Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Современная экономическая политика, имеющая целью достижение устойчивого экономического роста, связана с созданием основных институтов рыночной эконом...полностью>>
Экономика->Реферат
Расширение рынка наукоемкой продукции рассматривается отечественными учеными как важнейший фактор подъема экономики По их оценкам, возможности научног...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Единого мнения в отношении определения цены не существует Представители разных школ дают разные определения цены товара или услуги В теории ценообразо...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли Очень важно назначить цену таким образом, что...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналізуючи показники виконання плану по випуску та відвантаженню готової продукції, що подані в таблиці 2.5, можна сказати, що за 12 місяців 2006 року основні виробничі показники виконані, спостерігається зростання виробництва цукру до відповідного періоду минулого року. Зменшення відвантаження вторинної сировини порівняно із минулим роком відбулося у зв’язку із відсутністю відвантаження продукції до головного замовника ВАТ «Черкаська рафінадна фабрика» і зниженням попиту на вторинну сировину цукрового виробництва.

За 12 місяців 2007 року до головного замовника було відвантажено 21 тис.т вторинної сировини та залишків продукції, Черкаській бісквітній фабриці – 66,1 тис. т проти 30,4 тис. т у 2006 році. Через відсутність споживачів на залишкову продукцію цукрового виробництва на даний момент існує зменшення по даному показнику у порівнянні із минулим роком. За 2006 рік головному замовнику було відвантажено 14,1 тис. т, а у 2007 – тільки 2,8 тис. т.

Під час своєї виробничої діяльності на цукровому заводі витрачаються такі види енергетичних ресурсів: - дизельне паливо, мазут, вугілля, природний газ, бензин, електроенергія, та ін.

В таблиці 2.8 проаналізуємо планові і фактичні витрати по використанню паливно-енергетичних ресурсів в період 2006-2007 рр. В таблиці 2.9 буде представлено розрахунок витрат по використанню електроенергії на підприємстві.

Таблиця 2.8

Витрати паливно-енергетичних ресурсів

Показник

Од .виміру

Звіт минулого року

Звіт по 2007р.

Динаміка +, -

норма

факт

до 2006р.

до норми

Дизельне паливо

тон

387,5

420,1

418,3

+30,8

-1,8

Питома витрата води

Кг/м3

0,65

0,55

0,53

-0,02

-0,13

Мазут

тон

-

0,62

0,56

-0,6

-0,06

Природний газ

Тис.м3

38,84

61,6

47,9

+10,6

-13,7

Вугілля

тон

7,0

6,8

5,4

-1,6

-1,4

Бензин

тон

11,5

11,5

10,1

-1,4

-1,4

Таблиця 2.9

Виконання плану використання електроенергії

Показник

Од. виміру

Звіт минулого року

Звіт по 2007 р.

Динаміка +, -

норма

факт

до 2006р.

До норми

Питома вага електрики. КВт.год.м3

квт.год.м3

6,74

7,01

6,62

-0,39

-0,12

Витрата всього, тис. квт. год. в т ч.

т. квт. год.

3367,4

3449,6

3438,15

-11,45

+70,75

- виробниче споживання

т. квт.г од

3284,75

3364,8

3364,56

-0,24

+79,81

- комунальне споживання

Т .квт. год

82,65

84,873,59

73,59

-11,21

-9,06

Паливно-енергетичні ресурси на цукровому заводі протягом 2007 року використовувалися в межах призначених лімітів. Збільшення витрат дизельного палива у порівнянні із 2006 р. пояснюється збільшенням за послугами транспортування та доставки, збільшенням перевезення і переробки вторинної сировини, збільшенням виробництва на новій потоковій лінії на 21 тис. т виробленого цукру-сирцю, а також зміною відстаней транспортування продукції (змінилося кілька основних постачальників цукрових буряків) проти минулого року і застосуванням відповідних норм списання палива у 2007 році – 0,17 л/ткм проти 0,152 л/ткм у 2005 році.

Збільшення витрат природного газу у порівнянні із відповідним періодом минулого року пояснюється продовженням газифікації по опаленню цехів заводу та поетапним встановленням газових котлів. Адже у 2007 році додатково до діючих котлів було встановлено газові котли у санітарно-побутовому приміщенні і диспетчерській. Також збільшення по даному виду витрат пояснюється збільшенням робочих годин на облаштуванні нового цеху.

2.6 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень про витрати робочого часу в людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства. Для подальших розрахунків наведемо дані про кількість працівників та фонд оплати праці (табл.2.10).

Таблиця 2.10

Кількість працівників та фонд оплати праці ТОВ "Панда" у 2005-2007

ПОКАЗНИКИ

2005 р.

2006р.

2007р.

Відхилення

06/05

07/06

грн.

%

грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальна чисельність працівників підприємства, осіб

219

273

295

54

24,7

22

8

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

198

201

202

3

1,5

1

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн.

283,8

996,5

1183

712,7

250

186,5

18,7

Середньорічна заробітна плата 1 працівника, грн.

1296

3650

4010,2

2354

181,6

360,2

9,9

Середньооблікова чисельність інвалідів, осіб

8

7

4

-1

12,5

-3

43

Сума відрахувань на соціальні заходи

108,1

375,0

428,9

266,9

247

53,8

14,3

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

143

213

217

70

49

4

2

Фонд робочого часу, людино-годин

14768

15189

15237

421

2,9

48

0,32

З нього відпрацьовано

11916

12939

13321

1023

8,6

382

3

Згідно даних табл. 2.10, бачимо, що фонд оплати праці штатних працівників у 2006 р. порівняно із 2005 р. збільшився на 712,7 тис грн або на 250%. У 2007 р. порівняно із 2006 р. даний показник зріс на 186,5 тис.грн, або на 18,7%. Від так відбулось і збільшення рівня середньої заробітної плати по підприємству на 9,9 грн. у 2007 р.

Отже, дослідженням показників ефективності діяльності ТОВ «Панда» було встановлено, що за період 2005-2007 рр. оборотні кошти підприємства збільшилися на 42,9%. Найбільшу питому вагу у загальній структурі оборотних коштів займала частка готової продукції – 48,2%, а також дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 42,6%. Тому однією із пропозицій по удосконаленню управління оборотними коштами підприємства буде впровадження заходів по прискоренню періоду обертання коштів ТОВ «Панда», що дасть змогу вивільнити певну частину оборотних активів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001676082611084