Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Лабораторная работа
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навики розрахунку вартості об’єкта права інтелектуальної власності, що виступає в...полностью>>
Экономика->Лабораторная работа
Мета: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з розрахунку теперішньої та майбутньої вартості грошей, що є підґрунтям для проведен...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, а саме виробити уміння узагальнювати отримані результати, порівнювати їх з анал...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Завдання 1 Розрахувати вплив факторів на випуск продукції в натуральному виразі (в абсолютних та відносних показниках), якщо кількість обладнання за п...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Основи економічної теорії

на тему:

Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки

Миколаїв – 2009

Зміст

Вступ

1 Загальні принципи та інструменти державного регулювання

1.1 Податково-бюджетна система

1.2 Бюджетна система

1.3 Цінове регулювання

1.4 Грошово-кредитне і валютне регулювання

1.5 Кредитна політика

1.6 Зовнішньоекономічне регулювання

2 Досвід державного регулювання зарубіжних країн

2.1 Американська модель

2.2 Японська модель

3 Державне регулювання економіки Україні в умовах кризи

3.1 Становлення економічних функцій Української держави

3.2 Cитуація в Україні під час кризи

Висновки

Список літератури

ДодатОК

ВСТУП

Наявність двох основних концепцій економічної політики держави є відображенням тісного взаємозв’язку в реальному житті між державним регулюванням економіки та її ринковим саморегулюванням. Держава і ринок визначають напрям, в якому розвиваються економічні процеси. Обсяги регулюючих функцій, які виконують держава і ринок, час від часу змінюються. Серед головних чинників таких змін – рівень розвитку продуктивних сил, політична орієнтація країни, характер історичного етапу, на якому знаходиться суспільство, його соціальна структура, національні особливості та ін.

Там, де порушувалася гармонія взаємодії ринку і держави, країни потрапляли до глибокої кризи. Якщо взагалі відкидається ринок, логіка економічних процесів призводить таку державу до повної стагнації. Більш ніж півстолітня практика колишнього Радянського Союзу на рубежі 70 – 80-х років завершилася глибокою і всеосяжною кризою.

Якщо ж, навпаки, суспільство розвивається тільки на основі ринкових механізмів, вільної конкуренції, тоді їх сліпа стихія також призводить до потужних соціальних струсів. Весь західний світ у зв’язку з такою практикою пережив у 1929 – 1933 рр. часи „великої депресії” і зробив відповідні висновки, створивши систему державного економічного регулювання.

Знайти розумне співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням – одне з ключових завдань, яке на сьогодні постало перед Українською державою. Україна має формувати таку національну модель ринку і державного регулювання економіки, яка враховувала б історичні реалії та сучасний зарубіжний досвід.

Основна мета даної курсової роботи полягає у вивчені особливостей державного регулювання економікою.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

 • дослідити особливості політики державного регулювання економіки;

 • розглянути концепції макроекономічної рівноваги як підґрунтя економічної політики держави;

 • визначити основні функції державного регулювання економіки;

 • проаналізувати національні особливості державного регулювання економіки.

Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають у процесі державного регулювання економіки.

Об’єктом курсової роботи є система державного регулювання економіки.

1 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Державне регулювання — це форма цілеспрямованого впливу держави на економіку з метою забезпечення і підтримки її функціонування в заданому режимі, зміни і розвитку економічних відносин і взаємозв'язків. Регулювання здійснюється за допомогою системи норм, що регламентують поведінку суб'єктів, що хазяюють, як за допомогою адміністративних методів впливу (закони, накази, інструкції), так і через систему економічних методів і регуляторів (ціни, податки, банківські відсотки, пільги, санкції і т.д.).

Державне регулювання має свої функції, інструменти й органи.

Основні функції державного регулювання полягають у наступному:

1. Підтримка пропорційності виробництва і споживання, антициклічне регулювання.

2. Підтримка і розвиток конкуренції, антимонопольні заходи.

3. Перерозподіл і вирівнювання доходів, соціальний захист малозабезпечених шарів суспільства.

До інструментів, чи методам, державного регулювання відносяться:

• податково-бюджетна система (фіскальна);

• цінове регулювання;

• кредитно-грошове регулювання;

• зовнішньоекономічне регулювання (мита, ліцензії, квоти).

Податково-бюджетна, чи, як її ще називають, фіскальна система, є найбільш сильним засобом державного регулювання економіки.

Розглянемо функції і методи державного регулювання більш докладно.

  1. Податково-бюджетна система

Оподатковування — це метод розподілу прибавочної вартості між суб'єктами, що хазяюють, і державою. Податки є обов'язковими платежами, що стягуються державою з підприємств і громадян відповідно до законодавчих актів.

Ставки податків установлюються Верховною Радою, а також місцевими Радами в межах їхньої компетенції відповідно до відповідних законів про оподатковування і не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Застосування методів і способів оподатковування, визначення видів, ставок і порядку сплати податків складають податкову політику держави, що є одним з найголовніших важелів державного регулювання економіки.

Держава проводить податкову політику, розробляючи і приймаючи податкові закони. На сьогоднішній день в Україні створена досить велика нормативна база по оподатковуванню, створений Податковий кодекс України.

Система оподатковування — це сукупність податків, зборів, мита, інших обов'язкових платежів, стягнутих у встановленому порядку в державний і місцеві бюджети і позабюджетні фонди.

