Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
В 1713 году Пётр I в честь достойного поведения своей супруги Екатерины Алексеевны во время неудачного для него Прутского похода 1711 года учредил орд...полностью>>
История->Реферат
Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу (Убиение царевича Алексея Петровича) — получивший распространение в середине XIX века текст, ко...полностью>>
История->Реферат
Роман Пётр Первый охватывает время после смерти Фёдора Алексеевича — сына Алексея Михайловича и практически до взятия русскими войсками Нарвы. Роман м...полностью>>
История->Реферат
Родился в Санкт-Петербурге 29 октября (9 ноября) 1715 года, через 17 дней после своего тёзки и племянника — великого князя Петра Алексеевича (будущего...полностью>>

Главная > Конспект >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навала орд Батия завдала непоправної шкоди Русі. Перестала існувати держава, загинули сотні тисяч людей, у вогні пожеж були знищені міста і се­ла, палаци і храми, книги й ікони. Та руський народ зумів вистояти й відродити життя. Традиції Київської Русі виявилися досить міцними, вони здобули нове існування в ма­теріальній і духовній культурі українців. Істо­ричний досвід Русі став також підґрунтям для держав­ного будівництва литовців, росіян, білорусів.

Після занепаду Києва зросла роль Галицько-Волинського князівства як основного політичного центру південноруських земель. Об’єднавши всі етнічні українські терени, за винятком Чернігівського князівства, ця держава розвивалася на єдиній національній основі, тоді як Київська Русь була поліетнічною. Тож князівство формувало ідею державності на вітчизняних просторах, уберігаючи їх від поневолення сусідніми державами.

Позиція Галицько-Волинської держави суттєво впливала на політичні процеси в тогочасній Європі, а її правителі за часів розквіту князівства перебували серед найпомітніших постатей європейської політики.

Князівству на­лежить почесне місце в формуванні української культури, в зміцненні її зв’язків з культурами ін­ших народів. Продовжуючи кращі національні традиції, Галицько-Волинське князівство уникло однобічної орієнтації на Візантію та непродуктивних азійських впливів. Натомість воно збагатилося за рахунок надбань західноєвропейської цивілізації.

Занепад Київської Русі, а через 100 років і Галицько-Волинського князівства дав початок кардинальним змінам у становищі українських земель. З середини ХІV ст. вони потрапили в політичну орбіту Литви, і хоча довгий час Велике князівство Литовське фактично продовжувало традиції Русі княжої доби, все ж вітчизняні терени вже не становили серце­вину важливих політичних об’єднань. З культурної та економічної точки зору статус України поступово занепадав до рівня важливої, та все ж периферійної провінції. Місцева еліта мало-помалу асимілювалася з куль­турою та політичними системами чужоземних володарів.

***

Ключові терміни та поняття: баскаки; двірський; Золота Орда; князівство; князь; королівство; король; привілеї; русини; самодержець; Тевтонський орден; хрестоносці; ярлик.

Основні дати та події: 1153–1187 рр. – князювання в Галичі Ярослава Володимировича (Осмомисла); 1199–1205 рр. – князювання в Галичі Романа Мстиславовича; 1199 р. – створення єдиного Галицько-Волинського князівства; 1202–1203 рр. – приєднання Київщини до Галицько-Волинського князівства; 1238–1264 – князювання в Галичі Данила Романовича; 1246 р. – посольство Данила Галицького до Орди; 1253 р. – коронація Данила Галицького та угода з Ватиканом; 1387 р. – Галичина і Холмщина увійшли до складу Польщі; 1316–1341 рр. – князювання Гедимінаса, Великого князя Литовського; 1345–1377 рр. – князювання в Литві Ольгерда Гедиміновича; 1362 р. – приєднання Києва до Литовського князівства.

Імена: Василько Романович; Володимирко Володаревич; Гедимін; Данило Романович (Галицький); Джанібек; Казимир ІІІ Великий; Лев Данилович; Любарт (Дмитро) Гедимінович; Ольгерд Гедимінович; Роман Мстиславович; Юрій І, Юрій ІІ Болеслав; Ярослав Володимирович (Осмомисл).

