Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
На любом рынке любой его субъект действует в соответствии с правилами этого рынка Они в свою очередь зависят от таких факторов, как количество участни...полностью>>
Экономика->Реферат
Россия уже достаточно продолжительное время находится на пути реформирования своей экономики, на стадии становления и утверждения рыночных отношений Э...полностью>>
Экономика->Реферат
Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений, поэтому из...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезностей а, следовательно, есть повышение жизненного уровня населения Сам по себе экономическ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Всі вище розраховані коефіцієнти за період 2005-2007 року мають значно нижчі значення у порівнянні із нормативними, відповідно до цієї ситуації можемо зробити висновок про погану платоспроможність підприємства та його дуже нестійкий фінансовий стан.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2005 та 2007 роках значно нижчий за норму, це говорить про те, що у 2006 р. підприємство мало здатність погасити свої борги тільки на 0,4%, у 2007 р. тільки на 4%.

2.3 Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства

Аналіз використання основних фондів необхідно розпочати з розгляду складу основних фондів та їх динаміки в порівнянні з минулим роком (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Динаміка основних фондів основного виду діяльності ТОВ «Панда» за період 2005-2007 рр. у тис. грн.

Види основних фондів

2005р.

2006р.

2007р.

Відхилення

06/05

07/06

грн.

%

грн.

%

1. Будинки, споруди та передавальні пристрої

351,2

415,6

1246

64,4

18,4

830,4

199

2. Машини та обладнання

2977,0

3118,0

5617,3

141

4,7

2499,3

80,2

3. Інструменти, прилади, інвентар

720,2

1294,7

3738,9

574,5

79,8

2444,5

189

4. Інші основні засоби

49,7

55,7

43,4

6

12

-12,3

-22

Разом

4098,1

4884,0

10645,6

785,9

19,2

5761,6

118

Як свідчать дані таблиці 2.1, то в динаміці основних фондів спостерігається тенденція до збільшення основних засобів. У 2006 р. порівняно із 2006 р. загальна вартість основних фондів зросла на 785,9 тис.грн., або на 19,2%. У 2007 р. порівняно із 2006 р. їх вартість також збільшилася, але уже аж на 118%. Це вказує на те, що за період з 2005 по 2007 рр. на підприємстві відбувалося оновлення фондів, тому така тенденція буде спостерігатися й надалі. Найбільш суттєво ці зміни проявилися у збільшенні інструментів та приладів у 2007 р. порівняно із 2006 р. на 2444,5 тис.грн., або на 189%.

Проаналізуємо показники фондовіддачі, матеріаловіддачі, продуктивності праці та зворотні до них (фондоємності, матеріаломісткості та трудомісткості продукції) за наступними формулами і результати зведемо до таблиці 2.2. Показник фондовіддачі (Фв) розраховується за формулою: виручка від реалізації продукції, грн. (ф.2 р.035)/ основні виробничі фонди, грн. (ф.1 р.030):

2005 р. Фв=23647,4/4098,1=5,77 грн.

2006 р. Фв = 66916,3/4884=13,7 грн.

2007 р. Фв = 59391,9/10645,6=5,57 грн.

Показник фондоємності (Фє): основні виробничі фонди, грн. (ф.1 р.030)/ виручка від реалізації продукції, грн. (ф.2 р.035)

2005 р. Фє =4098,1/23647,4=0,17 грн.

2006 р. Фє =4884/66916,3=0,07 грн.

2007 р. Фє =10645,6/59391,9=0,18 грн.

Показник матеріаловіддачі (Мв): виручка від реалізації продукції, грн. ф.2 ряд.(035)\ матеріальні витрати ф.2 ряд. (230):

2005 р. Мв=23647,4/22232,9=1,06 грн.

2006 р. Мв =66916,3/62619,9=1,07 грн.

2007 р. Мв = 59391,9/52554,2=1,1 грн.

Показник матеріаломісткості (Мм): матеріальні витрати ф.2 ряд. (230)/ виручка від реалізації продукції, грн. ф.2 ряд.(035):

2005 р. Мм =22232,9/23647,4=0,94 грн.

