Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Является пра-пра-правнуком Павлы Матвеевны Лермонтовой (то есть внучатый племянник М. Ю. Лермонтова. Н. Н. Купреянов приходится также внучатым племянн...полностью>>
История->Реферат
Получила образование под руководством профессора Лагорио, впервые появилась со своими произведениями на публичных выставках в 1876; получила 2 серебря...полностью>>
История->Реферат
Окончил училище топографов , после чего недолго работал землемером . После этого получил образование в Академии художеств (1849—1857; ученик П. В. Вас...полностью>>
История->Реферат
Сын дворянина Аполлона Александровича Майкова, некогда служившего директором Императорских театров, и Серебряковой Наталии Ивановны; воспитывался в Са...полностью>>

Главная > Конспект >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Крім кочівництва, що було привілеєм вищих про­шарків суспільства, хозари займалися землеробством, різноманітними ремеслами, посередниц­твом у міжнародній торгівлі. На рівні свого часу перебувала військова справа, розвитку якої сприяла Візантія, зацікавлена в боротьбі хозарів зі слов’янами. В цілому ж їхнє суспільство переступило рубіж докласових відносин. Серед низів були поширені язичницькі вірування, верхівка на певних етапах приймала іслам, христи­янство та іудаїзм.

На північних кордонах сучасної України в І тис. н. е. також кипіло життя. Тут, північніше басейнів Прип’яті та Десни, мешкали балтські племена. Вони тісно контактували зі слов’янами. Останні виявляли вели­ку активність і вже у І тис. н. е. асимілювали значну частину балтів на землях сучасних Росії та Білорусі.

Висновки до теми. Україна має дуже давнє і надзвичайно яск­раве доісторичне минуле. Її землі населяло роз­маїття народів і племен, а перші люди з’явилися тут ще 1 млн. років тому. Події, що сталися на українських теренах у первісні часи, були не тільки підґрунтям власне української національної історії. Вони суттєво вплинули на історичний процес усієї Східної Європи, а деякі з них зу­мовили історичні долі народів величезних об­ширів Євразійського континенту.

Пояснюється це геополітичним місцем України на карті Європи. Усілякі новації зі стародавніх культур­них центрів Середземномор’я потрапляли у Східну Європу саме через територію України. Так, з Балкан, прийшло сюди землеробство. Близько 6 тис. років тому з надчорноморських степів почалося роз­селення індоєвропейських народів. Північно-Західна Україна, де ще за доби бронзи зароджується праслов’янський етнічний масив, стала батьківщиною не тільки власне українців, а й більшості слов’янських народів. Звідси, з часом, відбулося розселення слов’ян на Дунай, Одер, Ельбу, Верхній Дніпро, Оку, Волгу, на Балкани. З античних центрів Північного Над­чорномор’я культурні впливи греко-римської цивілізації поширювалися серед первісних пле­мен Східної Європи.

Різні за походженням народи залишили свій слід в істо­рії населення країни, маючи в давнину власні самоназ­ви та свої (довші чи коротші) історії. Скіфи та сарма­ти, греки і кельти, фракійці, германці та балти, а та­кож давніші народи – всі вони на різних етапах впли­вали на культурні традиції місцевого населення, на певний час або ж назавжди, стаючи його частинами.

Сучасні українці є однією з гілок історичного слов’янства. Говорячи про проблему етнічних українців, її не потрібно «опускати» в глибину тисячоліть, занадто удревню­вати – там народу, який би іменував себе так, нема. Наші предки мали свої самоназви, і всі вони справи­ли свій вплив на формування духовної й матеріальної скарбниці українського народу, котрий вийшов на історичну арену пізніше – вже в середньовічні часи.

***

Ключові терміни та поняття: авари; анти; білогрудівська культура; болгари; Боспорське царство; Велике переселення народів; венеди (венети); вождества; волинцівська культура; готи; Готський союз; гради; гуни; древляни; емпорій; каганат; київська культура; колочинська культура; корчакська культура; Лука-Райковецька культура; община; остготи; пеньківська культура; первісна сусідська община; пізньозарубинецькі пам’ятки; поліс; поляни; празька культура; праслов’яни; рід; роменська культура; сіверяни; Славонії; склавіни; слов’яни; союз племен; суперсоюз племен; тшинецько-комарівська культура; угри; хозари; хора; християнство; чорноліська культура.

Основні дати та події: VІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. – грецькі міста-колонії в північному Причорномор’ї; І–ІІ ст. н. е – перші згадки про слов’ян (венетів); кінець V – ІХ ст. – слов’янська колонізація Східної Європи; ІІІ чверть І тис. н. е. – формування союзів племен у східних слов’ян.

Імена: Амміан Марселін; Аттіла; Бож; Вінітар; Германаріх; Іоанн Ефеський; Йордан; Прокопій Кесарійський.

