Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. С...полностью>>
Астрономия->Реферат
Обіг крові по великому колу здійснюється за 20—23 с, а по малому — за 4—5 с. Швидкість крові в різних судинах неоднакова. В аорті вона найбільша (при­...полностью>>
Астрономия->Реферат
Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань, як уже за­значалося вище, надзвичайно важливими при вивченні питання небез­пеки для здоров'я і жит...полностью>>
Астрономия->Реферат
На інтервалі [Q1;Q2] невелике збільшення витрат CT приводить до досить значного збільшення випуску продукції Q (діє так званий закон економії на масшт...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Очолює католицьку церкву папа римський, який діє за допомогою особливої системи установ (її нази­вають "римською курією"). Усі ці установи (сек­ретаріати, конгрегації, трибунали, комісії) є за своєю сутністю особливого роду міністерствами, які керують різними галузями церковного життя (монастирі, ре­лігійна освіта, церковні кадри, контроль за обрядами тощо). Усі найважливіші центральні органи управ­ління церквою очолюють вищі католицькі ієрархи — кардинали.

Папська курія знаходиться у місті-державі Вати-кані, світським главою якого (монархом) є папа. На протязі останніх 20-ти років католицьку церкву очо­лює папа Іоан Павло II (нар. в 1920 р.). Обирається папа на конклаві (зборах) кардиналів довічно. Він вважається вікарієм Христа, вищим главою вселен­ської церкви, західним патріархом, примасом Італії, архієпископом Римської провінції, сувереном дер-жави-міста Ватикан, розташованим у межах Риму. Незважаючи на свої карликові розміри (44 га), Вати­кан має усі атрибути держави (збройні сили, тюрму, грошові та поштові знаки, герб, прапор, гімн).

Ватикану підпорядковані численні позацерковні політичні католицькі організації: партії, профспілки, об'єднання молоді, жінок, студентів, вчителів та ін. В цілому державний секретаріат Ватикану керує 34 міжнародними політичними позацерковними об'єд­наннями. Католицька церква розпоряджається ве­ликою кількістю газет та журналів, під її контролем і керівництвом діє широка мережа установ народної освіти.

На території України послідовники католицизму з'явилися у XIII ст. В 1321 р. була заснована Київська Дієцезія, у 1375 р. — Галицька, у 1427 — Володимиро-Волинська, пізніше — Кам'янець-Подільська і Херсон­ська. До початку ХГХ ст. католицизм в Україні існував безперешкодно. Однак потім царський уряд розпочав гоніння (було закрито багато костьолів, монастирів, обмежена душпастиреька діяльність). В радянський період з 1920 р. тиск на католицьку церкву посилився і на кінець 30-х рр. в ній залишився діючим лише один костьол. У роки другої світової війни діяльність католицьких громад активізувалася, а у повоєнний період (особливо 50—60-ті рр.) знову розпочався на­ступ на церкву і на кінець 80-х рр. в Україні офіційно було зареєстровано близько 90 громад без жодної ді­ючої ієрархії.

В незалежній Україні католицька церква здобула умови для динамічного розвитку, її духовним цент­ром є Львівська архідієцезія. З 1992 р. в Україні пра­цює перший Апостольський Нунцій (посол) архієпис­коп А. Франко. На сьогодні в державі діє понад 750 католицьких громад, що охоплюють всі області, 33 монастирі, 6 духовних навчальних закладів, зокрема Український римсько-католицький університет, пра­цюють 12 періодичних видань та більше 400 служите­лів культу.

Протестантизм (380 млн) являє собою різновид християнства, що виник у XVI ст. і започаткував со­бою епоху Реформації. Оскільки віджилий феодаль­ний устрій захищала католицька церква, то Реформа­ція насамперед була спрямована проти католицької ієрархії. В результаті від папства відмежувалися деякі країни Західної та Північно-Західної Європи, де й виникли у XVI ст. незалежні від римської курії так звані протестантські церкви: лютеранська, рефор­матська, меннонітська, анабаптистська (в континен­тальній Європі), англіканська, пуританська, пресві­теріанська, конгрегаціоналістська (в Англії). Строка­тість протестантизму віддзеркалювала інтереси соці­альних і національних сил, які брали участь у буржу­азних революціях.

Заперечуючи католицьку ієрархію, протестанти відкинули рішення церковних соборів, послання пап, тобто "святий переказ", а також культ Богородиці, святих, ікон. Оскільки протестанти поставили за ос­нову не магічну релігійну дію (богослужіння), а внут­рішню віру, то літургія була усунена, а молитовні будинки більшості протестантських церков (сект) мало чим відрізняються від звичайних будинків. Вони лише повинні мати великий зал для всієї громади.

Із семи християнських таїнств, що практикуються в католицизмі та православ'ї, протестантизм залишив лише два — хрещення (дорослих) і причастя.

До основних принципів протестантизму належать: спасіння особистою вірою, священство всіх віруючих, виключний авторитет Біблії.

