Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
На любом рынке любой его субъект действует в соответствии с правилами этого рынка Они в свою очередь зависят от таких факторов, как количество участни...полностью>>
Экономика->Реферат
Россия уже достаточно продолжительное время находится на пути реформирования своей экономики, на стадии становления и утверждения рыночных отношений Э...полностью>>
Экономика->Реферат
Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений, поэтому из...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезностей а, следовательно, есть повышение жизненного уровня населения Сам по себе экономическ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.Розрахунок статей витрат які змінюються:

3.1.Економія фільтрувального полотна:

для дискових фільтрів% 280 х 3 х 14,00=111760 грн.

для патронних фільтрів: 170 х 2 х 14,00=4760 грн.

Загальна економія по витратам фільтрувального полотна:

11760-4760=7000=7 тис.грн.

3.2.Економія по електроенергії розраховується за формулою:

Ве=№вст. х tгод. х nдіб х Вв х Квик. / КпхЦе (3.7)

де: №вст.- витрачено електроенергії, Кв-год.;

tгод. - час роботи електродвигуна на добу, год.;

Nдіб. - кількість днів роботи підприємства на рік, діб;

Вв. – коефіцієнт, що вираховує втрати електроенергії в сітці підприємства

Квик. – коефіцієнт використаня електродвигунів по потужності

Кп. –коефіцієнт корисної дії електродвигунів;

Це.- вартість одної тис.Квтгод енергії, грн.

Розраховуємо витрати енергії до впровадження:

Ве=4 х 3 х 24 х 95 х 1,06 х 0,9 х 0,29 /0,985=7684,68 тис.грн.

Розраховуємо витрати енергії після впровадження:

Ве=10 х 2 х24 х 95 х 1,06 х 0,9 х 0,29 / 0,985=12807 тис.грн.

Всього перевитрат по електроенергії:

7684,68 – 12807 = -5122,32 тис.грн.

Витрати енергії на 1 тонну цукру:

12807/30057=0,42 тис.грн.

4.Розрахунок витрат праці та витрат на оплату праці:

4.1 Витрати по основній заробітній платі виробничих працівників, що обслуговують фільтри розраховуються в сумі:

- до впровадження заходу:

8 х 8х 3,45 х(95+5)=22080 грн

після впровадження заходу:

8 х 1 х 3,8 х (95+5)=3040 грн.

Додаткова заробітна плата робітників складе:

- до впровадження: 22080 х 0,5=11040 грн.

- після впровадження: 3040 х 0,5=1520 грн.

Фонд заробітної плати за виробничий період:

- до впровадження: 22080+11040=33120 грн.

- після впровадження: 3040+1520=4560 грн.

Загальна економія по фонду оплати праці працівників, що обслуговують фільтри:

- додаткова: 11040-1520=9520 грн.

- основна: 22080-3040=19040 грн.

Всього: 9520+19040=28560 грн.

Загальна сума відрахувань з фонду оплати праці:

- після впровадження: 4560 х 0,383=1746,48 грн.

Загальна сума економії:

28560 – 1746,48 = 26813,52 грн.

5. Амортизація:

- для дискових фільтрів

5 х 10000 х 0,15 = 7500 грн.

- для патронних фільтрів

41529,6 х 0,15 = 6229,44 грн.

6. Розрахуємо загальну економію за статтями витрат собівартості:

- на весь обсяг продукції:

7000-5122,32+26813,52=28691,2 грн.

7. Прибуток після впровадження заходу:

4757,3+28,69 = 4786 тис.грн.

Із проведених розрахунків можна зробити висновок, що собівартість продукції зменшилась на 28691,2 грн. Зменшились такі калькуляційні статті, як витрати на допоміжні матеріали (фільтраційне полотно), паливо та енергія на технологічні цілі, фонд оплати праці, відрахування з фонду оплати праці. Що стосується загально-виробничих витрат, то в зв’язку із тим, що об’єм виробництва не змінюється, вони залишаються незмінними.

3.2 Розрахунок економічної ефективності впроваджених заходів та їх вплив на результати діяльності підприємства

В табл.3.4 представимо показники змін, які відбудуться після впровадження вище вказаних заходів. Нижче проведемо аналіз показників ефекту від впровадження.

Таблиця 3.4

Розрахунок показників ефективності впроваджених заходів по заміні виробничих технологій на цукровому заводі ТОВ "Панда"

Показники

Заміна центрифуг

Заміна фільтрів

Загальні зміни

До впровадження

Після впровадження

До впровадження

Після впровадження

абсолютні

відносні

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг виробництва, тис. т

30,056

30,295

30,056

30,056

0,239

0,79

Прибуток від основного виробництва. тис. грн.

4757,3

4793,57

4757,3

4786,0

64,97

1,36

Витрати на оплату праці, грн.

23400,0

-

33120,0

4560,0

-51960,0

-4,4

Нарахування на заробітну плату, грн.

8962,2

-

12684,56

1746,48

-19900,28

-4,6

Амортизація

18750

26880

7500

6229,44

6859,44

0,47

Вартість основних фондів

4884,0

5067,75

4884,0

4926,84

226,59

4,6

У підсумку даного розділу зазначимо, що впровадження у виробництво нових технологій по заміні періодично діючих центрифуг на постійно діючі центрифуги та заміна дискових фільтрів на патронні дасть можливість ТОВ "Панда" збільшити обсяг виробництва цукру в тоннах на 0,79%, збільшити прибуток на 64,97 тис.грн., або на 1,36 %.

