу як об'єкта: «ресурсне» і «результативне». Ресурсний напрямок розглядає ресурсний потенціал як сукупність ресурсів господарської ланки, оцінка ресурсного потенціалу зводиться до визначення вартості доступних ресурсів, а рівень використання ресурсного потенціалу визначається відношенням отриманого результату до обсягу застосованих ресурсів. У рамках «результативного» напрямку ресурсний потенціал розглядається, як здатність господарської системи освоювати, переробляти ресурси для задоволення суспільних потреб, оцінка величини ресурсного потенціалу зводиться до оцінки максимального обороту, який господарська ланка здатна зробити при даній кількості, якості і будівлі ресурсів.

Актуальність досліджень дипломної роботи полягає в:

- введенні в методологію оцінки конкурентоспроможності підприємства поняття економічної категорії “ресурсний потенціал підприємства”;

 • розгляді його структурних теоретичних та методологічних аспектів;

 • наповненні поняття “ресурсний потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування на ВАТ «Київмедпрепарат”.

Мета дипломної роботи - – на основі дослідження теоретико-методичних та аналітичних аспектів ресурсного потенціалу сформулювати та обгрунтувати комплекс заходів спрямованих на підвищення ресурсного потенціалу підприємства.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів ресурсного потенціалу підприємства.

Об’єкт дослідження – теоретичні та практичні аспекти ресурсного потенціалу ВАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ” (м.Київ), як складової потенціалу підприємства.

Завданнями дипломної роботи були:

- дослідити сутнісну характеристику ресурсного потенціалу підприємст-ва та методичні підходи до оцінки стану й результативності його використання;

- дати аналітичну оцінку стану та рівня використання ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Киїівмедпрепарат” та його складових;

- виявити проблемні питання (зони) щодо використання потенційних можливостей ресурсного потенціалу підприємства ВАТ “Київмедпрепарат” щодо підвищення ефективності його діяльності, а також чинники і резерви конкурентоспроможного розвитку;

- обґрунтувати основні заходи щодо стратегії розвитку підприємства ВАТ “Київмедпрепарат” і більш ефективного використання його потенційних можливостей;

Інформаційне забезпечення: бухгалтерська, фінансова та управлінська звітність підприємства ВАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ” (м.Київ) за 2004 – 2006 роки.

Методологічне забезпечення: сучасні теорії ринкової економіки, систем-ний підхід, публікації вітчизняних вчених з питань структури та оцінки потен-ціалу підприємства, “вертикально-горизонтальний” аналіз динаміки структур балансових агрегатів та статей звітів про фінансові результати, ретроспектив-ний аналіз коефіцієнтних показників ділової активності та рентабельності, аналітична обробка та групування показників в динаміці .

За результатами дослідження сформульовані висновки, які мають наукову новизну як для досліджуємого підприємства, так і для розвитку теоретичних підходів до стратегічного планування розвитку підприємств в напрямку подальшого розвитку:

- поняття економічної категорії “ресурсний потенціал підприємства”;

 • теоретичних та методологічних аспектів методик розрахунку ресурсного потенціалу підприємства;

 • наповнення поняття “ресурсний потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування на ВАТ «Київмедпрепарат”;

 • напрямків та чисельних оцінок рівня підвищення ресурсного потенціалу підприємства ВАТ «Київмедпрепарат» при впровадженні інвестиційного проекту розгортання виробництва нових пантокринних препаратів на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів в можливості їх використання для стратегічного планування розвитку підприємства ВАТ «Київмедпрепарат».

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВАЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА Факультет ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприє ...
 2. Розробка конструкції та технічне обрунтування темброблоку

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Міністерство освіти і науки України Харківський радіотехнічний технікум Циклова комісія „Радіотехнічних наук” ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА До курсового проекту КП 5.xxxx 414 012 ПЗ Виконав: Керівник: Студент групи XXXX Xxxx К.П Xxxx В.Г. ХАРКІВ 2007. р. ЗАЛІКОВИЙ ...
 3. Предмет і завдання гігієни Її основні розділи

  Реферат >> Астрономия
  ... менш актуальними залишатимуться питання наукового обрунтування заходів щодо безпечного поводження з відходами ...
 4. Оперативно-тактичне обрунтування розробки перспективної радіорелейної станції

  Реферат >> Коммуникации и связь
  Оперативно-тактичне обґрунтування розробки перспективної радіорелейної станції 1.1 Загальний принцип побудови систем багатоканального радіозв'язку В наше сьогодення різко підвищилась значимість радіорелейного, тропосферного та космічного зв'язку в загальн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020129680633545