Подаючи характеристику деяких напрямів протес­тантизму, окреслимо їхнє становище, особливості віровчення і культу, регіон діяльності.

Методисти (26 млн). Ця секта виникла на грунті англіканства, яке за своїм змістом є компромісом між католицизмом і протестантизмом. Повністю порвав­ши з Римом, усунувши католицьке "чистилище" і за­боронивши продаж індульгенцій, знищивши ікони та мощі, а також прийнявши протестантський принцип спасіння особистою вірою, методисти не прийняли другий принцип — священство всіх віруючих. Тут збережено ієрархічний устрій, підпорядкованість парафіян. З обрядів практикуються хрещення і причастя.

Методистська громада розподілена на "класи" по 12 чоловік. "Класи" об'єднуються в округи на чолі з суперінтендантами або єпископами. Щорічно прово­дяться конференції віруючих, які вважаються вищим органом для даного округу.

В Україні методисти з'явились у 1-й пол. XX ст. Нині вони мають по всій Україні 8 громад.

Лютерани (43,5 млн). Назва цієї течії протестан­тизму походить від прізвища його основоположника М. Лютера (1483—1546 рр.). Виникла 1517 р. в Ні­меччині. Основи віровчення викладені в "Книзі уго­ди" (1580 р.). З Біблії лютерани особливу увагу при­діляють Новому Заповіту, а в ньому — Євангелію від Іоанна і посланням Павла.

Особливостями культу є те, що ікони усунеш, хо­ча релігійні картини, вівтарі, свічки, розп'яття і ор­ганна музика збережеш. Богослужіння проводиться

рідною мовою парафіян. Католицька меса відкинута. Перше місце посідає проповідь, пояснення тих чи інших пунктів віровчення. З таїнств визнаються, як звичайно, лише два — хрещення і причастя.

Оскільки шлюб не вважається таїнством, дозво­ляється розлучення і другий шлюб. Найбільш поваж­ною причиною для розлучення лютерани, як і всі хри­стияни, насамперед вважають подружню невірність.

Лютерани визначили церкву як "конгрегацію свя­тих, в якій Євангелія правильно сповідуються, а таїн­ства правильно здійснюються". Лютеранську громаду очолює виборна церковна рада і пастор.

З'явившись в Україні разом з німецькими пересе­ленцями, лютеранство нараховує на сьогодні понад 50 громад. Його репрезентують такі церкви, як німецька, шведська і українська.

Баптисти — найпоширеніший різновид протес­тантизму, який нараховує понад 35 млн послідовників у всьому світі. В Україні баптисти складають 80 % від загальної кількості членів протестантських церков. Баптизм виник 1609 р., коли керівник амстердамської групи конгрегаціоналістів Дж. Сміт (1550—1612 рр.) хрестився вдруге сам (обливанням) і хрестив вдруге своїх прихильників. Звідси й назва "баптисти" (з грецьк. Ьарііго —. "хрестити водою").

Визнаючи загальнохристиянські догмати (Символ віри), баптисти, проте, заперечують роль церкви як посередниці між Богом і людьми, проповідують прин­цип "спасіння особистою вірою". На відміну від лю­теран, баптисти хрестять дорослих: хрещення, мов­ляв, це початок навернення у віру.

Баптистський культ значно спрощений: не вша­новуються ікони, хрест, святі. Богослужіння замінені молитовними зборами, які проводяться кілька разів на тиждень, але обов'язково у неділю і включають бесіду на релігійно-моральну тему, колективну мо­литву, співи релігійних пісень у супроводі музичних інструментів. У першу неділю кожного місяця при­чащаються. Молитовні збори, на яких здійснюється обряд причастя, називаються "вечорами любові", а сам обряд —хлібопреломленням. Буханець спеціаль­но випеченого хліба ламають на шматки і кладуть на піднос. Потім великі шматки ламають на дрібніші. У спільну чашу наливають розбавлене вино. Кожний член громади з'їдає шматочок хліба і запиває ковтком вина. Єдиний коровай — символ єдності громади. Після причастя всі цілуються один з одним — символ баптистського "братства у Христі".

Сенс життя баптист вбачає у тому, щоб врятувати власну душу від гріха і підготуватися до гідної зустрічі з Христом на тому світі, а також залучити до своєї віри принаймні хоч одну людину.

Баптисти вперше в історії висунули (і підтри­мують) вимогу свободи совісті та відокремлення церкви від держави.

В Україну баптизм потрапив з Німеччини у сере­дині XIX ст. В 1944р. баптисти, євангельські хри­стияни створили церкву євангельських християн-бап-тистів (ЄХБ). В 1945 р. до неї приєдналася частина п'ятидесятників, а у 1963 р. — братські менноніти.

На початку 60-х років найактивніші члени розко­лоли церкву ЄХБ і.створили власний керівний орган — так звану Раду церков ЄХБ. "Баптисти-розкольники", як прозвали це угруповання в середовищі даних віруючих, не визнали законодавства про свободу совісті.

