Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Галузева структура машинобудування відображає ступінь суспільного розподілу праці, спеціалізацію галузі Машинобудування об'єднує 19 крупних галузей, 1...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Обмежені, а тим більше, масштабні експерименти повинні ретельно плануватися Для забезпечення певних властивостей плану випробувань, а також мінімізаці...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Актуальність вибраної для даного дослідження теми визначається тим, що кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потреб...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2005 р.(12361,9-636,9-113,1-5925,9-179)/17100,2=0,33

2006 р. (25772,0-566,1-151,4-12292,4-4257,9)/33101,6=0,26

2007 р. (36824,3-1063,1-22293-1492,7)/47451,3=0,25

Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт "лакмусового папірця"). На відміну від попереднього показника, він враховує якість оборотних активів і є більш чітким показником ліквідності, тому що при його розрахунку беруться до уваги ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

Орієнтовне найменше значення цього коефіцієнта дорівнює 1, як видно із розрахунків по ТОВ «Панда» даний коефіцієнт у 2005-2007 рр. має низьке значення, що вказує на погану здатність підприємства вчасно погашати свої зобов’язання.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти / (Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів)

2005 р. 70,5/17100,2=0,041

2006 р. 140,1/33101,6=0,004

2007 р. 203,9/4998,9=0,04

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. У Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності наведене його теоретичне значення, яке має бути не меншим 0,2-0,25. Отож ми бачимо, що ТОВ «Панда» з 2005 по 2007 рік мало низькі значення даного коефіцієнта.

Далі проведемо аналіз і оцінку показників фінансової стійкості та стабільності підприємства

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність.

Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

4. Чистий оборотний капітал = Оборотні активи – Поточні зобов’язання

2005 р. 12361,9-17100,2=-4738,3

2006 р. 25772,0-33101,6=-7329,6

2007 р. 36824,3-47451,3=-10627

5. Коефіцієнт автономії = Власний капітал / (Активи підприємства )

2005 р. -367,1/16733,1=-0,021

2006 р. 1064,8/32976,8=0,03

2007 р. 536,2/47855,1=0,011

Чим вище значення коефіцієнта автономії на підприємстві, тим більша у нього фінансова стійкість, тим стабільніше і незалежне воно від кредиторів. Якщо його значення дорівнює 1 (або 100 %), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. ТОВ «Панда» в період 2005-2007 рр. мала дуже низьке значення даного коефіцієнта, це вказує на значну залежність підприємства від кредиторів.

6. Коефіцієнт фінансування = Позиковий капітал / Власний капітал

2005 р. 17100,2/-367,1=-46,5

2006 р. 33101,6/1064,8=31,08

2007 р. 47451,3/536,2=88,5

Як бачимо із розрахунків відношення позичкового капіталу підприємства до власного капіталу є занадто високим, це ще раз підтверджує залежність підприємства від зовнішнього фінансування.

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами = Оборотні активи підприємства - Поточні зобов'язання : Оборотні активи підприємства

2005 р. 12361,9-17100,2/12361,9=-0,4

2006 р. 25772,0-33101,6/25772,0=-0,29

2007 р. 36824,3-47451,3/36824,3=-0,28

Нормативним значення даного показника є значення більше за 0,1. Ми можемо спостерігати, що за останніх 3 роки на підприємстві даний коефіцієнт мав мінусове значення, це негативне явище, що говорить про погану забезпеченість підприємства власними оборотними коштами

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу = Оборотні активи підприємства - Поточні зобов'язання / Чистий оборотний капітал

2005 р. 12361,9-17100,2/-367,1=-12,9

2006 р. 25772,0-33101,6/1064,8=-6,9

2007 р. 36824,3-47451,3/536,2=-19,8

Для того, щоб проаналізувати динаміку показників ліквідності та платоспроможності підприємства всі вище розраховані показники згрупуємо в табл.2.2

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ «Панда» за період 2005-2007 рр

Показники

2005р.

2006 р

2007 р

Норматив

Відхилення

06-05

07-06

05/НЗ

06/НЗ

07/НЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт покриття

0,72

0,78

0,78

>1

-0,06

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,33

0,26

0,25

06-08

-0,07

-0,01

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,041

0,004

0,04

>0 збільш.

-0,037

0,036

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Чистий оборотний капітал

-4738,3

-7329,6

-10627

збільшення

-2591

32974

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Коефіцієнт автономії

-0,021

0,03

0,011

>0,5

0,051

0,019

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Коефіцієнт фінансування

-46,5

31,08

88,5

<1 зменшення

77,58

57,4

нижче норми

вище норми

вище норми

Коефіцієнт забезпеченості влас. обор. Коштами

-0,4

-0,29

-0,28

>0,1

0,11

-0,01

нижче норми

нижче норми

нижче норми

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-12,9

-6,9

-19,8

збільшення

6

-12,9

нижче норми

нижче норми

нижче нормиЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020668506622314