Тому, вважаю, що запропоновані заходи по удосконаленню фінансово-господарської діяльності є реальними для ТОВ "Панда" і потребують впровадження.

ВИСНОВКИ

Показники економічної ефективності є найважливішими інструментами реалізації економічної політики на рівні підприємств, регіонів, національної економіки. На рівні підприємств вони є ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень з організації ­інвестиційної діяльності, оптимізації витрати ресурсів, удосконалення цінової політики. На рівні регіонів і національної економіки показники економічної ефективності покликані бути основою обґрунтування інвестиційної політики, управління системою кредитування, удосконалення оподатковування.

Отже, вимірювання ефективності виробництва передбачає встановлення критерію економічної ефективності, який повинен бути єдиним для усіх ланок економіки - від підприємства до народного господарства в цілому. Таким чином загальним критерієм економічної ефективності виробництва є ріст продуктивності суспільної праці.

Слід зазначити, що рівень економічної ефективності в промисловості залежить від багатьох взаємопов’язаних факторів. Для кожної галузі промисловості в наслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності.

На закінчення варто зазначити, що обов’язковість у використанні (урахуванні) зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як по відношенню до внутрішніх чинників ефективності виробництва. Певне ігнорування підприємствами цієї вимоги може лише загальмувати темпи зростання ефективності.

Практична частина роботи містить розрахунок показників ефективності діяльності підприємства та їх аналіз. Дослідження проводилося на цукровому заводі ТОВ "Панда". Результати дослідження показали, що підприємство за період 2005-2006 рр. мало на кінець звітного періоду чистий прибуток, відповідно у сумі 242,3 тис.грн та 528,6 тис.грн. Позитивною є тенденція до збільшення даного показника за останні роки.

Для виробництва цукру у 2006 році підприємство використало бурякової сировини у кількості 238545 т. Це дало можливість виробити 30056 т цукру та 287 т жому.

Позитивною тенденцією у діяльності ТОВ «Панда» є збільшення матеріаловіддачі продукції, причому збільшення матеріаловіддачі на 2,8% супроводжується зменшенням матеріаломісткості продукції на 5,3%. У 2006 р. негативним є зменшення фондовіддачі на 1,5% та збільшення трудомісткості продукції на 0,011 н-год/чол.

Негативним явищем у фінансово-господарській діяльності підприємства є значне зниження показників ліквідності, що вказує на нестійке фінансове становище Товариства.

Також ми з’ясували, що під час основного виробництва на підприємстві є відхилення від нормативного значення по Україні такого показника, як вихід цукру із 1 т буряків, який становить близько 12,6% у загальній масі цукрової сировини, тому у третьому розділі роботи пропонується розробка заходів по впровадженню на ТОВ "Панда" заміни дискових фільтрів на патронні, які є більш потужними та дозволяють значно економити витрати на оплату праці та зменшити собівартість основного виробництва.

Впровадження даних технологій дасть можливість збільшити прибуток від виробництва цукру на 64,97 тис.грн. за сезон або на 1,36 %.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV

 2. Гридчина М Финансовый менеджмент. Курс лекций. – К.: МАУП, 2002.

 3. Гришан Ю. Напрями вдосконалення внутрішньогосподарського управління на підприємствах //Комерсант, №12, 2004 р. – С.55-59

 4. Губар Т.В. Поняття ефективного управління підприємством" //Економіка України, —2006, —№7, —С.19-23

 5. Іваненко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності, Київ.1999.

 6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152

 7. Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование.-К.:ЛНУП.- 1998.

 8. Кашуба В.І. Економіка праці. –К.,2004 С.315.

 9. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту. — Л.: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 264с.

 10. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.

 11. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підр. – К.: КНЕУ, 2002.

 12. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. – М.: ТЕСИС, 1999.

 13. Ковалёв В.В. Финансовый анализ; методы и процедуры. — М : Финансы и статистика, 2001. — 560 с.

 14. Коробов М. Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання.-2000.

 15. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. Київ. 2001.

 16. Макаровська Т. П. Економіка підприємства: Навчальний посібник -К.: МАУП, —2003. —298 с.

 17. Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України 10-12 квітня 2007 року. –К.:"Цукор України", 2007. – 220 с.

 18. Мних Є. В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. Львів.: Світ.-1998.

 19. Молотков К.В. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві //Економіка. Фінанси. Право.– 2005., – №7, – С.17-24.

 20. Навроцька І.В "Проблеми та перспективи розвитку сучасної цукрової галузі" //Економіка.Фінанси.Право., – 2007. – №6, – С.16-21.

 21. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля - Прес, 1999.

 22. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль.:Економічна думка. – 2001 р. – 454 с.

 23. Подсолонко Е.А. Менеджмент: теорія та практика 2003р. –380 с.

 24. Проценко С.А. Фінансовий аналіз на підприємстві. –Харків 2002 р – 410с.

 25. Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент як фактор економічного зростання // Фінанси України. – 2007. — № 11. – С. 32-40

 26. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 27. Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; —К.: Центр навчальної літератури, —2003. —435 с.

 28. Стадник В.В. Менеджмент, -К. 2003, -с.464

 29. Стирник І. Оптимізація управління підприємством будь-якої форми власності //Економічний журнал, №8, 2005 р. С. 31-42

 30. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посiбник.- 2-е вид., стер. - К.: Алерта, 2003.- 485 с.

 31. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

 32. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, —2003. —286 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014288425445557