Зараз в Україні діють близько 2 тис. громад ЄХБ. Вони утворили Всеукраїнський союз об'єднань єван­гельських християн-баптистів (ВСОЄХБ), який опікує­ться питаннями розвитку державності України, відро­дження духовної культури. Практична реалізація цих ідей здійснюється через євангелізаційну роботу серед населення, спорудження і реставрацію культових приміщень, розвиток своїх друкованих органів, навчаль­них закладів тощо.

Інші різновиди протестантизму, які існують в Ук­раїні, варто характеризувати у порівнянні з баптиз­мом» з якого вони вийшли.

Адвентизм (7,2 млн) виник у середині XIX ст. в СІЛА, коли баптистський проповідник Уільям Міллер виступив з пророцтвом про друге пришестя Хри-ста (з лат. агіуепіш — пришестя). Він "вирахував", що ця подія станеться між 21 березня 1843 р. і 21 березня 1844 р. Коли ж пророцтво не підтвердилося, при­хильники У. Міллера не розгубилися і заявили, що "пришестя" відбулося, але невидимо, в "небесному храмі". Щодо пришестя Христа на землю, то, мовляв, воно буде скоро, але точних строків назвати неможливо.

Культ адвентистів мало чим відрізняється від баптистського. Три — чотири рази на тиждень прово­дяться молитовні збори, їхня форма і зміст такі самі, що й у баптистів. Причащання проводиться один раз на квартал, хрестять тільки дорослих, заперечують безсмертя душі. За вченням адвентистів, під час "другого пришестя" Христа Бог воскресить як тіла, так і душі померлих, після чого піддасть їх суду. Грішники будуть знищені назавжди, а праведники існуватимуть вічно. "Друге пришестя" адвентисти ототожнюють з "світовою пожежею", яка пов'я­зується з термоядерною війною, з "кінцем світу".

В Україні діють громади (бл. 500) реформованого адвентизму — адвентисти сьомого дня (АСД), понад 40 тис. членів якого ведуть широку місіонерську ро­боту, працюють в лікарнях, сиротинцях, будинках пе-рестарілих тощо.

П'ятидесятники вийшли з баптизму наприкінці XIX ст. у СІЛА (16 млн). Назва секти походить від християнського свята П'ятидесятниці — на відзна­чення євангельської оповіді про зішестя Святого Духа на апостолів Ісуса Христа на п'ятидесятий день після його воскресіння.

На відміну від баптистів, п'ятидесятники практи­кують не лише водне хрещення, а й "хрещення" Свя­тим Духом. Вони вірять у можливість безпосереднього спілкування з Богом і одержання від нього так званих видимих дарів Святого Духа: здібності говорити іншими мовами (глоссолалія), пророцтва, зцілення.

Хрещення Святим Духом — специфічний обряд, коли учасники молитовних зборів доводять себе до стану колективного трансу.

В Україні нараховується низка течій п'ятидесятництва, що об'єднані у майже 1 тис. громад. Най­більшу з них тривалий час очолює М. Мельник.

Свідки Єгови (4,4 млн). Секта виникла наприкінці XIX ст. Засновник — Ч. Рассел (1852—1916 рр.), який 1872 р. створив гурток "дослідників Біблії". В 1884 р. зареєстрував "Біблійне і трактатне товариство вартової вежі". Вчення Рассела доповнив Д. Рутерфорд (1869-1942 рр.).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Світова релігія Буддизм

  Реферат >> Религия и мифология
  ... дав своїм прямим учням, з'явилася світова релігія Буддизм. Три повороти Колеса Дхарми ... іше, в 538 р., і в 594 р. він став державною релігією. Потім наступив третій великий пер ... сьогодні стільки людей у всьому світі відкриваються якраз цьому напряму Буддизму ...
 2. Біблія як одна з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки

  Реферат >> Религия и мифология
  ... найвизначніших пам'яток світової релігійної думки» Виконала: Ст ... з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки, яка міцно ... зрештою, Сатана буде усунутий зі світової арени Питання гострі і стосуються ... яка формувала колективно-релігійну свідомість і повед ...
 3. Буддизм як світова релігія

  Реферат >> Астрономия
  ... реферат на тему: Буддизм як світова релігія: походження і священні книги. Виконав: ... островами, які омиваються величезним світовим океаном.Світовий океан оточений скелястою сті ... і уявлення про будду прийдешнього світового порядку Майтрею. По представленням мі ...
 4. Релігійна філософія

  Реферат >> Астрономия
  ... ість лежать в основі мого світовідчування і світогляду”,- пише Бердяєв. Він онтолог ... Тичин). Провина лежить у глибинах світового буття. Це найкраще уподібнити ... можливості і матеріальної; заохочувати вивчення світових Релігій і Наук, тобто сприяти поширенню ...
 5. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  ... побудова суспільства, переважання культурних, релігійних, сімейних традицій над ... випереджує світове промислове виробництво та світовий ВВП. Зниження темпів росту світової торг ... купівельною спроможністю, культурним, релігійним розвитком тощо). Це поясню ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011661052703857