Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Контрольная работа
устанавливают порядок создания, реорганизации и упразднения управляемых объектов – предприятий, учреждений и организаций, регулируют стороны их деятел...полностью>>
Государство и право->Реферат
Действующее арбитражное процессуальное законодательство, организация деятельности арбитражных судов, профессиональная подготовка судей должны обеспечи...полностью>>
Государство и право->Контрольная работа
Сущность и социальное назначение административного права, специфика административно-правового регулирования общественных отношений раскрываются при ан...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
Неограниченная свобода людей в обществе может привести к хаосу, произволу, поэтому в демократических государствах границы свободы личности определяютс...полностью>>

Главная > Лекция >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План лекції

1. ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ

  1. Поняття, сутність і завдання, перевірки показань на місці

1.2. Підготовка до перевірки показань на місці

1.3. Особливості тактики перевірки показань на місці

1.4. Фіксація перевірки показань на місці

2. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

2.1. Поняття, сутність і види слідчого експерименту

2.2. Організаційні і тактичні принципи провадження слідчого експерименту.

2.3. Підготовка до слідчого експерименту.

2.4. Експеримент, моделювання і реконструкція, загальнонаукові засоби одержання інформації в ході слідчого експерименту

2.5. Тактичні прийоми проведення слідчого
експерименту та управління ним

2.6. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту

  1. Поняття, сутність і завдання, перевірки показань на місці

У ситуаціях, коли слідчий, суд сумніваються в об'єктивності і вірогідності сприйнятого учасником кримінального процесу мате­ріального середовища, у якому виникла і розвивалася подія злочи­ну, проводиться слідча дія, що дозволяє перевірити об'єктивність показань суб'єкта.

Суб'єктами перевірки показань на місці є злочинець (обвину­вачений, підозрюваний), потерпілий, свідки-очевидці, що спосте­рігали подію злочину або були учасниками і запам'ятали мате­ріальне середовище — речову обстановку, свідками якої вони були.

Сутність перевірки показань на місці полягає в тому, що вірогід­ність раніше даних показань особи (свідка, потерпілого, обвинува­ченого) встановлюється шляхом зіставлення його уявного образу з дійсною обстановкою на місцевості. Одночасне сприйняття і зіста­влення двох інформаційних потоків, що йдуть із різних джерел, є однією із специфічних особливостей перевірки показань на місці.

Завданнями перевірки показань на місці є: а) встановлення фак­ту відповідності раніше отриманих показань і дійсної обстановки на місцевості; б) з'ясування того, чи дійсно особа перебувала на цьому місці в момент здійснення події, що перевіряється, або ін­формація про неї почерпнута з інших джерел.

Цілями перевірки показань на місці можуть бути: а) уточнення окремих обставин, наприклад, де саме знаходиться пункт, в якому відбувалися події; хто і де перебував; звідки і хто з'явився; що і куди переміщалося і т.д.; б) відшукання ще не виявлених слідів події, котрі повинні бути, якщо показання відповідають дійсності; в) «ви­пробування на поінформованість», тобто вказівка на реально існу­ючі деталі обстановки, знання яких свідчить про поінформованість особи про подію; г) перевірка об'єктивності суперечливих показань двох і більше осіб, що перебували, за їх словами, на місці події.

Перевірка показань на місці — це досудова слідча дія, яка по­лягає в зіставленні і порівнянні змісту сліду пам'яті суб'єкта кри­мінального процесу з реальною обстановкою на місці.

У радянському законодавстві України перевірка показань на місці як самостійна дія була відсутня, а її перевірочна функція роз­глядалася як тактичний прийом і входила до складу слідчої дії «Від­творення обстановки і обставин події».

Перевірка показань на місці є близькою до огляду, оскільки вона також проводиться на місці події, де суб'єкт спостерігав матері­альну обстановку. Однак огляд за своєю сутністю відрізняється від перевірки показань. При огляді суб'єкти сприймають і досліджу­ють обстановку місця події, а тому огляд є активною дією. У ході перевірки суб'єкт, перебуваючи на місці події, порівнює реальну обстановку з уявним образом (слідом пам'яті) і повідомляє, демон­струє, що реальна обстановка збігається з його ідеальним відобра­женням, про яке він розповів на допиті.