Перевірте себе: В чому полягала головна особливість політичного життя Галичини в ХІІ ст.? Кого з князів вперше було названо в літописі самодержцем руським? Які території включало Галицько-Волинське князівство в період свого найвищого розквіту? Коли і ким було засновано м. Львів? Як культурна спадщина Галицько-Волинського князівства вплинула на розвиток Молдавського князівства, інших європейських країн?

Поміркуйте: Чому І етап проникнення Литви на Русь називають «оксамитовим»? В чому проявився вплив державних традицій Київської Русі на Велике князівство Литовське? Чи сприятливими були умови для культурного і етнічного розвитку українців в складі Литовсько-Руського князівства? Які два погляди на політичну історію України періоду Великого князівства Литовського існують в сучасній історіографії, який із них поділяєте ви особисто?

Рекомендована література:

 • Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К., 1998.

 • Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979.

 • Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 • Русина О. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998.

 • Чубатий М. Державно-правове становище українських земель Литовської держави під кінець XІV ст. – К., 1991.

Допоміжна література:

 • Баран В.Д. Княжий Галич в історії України // Український історичний журнал. – 2001. – № 4.

 • Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовічної історії України // Український історичний журнал. – 1997. – № 2.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 67–89.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, М.М.Поліщук, І.І.Дерев’янко та ін. – Полтава, 1993. – Вип. І. – С. 3–6.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, Г.М.Аванесян, В.Я.Береза та ін. – Полтава, 1994. – Вип. ІІ. – С. 3–11.

 • Історія Русів. – К., 1991. – С. 33–39.

 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) // Український історичний журнал. – 2000. – № 1.

 • Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал. – 2001. – № 4.

 • Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів всіх спеціальностей / Автори: В.І.Горбань, М.М.Полі­щук І.І.Дерев’янко та ін. Полтава, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 3–9.

 • Русіна О.В. Проблеми політичної лояльності населення Великого князівства Литовського у XIVXVI ст. // Український історичний журнал. – 2003. – № 6.

Тема 3

Польський фактор в українській історії

ХV – першої половини ХVІІ ст.

Козацтво

Короткий зміст теми:

Історичне значення Кревської (1385 р.), Городельської (1413 р.) уній в етнічному відособленні південних і західних руських земель від північних і східних. Фактор німецької агресії в об’єднанні Польщі з Литовсько-руським князівством та роль самостійної політики князя Ві­то­вта.

Перехід статусу збирача всіх руських земель до Московської Русі за договором Івана ІІІ з Великим литовським князем Олександром 1494 р.

Руське гетьманство в польській політиці. Військово-адміністративна реформа гетьмана Є.Ру­жинсь­кого.

Підпорядкування Польщею Волині, Брацлавщини і Київщини. Люблінська унія 1569 р. і утворення Речі Посполитої. Брестська унія 1596 р.

Польсько-католицький фактор в українському етно- й державотворчому процесах. Братства, сеймова боротьба проти полонізації й покатоличення

Проблема походження козацтва і Запорозької Січі.

Козацтво й Запорізька Січ як осередки формування українського народу, його державності.

Лекція 5

Походження козацтва

польсько-католицький фактор в українській історії

Вступ до теми. Попри всі свої недоліки Велике князівство Литовське протягом двох століть створювало для українського народу сприятливі умови існування. Слов’янські князі хоч і підпорядковувалися литов­цям, однак мали великий вплив у суспільній, економічній, релігійній та культурній царинах життя. Перехід українських земель до Польщі поставив під сумнів саме існування українців як окремої етнічної спільності. Водночас під владою Речі Посполитої нечувано зміцніли економічні зв’язки українських теренів із Заходом. В нових, надзвичайно тяжких умовах національного та релігійного гноблення єдиною силою, спроможною відстоювати інтереси свого народу, бороти­ся за політичне самовизначення, згуртовувати довкола себе український соціум, стало запорізьке козацтво.