2006 р. Мм =62619,9/66916,3=0,93 грн.

2007 р. Мм = 52554,2/59391,9=0,88 грн.

Показник продуктивності праці (Пп.)= виручка від реалізації продукції, грн. ф.2 ряд. (035)\ витрати на оплату праці ф.2 ряд.(240):

2005 р. Пп=23647,4/283,8=83,32 грн.

2006 р. Пп=66916,3/996,5=67,15 грн.

2007 р. Пп.=59391,9/1183=50,2 грн.

Показник трудомісткості праці (Тп.): витрати на оплату праці ф.2 ряд.(240)/виручка від реалізації продукції, грн. ф.2 ряд. (035):

2005 р. Тп=283,8/23647,4=0,01 грн.

2006 р. Тп=996,5/66916,3=0,01 грн.

2007 р. Тп.= 1183/59391,9=0,02 грн.

Отримані результати за розрахованими показниками згрупуємо в табл.2.4.

Таблиця 2.4

Оцінка економічних показників роботи ТОВ "Панда" за 2005- 2007 рр.

ПОКАЗНИКИ

Значення показника

Відхилення

2005р.

2006р.

2007р.

06/05

07/06

натур. велич.

%

натур. велич.

%

Фондовіддача, грн\грн.

5,77

13,7

5,57

7,93

138

-0,2

-1,5

Фондоємність, грн\грн.

0,17

0,07

0,18

-0,1

-58

0,11

157

Матеріаловіддача, грн./грн.

1,06

1,07

1,1

0,01

0,95

0,03

2,8

Матеріаломісткість продукції грн\грн.

0,94

0,93

0,88

-0,01

-1,1

-0,05

-5,3

Продуктивність праці грн./чол.

83,32

67,15

50,2

-16,17

-19,4

-16,9

-25,2

Трудомісткість, н-год/чол.

0,01

0,01

0,021

-

-

0,011

110

Як видно з таблиці 2.4 позитивною тенденцією є збільшення матеріаловіддачі продукції, причому збільшення матеріаловіддачі на 2,8% супроводжується зменшенням матеріаломісткості продукції на 5,3%. У 2006 р. негативним є зменшення фондовіддачі на 1,5% та збільшення трудомісткості продукції на 0,011 н-год/чол.

2.4 Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства

Для аналізу прибутковості підприємства доцільно використовувати комплекс показників. Перш за все, це показник чистого прибутку в динаміці, який відповідно до чинних стандартів бухгалтерського обліку визначається шляхом додавання до фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування надзвичайних доходів та віднімання надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.

В табл.2.5 представимо дані про фінансові результати діяльності ТОВ «Панда» за два останні роки, на основі цих показників проаналізуємо динаміку доходності підприємства.

Таблиця 2.5.

Динаміка прибутку ТОВ "Панда" за 2005-2007 рр., тис. грн.

ПОКАЗНИКИ

Значення показника

Відхилення

2005р.

2006р.

2007 р.

06/05

07/06

натур. велич.

%

натур. велич.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Виручка від реалізації

28376,9

80299,6

71270,3

51922,7

183

-9029,3

-11,2

2. Собівартість продукції

22830,2

64394,2

54634,6

41564

182

-9759,6

-15,2

3. Валовий прибуток

817,2

2522,1

4757,3

1704,9

208

2235,2

5

4. Інші операційні доходи

2057,0

268,8

-

-1788,2

-87

268,8

88,6

Чистий доход від реалізації продукції

23647,4

66916,3

59391,9

43268,9

183

-7524,4

-11,1

Витрати (адміністративні, на збут, інші витрати)

756,1

1271,2

1619,8

515,1

68

348,6

-17,8

Прибуток від операційної діяльності

2118,1

1519,7

3137,5

-598,4

-28,5

1617,8

27,4

Фінансові витрати

2125,3

1258,1

2555,2

-867,2

-40,8

1297,1

106,4

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

168,9

261,6

582,3

92,7

54,9

320,7

103,1

Чистий прибуток

159,7

242,3

528,6

82,6

51,7

283,6

122,6Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018088817596436