Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
3 1 3 Обеспечение качества выпускаемой продукции, за счет подбора поставщиков сырья и материалов, постоянного взаимодействия с ними с целью получения ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Сделайте вывод о том, какие виды продовольственных товаров пользовались в IV квартале 2007 г в данном магазине повышенным спросом, о зависимости спрос...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В реальных условиях хозяйственной деятельности любому предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний экономический анализ своего состоя...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Статистичне спостереження являє собою науково організовану роботу із збирання масових первинних даних про кількісну сторону суспільного життя Загальна...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Наукові основи економічного аналізу

1. Суть та метод економічного аналізу.

Аналіз – це розклад, розчленування, метод наукового дослідження, що полягає в реальному або уявному розкладі об’єкту дослідження на складові частини з подальшим виділенням їх властивостей та взаємозв’язків.

Економічний аналіз є методом вивчення економічних об’єктів, процесів, явищ та взаємозв’язків між ними за допомогою економічних показників.

2. Мета та основні завдання економічного аналізу.

Метою економічного аналізу є характеристика стану господарюючих суб’єктів, їх результатів діяльності та визначення і кількісна оцінка факторів, що на них впливають.

Основні задачі аналізу:

 1. Визначення базових показників для планування майбутньої діяльності.

 2. Оцінка результатів діяльності підприємства та окремих структурних підрозділів.

 3. Визначення резервів та шляхів підвищення ефективності господарювання.

 4. Підготовка матеріалів для вибору оптимальних управлінських рішень.

Процес управління

Збір інформації

Аналіз

Розробка і прийняття управлінських рішень

3. Предмет економічного аналізу та основні його принципи.

Предметом економічного аналізу є методика вивчення фінансово-господарської діяльності підприємств, їх структурних підрозділів чи об’єднань з метою підвищення ефективності діяльності.

Показники:

 1. Випуск продукції в вартісному та натуральному виразі.

 2. Кількість спожитих матеріальних ресурсів.

 3. Чисельність промислово-виробничого персоналу.

 4. Вартість основних виробничих фондів.

 5. Продуктивність праці.

 6. Матеріаловіддача.

 7. Фондовіддача.

 8. Фондоозброєність.

 9. Собівартість продукції.

 10. Дохід від реалізації продукції.

 11. Валовий прибуток.

 12. Операційний прибуток.

 13. Чистий прибуток.

 14. Рентабельність виробництва продукції.

 15. Рентабельність продаж.

 16. Рентабельність загальна (активів).

 17. Рентабельність власного капіталу.

Принципи економічного аналізу:

 1. Принцип науковості.

Передбачає використання найновіших досягнень економічних, технічних, фундаментальних, соціальних наук і методології аналізу господарської діяльності.

 1. Принцип об’єктивності аналітичних висновків.

Передбачає дослідження реальних явищ і процесів господарської діяльності, причинно-наслідкових взаємозв’язків за достовірними даними, використання офіційної статистичної та фінансової звітності.

 1. Принцип системності і комплексності.

Вимагає розгляду всіх явищ і процесів господарської діяльності як складових єдиної системи, що взаємопов’язані. Кожен об’єкт можна представити як систему, що складається з основних елементів: вхід, процесор, вихід, зворотній зв’язок.

Вхід

Процесор

Вихід


Зворотній зв’язок

 1. Принцип оперативності.

Вимагає проведення економічного аналізу своєчасно і чітко з негайним втіленням в життя його висновків.

 1. Принцип конкретності і дієвості.

Вимагає дослідження актуальних питань і головних напрямків господарської діяльності та використання висновків і рекомендацій в подальшому управлінні підприємством.

4. Місце економічного аналізу в системі дисципліни та його зв’язок з іншими дисциплінами.

Економічний аналіз пов’язаний з фундаментальними економічними дисциплінами та науками, галузевими, соціальними, правовими, технічними дисциплінами. Особливий зв’язок, що підтверджується на практиці з такими науками як менеджмент, облік, аудит, статистика, фінанси.

5. Основні етапи проведення економічного аналізу.

До основних завдань економічного аналізу відносяться:

 1. Об’єктивна оцінка роботи підприємства.

 2. Визначення впливу факторів і причин відхилень від прогнозованих та запланованих.

 3. Визначення та організація використання резервів підвищення ефективності виробництва, підготовка відповідних управлінських рішень.

 4. Дослідження новацій, аналіз їх ефективності та сприяння їх поширенню.

 5. Дослідження конкурентноздатності підприємства та кон’єктури ринку.