Україна у складі Речі Посполитої. Наступ Польщі на західні землі України розпочав король Казимир ІІІ Великий, у квітні 1340 р. вступивши в Галичину. Місцеве населення не захотіло сприйняти цю владу. Невдовзі галицькі бояри відновили своє правління краєм. Їх підтримала у цій боротьбі Литва.

Протягом понад двох десятиліть поляки у союзі з угорцями билися з литовцями, підтримуваними більшістю українців, за Галичину й Волинь. Називалося це хрестовим походом проти язичників-литовців та схизматиків-православних. Нарешті, у 1366 р. Казимир ІІІ підпорядкував собі майже всі зазначені землі. Територія Польщі зросла приблизно в 1,5 рази. Лише частина Волині залишилася під владою Литви.

Спочатку поляки дуже обережно впроваджували свої порядки, та досить швидко почався наступ на православ’я, підтриманий папою римським, а також впровадження латини як офіційної мови. Фактично західноукраїнські терени перетворювались на польську провінцію, тут нав’язувались чужоземні правова та адміністративна системи. Всі привілеї та права надавалися винятково польській знаті та католицькому населенню.

Обидві держави, і Литва, і Польща, перебували під загрозою з боку Тевтонського ордену. Литва, виснажена експансією на схід, крім того страшилася зростання могутності Московського князівства. Поступово визріла ідея її об’єднання з Польщею. В 1385 р. у невеликому білоруському місті була укладена Кревська унія: за руку польської королеви Ядвіги, що означало титул короля Польщі, литовський князь Ягайло (1377–1392) зобов’язувався приєднати землі Литви та України до Польської корони й навернути литовців у католицизм.

Разом з литовськими присяжні грамоти на вірність польському королю підписали київський, волинський та новгород-сіверський князі. Однак спроби швидкого впровадження в життя умов унії посилили опозицію в середовищі литовської та руської верхівок. Очолив спротив князь Вітовт (1392–1430), кузен Ягайла. У 1392 р. Вітовт змусив короля визнати його фактичну владу над Великим князівством Литовським. Від польського короля Вітовт був залежним на ленних засадах, що означало право влади над даною територією за умов виконання військової або адміністративної служби.

Вітовт був здібним та енергійним правителем. Намагаючись зміцнити внутрішню політичну єдність власної держави, він запровадив управління своїх намісників в удільних руських князівствах, що звело нанівець колишню їхню автономію.

Князь прагнув витіснити татар з Причорномор’я, однак у битві з татарським військом 12 серпня 1399 р. на Ворсклі зазнав нищівної поразки. Це змусило його дати клятву на вірність Ягайлові. У 1401 р. він підписав договір (Віленська унія), згідно з яким великокняжа влада в Литві та землі, у тому числі українські, після смерті Вітовта мусили повернутися Ягайлові.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... сторія України. Курс лекцій. – К., 1992. Бунтян К.П., Мурзін В.Ю. та ін. На світанку історії. – К., 1998. – Т.1 Полонська Н. Історія України ... радимо виписати назви в конспект та знайти місце ... символічній формі. Головними опорними символами поетичної творчості ...
 2. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  ... інформацію з питань, розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993. – 204 ... р. в Україні розгорнулася боротьба між трьома політичними силами — прибічниками Тимчасового уряду, опорною ...
 3. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... Києва з колонізаційними опорними пунктами в гирлах Дніпра, Дунаю ... . Бойко О. Історія України – К., 1999.- С. 418 – 439. Історія України: Курс лекція .У 2т. – Т.2. – С. 355 – 403. Історія України /Під ряд. В.А. Смол ...
 4. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... України Кафедра суспільних дисциплін З. В. ГІПТЕРС Психологія та педагогіка конспект лекц ... , самовдосконалення. Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграц ... жна Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 ...
 5. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... 'я України Офіційний веб-сайт: http://www.moz.gov.ua/. Лекція 3 ... виховання, моральне виховання та ін. У вітчизняній історії витоки виховання йдуть у давньослов'янську ... порушення зору, порушення слуху, порушення опорно-рухового аппарату Насамперед пов’язан ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014510154724121