Перевірка показань на місці схожа з впізнанням, оскільки впіз­наючий порівнює об'єкт, що впізнається, зі змістом уявного обра­зу — сліду пам'яті. При перевірці суб'єкт показує на місці реаль­ний предмет, схожий на той, який спостерігав раніше і запам'ятав. При впізнанні суб'єкт для пошуку схожого об'єкта, що впізнаєть­ся, вибирає його з декількох однорідних, а при перевірці на місці суб'єкт не вибирає об'єкт, що впізнається, серед однорідних, оскіль­ки цю умову практично не можливо виконати.

Такі деякі відмінності перевірки показань на місці від схожих слідчих дій.

1.2. Підготовка до перевірки показань на місці

Підготовка до перевірки показань включає: попередній допит, рекогносцировку, планування і тактико-технічне забезпечення слід­чої дії. Для перевірки показань характерною є ситуація, коли обви­нувачений, підозрюваний, потерпілий чи свідок заявляє, що він добре запам'ятав певне місце, його розташування в просторі і може показати, як туди пройти, яку він бачив і запам'ятав обстановку, показати окремі предмети.

Перед перевіркою слідчий допитує особу, показання якої пере­віряються, уточнює, чи дійсно свідок знає це місце, як повно він описує його, який маршрут до місця і, головне, чи готовий він доб­ровільно показати і розповісти про все сприйняте. Добровільну зго­ду особливо важливо встановити, якщо перевіряються показання обвинуваченого, його щирий намір доказати якусь обставину. Слід мати на увазі, що обвинувачений може використати перевірку по­казань на місці для втечі, встановлення зв'язку зі співучасниками і т. под.

Рекогносцировка — це попереднє ознайомлення слідчого з місцем, де проводитиметься перевірка. Слідчий згідно з показан­нями особи, що перевіряється, повинен пройти по маршруту і перш за все сам переконатися, що реальна обстановка місця події відпо­відає показанням, а там, де є прогалини, зробити помітки, щоб уточ­нити їх в ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме перевірку показань.

Планування. Після рекогносцировки слідчий складає план,
визначає учасників перевірки, «програє» маршрут руху, погоджує
охорону перевірки, вибирає час її проведення. Перевірка прово­
диться в основному в світлий час доби, доцільніше, коли інтенсив­
ність руху на маршруті проходження зменшується. Саме місце охо­
роняється особливо. Разом з технічним помічником слідчий намі­
чає «опорні точки», де треба зупинити рух для уточнення маршруту,
і «точки зйомки», із яких буде здійснюватися фіксація. При підго­
товці до перевірки показань на місці слід повторно допитати осо­
бу, чиї показання перевірятимуться, з метою уточнення і деталіза­
ції відомостей про обстановку і предмети на місці майбутньої пе­
ревірки, маршруту руху до нього і визначення основних орієнтирів
на місцевості.

1.3. Особливості тактики перевірки показань на місці

При перевірці показань на місці обов'язковою є участь особи, чиї показання перевіряються. Якщо особа відмовляється брати участь у перевірці, слідча дія не проводиться, вірогідність пока­зань перевіряється іншими засобами.

Після збору учасників перевірки слідчий пояснює всім її учас­никам (понятим, фахівцям, технічним помічникам), крім особи, чиї показання перевіряються, мету слідчої дії, розповідає про примір-ний маршрут руху і засоби, зачитує з протоколу допиту деякі момен­ти з тим, щоб поняті знали, яким шляхом поведе особа, що переві­ряється, які предмети вона обов'язково повинна показати, підтверд­жуючи об'єктивність своїх показань. Ці обставини слід відзначати в протоколі.

Основним тактичним правилом проведення перевірки показань на місці є самостійність дій особи у виборі маршруту руху і пока­зу об'єктів, що ілюструють її пояснення. Якщо той, хто перевіря­ється, — особливо небезпечний злочинець, то його з'єднують з конвоюючим наручниками (один наручник — на руці того, хто пе­ревіряється, другий — на руці конвоїра). Для цих цілей наручники бажано роз'єднувати тросиком або ланцюжком на 20—50 см. Тоді обвинувачений завжди буде слідувати декілька попереду конвоїра. Інакше на фотознімках, відеозапису створюється видимість, що того, хто перевіряється, веде конвоїр. На це обвинувачувані іноді посилаються в суді. Зрозуміло, в подібних випадках охорона не об­межується одним конвоїром, звичайно це група з кінологом.