 6. Визначення реальності і напруженості планових завдань.

Як правило, виконання цих завдань проводиться в три основних етапи:

 1. Попередня оцінка і збір інформації (підготовчий етап).

 2. Визначення відхилень від бази порівняння, аналіз факторів і причин впливу на результативні показники (аналітичний етап).

 3. Узагальнення результатів аналізу, розробка висновків та пропозицій (заключний етап).

6. Структура аналітичного процесу та класифікація економічних показників.

Аналітичний процес складається з кількох видів самостійних робіт, кожна з яких поділяється на самостійні операції.

Аналітична операція – це сукупність дій над цифровим матеріалом з метою отримання аналітичних показників.

Бувають трьох видів:

 1. Механічні – пошук і отримання різноманітних нормативних, звітних та поза облікових даних, їх фіксація, запис у формі таблиць, передача і зберігання.

 2. Переробка – виконання різноманітних аналітичних розрахунків за допомогою методів економічного аналізу та інших дій, а також систематизація, групування і упорядкування отриманих досліджень.

 3. Творчі – складення і формування аналітичних висновків, розробка рекомендацій та пропозицій щодо подальшого управління господарськими процесами; використання нестандартних і новітніх способів обробки аналітичної інформації та її упорядкування.

Всі типи операцій тісно взаємопов’язані. Вдосконалення економічного аналізу іде в напрямку скорочення, спрощення механізації механічних та переробних операцій, а застосування системного підходу дозволяє формалізувати та уніфікувати творчі операції.

Економічний аналіз базується на дослідженні ряду аналітичних показників господарської діяльності, що сформовані в систему.

Система показників – це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звідності (агрегування) і подільності, пов’язаний з іншими, але не дублює їх (наприклад, таблиця основних техніко-економічних показників).

Аналітичні показники можна класифікувати за рядом ознак:

 1. По відношенню до результату діяльності:

  • факторні – впливають на результативні.

  • результативні – показники, що зазнають впливу різних факторів.

 2. За змістом досліджуваних економічних явищ:

  • кількісні – характеризують розміри об’єктів, ресурсів.

  • якісні – характеризують суттєві властивості та ефективність використання ресурсів.

 3. За характером відображення економічних явищ:

  • натуральні;

  • умовно-натуральні;

  • вартісні;

  • трудові.

 4. За ступенем охоплення:

  • загальні – характеризують результати роботи підприємства, незалежно від галузі.

  • часткові – мають галузеву специфіку.

7. Основні форми викладення аналітичного матеріалу.

В економічному аналізі використовується три основних форми представлення дослідження:

 1. Таблична.

Таблиці бувають двох видів:

  • порівняльні (відображає відхилення і темп зростання показників одного року від іншого);

  • статистичні (відображає аналітичні показники за ряд років та індекси (%) їх змін).

Вимоги до аналітичних таблиць:

 • лаконічність;

 • вичерпність;

 • компактність.

 1. Графічна.

Представлення аналітичного дослідження у вигляді графіків та діаграм і є ілюстрацією табличної та текстової форми.

 1. Текстова.

Представляє опис проведених розрахунків, формул, розкриття первинної інформації, пояснення до таблиць, до факторного аналізу та формулювання висновків і пропозицій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... Наукові основи економічного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Зміст, функції та завдання економічного аналізу в ринковій економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3. Місце і роль економічного аналізу ...
 2. Метод економічного аналізу

  Учебное пособие >> Экономика
  ... економічного аналізу та основні напрями його здійснення Зв’язок економічного аналізу з іншими науками. 1. Роль аналізу ... ІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Наукова організація аналітичної роботи – основа прийняття ефективних управл ...
 3. Види та методи економічного аналізу

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і завдання економічного аналізу………………………….стор.5 2. Основні категорії економічного аналізу……………………………стор.6 3. Види економічного аналізу………………………………………….стор.9 4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками ...
 4. Предмет економічного аналізу та його значення в умовах ринкової економіки

  Изложение >> Экономика
  ... будь-якої науки, у тому числі і для “ Економічного аналізу". Як наука економічний аналіз (далі ... на промислово-виробничі і невиробничі. Основу виробничої потужності підприємства складають ... , а також норми, які є основою розрахунку потреби підприємства у МР ...
 5. Етапи економічного аналізу і його організація.

  Реферат >> Математика
  ... економічного аналізу і його організація. Етапи економічного аналізу. Оформлення результатів проведеного аналізу. Організація аналізу ... Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління має власну метрологічну основу ... іших напрямках розвитку науки та техніки ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018939971923828