Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
На любом рынке любой его субъект действует в соответствии с правилами этого рынка Они в свою очередь зависят от таких факторов, как количество участни...полностью>>
Экономика->Реферат
Россия уже достаточно продолжительное время находится на пути реформирования своей экономики, на стадии становления и утверждения рыночных отношений Э...полностью>>
Экономика->Реферат
Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений, поэтому из...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезностей а, следовательно, есть повышение жизненного уровня населения Сам по себе экономическ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники ТОВ "Панда" за 2005-2007 рр

ПОКАЗНИКИ

Значення показника

Відхилення

2005р.

2006р.

2007р.

06/05

07/06

грн.

%

грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Виручка від реалізації, тис.грн.

28376,9

80299,6

71270,3

51922,7

183

-9029,3

-11,2

2. Собівартість продукції, тис.грн.

22830,2

64394,2

54634,6

41564

182

-9759,6

-15,2

3. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

0,8

0,8

0,77

-

-

-0,03

-3,8

4. Чистий дохід від реалізації продукції, тис грн.

23647,4

66916,3

59391,9

43268,9

183

-7524,4

-11,1

5. Валовий прибуток

817,2

2522,1

4757,3

1704,9

208

2235,2

88,6

5.Операційний прибуток, тис.грн.

2118,1

1519,7

3137,5

-598,4

-28,5

1617,8

106,4

6. Чистий прибуток, (збиток) тис.грн.

159,7

242,3

528,6

82,6

51,7

286,3

118

7.Середньооблікова кількість працюючих, чол.

219

273

295

54

24,7

22

8

8.Фонд оплати праці усіх працівників, тис .грн.

283,8

996,5

1183

712,7

250

186,5

18,7

9.Загальна продуктивність праці у грошовому вираженні, грн. (р.6/р.7)

729,2

887,6

1791,9

158,4

21,7

904,3

102

10.Середньорічна заробітна плата 1 працівника, грн. (р.8/р.7)

1296

3650

4010,2

2354

181,6

360,2

9,9

Данні таблиці 2.2 свідчать про те, що у 2006 р. порівняно із 2005 р. виручка від реалізації продукції ТОВ "Панда" збільшилася на 51922,7 тис.грн., або на 183%. це позитивні зрушення, які вплинули на збільшення валового доходу та чистого прибутку, який у 2006 р. був більшим ніж у 2005 р. на 82,6 тис.грн., або на 51,7%.

Середньооблікова кількість працюючих підприємства у 2006 р. зросла на 54 чол. або на 24,7%. Збільшення штату працюючих відбулося через зростання об’єму виробництва та розширення діяльності цукрового заводу у 2006 р. Відповідно збільшився і фонд оплати праці працівників на 712,7 тис.грн., або на 250%, це сталося внаслідок збільшення персоналу, а також у зв’язку із зростанням розцінок та тарифних окладів по підприємству.

Низький рівень показника середньорічної заробітної плати 1 працівника (1296 грн.) пояснюється сезонністю виробництва, адже протягом року постійна чисельність робітників змінюється у залежності від тривалості виробничого процесу.

У 2007 р. порівняно із 2006 роком виручка від реалізації продукції була меншою на 11,2%, це вплинуло на зменшення чистого доходу від реалізації, який у 2007 р. становив 59391,9 тис.грн, що на 7524,2 тис.грн або на 11,1% менше ніж у 2006 р., а також на зменшення собівартості продукції на 15,2%.

Операційний прибуток підприємства збільшився на 106,4%, це збільшення вплинуло на зростання розміру чистого прибутку підприємства, який у 2006 році був більшим ніж у 2006 р. на 286,3 тис.грн. або на 118%.

Сума чистого прибутку також збільшилася на 286,3 тис.грн., що у відсотках становить 118%.

Облікова чисельність працюючих також зросла у 2007 р. на 22 робітника, що у відсотках становить 8%. Їх заробітна плата збільшилася на 186,5 тис.грн., або на 18,7%. Для виробництва цукру у 2007 році підприємство використало бурякової сировини у кількості 238545 т. Це дало можливість виробити 30056 т цукру та 287 т жому.

Основними споживачами продукції підприємства є населення Черкаської області, а також підприємства, що використовують цукор як сировину для свого виробництва (Черкаська рафінадна фабрика, Черкаська бісквітна фабрика, Шполянська фабрика кондитерських виробів та ін.). Споживачами жому ТОВ "Панда" є сільськогосподарські підприємства Корсунь-Шевченківського району та населення, що займається тваринництвом. Споживачами меляси є підприємства, що займаються спиртовим виробництвом та фермерські господарства, які займаються вирощуванням та відгодівлею тварин.

Збутом продукції на підприємстві займається відділ менеджменту та маркетингу. Обов’язками працівників даного відділу є пошук та оцінка ефективних каналів збуту цукрової продукції. Вони обирають оптимальні маршрути, за якими підвозиться продукція до замовників, заключають договори про поставку за рахунок підприємств-споживачів та ін.

Аналіз фінансового стану підприємства розпочнемо із розрахунку показників платоспроможності (ліквідності підприємства). Розрахунки будемо проводити на основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати діяльності підприємства за 2005-2007 рр., що подані в Додатках А і Б.

Платоспроможність (ліквідність) визначається здатністю підприємства до швидкого погашення своїх короткотермінових зобов'язань за платежами. Для здійснення таких операцій необхідні кошти, які підприємство може отримати, перевівши у гроші найбільш ліквідну частину своїх мобільних запасів або маючи достатній запас грошей у банку й у касі.

Оцінюючи ліквідність, розраховують три коефіцієнти:

- коефіцієнт покриття;

- коефіцієнт швидкої ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності.

1. Коефіцієнт покриття = Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів / Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів

2005 р.12361,9/17100,2=0,72

2006 р. = 25772,0/33101,6=0,78

2007 р. = 36824,3/47451,3=0,78

Коефіцієнт покриття (іноді його називають коефіцієнтом загальної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2, свідчить про можливість підприємства погашати поточні зобов'язання. Критичне значення коефіцієнта покриття прийняте за 1.

Як бачимо досліджуване підприємство в період 2005-2007 рр. знаходилося на низькому рівні ліквідності, що вказує на його недостатню платоспроможність.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності =(Оборотні активи – Запаси) + Витрати майбутніх періодів) / (Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014989376068115