Перевірте себе: Які грецькі міста-держави в північному Причорномор’ї ви запам’ятали? Які археологічні культури ми маємо на увазі, коли говоримо про праслов’ян? Як вплинула на історичний розвиток слов’янства навала готів? В яких писемних джерелах знаходимо найдавніші згадки про слов’ян? Які слов’янські племена розселилися на території України на початку ІХ ст.? Який із союзів слов’янських племен існував навколо Києва? Які неслов’янські племена І тис. н. е. вплинули на формування праукраїнського етносу?

Поміркуйте: Які фактори сприяли активізації розселення слов’ян, починаючи з 5 ст. н. е.? Чому рабство не набуло значного поширення у слов’ян? Що дає дослідникам підстави стверджувати, що корені праукраїнського етносу сягають середини І тис. н. е.? Покажіть на картах Європи та України території, які заселяли слов’яни, готи, гуни, балтські племена, хозари. Як вплинуло на історичну долю праукраїнців сусідство з античними містами-полісами, Візантією, Хозарським каганатом?

Обговоримо на семінарі: Теорії про походження і розселення слов’ян: науковий аналіз їх аргументації. Слов’яни і неслов’яни у формуванні українського етносу та державності.

Рекомендована література:

 • Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

 • Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

 • Бунятян К., Мурзін В., Симоненко О. На світанку історії. – К., 1998.

 • Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 • Давня історія України: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. П.П.Толочко. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 5–9; Кн. 2. – С. 5–69, 79–150, 198–205.

 • Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 • Котляр М.Ф. Русь язичницька: Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1993.

 • Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972.

 • Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

Допоміжна література:

 • Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. – К., 1963.

 • Головацкий Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. – К., 1991.

 • Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991,

 • Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994.

 • Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

 • Історія Русів. – К., 1991. – С. 33–39.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 5–14.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, М.М.Поліщук, І.І.Дерев’янко та ін. – Полтава, 1993. – Вип. І. – С. 3–6.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, Г.М.Аванесян, В.Я.Береза та ін. – Полтава, 1994. – Вип. ІІ. – С. 3–11.

 • Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 • Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів всіх спеціальностей / Автори: В.І.Горбань, М.М.Полі­щук І.І.Дерев’янко та ін. Полтава, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 3–9.

 • Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1990.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 1959. – Кн. 1. – С. 81–115, 127–133, 373–374; Кн. 2. – С. 647–650; Кн. 5. – С. 108.

 • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

Тема 2

Русь в українській та світовій історії

Короткий зміст теми:

Руські та іноземні історичні джерела про походження Русі, її етнічність. Етноніми «Русь» і «Україна». Роль державності в утворенні, розвитку й розпаду Русі. Суперечки навколо норманської теорії.

Історична роль князів Володимира Святославовича і Ярослава Мудрого.

Причини феодальної роздробленості і формування політичних центрів розколу Русі: Галича, Суздаля, Новгорода, Чернігова, Полоцька. Роль зовнішнього чинника – татаро-монгольської навали – в загибелі Русі.

Християнство в етнополітичній еволюції Русі. Проблема руської народності.

Галицько-Волинське князівство – державна організація «Малої Русі». Поділ православної церкви на дві митрополії: «всієї Русі» і «Малої Русі». Розпад князівства та обставини утвердження Польщі на Галичині, Угорщини – на Закарпатті й Молдавії – в Північній Буковині. Литовське і руські князівства у створенні та зміцненні нового політичного центру збирання руських земель – Литовсько-Руського князівства. Битва на Синіх Водах 1362 р. – початок ліквідації монголо-татарського іга. Руський етнопо­літичний вплив у князівстві. Династичні союзи великих литовських і московських князів.

Русь в етнополітичній історії України та інших східнослов’янських народів.

Лекція 3Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... сторія України. Курс лекцій. – К., 1992. Бунтян К.П., Мурзін В.Ю. та ін. На світанку історії. – К., 1998. – Т.1 Полонська Н. Історія України ... радимо виписати назви в конспект та знайти місце ... символічній формі. Головними опорними символами поетичної творчості ...
 2. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  ... інформацію з питань, розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993. – 204 ... р. в Україні розгорнулася боротьба між трьома політичними силами — прибічниками Тимчасового уряду, опорною ...
 3. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... Києва з колонізаційними опорними пунктами в гирлах Дніпра, Дунаю ... . Бойко О. Історія України – К., 1999.- С. 418 – 439. Історія України: Курс лекція .У 2т. – Т.2. – С. 355 – 403. Історія України /Під ряд. В.А. Смол ...
 4. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... України Кафедра суспільних дисциплін З. В. ГІПТЕРС Психологія та педагогіка конспект лекц ... , самовдосконалення. Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграц ... жна Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 ...
 5. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... 'я України Офіційний веб-сайт: http://www.moz.gov.ua/. Лекція 3 ... виховання, моральне виховання та ін. У вітчизняній історії витоки виховання йдуть у давньослов'янську ... порушення зору, порушення слуху, порушення опорно-рухового аппарату Насамперед пов’язан ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010838508605957