Система оподатковування в Україні будується на принципах обов'язковості, рівнозначності і пропорційності, рівності і недопущення податкової дискримінації, стабільності, економічній обґрунтованості, рівномірності сплати і єдності підходу. У цілому система оподатковування повинна забезпечити оптимізацію структури розподілу і перерозподіли національного доходу з метою стимулювання матеріального виробництва, підвищення його ефективності і на цій основі найбільш повного задоволення державних і соціальних потреб.

Принципи побудови системи оподатковування, види податків, зборів і обов'язкових платежів, платники податків, об'єкти оподатковування, порядок зарахування і розподілу податків, порядок їхнього числення і терміни сплати, а також відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюються Законом України «Про систему оподатковування».

У загальному випадку податки підрозділяються на:

• загальнодержавні;

• регіональні (у випадку федерального пристрою держави);

• місцеві.

Місцеві податки і збори встановлюються місцевими Радами, але лише відповідно до приведеного переліку й у рамках граничних розмірів ставок, установлюваних законами України.

Залежність податкових надходжень від величини ставки податку характеризується так називаної кривої Лаффера. По Лафферу, оптимальної є середня сумарна ставка прямих і непрямих податків у розмірі 37,7%. Саме при такій ставці досягається максимальний рівень податкових надходжень у бюджет. В Україні ж, по оцінках фахівців, при сьогоднішній системі оподатковування середня сумарна ставка прямих і непрямих податків складає близько 80%. Якби ця ставка була 37,7%, український бюджет одержував би в три рази більше платежів.

Крім того, як показує досвід країн з розвитий ринковою економікою, для нормального функціонування економіки необхідно, щоб сумарний розмір оподатковування не перевищував однієї третини прибутку, отриманої підприємством. Перевищення зазначеної оцінки підриває основи відтворення і веде до розбалансування економіки. В Україні при декларованому рівні оподаткування прибутку 30%, що в загальному відповідає світовій практиці, фактично ж з урахуванням ціноутворення, порядку визначення витрат і обчислення прибутку, нерівномірності податкових пільг, особливостей методики числення і порядку сплати податків у підприємств вилучається понад 50%, а в деяких випадках — 70-80% прибутку.

Сьогодні пріоритетними напрямками реформування системи оподатковування є зниження розмірів ставок податків і інших обов'язкових платежів шляхом розширення бази для нарахування податків за рахунок скорочення і скасування пільг при визначенні об'єктів оподатковування, стабілізація ставок і термінів сплати податків.

Закон України «Про систему оподатковування» визначає, що ставки загальнодержавних податків, порядок їхнього числення і сплати можуть встановлюватися і змінюватися тільки спеціальними законами по оподатковуванню. Цим же законом передбачено, що ставки і механізм стягування податків не можуть уводитися законами про Державний бюджет на відповідний рік.

1.2 Бюджетна система

Мобілізація фінансових ресурсів у розпорядження держави і напрямок їх на фінансування загальнодержавних нестатків забезпечується загальнодержавними фінансами. До загальнодержавних фінансів відносяться: бюджет, державне обов'язкове страхування і позабюджетні цільові фонди.

Бюджет — це форма утворення і витрати коштів для забезпечення функціонування державної влади.

Державний бюджет являє собою кошторис грошових доходів і витрат держави на визначений період часу (рік, квартал, місяць). Іншими словами, це фінансовий план країни чи іншого адміністративно-територіального утворення (області, району, міста).

Принципи розподілу доходів і витрат між бюджетами різного рівня визначаються Законом України «Про бюджетну систему України».

Відповідно до цього закону бюджет має чотирьохрівневу структуру. Бюджет підрозділяється на:

1) центральний бюджет;

2) бюджети областей;

3) бюджети районів і міст;

4) районні бюджети в містах і відповідні їм бюджети в сільській місцевості.

Бюджети, названі в пунктах 2, 3 і 4, разом звуться місцевих бюджетів. На практиці ця структура обмежена трьома рівнями, оскільки районні бюджети і відповідні їм бюджети на селі, будучи інститутами, що доповнюють, найчастіше не виділені з районних (міських бюджетів).

До основних сфер діяльності, фінансуємим з місцевих бюджетів, можна віднести комунальне господарство, сферу соціального забезпечення, житлове господарство, сферу освіти, а також культуру і спорт.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... методом державного регулювання економіки є державне економічне програмування, що охоплює численні цілі та весь набір інструментів державного регулювання ... економіки. Діяльність підприємств з державною формою ...
 2. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... ість контролю над державними апаратами. Методи державного регулювання економіки: 1) за формами впливу: прямі і непрям ... інструментів бюджетної, податкової, грошово-кредитної та інших напрямів політики. Тема 7. Державне регулювання зовн ...
 3. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  ... як інструмент державного регулювання економіки Студентки 2 курсу 15 групи денної форми навчання Факультету ... їх формування та напрямах використання, а виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їхнього ...
 4. Державне регулювання економіки (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї господарські системи через модифікацію форм і методів державного регулювання. Удосконалення державного регулювання в країнах колишньої адм ... обладнання, четверту частину наукових приладів та інструментів, що виробляються. Прямо чи опосередковано ...
 5. Ринок і державне регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  ... 3 Політика державного регулювання 3.1 Основні функції державного регулювання 32 3.2 Основні форми державного регулювання 34 3.3 Методи державного регулювання економіки 38 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002007007598877