Тактична схема цієї слідчої дії виглядає так. Після прибуття учас­ників слідчої дії в пункт, звідки намічено розпочати перевірку по­казань, слідчий шляхом постановки запитання пропонує особі, чиї показання перевіряються, зазначити шлях до місця події, і вся гру­па рухається вказаним нею маршрутом. При цьому особа, чиї по­казання перевіряються, повинна рухатися декілька попереду інших учасників, показувати місця і об'єкти, пов'язані з розслідуваною подією, давати пояснення з приводу події, що відбулася, і супровод­жувати їх демонстрацією окремих об'єктів. Прибувши на місце події, особа, чиї показання перевіряються, вказує його загальні кор­дони, обстановку, предмети і обставини, про які вона раніше дала показання, пояснює їх зв'язок із подією, що перевіряється, указує на зміни, що відбулися в обстановці. З метою конкретизації і пере­вірки раніше отриманих показань особі, що перевіряється, можуть бути поставлені уточнюючі, деталізу ючі і контрольні запитання. Характерним тактичним прийомом є те, що особа, чиї показання перевіряються, дає пояснення з «випередженням». Наприклад, якщо вона повідомляє про подію, що відбулася на певному місці, то по­передньо в присутності понятих на деякому віддаленні від нього розповідає про деталі обстановки, а потім, наблизившись до об'єк­та, вказує на них, підтверджуючи цим правильність свого повідом­лення.

При перевірці показань на місці необхідно повністю виключи­ти можливість якогось підказування або навіювання. Навіть помі­тивши деяку невідповідність фактичних даних, що містяться в по­казаннях і навколишньому оточенні, не варто квапитися з вказів­кою особі, що перевіряється, на цю обставину.

Аналізуючи показання і результати їх перевірки на місці, треба мати на увазі, що їх відповідність говорить лише про те, що даній особі відома обстановка події. Завдання слідчого — встановити, чи є джерелом цієї поінформованості особисте перебування даної особи на цьому місці в момент події злочину або її поінформова­ність виходить з іншого джерела.

При доборі та інструктажі понятих слід враховувати, що пере­вірка показань на місці вимагає від них особливої уваги, щоб вони могли не просто засвідчити факт провадження слідчої дії та її ре­зультат, а вникнути в хід події і свідомо засвідчити, а при необхід­ності підтвердити, як саме відбувалася дія, чи слідувала дана особа на місце перевірки самостійно або її привели, сама розповідала про деталі обстановки або підтверджувала правильність сказаного іншими і т. под.

1.4. Фіксація перевірки показань на місціЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... іальних знань із судової балісти­ки — розділу криміналістики, який вивчає ручну вогнепальну ... ЛЕКЦІЇ. ВСТУП. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ І КРИМІНАЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ. 2. ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛ ...
 2. Завдання криміналістики на сучасному етапі правові і етичні засади криміналістичної тактики ос

  Реферат >> Государство и право
  ... .:Лань, 2001.-928с. 7. Криміналістика (криміналістична технікаО: Курс лекцій/ П.Д.Біленчук, А.П.Гель, М.В.Салтевський ... , Г.С. Семаков.- К.:МАУП, 2001.- 216 с. 8. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика ...
 3. Кримінальний процесуальний закон

  Реферат >> Право, юриспруденция
  ... осіб. Висновки ВСТУП Основні положення лекції вже знайомі курсантам після ... права, конституційним правом, кримінальним правом, криміналістикою, оперативно-розшуковою діяльністю ... необхідно нагадати основні положення лекції, які відображають ключові моменти ...
 4. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  ... . Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М., 1991. Франкл В. Человек в поисках ... ії. ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Ж. П І А Ж Е. Питання лекції: Ж. Піаже і його робота. Генетична еп ... іжних з нею дисциплін (правознавства, криміналістики, соціології, етнографії і ін.). ...
 5. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  ... Н∕Д., 1996-т.1,2. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996. ЛЕКЦІЯ 7 ТЕМА 6. Розвиток психології в епоху Відродження ... філософії, естетики, педагогіки, етики, кри­міналістики і багатьох інших наук. Посилаючись на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020108222961426